Vraag & Antwoord

De behandeling van al-weswees

Als ik last heb van influisteringen en niet reageer op mijn vrouw wanneer zij met mij praat, omdat ik denk dat dit veroorzaakt wordt door de influisteringen, is dit dan een soort scheiding van haar? Is het ook een scheiding wanneer ik mij vrouw woedend en driftig aanspreek?

Alle lof zij Allah.

Het niet beantwoorden van je vrouw wordt niet beschouwd als een scheiding, zo ook wanneer je boos en driftig tegen haar spreekt wordt niet beschouwd als een manier van scheiden.

Hoe vaak je ook denkt aan scheiding of jezelf ermee hebt geconfronteerd, of de intentie hebt de scheiding uit te spreken of vastbesloten bent dit te doen: er is geen sprake van scheiding totdat je dit ook daadwerkelijk hebt uitgesproken. Dit is uitgaande van de uitspraak van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem): "Mijn Oemmah (natie) wordt door Allah niet aangerekend wat betreft de influisteringen of wat in gedachten is, zolang dit niet uitgesproken of uitgevoerd wordt." (Overgeleverd door al-Boekhaarie (6664) en Moeslim (127).

In de praktijk betekent dit bij de geleerden dat wanneer een man zichzelf inspreekt in zijn gedachten van zijn vrouw te scheiden dit geen werkelijke scheiding is totdat hij dit in woorden uitspreekt.

Het is zelfs zo dat bij degene die geplaagd wordt door dwangmatige obsessieve gedachten (Wiswaas) de scheiding niet plaatsvindt, al zou hij dit hebben uitgesproken bij sommige van de geleerden, zolang hij niet de bedoeling heeft te scheiden. Sheikh Ibn "Oethaymien (moge Allah genade met hem hebben) zei: "De scheiding van degene die geplaagd wordt door Wiswaas is niet gegrond, al spreekt hij dit uit met zijn tong zolang hij dit niet zijn bedoeling is. Want deze uitspraak van degene die last heeft van Wiswaas is niet met een bedoeling en een wil, maar is meer obsessief opgedrongen door een sterke dwangvoorstelling en een zwakke tegenzet. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Er is geen scheiding in de situatie van "ighlaaq" *." Dus de scheiding is niet aan de orde als hij niet echt wil, maar meer opgedrongen is zonder bedoeling, dit is iets dat wordt opgedrongen en het was niet zijn plan of keuze." Einde citaat van Fataawa Islaamiyyah: 3 / 277.

Wij adviseren u om geen aandacht te schenken aan dit gefluister, en om ze te negeren, en de zaken tegen te gaan waar dit gefluister naar uitnodigt. Waarlijk, de obsessieve Wiswaas is van de Shaytaan, om zo bij de gelovigen leed te veroorzaken. De beste medicijn hiertegen is het veelvuldig gedenken van Allah, en de toevlucht tot Hem te zoeken tegen de verworpen Shaytaan, en ver weg te zijn van de zonden weg van de zonden die de reden zijn van de macht van de Shaytaan over de zonen van Aadam. Allah (de Verhevene) zegt: "Voorwaar, hij (Shaytaan) heeft geen gezag over degenen die geloven en kun Heer vertrouwen." (Soerat an-Nah'l (16) aayah 99).

Wat zeker de moeite waar is hier te vermelden is wat genoemd is door ibn H'adjar al-Haythamie-moge Allah genade met hem hebben- over de medicijn van influisteringen in zijn boek: "af-Fataawa al-Fiqhieyah al-Koebraa" (1/149) die als volgt luidt: (Hij, moge Allah zijn kennis nuttig laten zijn, werd gevraagd over de plaag van de influisteringen; heeft deze een medicijn?

Hij antwoordde: "Er is een effectief middel en medicijn ertegen en dat is het volledig negeren ervan., zelfs al is men huiverig hierover. Telkens wanneer hij hier geen aandacht schenkt zal dit na een korte tijd vanzelf verdwijnen zoals dit ervaren is door sommige mensen waarbij dit gelukt is. Maar wie gehoor geeft aan deze influisteringen en ernaar handelt en er aandacht aan schenkt zal dit blijven stijgen totdat het hem gek maakt of erger nog dan dat, zoals we gezien hebben bij velen die getroffen zijn door deze influisteringen en ernaar luistert en de duivel van deze influisteringen. In Sah'ieh'ayn (Sah'ieh al-Boekhaari en Moeslim) is er een overlevering gekomen wat datgene ondersteunt wat ik genoemd hebt en dat is dat degene die beproefd is met gefluister hij bescherming dient te zoeken bij Allah en ermee op te houden. Denk na over deze nuttige medicijn die de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn over hem) zijn natie geleerd heeft en niet uit zijn eigen begeerte praat. De influisteringen zijn van de Shaytaan afkomstig zijn zonder enigheid hierover. De verworpen en vervloekte Shaytaan heeft geen betere doel die hij nastreeft dan de gelovigen in dwaling, verwarring, humeurigheid van het leven en duisternis van de ziel te geraken en hem uiteindelijk de islaam uit te krijgen, terwijl dit door de mens niet beseft wordt: "Voorwaar, de Satan is voor jullie een vijand, beschouwt hem daarom als een vijand." (Soerat Faatir (35) aayah 6). Er is in een andere overlevering gekomen dat degene die beproefd is met influisteringen hij "Aamantoe billaah waroesoellihie" (Ik geloof in Allah en Zijn boodschappers) dient te zeggen Er is geen twijfel wanneer de methoden van de boodschappers van Allah ingeroepen wordt, in het bijzonder van onze profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) die eenvoudig, makkelijk, helder, en met duidelijke bewijzen was. Het gefluister zal verdwijnen."Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt." (Soerat al-H'adjj (22) aayah 78). Wie goed hierover nadenkt en werkelijk erin gelooft en niet luistert naar de influisteringen van de Shaytaan zal verlost worden van deze plaag. In het boek van Ibn Soennie via "Aa-ieshah: "Wie lijdt aan deze obsessie, laat hem dan drie keer zeggen: Wij geloven in Allah en Zijn boodschappers, en het zal weg gaan van hem."

Al-"Izz ibn "Abdoe s-Salaam en anderen, hebben hetzelfde genoemd wat ik hier genoemd heb en zeiden: "De medicijn tegen de influisteringen is ervan uit te gaan dat dit Satanische gedachte is, en dat de Shaytaan degene is die dit veroorzaakt bij de mens. De mens dient dit te bevechten, zijn beloning is dan als die van een Moedjaahid, omdat hij een vijand van Allah bestrijdt. Wanneer de Shaytaan dit bemerkt zal hij afstand nemen van de mens. Het is een zaak waarmee de mens vanaf de eerste periode van zijn bestaan ermee beproefd is als test opdat de Waarheid bewaarheid zou worden en de valsheid als valsheid duidelijk zou worden, ook al hebben de ongelovigen er een afkeer van.

In Sah'ieh Moeslim is er een overlevering gekomen (2203) via "Oethmaan ibn al-"Aas dat hij zei: "De Shaytaan probeert mij af te leiden in mijn gebed en mijn recitatie in het gebed. " (De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei adviserend): "Dat is een Shaytaan die "Khanzab" wordt genoemd, zoekt toevlucht bij Allah tegen hem en spuug driemaal aan de linkerzijde." ("Oethmaan ibn al-"Aas zei): "Ik deed dit en Allah nam hem van me weg."

Imaam an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) noemde uitspraken van sommige geleerden dat het aanbevolen is voor degene die beproefd is met influisteringen in zijn Woedhoe-e of zijn gebed dient te zeggen: "Laa illaaha illa-llah" (Er is geen god die met recht aanbeden wordt behalve Allah), want wanneer de Shaytaan het gedenken van Allah hoort trekt hij zich terug. "Laa illaaha illa llaah" is het hoogtepunt van het gedenken van Allah en de meest gunstige behandeling in het tegengaan van de influisteringen..."Einde citaat van de woorden van Ibn H'adjar al-Haythamie (moge Allah hem genadig zijn).

We vragen Allah om datgene weg te nemen van het gefluister van wat je ondervindt, en om ons en jou het geloof, rechtvaardigheid en vroomheid te vermeerderen.

En Allah weet het beste.

* Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah zei: "De werkelijkheid van "Ighlaaq" letterlijk "gesloten', is dat de man zijn hart gesloten houdt waardoor hij niet een bedoeling heeft in zijn hart van wat hij uitspreekt van woorden, of niet meer weet (door woede) dat hij bepaalde woorden uitgesproken heeft, het is alsof zijn bedoeling en intentie "gesloten' zijn..."


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN