Vraag & Antwoord

Is het toegestaan om te zeggen dat niet-moslims een betere ethiek hebben dan moslims

Is het toegestaan voor een moslim om te zeggen dat sommige van de niet-moslims een betere houding en ethiek hebben dan sommige moslims?

Alle lof is voor Allah. 

Als er gezegd wordt dat de houding en ethiek van de ongelovigen in zijn algemeenheid beter is dan de houding en ethiek van de moslims, dan is dit zonder twijfel verboden en niet toegestaan. Het is zelfs zo dat degene die zo’n uitspraak doet gevraagd wordt om berouw te tonen, zo niet dan draagt hij de daaruit voortvloeiende consequenties. Omdat de belangrijkste ethiek en houding deze is met Allah door Hem alleen te aanbidden en het laten van het vereren en aanbidden van iets naast Allah. En dit is aan de orde bij de moslims en niet bij de niet-moslim. Ook is een dergelijke uitspraak generaliserend, alsof er geen moslim is die een goede houding en ethiek uitdraagt..! Het is onvermijdelijk dat er onder hen vrome moslims zijn met een nobele en voortreffelijke houding en ethiek gebaseerd op de moraal van de Islaam, en de wetten van Allah.

De geprefereerde houding van een deel van de ongelovigen op de houding van sommige moslims is  een ware vergissing! Het is genoeg voor de ongelovigen van slechte houding wat ze gedaan hebben met de Heer, de Almachtige en zijn profeten, vrede zij met hen. Zij beledigen Allah, Verheven is Hij, door te beweren dat Hij een zoon heeft, en zo hebben zij ook Zijn profeten beledigd en verloochent en vertelden leugens over hen. Wat voor ethiek en houding komt hen nog ten goede wanneer zij de ergste ethiek uitdragen met hun Heer, Verheven is Hij?!

Maar hoe kunnen wij  de houding en ethiek van tien of honderd van de ongelovigen waarnemen om vervolgens over hen te oordelen dat zij een goede ethiek en houding hebben?! Zijn wij de ethiek en houding van het  merendeel van de joden en de christenen vergeten?! Hoe zij de moslims verraden, en hoe zij hun landen en huizen vernietigden, en hoe zij dood en verderf zaaien in hun landen en hen van hun geloof proberen af te houden, en hoeveel zij van hun rijkdommen hebben geplunderd en gestolen, en hoe zij de moslims vervolgen en buitensporigheid en verderf op aarde zaaien?!

De goede houding en ethiek van sommige van hen is niets vergeleken met de meest lelijke ethiek en houding van hen. Wanneer zij een goede houding en ethiek uitdragen betekent dit niet dat het dezelfde aard zelf is, maar het is beogen van een wereldse voordeel en het nastreven van de eigen belangen in de meeste gevallen.

Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd door iemand die een vergelijking of een evenwicht maakt  tussen de werknemers van de moslims en niet-moslims en hij (de vraagsteller) zegt hierbij: “De niet-moslims zijn eerlijk, en ik kan hen vertrouwen, en hun eisen zijn maar weinig, en hun werk is goed, maar wat betreft de werknemers van de moslims is het precies het tegenovergestelde… wat is uw mening weledele Sheikh?”

Hij antwoordde: "Dit zijn niet de moslims zoals een moslim zou moeten zijn, ze beweren dat zij moslims zijn, maar van de praktijk is weinig terug te zien (het zijn geen praktiserende moslims die hun geloof een gestalte geven in hun leven). De echte praktiserende moslims zijn in feite de eerste die eerlijker, integer en waarachtiger zijn dan de ongelovigen. En dit wat je gezegd hebt is verkeerd, het is niet gepast zoiets te zeggen. Wanneer de ongelovigen oprecht zijn bij jullie, dan is dit vanwege een belang die zij bij jullie beogen en het nemen van de bezittingen en rijkdommen van onze moslimbroeders, en dit is voor eigen belang en gewin. 

Dit doen zij niet voor jullie belangen en gewin, nooit, maar voor hun eigen belang en materieel gewin zodat zij jullie rijkdommen en gelden nemen en jullie denken dat zij goed zijn en het goede voor jullie hebben. Dit is niet het geval. 

Sheikh Ibn 'Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over het beschrijving van de niet-moslims met eerlijkheid, betrouwbaarheid en dat zij goed werk leveren. Hij antwoordde als volgt:

“Zelfs als dit waar is, maar hun leugens, bedrog, verraad en diefstal is meer dan wat er aanwezig is in sommige islamitische landen en dit is bekend. Als dit ook zo is dan is het ethiek dat wordt bepleit door de Islaam en moslims zijn de eerste om dit uit te voeren om zo een goede ethiek en zeden uit te dragen en ook nog eens hiervoor beloond te worden. Maar wat betreft de ongelovigen, ze doen dit alleen maar om materieel gewin en voordeel in de omgang met mensen om zo de mensen aan hun zijde te hebben en voor hen te winnen.

Maar als de moslim zulke dingen van goede ethiek en zeden waar maakt, dan beoogt hij  naast materieel gewin ook een religieuze zaak en dat is het waarmaken van oprecht geloof en het beogen van de beloning bij Allah, de Almachtige. En dit is een wezenlijk verschil tussen de moslim en de niet-moslim.

Wat beweert wordt van vermeende betrouwbaarheid van de ongelovige landen of ze nu oosterse of westerse landen zijn, als dit waar is, dan is dit maar een klein deel van goedheid naast veel van het kwaad. Het ontkennen van het grootste recht, het recht van Allah, is de grootste onrecht. Allah (de Verhevene) zegt: “Waarlijk, Shirk (afgoderij) is een groot onrecht.”Hoe goed deze mensen ook doen, dit is niets vergeleken met de vele slechtheden die zij hebben, en hun ongeloof, en hun onrecht. Er is niets goeds bij hen vergeleken met dit allemaal.” Zie Majmoe’ al-Fataawa 3.

Sheikh al-islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Er wordt geen hulp ingeroepen van de mensen van Ahloe d-Dzimmah (niet-moslims die in een Islamitisch land leven en een bepaalde belasting (Djizyah) betalen, waardoor zij bescherming en veiligheid genieten), niet als schrijvers of werknemers. Want dit is kwaad of leidt tot kwaad. Imaam Ahmed werd gevraag in een van zijn overleveringen van Aboe Taalib  over de Kharaadj  (een belasting op landbouwgrond) en hij zei: “Er wordt geen hulp ingeroepen van de niet-moslim.” Zie af-Fataawa al-Koebraa 5/539.

In “el-Feth al-‘Ali al-Maalik fie Fataawa ‘alaa Mad-hab Maalik’ is het volgende gekomen: “Het geven van de voorkeur aan een niet-moslim voor de moslim op het gebied van religie is afvalligheid, anders niet.”  2/348

En Allah weet het beste.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN