Vraag & Antwoord

Puberteid en hoe om te gaan met puberproblemen

Ik stuur jullie mijn vraag met mijn zorgen, en ik hoop dat jullie erover nadenken, en mij adviseren met een uitgebreid antwoord, met Allah’s Wil. Ik ben een getrouwde vrouw, Allah heeft mij gezegend met een zoon die nu veertien jaar oud is, en ik heb ook 4 dochters. Ik ben beproefd met het feit dat mijn echtgenoot in de gevangenis zit voor een schuld die hij niet kan aflossen. Het kan jaren duren voordat hij vrij komt. Ons probleem is met onze zoon – moge Allah hem leiden – want het is een puber. Hij begon als eerste ongehoorzaam te zijn jegens mij. Ten tweed: hij heeft ook slechte vrienden vanwege de slechte buurt waarin wij leven. Ten derde: vanwege de afwezigheid van zijn vader hebben wij unaniem besloten – inclusief zijn vader en zijn  ooms – om hem een mobiele telefoon te geven, want zijn school is ver weg. En als hij vertrok om het gebed te bidden verzaakt hij het om op tijd terug te komen naar huis, waardoor ik genoodzaakt ben contact met hem op te nemen en hem te vragen naar huis te komen om mij en zijn ooms gerust te stellen. Daarna vroeg mijn zoon mij een  mobiele telefoon met camera en Bluetooth; ik  weigerde en hij bleef aandringen. Zijn ooms en tantes gaven hem geld waarmee hij een mobiele telefoon met camera kocht, en vanaf dat moment begon de periode van mijn lijden; want na een periode ontdekte ik slechte clips in zijn mobiele telefoon. Ik sprak met zijn vader en hij overlegde met een aantal van de deugdzame mensen die hem adviseerden om de mobiele telefoon van hem te nemen en hem een normale telefoon te geven zonder Bluetooth. Daarna pleegde mijn man overleg met een aantal van de oudere mannen die zich op het goede bevonden en het Boek van Allah onderwezen die ook  kinderen hadden, en meer ervaringen hadden en zij zeiden: "Het is fout wat jullie doen, geef hem de mobiele telefoon terug op de een of andere manier en adviseer en laat merken dat je hem vertrouwt en geef hem het vertrouwen.” Wij hebben daarna de mobiele telefoon teruggegeven, en hij heeft er een code opgezet en ik heb hem hiervoor verwijt. Hij beweert dat de mobiele telefoon schoon is, en er geen enkele slechtheden zijn hierin. Maar, helaas, na een lange tijd en kwam ik te weten dat er sommige slechte zaken in zijn mobiele telefoon. Ten vierde: hij begint zijn gebeden te verzaken en hiervan te ontsnappen, en hij liegt om de eenvoudigste dingen, totdat hij zelfs bekend is geworden tussen familieleden en verwanten met leugens... Ten vijfde: wij proberen om dichter bij hem te komen en hij wend zich van ons af. Ten zesde: er is iets anders Ik maak me hier serieus zorgen over en na Allah weet niemand hiervan behalve ik en mijn echtgenoot, en mijn zoon heeft mij niet verteld wat er is gebeurd is. Hij ging met jongeren op reis. Ze stonden op het punt te vertrekken en de bus in te stappen en plots hoorden zij gegil en geschreeuw, en zij wilden... Laa hawla walaa qoewatta illa billaah! (Er is geen macht, noch kracht behalve bij Allah). Er is mij verteld dat mijn zoon er ook bij was. Ten zevende:  zijn ooms van vaders kant helpen mij maar het probleem is dat zij ver van ons wonen, en niet ten allen tijde een oogje in het zeil kunnen houden. Hij heeft ook een oom van moeders kant (haar broer). Altijd verteld hij mij dat ik niet te hardvochtig jegens mijn zoon moet zijn en hem te laten en het vertrouwen te geven. Ik hoop op wat adviezen en richtlijnen en een smeekbede voor mij om en mijn zoon om hem te leiden.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

De pubertijd is de tijd vóór volwassenheid. Je kind handelt tegendraads en wil niet naar je luisteren. Deze fase van het kind is een lastige fase voor zowel puber als ouder. Het is een hele belangrijke fase in het leven van je kind omdat het zichzelf nu gaat vormen en ontwikkelen tot een volwassen mens. Je puber krijgt eigen verantwoordelijkheden en gaat zijn (eigen) wereld ontdekken. En de grillige fase van pubertijd is een gevaarlijke fase, en daarom is de islamitische wetgeving gekomen met uiterst wijze wetgevingen ter voorkoming van het gevaar voordat deze zich voordoet, zoals:

1. Onderwijs in de goede zeden, en memorisatie van de Qor-aan in het begin van de leeftijd van het kind zodat het Woord van Allah, de Almachtige, in het hart van het kind al in de vroege leeftijd verankert wordt om zo zijn hart te reinigen, en met name wanneer hij de Qor-aan memoriseert vóór de periode van pubertijd. Er bestaat geen twijfel dat hij hiermee een uitstraling zal hebben in zittingen en moskeeën. 

Sheikh Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) zei: "Als het kind de leeftijd heeft bereikt van het “Temyeez” (onderscheid maken tussen goed en kwaad), dan dient de vader bevolen te worden zijn kind te leren, en hem op te voeden op het goede, waaronder het onderwijzen van de Qor-aan, en wat makkelijk is voor het kind van de overleveringen, en wat wettelijke bepalingen van wat een kind bij deze leeftijd begrijpt zoals hoe de Wodhoo-e’ uit te voeren en hoe te bidden; zo ook het leren van smeekbeden bij het wakker worden, bij het eten en drinken. Want als een kind de leeftijd van “Temyeez” bereikt dan kan hij datgene begrijpen waarmee hij opgedragen of afgeraden wordt. Een kind dient ook geleerd te worden om zaken te vermijden die niet toegestaan zijn voor hem te doen, zoals liegen, roddelen enz. zodat hij opgroeit om goed te doen en om het kwaad vanaf de kindertijd te verlaten. En dit is een zeer belangrijke zaak die door sommige ouders over het hoofd wordt gezien en hier achteloos in zijn.” Einde citaat uit “al-Moentaqa” van de Fataawa van Sheikh Fawzaan: 5/276.

2. Het gebed vanaf de leeftijd van zeven aan het kind te leren, en hem hiervoor (opvoedkundig) te slaan op de tiende. Wat wij hebben gezegd over de Qor-aan zeggen wij ook over het gebed: het gebed reinigt het hart en de handelingen van de jongere die opgroeit in de gehoorzaamheid van Allah, en vooral als hij het gebed in gemeenschap bidt met zijn vader of zijn voogd zoals een broer of een oom.

3. Het scheiden tussen kinderen in hun slaapplaatsen wanneer zij de leeftijd van tien jaar bereikt hebben.

‘Abdoellah ibn ‘Amr ibn ‘Aas (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Draagt jullie kinderen op tot het gebed als zij de leeftijd van zeven bereiken, en slaat hen ervoor op hun tiende (als zij het gebed dan niet verrichten) en scheidt hen in hun slaapplaatsen.” Overgeleverd door Aboe Daawoed (495), en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Aboe Daawoed.

Bij deze tijd begint de aantrekkingkracht van de mannelijke tot het vrouwelijke en andersom. 

En deze wetsoordeel beschermt kinderen tegen seksuele uitspattingen, en zorgt ervoor dat er geen lichaamscontact is tussen de twee geslachten tijdens het slapen. 

In de Fataawaa van  het permanent comité" (17/408) is het volgende gekomen:

"Het is niet toegestaan wanneer kinderen de volwassenheid bereikt hebben of de leeftijd van tien jaar om met hun moeders, of zusters in een (gezamenlijke) bed te slapen, om zo de deur naar het kwade te sluiten.” Einde citaat.

4. Het kiezen van goed gezelschap voor het kind. Van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “‘Een persoon is op de Dien van zijn khaleel (vriend) dus kijk uit wie je als vriend neemt.” Overgeleverd door Aboe Daawoed (4833) en at-Tirmidzie (2378) en als Hassan verklaard door sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn)  in Sah’ieh’ Aboe Daawoed. Dit betekent dat een persoon op dezelfde Menhadj (methodiek) zit als zijn vriend, dezelfde pad als zijn vriend, dezelfde manieren en gedrag aanneemt als zijn vriend. Er is een Arabische uitspaak die luidt: ‘Jou vriend is degene die jou tot dingen aanzet’. Dus als jou vriend goed is zal hij jou aanzetten tot datgene wat goed is, maar als hij slecht is dan zal hij jou aanzetten tot datgene wat slecht is.

Wanneer ouders de zorg dragen voor het zoeken van goede vriendschap voor hun kinderen bespaart dit hen veel tijd en inspanning. Goede vriendschap leidt alleen maar tot het goede, want een goede deugdzame vriend brengt zijn tijd door in gehoorzaamheid aan Allah, leid hem tot het goede, en weerhoudt hem van het kwaad, en een slechte vriend leidt hem naar het kwaad, en weerhoudt hem van het goede, en siert voor hem de zonde en leidt hem ernaartoe.

5. Verplichten van de kinderen in dit stadium toestemming te vragen wanneer zij bij hun ouders willen binnengaan in hun slaapkamer, in tijden wanneer men zich ontdoet van kleding en de ‘Awraat (wat niet gezien mag worden) onthult worden. 

In Fataawa van het permanent comité" (17/408) is het volgende gekomen: "Allah heeft degenen die de volwassenheid nog niet bereikt hebben bevolen om toestemming te vragen bij het binnengaan bij hun ouders (slaapplaats) op drie momenten, omdat dit momenten zijn waarbij de ‘Awraat onthult worden. Allah (de Verhevene) zegt: “O jullie die geloven! Laat de slaven waarover jullie beschikken en degenen onder jullie die de volwassenheid nog niet bereikt hebben, jullie bij drie gelegenheden toestemming vragen (om tot jullie te komen): voor het Fadjr gebed; wanneer jullie je gewaden afleggen voor de Duhr gebed en na de 'Ieshaa gebed: de drie (gelegenheden) waarbij jullie je ontkleden. Het is geen overtreding voor jullie en voor hen als zij daarna rondgaan tot elkaar (om te bedienen). Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (Soerat an-Noer (24) aayah 58). 

Hij beval degenen die de volwassenheid bereikt hebben toestemming te vragen op elk moment: “En wanneer de kinderen onder jullie de volwassenheid bereiken, laat hen dan toestemming vragen zoals degenen vóór hen om toestemming vroegen. Zo maakt Allah jullie Zijn Tekenen duidelijk. En Allah is Alwetend, Alwijs.” (Soerat an-Noer (24) aayah 59).Dit alles is om de Fitna te voorkomen, en het bewaren van de kuisheid en de middelen van het kwaad een halt toe te roepen. " Einde citaat.

6. Stappen nemen tot een huwelijk. Onze profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft de jongeren hiermee aangesproken, om hun ogen te beschermen en hun kuisheid te bewaren. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) moedigde jonge mensen aan te trouwen en lette goed op dat zijn metgezellen aangemoedigd werden te trouwen. Hij bood praktische hulp, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een huishouden voor het huwelijkspaar. Een getrouwde persoon is beter dan iemand die besluit om niet te trouwen. Vooral omdat we in een wereld leven waar veel verleiding is. Overal om je heen is verleiding en er zijn maar weinig jongeren die deze verleiding kunnen weerstaan. Dus trouwen is absoluut een belangrijke pre voor jongeren.

Het is overgeleverd van ‘Abdoellah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: “Wij waren met de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en hij zei:  “O Jullie Jongeren! Wie van jullie in staat is om te trouwen, laat hij dit dan doen. Want (Het aangaan van een huwelijk) het vergemakkelijkt het neerslaan van de ogen en het bewaren van de kuisheid. En wie hiertoe niet in staat is, laat hij dan vasten, want dat breekt voor hem de behoefte.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (4779) en Moeslim (1400).

Ten tweede:

De ouders dragen de plicht jegens hun kind (eren) tijdens zijn/haar pubertijd conform de woorden van de boodschapper van Allah: “Een ieder van jullie is een hoeder en is verantwoordelijk voor diegene waarover hij gevolmachtigd is. De man is de hoeder over zijn familie en is verantwoordelijk voor diegene waarvoor hij moet zorgen.” (een deel van de overlevering van al-Boekhaarie en Moeslim).

Op basis van gedrevenheid of nalatigheid in deze zaak zal er een beloning of straf zijn. Het kan zijn dat een moslim alle redenen bewandeld die kunnen leiden tot de leiding van zijn kind, en desondanks is er geen bevredigend resultaat. Hierbij treft de ouder geen zonde, de leiding is bij Allah alleen en Hij leidt wie Hij wil. Wat wij u adviseren richting uw zoon is het volgende: 

1.Behandel je zoon niet hardvochtig, en laat hem ook niet alles doen wat hij wil. Want hardhandigheid in de omgang kan ertoe leiden dat hij zich tegen jou gaat verzetten, en het huis uitgaat en doet wat hij wil. Net zoals het hem alles laten doen wat hij wil een weg voor hem opent om kwade dingen te doen, en zich om niemand meer bekommert. Derhalve is het belangrijk om een evenwicht en middelweg in de omgang met hem te bewandelen.

2. Het kiezen van goed gezelschap die standvastig zijn op het recht pad zodat het zijn vrienden worden. Dit dient op een dusdanige manier te zijn dat hij niet merkt dat jullie hem willen afhouden van slecht gezelschap. 

3. Hem zoveel mogelijk beperken het huis uit te gaan, en hem bezig te houden met het helpen van zusjes, en het uitvoeren van zijn huiswerk thuis en niet buiten.

4. Het is geen probleem dat hij een aantal goede spelletjes speelt die toegestaan zijn die hij thuis kan doen.

5. De vader dient geregeld bezocht te worden in de gevangenis, en hem te berichten over sommige van zijn daden –niet allemaal– om hem te laten voelen dat hij beseft dat zijn vader weet wat hij doet. 

6. Hem laten beseffen dat hij de verantwoordelijkheid van het huis en zijn zusters draagt. Op deze gevoelige leeftijd beschouwt de puber zich als een man, en wil dat niemand zijn daden bekritiseerd. De afwezigheid van zijn vader dient benut te worden hem het gevoel te geven dat hij nu zijn plaats inneemt en verantwoordelijk is voor het huis en zijn zusjes. Misschien zit hier voordeel in dat hij meer gehecht raakt aan huis en gezin.

7. De band van de ooms met hun neefje dient intensief te zijn, en de vader dient zijn broers de noodzaak van aandacht voor zijn zoon te verduidelijken waaronder het adviseren en begeleiden van hem. De aanwezigheid van een volwassen verstandige man is zeer zinvol en nuttig voor uw kind.

8. Serieus nadenken over het huwelijk en zeker aangezien er geen andere broers zijn in het huis en hij tijdelijk bij jullie kan intrekken.

9. Maak veel smeekgebeden voor hem, dat Allah hem leidt. Kies de momenten waarop smeekbede meer voorkeur heeft. En de beste moment is in het laatste derde deel van de nacht wanneer onze Heer neerdaalt. Het is waarlijk een moment waarop Allah de smeekbeden verhoort zoals de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Onze Heer daalt iedere nacht neer tot de laagste hemel in het laatste derde deel van de nacht, zeggende: “Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim). En vergeet ook niet de smeekbeden tijdens het gebed en de Soedjoed. 

We vragen Allah om je zoon te leiden en hem te helpen om Zijn welbehagen te beogen, en om uw man zo spoedig mogelijk bij u te laten komen, en voor u beloning op te tekenen voor de moeite die u doet. Tevens adviseren wij u het boek “De kunst van het omgaan met de puber” van Dr. Mohamed Thuwayni te lezen.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN