Vraag & Antwoord

Zal ik mijn kind ooit ontmoeten in het Hiernamaals, die stierf als een kind?

Ik heb een kind dat overleden is in de leeftijd van drie maanden; zal hij in het Hiernamaals ook drie maanden zijn? Zullen wij hem ontmoeten en verzorgen in het Hiernamaals? En als mijn daden mij het Paradijs niet doen binnentreden, is het dan alsnog mogelijk elkaar te ontmoeten in het Hiernamaals?

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Er zijn authentieke bewijzen gekomen die aangeven dat de moslim kinderen zullen behoren tot de mensen van het Paradijs en nooit de Hel zullen betreden. Wellicht is het meest authentieke bewijs hiervoor wat gekomen is de overlevering van Aboe H’assaan (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “Ik zei tegen Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn): ”Ik heb twee kinderen verloren! Heb je een overlevering van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) waarmee je ons enigszins kunt troosten van het verlies van onze doden?” Aboe Hoerayrah zei: “O Jawel!” De kleine kinderen zullen de Paradijselijke klein kinderen zijn. Eén van hen ontmoet zijn ouders en hij zal hen bij de kleding pakken zoals ik nu het uiteinde van jouw kledingstuk beetpak. Of hij zal hen bij de hand nemen. Hij zal hen niet loslaten totdat Allah hen en de ouders het Paradijs laat betreden.” Overgeleverd door Imaam Moeslim 2635.

Imaam Ahmed heeft een consensus vermeld van de geleerden over deze kwestie, hij zei: “Er is geen meningsverschil dat de jonge kinderen van de moslims in het Paradijs zullen zijn.” Einde citaat uit “al-Masaa-iel war Rasaa-iel” van Imaam Ah’med in al-‘Aqiedah 1/170.

Deze consensus is ook door vele andere geleerden genoemd.

Ten tweede:

Als de familieleden het Paradijs betreden is er geen twijfel dat ze elkaar zullen ontmoeten en herkennen en zullen genieten van het echte en ware geluk in het eeuwige Paradijs bij hun Heer, de Almachtige.

Maar de geleerden verschilden van mening over de leeftijd van de kinderen die zij zullen hebben in het Paradijs: zullen zij als jonge kinderen blijven of zal Allah hun leeftijd vermeerderen tot de leeftijd van drieëndertig jaar zoals vermeld in een aantal van de overleveringen?

Allah, de Almachtige, zal de gradaties van de ouders en kinderen verhogen zodat zij in een zelfde level zullen zijn in het Paradijs. Zij zullen hun geluk hervatten en voortzetten in het Paradijs nadat deze afgebroken werd door de verschrikkingen van de dood, het verzamelen op de Dag des Oordeels, en de afrekening. Allah (de Verhevene) zegt: “Tuinen der eeuwigheid. Zij en degenen van hun vaderen en hun echtgenoten en hun kinderen die rechtvaardig zijn zullen deze binnengaan. En engelen zullen van iedere poort tot hen komen.” (Soerat ar-Ra’d (13) aayah 23).

Allah (de Verhevene) zegt: “En degenen die geloven en die in het geloof gevolgd worden door hun nakomelingen: Wij voegen hun nakomelingen bij hen en Wij verminderen (de beloning voor) hun daden niet. Ieder mens staat borg voor wat hij verrichtte.” (Soerat at-Toor (52) aayah 21.

De Almachtige zegt over de smeekbede die de engelen zullen doen voor moslims: “Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van 'Adn (het Paradijs) binnentreden, die U ben beloofd hebt: voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.” (Soerat Ghaafir (40) aayah 8).

Er is geen twijfel dat de weg naar de hereniging van de familieleden in het Paradijs onder de genade van Allah door standvastigheid in de religie, en een groot moraal en ethiek, en stevigheid in het geloof bereikt wordt; dit is tevens de oorzaak van het geluk in deze wereld en het Hiernamaals. En wanneer een familielid zijn periode van Adjal (tijd van de dood) in deze wereld bereikt heeft, is het voor de anderen van de familieleden geduldig te zijn en tevreden te zijn met het lot van Allah, en hopen op de beloning van Allah. Dit is de weg die leidt naar de nieuwe ontmoeting bij Allah de Almachtige, in een waarachtige verblijfplaats, bij een machtige Heerser.

Aboe Moesa al-Ash'ariy (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wanneer het kind van een dienaar sterft, dan zegt Allah tegen Zijn engelen: “Hebben jullie (de ziel van) het kind van Mijn dienaar genomen?”  “Ja”, zullen zij antwoorden. Hij zal hen dan zeggen: “Hebben jullie de vrucht van zijn hart weggenomen?” “Ja”, zullen zij antwoorden. “En wat heeft hij gezegd?” zal Hij hen vragen. Zij zullen antwoorden: “Hij heeft U geprezen en hij heeft het vers gereciteerd dat bevestigd dat de terugkeer onvermijdelijk naar U zal zijn.” Allah zal dan zeggen: “Bouw voor mijn dienaar een verblijfplaats in het Paradijs, en noem deze ‘de Verblijfplaats van de lofprijzing’.’” Overgeleverd door at-Tirmidzie (1021) en hij zei dat deze hadieth H’assan Gharieb is.

al-Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De dood van een van de kinderen is een scherm tegen het Vuur, en dit geld ook voor de ongeboren baby bij de miskraam.” Zie al-Madjmoo’ 5/287.

Als beide ouders of een van de Hel binnentreedt, zal hij daar niet eeuwig in vertoeven zolang hij behoort tot de moslims; en wanneer zij of een van hen uiteindelijk uit de Hellevuur komt zal hij uiteindelijk verenigd worden met zijn gezin en familie met de Wil van Allah.

We vragen Allah de Almachtig om ons de toegang tot het Paradijs niet te ontzeggen. 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN