Vraag & Antwoord

Wie zijn de mensen van Ahloe l-H’adieth?

Wie zijn de mensen van “Ahloe l-H’adieth”? Wat zijn hun kenmerken en hun onderscheiding ten opzichte van de doorsnee mensen?

Alle lof is voor Allah.

De term "Ahloe l-h’adieth" was een term waarmee de groep werd aangeduid die de Soennah vertegenwoordigde en deze verspreidde en de geloofsovertuiging van de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) naleefde. Hun referentiebronnen hierin zijn het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah met het begrip van de Selef Menhadj *, zij van de beste eeuwen en niet zoals sommige doen van het niet volgen van de weg van de Selef door het volgen van het ratio, meningen en eigen interpretaties.

Deze groep was de geredde en de succesvolle groep die door vele a-iemmah als de betekenis genoemd is in de uitspraak van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem): “Een groep van mijn natie zal zich aan de waarheid vasthouden en zij zullen de overhand hebben. Degenen die met hen verschillen of hen in de steek laten, zullen hen niet schaden. (Dit) totdat het gebod van Allah zal komen.” Overgeleverd door Imaam Moeslim (1920). 

Er zijn vele beschrijvingen gekomen over de kenmerken van deze groep wat begrepen wordt uit de woorden van de geleerden waaronder de volgende:

1. al-H’aakim zei: “Imaam Ah’med ibn H’enbal heeft een beste interpretatie gegeven over de uitleg van deze overlevering over de zegevierende groep: het zijn de mensen van de Hadieth en zij die hen hierin volgen en de voetstappen van de Selef volgen die hen voorgegaan zijn, en de mensen van innovaties hebben weggevaagd die in tegenstrijd handelen met de Soenen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem).” Einde citaat. Ma’rifatoe ‘Oeloemie l-Hadieth” van al-H’aakiem an-Naysaaboorie blz. 2-3. 

2. al-Khateeb al-Baghdaadi zei: Allah heeft mensen –ik bedoel de mensen van Ahloe al-Hadieth– de funderingen van de Sharie’ah laten zijn, en met hen alle innovatie afgebroken. Zij zijn de vertrouwelingen van Allah tot Zijn schepping, de tussenpersonen tussen de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) en de mensen, de Moedjtahidien in het beschermen van Zijn religie, hun zijn als lichtfakkels voor de Oemmah, en hun deugdzaamheid is welbekend en hun argumenten zijn overtuigend.” Sharf as-H’aab al-H’adieth: blz. 15. 

3. Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Zo is het duidelijk dat de mensen van de Hadieth en Soennah de meeste aanspraak maken op de geredde en succesvolle groep die geen enkele voorbeeld hebben dan de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem), zij zijn de mensen die het meest op de hoogte zijn van zijn woorden en daden en het meest onderscheid kunnen maken tussen de authentieke en zwakke overleveringen. Hun imams zijn de voorgangers in de kennis en wetenschap van de Hadieth. Hun volgen van de Soennah is op grond het geloven van de authenticiteit ervan, en de liefde en trouw hebben voor wie het volgt en zich distantiëren van degenen die haaks tegen deze leerstelling ingaan…” tot het  einde van wat hij zei (moge Allah hem genadig zijn). Zie Madjmoe’ al-Fataawa 347-348.          

Opgemerkt dient te worden dat de Ahloe l-H’adieth alle mensen omvat die handelen volgens de overleveringen van de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) en deze voorrang geven boven alles en iedereen, het maakt hierbij niet uit of deze mensen behoren tot de geleerden en al-H’oefaadh of de algemene moslims.

Shaykh al-islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “We bedoelen niet met de mensen van de Ahloe al-H’adieth zij die het hebben gehoord van de overleveraars, of het hebben opgeschreven, maar wij bedoelen eenieder die de Soennah innerlijk en uiterlijk begrijpt en dit ook volgt en zo ook is het met de mensen van de Qor-aan.” Madjmoe’ al-Fataawa: 4/95.

De geleerden hebben veel geschreven over dit onderwerp en je kan verder lezen in de eerdere genoemde referenties, alsmede het vierde deel van het 'Fataawa Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah. "

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

 

De betekenis van de Selefi-Menhadj is hetgeen waar de Selef (vrome voorgangers) zich op bevonden. Dat is de weg van de metgezellen, de Taabi’ien (degenen die hen volgden) en de hooggeachte imams. Zij bezitten allen een correcte ‘Aqiedah, een correcte Menhadj en ware Imaan. Ook het strikt vasthouden aan de Islam gebaseerd op ‘Aqiedah, Wetgeving, etiquette en (goede) manieren. Dit in tegenstelling tot hetgeen waar de nieuwlichters, de afgewekenen en de afgedwaalden zich op bevinden. Tot de meest vooraanstaande uitnodigers naar de Selefi-Menhadj behoren de vier a-iemmah (Imaam Aboe H’aniefah, Imaam Maalik, Imaam as-Shaafi’ie en Imaam Ah’med), Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah, Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdoe l-Wahhaab en zijn studenten. En alle andere mensen die de religie doen opleven. Er is geen tijdperk of er is wel iemand die de oproep naar Allah vestigt.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN