Vraag & Antwoord

Hoe dient de niet-moslim uitgenodigd te worden wanneer hij het Arabisch niet begrijpt

Vrede en Allah’s genade en zegeningen zij met jullie. Het is algemeen bekend in de biografie van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de ongelovigen van Mekkah uitnodigde met de Qor-aan, en discussiëren over hun ideeën, en het weerleggen ervan was met de Qor-aan zoals het verhaal van Abou al-Walid. Maar in onze tijd zijn er mensen die zeggen dat het uitnodigen van de niet-moslims tot de Islaam door middel van wetenschappelijke boeken van geleerden is die de Islaam uitleggen en verduidelijken, en het niet juist is hen uit te nodigen door de Qor-aan, vanwege de vele twijfels  en vermoedens die zij hebben, en hun onwetendheid over de Arabische taal. Gelieve ons richtlijnen te geven over deze woorden, want wij hebben geleerd dat de Qor-aan een leiding is voor de moslims en niet-moslims, en veel van de verhalen van de leiding naar de islaam zijn begonnen met de Qor-aan, of het nu een Arabier of een niet-Arabier betrof. Moge Allah jullie rijkelijk belonen.

 

Vrede en Allah's genade en zegeningen zij met jou. De Qor-aan is een Boek van de leiding en het is het grootste wat onze profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gegeven werd en een wonderbaarlijke wonder. Het is bevestigd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “….en wat mij gegeven is een Openbaring die door Allah tot mij werd geopenbaard, en ik hoop dat ik de meeste volgelingen zal hebben.”

Als je een blik werpt naar de Qor-aan, dan zou je te weten komen dat de manier van Da’wah afhankelijk is van de situatie van degene die uitgenodigd wordt tot de Islaam en er methoden en argumenten gebruikt worden die passend zijn voor de desbetreffende persoon die uitgenodigd wordt. De manier van uitnodigen van een hardnekkige die loochent is anders dan de manier van het uitnodigen van degene die op zoek is naar waarheid en gehoorzaam is. Net zoals het uitnodigen van de mensen van het Boek anders is dan andere van de afgodendienaren. 

Ook is het uitnodigen van de ouders onderhevig aan vriendelijkheid en zachtmoedigheid, zoals het geval was Ibraahiem (vrede zij met hem) met zijn vader met het gebruik van vriendelijkheid, terwijl de manier van de Da’wah van de huichelaars een andere manier en stijl is zoals de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hiermee opgedragen is: “O profeet, bestrijd de ongelovigen en de huichelaars en treed hard tegen hen op.” (Soerat at-Tah’riem (66) aayah 9). En de uitspraak van Allah (de Verhevene):”Zij zijn diegenen waarvan Allah weet zich wat in hun harten bevindt. Wendt je van hun (zonden) af en onderricht hen en spreekt tot hen indrukwekkende woorden.” (Soerat an-Nisaa-e(4) aayh 63). 

Je dient te weten dat de Qoeraysh de Heer en Schepper en Onderhouder erkennen en het Arabisch begrijpen, het was dus wenselijk ze uit te nodigen met de taal die zij begrepen en hen uit te nodigen tot Eenheid van Allah in aanbidding (Tawh’ied al-Oeloehiyyah). * Dat is vanwege hun erkenning van de Tawh’ied ar-Roeboebiyyah **. Dit zou hen ertoe leiden dat zij de Heer, de Schepper, de Onderhouder, die leven geeft en het weer neemt  aanbidden, Alleen zonder deelgenoten en Zijn  hulp aanroepen en hun vertrouwen in Allah Alleen stellen en te geloven in Zijn Namen en Attributen. 

Er is geen twijfel dat je het met ons eens bent dat wij niet de Arabische teksten kunnen voorleggen in onze Da’wah zonder interpretatie en uitleg zelfs tot iemand die het Arabisch machtig is. En dat is vanwege het lage niveau van kennis en begrip van de Arabische taal hedendaags bij de mensen. Een de atheïst die niet in Allah gelooft wordt weerlegt met teksten die het verstand aanspreken na te denken. En de Qor-aan omvat ook deze teksten die gebaseerd zijn op het verstand zoals de uitspraak van Allah (de Verhevene): “Als er andere goden dan Allah in zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan: maar Heilig is Allah, Heer van de Troon, boven wat zij Hem toeschrijven!” Soerat al-Anbiyaa-e (21) aayah 22. En de uitspraak van Allah (de Verhevene): “Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers?” (Soerat at-Toor (52) aayah 35).

We kunnen de woestijnbewoners uitnodiging door te kijken naar de geweldige wonderbaarlijke  schepping van de kameel en de bergen, en de wetenschapper op het gebied van de zeeën nodigen wij uit door middel van de wonderen van de zeeën die door de Qor-aan onthuld zijn, de arts en medici dienen wij uit te nodigen met de wonderen en mirakels van de schepping. 

“Zullen zij zich niet voor Allah neerknielen, Degene Die voortbrengt wat verborgen is in de hemelen en op de aarde, en Die weet wat jullie verbergen en wat jullie openlijk doen.” (Soerat an-Naml (27) aayah 25). 

En wanneer degene die uitgenodigd wordt de Qor-aan niet begrijpt dan zijn wij genoodzaakt om de betekenissen van de verzen en profetische overleveringen uit te leggen in zijn taal wat hij begrijpt, en hier zit veel ruimte in. Wij danken u voor uw aandacht, en vragen Allah om ons en u te begeleiden naar het goede en een reden zijn die leiden naar het goede. 

En Allah is degene die leidt naar succes en voorspoed. 

Bron: www.islamweb.net. Fatwanummer: 291760. Dr. Ahmed al-Fardjaanie.

 

* Tawh’ied al-Oeloehiyyah: houdt in het geloven in de totale en alles omvattende eenheid van Allah in aanbidding tot Hem. Alle daden die een vorm van aanbidding zijn, zoals doe’aa-e (smeekbeden), offeren, eden afleggen, het regeren, het gebed, hoop, angst, hulp vragen, vertrouwen... etc. dienen alleen voor Hem te worden gedaan. Allah (de Verhevene) zegt: “En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.” (Soerat al-Baqarah (2) aayah 163).

** Tawh’ied ar-Roeboebiyyah betekent dat je dient te geloven in de eenheid van Allah als Rabb (Heer) van het universum, dat Hij de Schepper is, dat Hij het universum in stand houdt en er controle over heeft etc. Allah de Verhevene zegt: “Alle lof en dank zij Allah, Heer der werelden.” (Soerat al-Faatih’ah (1) aayah 1). De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei in zijn doe’aa-e: “U bent de Heer van de hemelen en de aarde.” 

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN