Vraag & Antwoord

Zijn vriend is een Moebtadi’ en in zijn hart heeft hij haat voor sommige van de sahaabah

Ik had een vriend die behoorde tot een van een misleide groepen en vertelde me over een aantal van de verhalen die zich hebben voorgedaan tussen de metgezellen (moge Allah met hen allen tevreden zijn). Hij denigreerde de status van de metgezellen door middel van de verhalen die hij vertelde en dit was dan niet openlijk. Ik luisterde naar deze verhalen terwijl ik weet dat hij leugens vertelde maar na een tijdje begon ik na het horen van sommige namen van de metgezellen verontwaardiging te voelen richting sommige metgezellen dat ik niet eerder had voordat ik luisterde naar de verhalen van  deze dwaler. Mijn vraag is: kunnen jullie mij adviseren en vermanen opdat ik weer de Sah’aabah (moge Allah met hen allen tevreden zijn) weer eer en respecteer en dat ik nooit meer twijfel aan de deugdzaamheid van de Sah’aabah? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah.

Wat je zegt over de verontwaardiging die je voelt naar sommige van de metgezellen van de boodschapper van Allah, vrede zij met hen, is een impact en invloed van het zitten en omgaan met deze Moebtadi’. En daarom hebben de Selef erop gehamerd om afstand te nemen van de mensen van innovatie en ketterij en zij waren hier strikt in.

Abou Qilaabah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Ga niet zitten met de mensen van Bid’ah en houd geen gesprekken met hen, want ik ben er niet zeker van dat zij jullie niet besmetten en onderdompelen in de misleiding waarmee zij besmet zijn.” 

En Abou Is-h’aaq al-H’amdani zei: "Wie de mensen van Bid’ah vereerd heeft als het ware bijgedragen tot de het afbreken van de Islaam.”

Twee mannen gingen naar Mohammed ibn Sirin die behoorden tot de mensen van Bid’ah. Ze zeiden: “O Aboe Bakr, wij willen met je praten (over kennis).” Hij antwoordde: “Nee.”Ze zeiden: “Wij gaan dan verzen uit het Boek van Allah voorlezen.” Hij antwoordde hen: “Nee, of jullie staan op en vertrekken of ik sta op en vertrek.” Toen stonden de twee mannen op en vertrokken.”

Foedhayl ibn ‘Iyaadh zei: “Ga niet zitten met de mensen van Bid’ah, want waarlijk ik vrees dat er een vloek tot jullie neerdaalt (samen met de mensen van Bid’ah).”

Mohammed ibn Nadar al-H’aarithy zei: "Wie luistert naar de mensen van ketterij en hij weet dat het ketters zijn, verlies zijn immuniteit (van dwaling in de religie) en wordt hij overgelaten aan zichzelf.”  

Abdulrazaaq as-San'aaniey zei: “Ibraahiem ibn Aboe Yah’ya zei tegen mij: “Ik zie de Moe’tazilah * veel bij jou. Ik zei: “Ja en zij beweren dat je tot hen behoort.” Hij zei: “Laten wij deze winkel binnengaan zodat ik met jou kan praten.” Ik zei: “Nee.” Hij zei: “Waarom niet?” Ik zei:”Het hart is zwak, en de religie is niet voor degene die bij een discussie of debat wint.” Zie het boek “as-Sharie’ah” van Aadjoorie en “Oesoel al-I’tiqaad Ahloe s-Soennah” van al-Laalkaa-ie. 

Imaam Aadjooriey (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn boek “as-Sharie’ah”: “Hoofdstuk het negeren van de mensen van Bid’ah”: “Het is passend voor eenieder die vasthoudt aan wat wij geschetst hebben in onze boek, het boek “as-Sharie’ah”, om alle vormen van de Bid’ah te verlaten zoals de Khawaaridj, de al-Qadariyyah, al-Moerdjie-ah, de al-Djahmiyyah en iedereen die zich aansluit bij de Moe’tazilah, de Raafidhah en de Nawaasib en eenieder die door de geleerden van de moslims wordt aangemerkt als Moebtabi’ en dwaler. Deze zou niet gesproken worden, noch begroet, noch met hem te zitten of achter hem te bidden, er wordt geen huwelijk afgesloten voor hem en er wordt ook niet van hen een vrouw getrouwd. Hij dient verder ook niet als zakenpartner genomen te worden en niet met hem samen te werken en ook niet bediscussieerd. In plaats hiervan dient hij (de Moebtadi’) vernederd te worden en als je hem onderweg ergens tegenkomt neem dan een andere weg indien mogelijk. Wanneer iemand zegt: “Waarom kan ik hem niet bediscussiëren en hem Shoeboehaat (vermoedens) weerleggen?” Dan  wordt er tegen deze persoon gezegd: “Je bent niet veilig wanneer je hem bediscussieerd dat hij jouw hart bederft en jou bedriegt met zijn dwaling dat door de Shaytaan voor hem gesierd wordt waardoor jezelf ten onder gaat. Tenzij dit meer een noodzaak en vereist is hem te weerleggen in de aanwezigheid van de Sultan of diens plaatsvervanger om zijn dwaling te onthullen en te weerleggen. Wanneer dit niet aan de orde is, dan dient niet met hem in discussie te gaan. Dit wat ik genoemd heb is ook de uitspraak van de eerdere geleerden van de moslims en in overeenstemming met de Soennah van de boodschapper van Allah. “ Einde citaat. 

Imaam ad-Dahabie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De meeste geleerden van de Selef hebben gewaarschuwd voor de mensen van de Bid’ah, zij zien in dat de harten zwak en snel beïnvloedbaar zijn en de vermoedens de mens in beslag nemen.” Zie “Siyar a’Laam an-Noebalaa”: (7/261). 

Wat er gebeurd is beste vrager heeft als hoofdoorzaak jouw nalatigheid en het gemak waarmee je met deze Moebtabi’ zit totdat hij rancune in jouw hart teweegbracht over de beste schepping na de profeten, de metgezellen. Zij zijn het volk dat door Allah uitverkoren werd om de kameraden en metgezellen te zijn van Zijn profeet, vrede zij met hem, en om de religie de overwinning te geven. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, overleed terwijl hij tevreden was over zijn metgezellen en alleen de ongelukkige ellendeling beledigt de metgezellen van de boodschapper van Allah, vrede zij met hen. Al-Imaam at-Tabarie heeft van ibn ‘Abbaas overgeleverd dat de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: “Wie mijn metgezellen uitscheldt heeft de vloek van Allah, Zijn engelen en alle mensen over zich uitgesproken.” Authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie is as-Silsilah as-Sah’ieh’ah (2340).

 De manier om je hart te zuiveren hiervan is berouw te tonen tot Allah en door het lezen van de Qor-aan , de Soennah en de boeken van de biografieën van de metgezellen en hun deugdzaamheid. Je zult merken dat Allah grote lof uitspreekt over de metgezellen van de boodschapper van Allah. Je zult weten hoeveel deze uitverkoren generatie hebben opgeofferd van hun eigen levens, bezittingen en alles wat hen dierbaar was totdat deze geweldige religie ons bereikt heeft! Wij raden je aan om de boeken die gaan over de deugdzaamheid van de metgezellen in Sahieh Moslim of andere Soennah boeken te lezen om zo je liefde voor de metgezellen van de boodschapper van Allah te optimaliseren. Er zijn beknopte boekjes die je kunt lezen over dit onderwerp zoals het boek “Sahieh al-Moesnad min Fadhaa-iel as-Sah’aabah” van Sheikh Mustafa al-‘Adawie of het boek: “Soewar min H’ayaatie as-Sah’aabah” (een glimp uit het leven van de metgezellen) van Sheikh ‘Abderahmaan Raafit al-Baasha.

Je dient te weten dat het meest wat over de metgezellen gezegd wordt (door de Raafidhah) leugens en verzinsels zijn, wat de uitwerking is van blinde haat en zieke zielen. Deze blinde haat en zieke ziel heeft voor hen de metgezellen geschetst als een volk dat elkaar bestrijdt om de vergankelijkheid van deze wereld en achter deze rennen en listen hiervoor verzinnen. Hun zieke zielen die de slaven van deze wereld zijn heeft hen de metgezellen net als hen geschetst! In werkelijkheid waren de metgezellen een generatie apart en een volk dat uitverkoren is en met kop en schouders boven iedereen na de profeten uitsteken! Dit is niet merkwaardig want zij zijn het resultaat van een geweldige school en een uitmuntende opvoeding en een gezegende kameraadschap waarin zij kennis en ethiek hebben geleerd van beste leraren ooit en de beste onder de schepping: Mohammed, vrede zij met hem.

En weet dat het beledigen en kleineren van deze metgezellen een belediging is van hun profeet die hen heeft uitgekozen als zijn kameraden en metgezellen en hen nabij heeft gebracht. Het is zelfs het beledigen van Allah (!) die Tevreden is dat deze uitmuntende generatie de metgezellen van Zijn boodschapper zijn en degenen die de religie van hem over hebben gedragen en degenen die de Openbaringen hebben vastgelegd. 

Wij vragen Allah om jouw hart te verruimen en jouw hart te reinigen en deze te vullen met de liefde voor Zijn religie, Zijn Boek, Zijn boodschapper en zijn metgezellen. 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

* Moe’tazillah: de Moe’tazillah (degenen die zich ‘afscheiden’) worden zo genoemd omdat zij zich afscheidden van de zitting van al-H’assan al-Basrie. Zij noemen zichzelf ‘de mensen van rechtvaardigheid en Taw’hied’. Zij ontkenden de Eigenschappen van Allah en verklaarden dat de Qor-aan geschapen is! Deze dwalende groepering werd gesticht door Waasil ibn ‘Attaa-e en ‘Amr ibn ‘Oebayd, tijdens de achtste eeuw na Chr. Het werd later de officiële filosofie van de Abbasidische staat en er werd een inquisitie ingesteld om alle geleerden te dwingen om zich er aan te houden.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN