Vraag & Antwoord

In de verwarring raken door het bezoeken van websites van Raafidhah

Mijn geloof is in gevaar; ook al is jullie tijd weinig en jullie geen tijd hebben om mijn vraag te beantwoorden, geef mij dan op zijn minst de e-mail van een Sheikh of andere geleerden die mij kunnen helpen. Alstublieft, laat mij niet in de steek, laat mij het begin van mijn verhaal  jullie vertellen dat ik een Soennietische jonge vrouw ben uit een soennitische religieuze familie; Maar mijn probleem dat ik “surf” op het gebied van de twee leerstellingen: de Soennitische en Shie’itische. Ik ben een doolhof van dialogen binnen gegaan zonder de vereiste kennis die hiervoor vereist is, en helaas ben ik verdwaald in deze doolhof en ik ben overtuigd van mijn geloofsovertuiging (Soennah) en heb een afkeer van de Shie’ah leer. Maar ik ben getroffen door de pijlen van pijn omdat de vooraanstaande mensen in mijn leven gekwetst worden: de metgezellen (moge Allah met hen allen tevreden zijn). Ik wil graag overtuigende antwoorden op mijn stelling die mijn hart weer sterk maken, moge Allah jullie rijkelijk belonen.

 

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

We vragen Allah om u standvastig te maken op de weg van de waarheid en om u te zegenen met nuttige kennis en goede aanvaarde deugdzame werken. We hebben een paar opmerkingen voordat wij beginnen aan het antwoord op uw vraag. Wij zeggen, beste zuster,:

1. Er zijn verschillende websites waar vragen beantwoord worden. Het raadplegen van deze sites brengt veel voordeel voor u en de meest effectieve en snelle manier om jouw vraagstukken te behandelen met Wil van Allah en ook heel erg gemakkelijk in gebruik. 

2. Het was niet gepast om in contact te komen met verschillende religies met verschillende geloofsleren van de mensen die deze leer aanhangen. Want dit zorgt ervoor dat uw verwarring alleen maar toeneemt en bij u de twijfels vergroot in de fundamenten van uw godsdienst en haar leerstellingen. En dit is wat er gebeurd is na de antwoorden van deze misleide Raafidhie die een slechte effect had op u van de misleiding.

3. Het was oorspronkelijk niet toegestaan om deel te nemen aan een debat tussen de Soennieten en de Shie’ieten. Noch door te schrijven of te praten. De geleerden hebben gewaarschuwd – zowel in het heden als in het verleden – om de mensen van innovatie en dwaling aan te horen en boeken van hen te lezen uit vrees voor hun begoocheling en eventuele beïnvloeding laat staan het met hen in debat gaan over de religie. Dit is toegestaan – en in sommige gevallen verplicht – voor hen die kennis hebben en specialisten zijn op het gebied van de Islaam, zij die hun leer heel goed kennen en de vermoedens en twijfels die zij zaaien om de mensen te misleiden maar al te goed kennen.

Al-Imaam Ah’med zei (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat wij hoorden van de mensen van kennis die wij hebben meegemaakt was dat zij afkeer hadden met het zitten en discussiëren met de mensen van innovatie en dwaling (die alles met hun verstand probeerden te verklaren). Zaken dienen terug gerefereerd te worden tot het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah met volledige onderwerping en overgave en niet door te zitten en te discussiëren met de mensen van dwaling en innovatie om hen te weerleggen. Want het kan zijn dat zij jou in verwarring brengen en niet terugkeren naar de waarheid en vasthouden aan hun vermoedens. Veiligheid is met de Wil van Allah in het verlaten van hun zittingen en niet in discussie met hen te gaan over hun innovatie en dwaling.” Zie “al-Ibaanah al-Koebraa” van ibn Battaah’ (2/471, 472). 

Sheikh al-Islaam Aboe ‘Oethmaan Ismaa’iel ibn ‘Abdoerah’maan as-Saaboonie (moge Allah hem genadig zijn) zei over de verduidelijking van de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wal Djamaa’ah: “Zij vermijden de mensen van innovatie en misleiding en keren zich tegen de mensen van onwetendheid en dwalingen en haten de mensen van innovatie die zaken hebben toegevoegd aan de religie wat er niet van is. Zij houden niet van hen, noch luisteren zij naar hun woorden en zitten evenmin niet met hen. Zij gaan geen discussie met hen aan over het geloof en zij houden hun oren dicht voor hun valsheid en misleiding, want wanneer het in het hart zich nestelt is dit schadelijk en beginnen de influisteringen. Daarom zegt Allah in de Qor-aan : “En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de Satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk.” Soerat al-An’aam (6) aayah 68. Zie “Aqiedatoe as-Salaf ash’aab al-H’adieth” (blz. 99, 100)..

Imaam ad-Dahabie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De meeste geleerden van de Selef geven waarschuwing voor de mensen van innovatie en dwaling, zij zien in dat de harten zwak zijn en de vermoedens (Shoeboehaat) kunnen zonder meer de mens beïnvloeden.” Zie “Siyar a’Laam an-Noebalaa-e”: (7/261).

Ten tweede:

De Raafidhah zijn een leugenachtig volk, zij hebben over Allah gelogen, zij hebben over Zijn boodschapper gelogen, zij hebben over de Ahloe l-Bayt gelogen terwijl zij beweren dat zij hen (Ahloe al-Bayt) loven en prijzen. Hoe kunnen zij dan geloofd worden wanneer zij het hebben over hun vijanden: de metgezellen! En daarom behoren zij (de Raafidhah Shie’ah) tot de slechtste mensen van de mensen van de Bid’ah en de meest dwalenden en dwazen. In feite zijn zij in hun leer vijanden van de religie, de vijanden van de religie waartoe zij beweren te behoren omdat er geen religie is, behalve de religie die de metgezellen hebben overgedragen en geen Qor-aan  behalve deze die door hen is vastgelegd en gelezen en verspreid. Er is ook geen profetische Soennah behalve wat zij hebben overgeleverd. Dit is Islaam die zij (de Raafidhah) hebben geminacht en zij ketters zijn geworden in diens wetgevingen door de metgezellen te verketteren en als ongelovigen te bestempelen en alles hebben verloochend wat zij hebben overgeleverd van de Islaam. De Selef hebben hen niet zomaar de mensen van de Ahwaa’ (het volgen van hun begeerten) genoemd omdat deze term volledig past bij hun situatie. 

Imaam ash-Sha’bie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “O Maalik – en hij was van de Mongoolse ras – ik heb de sekten en dwalers bestudeerd en ik zag geen dwazere volk dan de “al-Khashabiyah” (Raafidhah) als zij tot de dieren behoorden van waren zij ezels. O Maalik, dit volk heeft de Islaam niet omarmd omdat zij ernaar verlangen en ontzag voor Allah hebben of vrees voor Hem hebben, maar er is een Toorn van Allah over hen. Zij zijn vijandig ten opzichte van de mensen van de islaam. Zij willen de religie Islaam onderdompelen en verdraaien zoals Paulus Ben Joshua, de koning der joden de religie van de christenen heeft verdraaid. Hun gebeden komen niet verder dan hun oren, zij zijn verbrand door ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) met vuur en verbannen uit het land, waaronder ‘Abdullah ibn Saba, een jood uit Sana'a joden. Hij werd verbannen naar Saabaat en Aboe Bakr al-Karoos werd verbannen naar al-Djaabiyah en ‘Aliy heeft een volk onder hen verbrand toen zij naar hem kwamen en zeiden: “Jij bent HIJ.”Hij vroeg hen: “Wie ben ik?!” Ze antwoordden: “Jij bent onze Heer(!).”

Toen heeft ‘Aliy opdracht gegeven om een vuur te maken en zij werden hierin gegooid.” Zie “Minhaadj as-Soennah van  van Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah” (1/29,30). 

En "al-Khashabiyah” zijn de Raafidhah. Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah zei: “Zij werden al-Khashabiyah genoemd vanwege hun uitspraak: “Wij voeren geen oorlog met zwaarden behalve met de feilloze imam.” Aldus vochten zij met hout (en) (wapens).” Zie “Minhaadj as-Soennah” (1/36). 

Hoor eens wat de leider der gelovigen ‘Aliy (moge Allah met hem tevreden zijn) zegt over de metgezellen van de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zoals zij zelf (Raafidhah) hebben opgenomen in hun boek “Minhaadj al-Balaaghah” waarin ze vertrouwen hebben en zij deze accepteren en aanvaarden. Hij zei: 

"Ik heb de metgezellen van Mohammed, vrede zij met hem en zijn familie, gezien en meegemaakt. Ik zag niemand die het meest op hen lijkt dan jullie (waarover hij de leider was). Zij brachten hun nachten biddend en staand door, hun wangen en voorhoofden op de grond zettend. Als zij de terugkeer naar Allah herinnerden was het alsof zij op een brandend stenen kooltje zaten (van vrees)….” Einde citaaat. Zie “nahdj al-Balaagah” van ibn Abie al-hadied: 7/77.

Hij zei ook: "Waar zijn de mensen die uitgenodigd werden tot de Islaam en deze aanvaardden en de Qor-aan lazen en deze als leidraad en oordeler namen, geroepen werden tot de Djihaad en gehoor hieraan gaven… tot het laatste wat hij zei: ” Hun ogen zijn uitgeput van het gehuil (uit vrees voor Allah), hun buiken ingekrompen door het vasten, hun lippen zijn verdort door het aanroepen (Doe’aa-e) en gebeden…” tot het einde wat hij zei. En deze eigenschappen zijn voor niemand anders dan de edele metgezellen (moge Allah met hen tevreden zijn). 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN