Vraag & Antwoord

Bijwonen van de begrafenis van een niet-moslim naaste in de kerk

Ik ben een nieuwe tot de Islaam toegetreden vrouw. Een familielid van mij die mij heel dierbaar was, is onlangs overleden. Ik wil het oordeel weten over het bijwonen van haar begrafenis in de kerk? Ik zal geen enkel woord uitspreken wat zij zeggen tijdens hun gebeden. Ik wil alleen gaan en aanwezig zijn

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

Het is niet toegestaan voor een moslim om begrafenis van de ongelovige bij te wonen, ook al is het een naaste familieverwant. Omdat het bijwonen van een begrafenis een recht is van een reeds overleden moslim op zijn moslimbroeder. Het is een soort van respect, eer en loyaliteit, die niet aan de orde is wanneer een ongelovige overlijdt.

Toen Aboe Taalib, oom van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem), stierf en hij gaf zijn zoon "Aliy opdracht om zijn vader te begraven. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft geen rouwstoet ingesteld voor hem, en ook geen (islamitisch) begrafenis en hij was ook niet erbij. Dit ondanks de bekende posities en standpunten van zijn oom Aboe Taalib in de verdediging van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem). De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) stond bekend om zijn genade, gerechtigheid en goedheid, het enige wat hem belette de begrafenis van zijn oom Aboe Taalib bij te wonen was dat zijn oom stierf op het ongeloof. Het is zelfs zo dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) daarna zei: "Ik zal net zolang vergiffenis voor je vragen zolang mij dit niet verboden is." Daarna openbaarde Allah (de Verhevene): "Het past de profeet en degenen die geloven niet dat zij voor de veelgodenaanbidders om vergeving vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het hen duidelijk is geworden dat zij de bewoners van de Hel zijn." (Soerat at-Tawbah (9) aayah 113). En de uitspraak van Allah (de Verhevene): "Voorwaar, jij kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven." (Soerat al-Qasas (28) aayah 56). (Overgeleverd door al-Boekhaari: 3884 en Moeslim: 24).

Aboe Daawoed (3214) en an-Nasaa-ie (2006) hebben overgeleverd dat "Ali tegen de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Jouw dwalende oom (Aboe Taalib) is overleden." De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Ga, en bedek je vader met zand."

Ondanks dat de Islaam uitnodigt tot het versterken van de familiebanden en hen goed te behandelen, behalve dat er geen loyaliteit is tussen een gelovige en een ongelovige. Alles wat hoort bij loyaliteit is verboden, en alles wat hoort bij gerechtigheid en naaste familieliefde zonder loyaliteit is toegestaan.

Imaam Maalik- moge Allah hem genadig zijn- zei: "Een moslim dient niet zijn vader ritueel te wassen wanneer zijn vader een ongelovige is, hij dient ook niet zijn rouwstoet te volgen, en ook niet hem in het graf te zetten, behalve als hij angst heeft dat hij aan zijn lot overgelaten wordt. In dit geval dient hij hem met zand te bedekken." (al-Moedawwanah 1/261).

In het boek "Sharh' Moentahie al-Iraadaat (1/347)" is het volgende gekomen: "Een moslim dient de ongelovige niet te wassen, omdat het verboden is loyaal te zijn aan de ongelovigen, en omdat het een soort respect en reiniging is voor deze ongelovige, vandaar dat dit niet is toegestaan. Net zoals het niet toegestaan is het dodengebed over hem te doen. Wat genoemd is in het verhaal van Aboe Taalib (dat hij zijn vader gewassen en begraven heeft) is niet bewezen. Ibn Moendzir zei: "Er is geen Soennah in het wassen van de polytheïst die gevolgd wordt" en hij noemde de overlevering van "Ali waarin de overleden polytheïst alleen maar bedekt wordt met zand. De polytheïst dient niet gewikkeld en gewassen te worden en zijn rouwstoet wordt ook niet gevolgd. Allah (de Verhevene) zegt: "O jullie die geloven, neemt geen volk waarop Allah vertoornd is tot vrienden." (Soerat as-Saff (60) aayah

De ongelovige dient alleen maar bedekt te worden met zand wanneer hij begraven wordt (zoals dit het geval was bij Aboe Taalib) als er gebrek is aan ongelovigen die hen kunnen begraven, zoals dit is gebeurd is bij de ongelovigen die gesneuveld waren bij de slag van Bedr. Zij werden in een diepe put gegooid." Einde citaat.

In het boek "Kashf al-Qinaa'" (2 / 123) is het volgende gekomen: "Hoofdstuk: "het is verboden voor een moslim een ongelovige te wassen, zelfs al is hij een naaste, of hem te wikkelen, of voor hem te bidden, of de begrafenis te volgen, of hem te begraven'. Allah (de Verhevene) zegt: "O jullie die geloven, neemt geen volk waarop Allah vertoornd is tot vrienden." (Soerat as-Saff (60) aayah 13)." Het wassen, wikkelen e.d. van de ongelovige is een soort van loyaliteit naar hen toe en een soort respect en een reiniging, op het gebed lijkend. Behalve als er niemand (van de ongelovigen) gevonden wordt die hem kan begraven; in dit geval is het toegestaan om hem te bedekken met zand (geen begrafenis). Het bewijs hiervoor is de overlevering waarin de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei tegen "Ali toen zijn vader overleed: "Ga en bedek je vader met zand". Overgeleverd door Aboe Daawoed en an-Nasaa-ie. Zo ook de gesneuvelden van Bedr: zij werden in een diepe put gegooid." Einde citaat.

In het permanent comité voor het uitvaardigen van Fataawa (9/10) is het volgende gekomen: "Wat is het oordeel van het bijwonen van de begrafenissen van ongelovigen, die is uitgegroeid tot een politieke traditie en een gewoonte waarover mensen het eens zijn?"

Antwoord: "Als er onder de niet-moslims mensen zijn die hun doden begraven dan is het voor de moslims niet toegestaan om hen te begraven. Het is de moslims ook niet toegestaan hen hiermee te helpen en bij te staan, noch deel te nemen aan de uitvaart in overeenstemming met de traditie en de politiek. Dit was niet wat gangbaar was bij de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) en ook niet bij de rechtgeleide Khaliefen. Allah (de Verhevene) heeft de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) verboden om bij het graf van "Abdullah ibn Oebay ibn Salool (de hoofd van de hypocrieten) te staan, en de reden hiervan was dat hij een ongelovige was. Allah (de Verhevene) zegt: "En verricht nooit een shalât over een dode van hen en sta niet bij zijn graf: voorwaar, zij geloven niet in Allah en zijn Boodschapper en zij stierven, en zij waren zwaar zondig." (Soerat at-Tawbah (9) aayah 84).

Maar als er niemand is die hen kunnen begraven: dan dienen de moslims hen te begraven zoals de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) deed met de doden van Bedr, en zijn oom Aboe Taalib toen hij overleed zei hij tegen "Ali: "Ga heen en bedek je vader met zand." Einde citaat.

Permanent comité voor wetenschappelijk onderzoek en Fataawa.

"Abdoellaah ibn Qa'oed, "Abdoellah ibn Ghadyaan, "Abdoe r-Razzaaq "Afiefi, "Abdoe l-"Aziz ibn "Abdoellaah ibn Baaz".

Sheikh Ibn 'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: "Is het toegestaan voor een moslim om een niet-moslim begrafenis (de uitvaart) bij te wonen?"

Hij antwoordde- moge Allah hem barmhartig wezen -: "Het is niet toegestaan voor een moslim die de uitvaart en begrafenis bij te wonen van een niet-moslim, omdat dit een recht is van een moslim voor zijn broeder moslim, en dit behoort niet tot het recht van een niet-moslim over een moslim. Net zoals de vredesgroet niet begonnen wordt aan een niet-moslim. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Begin niet de joden en de christenen te begroeten met de vredegroet en wanneer jullie hen tegenkomen dienen jullie hen te dringen naar het smalste gedeelte." Het is niet toegestaan om hen te eren door het bijwonen van de begrafenis, ongeacht wie deze ongelovige is, zelfs al behoort hij tot de dichtste mensen bij je."

Einde citaat uit Fataawa Noor "ala d-Darb.

Ten tweede:

Het bijwonen van een begrafenis van een ongelovige in de kerk is veel erger dan alleen maar de uitvaart en de begrafenis bij te wonen. Omdat het aanwezig zijn hierbij vereist dat men ongeloof en valsheid hoort. Dit is een zaak waarover mensen achteloos zijn die dit bijwonen. Als voorwaarde stellen "dat je geen enkel woord zal uitspreken van wat zij zeggen tijdens hun gebeden" bij deelname aan de rituelen die er plaatsvinden is ongegrond. Want het erbij zijn en het kijken en horen van ongeloof, valsheid en nonsens is niet toegestaan. Allah (de Verhevene) zegt: "En Hij heeft jullie al in het Boek (de Qor-aan) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen." (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 140).

Imaam al-Qortobi (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De uitspraak van Allah (de Verhevene): "dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan" oftewel: totdat zij geen ongeloof uitspreken (anders zouden jullie als hen zijn): Dit geeft aan dat het verplicht is degenen die zonden plegen te vermijden wanneer zij openlijk kwaad tonen, omdat degene die hen niet vermijdt tevreden is met hun daden, en tevreden zijn over ongeloof is ongeloof. Allah (de Verhevene) zegt: "Anders zouden jullie als hen zijn". Iedereen die zit met mensen die zondigen en dit niet ontkent, draagt ook de last van de zonde die zij plegen.

Het is verplicht om de zonde te verwerpen wanneer zij hierover praten en ernaar handelen. Als hij niet in staat is dit te doen, dan dient hij op te staan en weg te gaan zodat hij niet zal behoren tot de mensen die bedoeld worden met dit vers: "Anders zouden jullie als hen zijn."

Al-Djasaas zei in zijn boek "Ah'kaam al-Qor-aan" (2/407): "..In dit vers wordt de noodzaak aangegeven dat het ontkennen van het kwaad van de pleger van de zonde een plicht is, en dat het onmiskenbaar een afkeer te tonen wanneer hij niet in staat is de zonde te verwijderen. Hij dient ook het zitten met de zondaars achterwege te laten, op te staan en te vertrekken zodat hij van situatie verandert waarin hij verkeerde." Einde citaat.

Het is dus duidelijk dat de aanwezigheid van de begrafenisrituelen in de kerk een groot kwaad is, want men hoort er godslastering, ketterij en valsheid en men er niets van zegt. Ook komt erbij kijken dat het tonen van eer en loyaliteit aan de overledene die als ongelovig is gestorven is niet toegestaan zoals wij hierboven hebben vermeld.

We vragen Allah om ons en u standvastigheid en de hulp van Allah.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem beschermen).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN