Vraag & Antwoord

Zijn slechte dingen die gebeuren in het universum door de wil Allah?

Is alles wat er gebeurt in dit universum de wil van Allah? Zo ja, hoe kan het zijn dat er dan dingen gebeuren die Allah niet lief heeft in zijn Koningrijk en met Zijn wil toch gebeuren?

Alle lof is voor Allah.

Weet, moge Allah je laten welslagen, dat sommige mensen zijn afgedwaald in het onderwerp al-Qadr. Ze denken dat de Wil van Allah alleen maar voor zaken is waarvan Hij houdt, dit heeft hen ertoe geleid te zeggen dat de daden van het kwaad plaatsvinden zonder de wil van Allah waardoor zij aan Allah eigenschappen als onmacht en zwakheid hebben toegeschreven aangezien zij menen dat er dingen gebeuren in Zijn koningrijk die Hij niet wil. En dus uitgaande van deze dwalende bewering (volgens hen) kan het zijn dat er iets in zijn koningrijk plaatsvindt wat Hij niet wil- Verheven is Allah boven wat zij zeggen -. En de waarheid is dat er geen samenhang is tussen wat Allah liefheeft en wil dat het gebeurt volgens de islamitische wet, en wat Hij voorbestemd heeft in het heelal wat plaats gaat vinden. Dit wordt duidelijk door de volgende punten:

Allereerst: de wil van Allah de Almachtige in de Qor-aan en de Soennah wordt onderverdeel in twee categorieën.

De eerste categorie:

De "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah': het is synoniem van de Wil van Allah (al-Mashie-ah). Niets zal plaatsvinden buiten deze"Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah': de kaafir en de moslim zijn onderhevig aan deze "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah'. Zowel de gehoorzaamheid en zonden van dienaren zijn met de al-Mashie-ah van de Heer en Zijn wil.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "En wanneer Allah een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk."(Soerat ar-Ra'd (13) aayah 11) Zo ook de uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "Wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt."(Soerat Al-An'aam (6) aayah 125)

De tweede categorie:

De "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah': deze heeft betrekking op dingen waarvan Allah houdt en er tevreden mee is. Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

De uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak."(Soerat al-Baqarah (2) aayah 185) En de uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "Allah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen." (Soerat al-Maa-idah (5) aayah 6) Zo ook de uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis):"En Allah wil jullie berouw aanvaarden."(Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 27)

Ten tweede: het verschil tussen de twee categorieën.

Tussen de "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' en "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah' zijn er verschillen waarbij de een van de ander verschilt. Onder deze verschillen is o.a. het volgende:

1. De "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' heeft betrekking op zaken waar Allah van houdt en ermee tevreden is en zaken waar Allah niet van houdt en er niet mee tevreden is. Wat betreft de "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah': deze heeft alleen maar betrekking op zaken waar Allah van houdt en ermee tevreden is. De "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' is hetzelfde als de al-Mashie-ah van Allah ( de Wil van Allah) en de "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah' is het synoniem van "zaken waar Allah van houdt'.

2. De "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' kan bedoelt en voorbeschikt worden voor andere zaken zoals de schepping van de Shaytaan bijvoorbeeld en andere slechtheden waardoor vele zaken zullen plaatsvinden waar Allah van houdt zoals oprecht berouw, het bestrijden van het ego, het vragen van vergiffenis aan Allah enz. Wat betreft de "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah': deze is zelf door Allah gewild. Allah wil dat er gehoorzaamheid en onderworpenheid is van Zijn dienaren en heeft deze ingesteld en is er mee tevreden.

3. Het is onvermijdelijk dat de "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' plaats vindt. Als Allah iets wil laten gebeuren dan gebeurt dit ook onvermijdelijk zoals het leven geven aan iemand of iemand doen sterven of anderszins. Wat betreft de "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah' is het niet noodzakelijk en onvermijdelijk dat deze ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zoals het geloof van een ieder: dit hoeft niet onvermijdelijk te gebeuren. Het kan voorkomen en ook weer niet. Als het noodzakelijk en onvermijdelijk is dat dit moet gebeuren dan zouden alle mensen op de aarde allemaal moslims zijn. Als Allah het heeft gewild dan zou Hij alle mensen hiernaartoe leiden zoals Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis) zegt: "Zijn de gelovigen het niet te weten gekomen dat, indien Allah het wilde, Hij het gehele mensdom zou hebben geleid?"(Soerat ar-Ra'd (13) aayah 31) En de uitspraak van Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "Zeg: "Maar Allah heeft het doeltreffende argument. Als Hij het dan had gewild, dan had Hij jullie allen geleid." (Soerat al-An'aam (6) aayah 149). Is Soerat an-Nah'l zegt Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis): "En als Allah het gewild had, had Hij jullie zeker (als behorend) tot één godsdienst gemaakt." (Soerat an-Nah'l (16) aayah 93).

4. De "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' heeft betrekking op Allah's Heerschappij en Zijn schepping. Wat betreft de "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah': deze heeft betrekking op Allah's Goddelijkheid en Zijn wetgeving.

5. Deze twee termen (de "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah'' en "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah') ontmoeten elkaar in de gehoorzame dienaar: degene die het gebed verricht als voorbeeld heeft verenigd tussen deze twee. Dit is omdat het gebed geliefd is bij Allah, en Hij dit heeft geboden en ermee tevreden is en ervan houdt. Dus is het gebed vanuit dit oogpunt "Iraadah as-Shar'ieyyah ad-Dienniyyah'. Het feit dat het gebed ook plaats heeft gevonden (bij deze dienaar) is "Iraadah al-Kawniyyah al-Qadariyyah' vanuit deze invalshoek. Vanuit deze benadering hebben deze twee termen elkaar ontmoet in de gehoorzaamheid van een dienaar.

Dit zijn enkele van de verschillen tussen deze twee termen. Wie het verschil tussen deze twee kent heeft zich gevrijwaard van de vele twijfels, die vele ten onder hebben gebracht en mensen hebben doen dwalen (zoals: Ja maar...waarom laat Allah dit en dat gebeuren, waarom is dit zus en zo...?). Wie kijkt naar de daden van de dienaren met deze twee termen is wetend en op de hoogte van de zaak. En wie kijkt naar de Allah's wetgeving zonder de al-Qadr of vice versa in acht te nemen is blind.

Ten derde: de handelingen van Allah zijn allemaal goed, wijs en rechtvaardig.

Allah, de Almachtige doet wat Hij wil om een wijsheid die Hij alleen kent. Het kan zijn dat Allah sommige van Zijn dienaren eert door hen te informeren over de wijsheid.*

De mens met zijn beperkte verstandelijke capaciteit is niet in staat om vele Goddelijke wijsheden te kennen en te ontrafelen. En algemene bepalingen die Allah laat gebeuren zijn vanwege algemene wijsheden, en een genade in zijn algemeenheid zoals het sturen van Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) zoals Allah (de Verhevene) (interpretatie van de betekenis) zegt: "Maar Wij hebben jou (O Mohammed) slechts als een barmhartigheid voor de werelden gestuurd." (Soerat al-Anbiyaa-e (21) aayah 107)

Ibn al-Qayyiem (moge Allah genade met hem hebben) zei: "Allah is Wijs, Hij doet niets "zomaar', noch zonder betekenis en algemeen belang en wijsheid wat als een doel is van Allah's daden. Al Zijn daden zijn met grote wijsheid verricht, die om deze reden (wijsheid) zijn uitgevoerd, net zoals de daden een reden hebben waarom Allah deze daden uitvoert. Allah's Woorden en de woorden van Zijn boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) duidden hierop."

En Allah weet het beste en moge Allah onze profeet Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) zegenen, zijn familie en metgezellen.

Men kan meer informatie over dit onderwerp vinden in de boeken "A'laam as-Soennah al-Manshoerah" blz. 147, "Het lot in het licht van de Qor-aan en de Soennah" door Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Mahmoud en het boek "Het geloof in "al-Qadaa-e wa l-Qadr" van Sheikh Mohammed Al-Hamad.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih Moenaddjid, vraagnummer: 49013.

* Zoals al-Khedr zei achter de wijsheden die hij van Allah (de Verhevene) gekregen had: "Wat betreft de boot: zij was van arme mensen, die op zee werkten, en ik wilde haar onbruikbaar maken, want er is een koning, die elke boot met geweld zou nemen. Wat betreft de jongen: zijn ouders waren gelovigen. Maar wij vreesden dat hij hen tot dwaling en ongeloof zou dwingen. Daarom wilden wij dat hun Heer hem voor hen ruilde voor een betere zoon dan hem, reiner en meer nabij in genegenheid. En wat betreft de muur: die behoorde toe aan twee jongelingen die wees waren in de stad en eronder lag een schat die bestemd was voor hen, en hun vader was een oprechte man geweest. Daarom wenste jouw Heer dat zij hun volwassen leeftijd bereikten en (dan) hun schat er uit haalden, als Barmhartigheid van jouw Heer. En ik deed het niet uit mijn eigen wil; dat is de uitleg over hetgeen waarmee jij niet in staat was geduld te hebben." (Soerat Al-Kahf (18) aayah 79-82).

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN