Vraag & Antwoord

Is het toegestaan om je broeder meer dan drie dagen te negeren?

Ik weet dat het voor de moslim toegestaan is boos te zijn op zijn broeder, maar niet langer dan drie dagen. En dat de beste van deze twee degene is die begint met de Salaam groet (as-Salaam "alaykoem). Maar als ik deze broeder alleen maar een keer in de week zie of iets in die buurt, is het dan voor mij toegestaan om hem drie maal te negeren telkens wanneer ik hem zie/tegenkom of dien ik mij echt te houden aan de periode van drie dagen?!

Als ik dat doe, dan zal de broeder er zich niet van bewust zijn dat ik boos over hem ben, ik weet dat deze methode niet een goede methode waarmee een moslim zich dient te karakteriseren, maar het kan gebeuren dat een van de broeders iets doet en ik wil hem laten merken dat ik het daar niet mee eens ben.

Alle lof is voor Allah.

Het negeren en verlaten van de moslim is niet toegestaan, omdat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Het is niet toegestaan voor een man om zijn moslimbroeder meer dan drie dagen te negeren, zij komen elkaar tegen en wendden zich van elkaar af. De beste van hen is degene die begint met de Salaam groet." (Overgeleverd door imaam al-Boekhaarie 5727 en Moeslim 2560).

Met name wanneer de gelovige een naaste familielid is van jou zoals een broer of een neef. Het negeren van de familielis is groter in zonde.

Tenzij de reden van het negeren een zonde is die de man pleegt, en er is een groot belang in het negeren door af te zien van de zonde. In dit geval is het geen probleem, want dit behoort tot het opheffen van het verderfelijke en het kwaad. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Wie onder jullie iets kwaads ziet, laat hem het veranderen met zijn hand, als hij dit niet kan dan met zijn tong, en als hij dit niet kan dan met zijn hart en dat is zwakste graad van het geloof." (Overgeleverd door Moeslim 49)

De oorsprong is dat het negeren en verlaten van een moslim niet toegestaan is, tenzij er een reden is die dit verbod opheft. Einde citaat. (Zie "Fataawaa Manar al-Islaam" door Ibn "Oethaymeen 3 / 732)

De geleerde Waliy ad-Dien al-"Iraaqie zei: "Dit verbod geldt in zaken die voortvloeien uit woede op iets dat is toegestaan en niets te maken hebben met het geloof. Maar het verlaten ten gunste van religieuze profijt zoals het verlaten van iemand om een zonde of ketterij: dit is toegestaan.

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft opdracht gegeven om de drie metgezellen Ka'b ibn Maalik, Hilaal ibn Oemayyah en Moeraa'ibn Rabie' (de reden hiervan was dat zij tijdens de slag van Taboek niet meegingen om een slag te leveren tegen de Romeinen terwijl dit verplicht was.) te negeren.

Ibn "Abdoe l-Barr zei: "De overlevering van Ka'b is een bewijs dat het toegestaan is voor een moslim zijn broeder te verlaten en te negeren wanneer nieuwlichterij (Bid'ah) of obsceniteit bij hem te constateren is. Men dient met dit na te streven dat hij tot inkeer komt en afziet van zijn zonde. Het verlaten en negeren van iemand omwillen van een zonde of innovatie die hij pleegt is verplicht. Dit dient net zolang door te blijven totdat de zondaar tot inkeer komt en berouw toont. Er is hierover geen meningsverschil.

Ibn "Abdoe l-Barr zei ook: "De geleerden zijn het met elkaar unaniem eens dat het niet toegestaan is voor een moslim om zijn broeder voor langer dan drie dagen te negeren, behalve als hij vreest dat wanneer hij weer in contact komt dit leidt tot de verderving van zijn geloof, of onheil veroorzaakt voor zijn eigen religie of wereldse zaken. Wanneer dit aan de orde is, is het toegestaan hem te negeren en te vermijden." Einde citaat. (Zie sharh' at-Tathreeb 8/99)

Wat u zou moeten doen is dat wanneer uw broeder een zonde begaat, u hem te hierin adviseren en raad te geven en te verduidelijken dat hetgeen hij mee bezig is niet toegestaan is in de religie. Verder dien je hem te herinneren aan Allah. Wanneer je ziet dat hij door blijft gaan met zijn zondigheid en zich nergens om bekommert en er meer profijt aan ziet wanneer je hem negeert dan is het oordeel zoals wij eerder in deze vraag hebben belicht zoals hierboven vermeld. Echter als de daad die hij doet een zaak is waar je het met hem niet eens bent, of verschillen van opvattingen dan dien je gewoon duidelijk te maken dat je het met zijn standpunt niet eens bent of de fout die verbonden is aan zijn opvatting. Maar dat je dit het motto laat zijn je broeder te negeren en te verlaten: dit kan leiden dat hij daarna niets meer van je aanneemt en accepteert, los van het feit dat dit geen vrijbrief is je broeder meer dan drie dagen te negeren. Het is reeds eerder genoemd in de Fatwa van zijne eminente Sheikh ibn Saalih' al-"Oethaymeen dat de oorsprong van het negeren van de moslim verboden is totdat er een reden is die dit verbod opheft.

Het is gepast voor de moslim dat hij openhartig is en een adviseur voor zijn broeders. Hij dient verdraagzaam te zijn en oogluikend te zijn voor hun fouten en misstappen, en zich niet te haasten stappen te ondernemen die een oorzaak kunnen zijn van vervreemding en verboden manier van het negeren. Moge Allah iedereen naar het succes leiden waar Hij van hout en ermee Tevreden is, en moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Bron: Sheikh Moh'ammed ibn Saalih al-Moenadjid, vraagnummer: 21878.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN