Vraag & Antwoord

De betekenis van het ''geloof in de al-Qadr' (het Lot)

Wat is de betekenis van het geloof in de al-Qadr (het Lot)?

Alle Lof is voor Allah.

Al-Qadar is de voorbestemming en voorbeschikking van wat zal gebeuren door Allah in overeenstemming met Zijn Kennis en Zijn Wijsheid. Het geloof in al-Qadar omvat vier zaken:

1. Het geloof dat Allah alle zaken kent, in zijn geheel en in detail, voor eeuwig en altijd (verleden, heden, en toekomst), of het nou gaat om Zijn Eigen handelingen of de handelingen van Zijn dienaren (en schepsels).

2. Het geloof dat Allah dit alles vastgelegd en geschreven heeft in de "Lawh al-Mah'foedh' (het Beschermde Bord of: De Bewaarde Tafel). Hierover zegt Allah (de Verhevene): "Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek (Lawh' al-Mah'foedh). Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk." (Soerat al-H'adjj (22) aayah 70). In Sahieh Moeslim is er een overlevering gekomen via "Abdoellaah ibn "Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij ze: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: "Allah schreef de loten van de schepsels vijftigduizend jaar voordat Hij de hemelen en de aarde schiep."

Tevens zei de profeet (moge Allah tevreden met hem zijn): "Het eerste wat Allah schiep was de Pen, waarna Hij tegen hem zei: "Schrijf!" Hij (de pen) zei: "O mijn Heer, wat moet ik schrijven?" Hij (Allah) zei: "Schrijf het lot van alles totdat het Uur (Dag des Oordeels) aanbreekt." (Overgeleverd door Aboe Daawoed (4700) en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sah'ieh' Aboe Daawoed).

3. Het geloof dat alles wat bestaat slechts bestaat met de Wil van Allah -of het nou gaat om wat te maken heeft met Zijn Eigen handelingen of wat te maken heeft met de handelingen van Zijn schepsels. Allah zegt met betrekking tot Zijn handelingen in de Qor-aan wat als volgt vertaald kan worden: "En jouw Heer schept wat Hij wil en (ver) kiest." (Soerat al-Qasas (28) aayah 68)

"En Allah doet wat Hij wil." (Soerat Ibraahiem(14) aayah 27).

"Hij is het Die jullie afbeeldt in de baarmoeders hoe Hij wil." (Soerat Aal-"Imraan (3) aayah 6)

En Allah (de Verhevene) zegt betreffende de handelingen van de schepsels wat als volgt vertaald wordt: "En als Allah (het) wilde, had Hij hen over jullie laten heersen, en dan zouden zij jullie bestrijden." (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 90)

"En als jouw Heer (het) wilde, hadden zij dat niet gedaan." (Soerat Al-An'aam (6) aayah 112)

Alle voorvallen, handelingen en al het bestaande vinden slechts plaats door de Wil van Allah. Alles wat Allah wil gebeurt, en wat Hij niet wil gebeurt niet.

4. Het geloof dat al het bestaande geschapen is door Allah met de gedaante, eigenschappen, en bewegingen die zij hebben.

Allah (de Verhevene) zegt wat als volgt vertaald kan worden: "Allah is de Schepper van alle dingen, en Hij is de Wakiel (Voogd, Toezichthouder, Beschermer) over alle dingen." (Soerat az-Zoemar (39) aayah 62)

"En Die alles heeft geschapen, en daarna (nauwkeurig) heeft bepaald." (Soerat al-Foerqaan (25) aayah 2).

En Allah vertelt ons dat de profeet van Allah Ibraahiem (vrede zij met hem) tegen zijn volk zei: "Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie doen." (Soerat as-Saaffaat ( 37) aayah 96).

Als een mens in al deze zaken gelooft dan gelooft hij op de juiste manier in al-Qadar (de voorbeschikking).

Geloven in al-Qadar zoals we dat hierboven hebben beschreven neemt niet weg, dat een persoon een vrije wil heeft met betrekking tot zijn handelingen waarin hij een vrije keuze heeft en tot welke hij in staat is. Immers, hij is wel in staat om te kiezen of hij een daad van aanbidding die hij kan verrichten wel of niet verricht; dit geldt ook voor het begaan van de zonden. De Sharie'ah (Islamitische Wetgeving), maar ook de praktijk is een bewijs die deze eigen wil van de dienaren bevestigt.

Met betrekking tot de Sharie'ah, zegt Allah over de wil van de mens wat als volgt vertaald kan worden: "Dat is de dag der Waarheid. Laat dan, wie wil, een (weg tot) terugkeer naar zijn Heer nemen!" (Soerat an-Naba-e 39)

"En komt tot jullie akkers hoe jullie willen." (Soerat al-Baqarah (2) aayah 223)

Hij (de Verhevene) zegt betreffende al-Qoedrah (het vermogen, het in staat zijn) van de mens wat als volgt vertaald kan worden: "Vreest dus Allah zover jullie kunnen." (Soerat at-Taghaaboen (64) aayah 16)

"Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet." (Soerat al-Baqarah (2) aayah 286).

Deze verzen bevestigen dat de mens een wil heeft gekregen en het vermogen, waarmee hij doet wat hij wil en laat wat hij niet wil (doen).

Als wij naar de praktijk kijken, dan weet iedereen dat hij een wil heeft en het vermogen heeft waarmee hij (iets) doet of juist laat. En hij kan onderscheid maken tussen de handelingen die hij met eigen wil doet, zoals het lopen bijvoorbeeld en de zaken die zonder eigen wil gebeuren, zoals het bibberen. Maar de wil en het vermogen van de dienaar zijn onderhevig aan de Wil en het Vermogen van Allah, omdat Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: "Voor wie van jullie standvastig (in het geloof) wil zijn. En jullie zullen niet willen, tenzij Allah, de Heer der werelden, (het) wil." (Soerat at-Takwier (81) aayah 28-29)

En omdat het gehele universum aan Allah behoort, kan er niets in Zijn Koninkrijk plaatsvinden zonder Zijn Wil of buiten Zijn kennis.

En Allah weet het best.

Bron: www.islamqa.com, vraagnummer 34732.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN