Vraag & Antwoord

Interpretatie van dromen

Ik ben een jongen die best wel veel dromen heeft gehad,en ik vraag me af wat de betekenis van die dromen eigenlijk zijn, en vroeg me af,of je mij een goed boek kan aanraden over dromen in het Nederlands, als ie er zijn tenminste, ik heb begrepen dat die boeken er wel zijn maar jammer genoeg alleen in het Arabisch.

In de Naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Barmhartige.

Alle lof zij Allah, en vrede en zegeningen zij met de Boodschappers.

Een werkelijke droom is een deel van het profeetschap zoals dit overgeleverd is door de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem). Hij heeft het volgende gezegd: "Een werkelijke droom is een deel uit 46 delen van het profeetschap" (Al-Boekhaarie 6472 en Moeslim 4201) "Werkelijke dromen zijn de uitgangspunten van de openbaring." (Al-Boekhaarie 3 en Moeslim 231)

Dromen worden verdeeld in drie categorieën:

De eerste categorie is afkomstig van Allah.

De tweede van de begeerte.

De derde zijn dromen van de shaytaan.

De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd: "Een droom bestaat uit drie categorieën, een droom afkomstig van Allah, een droom met het doel triestheid te zaaien die van de shaytaan afkomstig is en een droom waarbij een persoon zichzelf spreekt in zijn waakperiode waarbij hij zijn bezigheden in zijn droom ziet." Al-Boekhaarie 6499 en Moeslim 4200.

Dromen die profeten krijgen behoren tot de openbaring van Allah, de shaytaan heeft geen enkel invloed hierop. Dit is anoniem door alle geleerden van de Oemmah geaccepteerd. Daarom heeft Ibrahim (Allah's vrede zij met hem) de droom die hij gekregen heeft willen vervullen, waarbij hij het gebod van Allah kreeg om Ismaa'iel (Allah's vrede zij met hem) (de zoon van Ibrahim) te slachten.

Wat betreft dromen die normale mensen krijgen, deze dienen aan de openbaring beproefd te worden. Als het de openbaring niet tegenspreekt, dan kan een persoon zijn droom gebruiken. Dit is wel een zeer gevaarlijk aspect waar vele soefie, Mobtadi'ah (mensen die innovaties invoeren in de islam) en anderen daarmee in dwaling zijn beland.

Wie rustgevende dromen wil krijgen dient nooit te liegen, het eten van verboden levensmiddelen vermijden en zich houden aan de regels van Allah en Zijn profeet (Allah's vrede en genade zij met hem). Tevens alles wat Allah de verhevene en zijn boodschapper verafschuwd hebben vermijden. Tevens dient hij rein naar bed te gaan. Desbetreffende persoon moet slapen in de richting van de Al-Qiblah (De richting waarnaar mensen bidden). Hij dient Allah te gedenken en lofprijzing en andere smeekbedes te uit te spreken totdat hij vanzelf in slaap valt.

De werkelijke dromen zijn de dromen die in de diepe nacht komen, het tijdstip waarbij Allah de Verheven neerdaalt naar de eerste hemel (Hoe Allah dat doet kunnen we niet weten en er wordt ons niet gevraagd om het uit te zoeken. Een moslim kan deze neerdaling van Allah de Verheven de Almachtige niet verbeelden zoals een schepsel of voorwerp neerdaalt naar een lagere etage/plek) en waarbij de Barmhartigheid en vergiffenis van Allah dicht bijzijnd is aan de mensheid en waarbij de satans stilstaan.

Het tegengestelde van deze rustgevende dromen zijn de nachtmerries die door de satans worden veroorzaakt. Zie Madaariedj as-Saaaliekien (1/50-52).

Al-Hafidhz ibn H'adjar zei: Alle dromen worden verdeeld in twee categorieën:

Werkelijke dromen: deze zijn dromen die profeten en oprechten die na hun komen. Dit overkomt anderen behalve de genoemde groep mensen heel weinig (zoals de droom die de ongelovige koning gezien heeft in de tijd van Yoesoef (Allah's vrede zij met hem), waarbij Yoesoef (Allah's vrede zij met hem) de betekenis aan de koning uitlegde. De werkelijke dromen vinden plaats zowel in de slaap als in waaktijd.

Een andere soort dromen, deze waarschuwen niet voor iets en wordt zelf in een paar delen verdeeld:

Invloeden van de shaytaan om desbetreffende persoon triestheid te bezorgen, zoals bij degene die in zijn droom gezien heeft, dat zijn hoofd eraf gehaald is en zulke narigheden. Of dat hij ziet dat hij in een diepe put gevallen is en geen enkele hulp kan vinden die hem kan redden...etc

Men ziet dat de engelen hem gebieden om verboden zaken te verrichten, en andere zaken die de hersenen niet kunnen accepteren.

Dat men in zijn dromen ziet wat hij wenste toen hij wakker was of iets wat hem bezig hield. Tevens het zien van iets dat meerdere malen gezien werd in de waaktijd, of wat men bezig houd dat plaats heeft gevonden in het verleden of een wens die men hoopt dat deze vervuld kan worden in de toekomst. Fat-h' Al-Baarie (12/352-354). Overgeleverd door Aboe Sa'ied Al-khoedrie (Allah's welbehagen zij met hem) dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"Als een van jullie een droom ziet waarvan hij houd: dan is deze afkomstig van Allah, hij dient Allah te danken hiervoor, en kan andere daarover mededelen. En als hij het tegengestelde ziet wat hij haat, dan is dit afkomstig van de shaytaan, hij dient toevlucht te zoeken bij Allah tegen deze slechte droom, en dient het niet door te vetrellen aan anderen, het zal hem dan niet schaden." (Al-Boekhaarie 6584 en Moesliem 5862.)

Overgeleverd door Abou Qataadah dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"De goede (oprechte) droom is afkomstig van Allah, de slechte droom wordt veroorzaakt door de shaytaan, wie iets ziet in zijn dromen wat verafschuwd is, dient drie keer aan zijn linker kant te blazen (Het blazen: is rustig wat lucht uit de mond laten zonder spuug) en de toevlucht bij Allah tegen de shaytaan (A'oedzoe biellaahie miena as-Shaytaanie ar-Radjiem) te zoeken, deze droom zal hem dan niet schaden." Al-Boekharie 6594 en Moesliem 5862.

Djabier (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) zei: "Wie een droom ziet waarvan hij niet houd, dient drie keer te spugen aan zijn linker kant, en de toevlucht bij Allah tegen de shaytaan te zoeken (A'odzoe biellaahie miena As-Shaytaanie ar-Radjiem) drie keer, hij dient daarna aan zijn andere zijde te slapen." Moesliem 5864.

Ibn H'adjar Al-'Asqalaanie heeft gezegd: Een persoon dient de volgende te zeggen nadat hij een goede droom gezien heeft: Allah danken ervoor. Dat hij daarmee blij moet zijn Dat hij het aan mensen waar van hij houdt doorverteld .

De etiquette die over zijn geleverd in de Soennah over de slechte dromen zijn: Dat hij de toevlucht van Allah tegen deze slechte droom behoort te zoeken. En tegen al het kwade van de shaytaan

- Dat hij drie keer blaast of spuugt aan zijn linkerkant wanneer hij wakker wordt van een nachtmerrie.

- Dat hij deze slechte droom niet doorverteld.

- In een overlevering die in de verzameling van al-Boekhaarie terug te vinden is, verteld Abou Hoerayrah (Allah's welbehagen zij met hem) dat men na het opstaan van een nachtmerrie moet gaan bidden.

- Het veranderen van de lig situatie waarbij men op een andere zijde moet gaan liggen.

Dit waren de 6 etiquette bij slechte dromen en de 4 etiquette bij goede dromen en het bidden van twee raka'aat en veranderen van lig situatie zoals het liggen op de rug nadat men op zijn rechterzijde lag. (Fat-h' Al-Baarie (12/370).)

Al-Imaam al-Baghawie heeft gezegd: "Weet dat het interpreteren van dromen verdeeld wordt in verschillende categorieën. Het kan zijn dat deze dromen gebaseerd zijn op de Qor-aan of de Soennah of gezegden en bekende gebeurtenissen die mensen kennen. En het kan zijn dat de interpretatie plaats vindt door wat men gezien heeft in zijn droom, en het kan zijn dat men interpreteert op het tegengestelde van wat men gezien heeft in zijn dromen of interpreteren naar de namen van mensen die gezien worden in zijn dromen...(sharh' as-Soennah (12/220)). Hij noemde een paar voorbeerden o.a.:

Interpretaties gebaseerd op de Qor-aan: Zoals het touw die verbeeldt wordt met de weg. Dit gebaseerd op de volgende aayah (En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst en de weg) van Allah. Interpretaties gebaseerd op de Soennah: Zoals de kraai die geïnterpreteerd wordt als een zware zondaar, omdat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) hem een zwaar zondaar noemde.

Interpretaties gebaseerd op bekende gebeurtenissen/persoonlijke ervaringen...etc: zoals het graven van een hol die geïnterpreteerd wordt met list en misleiding. Zoals men zegt: wie een hol graaft valt erin. Interpretaties van dromen die gebaseerd zijn op de namen van mensen die gezien zijn in de dromen: zoals een persoon die een man gezien heeft onder de naam Rasheed dit duidt wijsheid aan.

Interpretaties van dromen op basis van tegenstellingen: Zoals vrees die geïnterpreteerd wordt met rust en veiligheid. Allah zegt in de Qor-aan: En dat Hij voor hen na hun vrees (door) veiligheid vervangt.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN