Vraag & Antwoord

Is het toegestaan om naar anasheed van de Raafidhah te luisteren?

Wat is de regelgeving van het luisteren naar de klaagliederen van de Shie’ah alleen maar omdat hun stemmen mooi zijn? Wetende dat ik niets ervan als waarheid neem, kunnen jullie mij adviseren moge Allah jullie beschermen.

Alle lof is voor Allah.

Anasheed die gezongen worden door de stemmen van de mensen van Ahloe s-Soennah zijn niet vrij van vele zaken die tegen de islamitische wet indruisen en velen van de zangers van deze Anasheed houden zich niet aan etiketten van de Sharie’ah, hoe is het dan gesteld met de Anasheed van de Raafidhah?!

Zij zijn de meest extreme van de sekten, met de meeste innovaties en misleidingen. Deze Anasheed van de Raafidhah  zijn niet vrij het ophemelen van de Ahloe al-Bait (tot goddelijkheid toe!) en het verketteren van de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem), en het vereren van de graven en de afgoden!!

Het is algemeen bekend dat zij de groep “Raadoud” gebruiken in hun Anasheed die een innemende stem hebben en dit is om de mensen te lokken naar hun zittingen van zogenaamde klaagzangen en andere rouwrituelen over de Ahloe l-Bayt. Hierdoor blijft de Raafidhie standvastig op zijn geloofsleer en wordt nog extremer door de metgezellen te verketteren, en de Ahloe s-Soennah als de aartsvijanden te beschouwen. Het is ook zo dat hun Anasheed gebruikt wordt om hun geloofsleer te verspreiden onder de mensen en het aantrekken van zwakke mensen van de Ahloe s-Soennah tot hun zittingen van rouwrituelen en klaagbijeenkomsten.

Dus het is de moslim niet toegestaan om te luisteren naar de Anasheed van de Raafidhah , vanwege de vele tegenstrijdigheden die het bevatten in hun woorden en Anasheed, en ook houdt dit de tevredenheid in met hun geloofsleer en hun dwaling, en het stilzwijgen in het uitnodigen tot het goede en het verwerpen van het slechte. Het is geen kwestie die te maken heeft met het gebruik van muziekinstrumenten die gebruikt worden in dergelijke Anasheed, maar het verbod is vanwege de afwijking in de geloofsovertuigingen, en in hun woorden van de schendingen van de reine en zuivere  wetgeving van Allah, de Almachtige.

Deze laakbare en zondige zittingen en bijeenkomsten waarin Anasheed van wenen worden gezongen door deze Raafidhah  dient met klem ontkend en ontmoedigd te worden en er niet naar te luisteren vanwege de afgoderij, Bid’ah, en dwaling die het bevat. 

Allah (de Verhevene) zegt: “En Hij heeft jullie al in het Boek (de Qor-aan) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen.” (Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 140.)

Aboe Sa’ied al-Khoedriey levert over dat de hij de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) hoorde zeggen: “Wie van jullie al-Moenkar (iets slechts) ziet, hij moet het veranderen met zijn hand; als hij dat niet kan, dan met zijn tong; en als hij dat niet kan, dan met zijn hart; en dat is de zwakste vorm van geloof.” Overgeleverd door Imaam Moeslim (49). 

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN