Vraag & Antwoord

Last van Wasaawis (mv. Weswees - influisteringen)

Wanneer ik het gebed verricht of van plan ben om goede daad te doen komen er bij mij satanische gedachten. Wanneer ik me probeer te concentreren in het gebed en probeer mij te concentreren over de betekenis van woorden, komen kwade gedachten voer mijn geest en mij van alles en nog wat suggereren, inclusief over Allah. Ik voel me dan boos hierover. Ik weet dat niemand zonden vergeeft en berouw aanvaardt behalve Allah alleen, maar door mijn gedachten heb ik het gevoel dat er niets erger is dan de kwade gedachten over Allah die ik heb. Ik vraag Allah om vergeving na het gebed, maar ik voel me slecht want ik wil deze slechte gedachten stoppen, maar ik kan het niet. Deze gedachten ontneemt mij het genieten van het gebed en geven me het gevoel dat ik ten dode opgeschreven. Gelieve mij adviseren.

Alle lof is voor Allah.

Kwade gedachten in het gebed en buiten het gebed zijn afkomstig van de Shaytaan. Hij is gebrand om de moslim de doen dwalen en te misleiden, en hem te beroven van het goede en hem hiervan verre van te houden. Een van de metgezellen klaagde bij de boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) obsessieve influistergedachten tijdens het gebed en hij zei: "De Shaytaan komt tussen mij en mijn gebed en mijn recitatie waardoor ik verward wordt."De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Dat is een Shaytaan die "Khinzab" genoemd wordt. Wanneer je zijn influisteringen bemerkt spuug dan (zonder speeksel) drie maal aan je linkerkant en zoek toevlucht bij Allah. Wanneer je dit doet zal hij verdwijnen." Overgeleverd door imaam Moeslim (2203)

Eerbied en achting (Khoeshoo') in het gebed is de kern van het gebed. Een gebed zonder Khoeshoo' is als een lichaam zonder ziel. Wat helpt om eerbied en achting te hebben in het gebed zijn twee dingen:

1. Het streven van de dienaar om na te denken over wat hij zegt en doet, en de Qor-aan overpeinzen, Allah gedenken en de smeekbeden te overpeinzen. Hij dient zich voor de geest te halen dat hij in gesprek is met zijn Heer, alsof hij Hem ziet. Wanneer hij staand voor zijn Heer is, dan dient hij te beseffen dat hij in gesprek is met Allah. Het behoort tot al-Ih'saan dat een dienaar zijn Heer aanbidt alsof hij Hem ziet, en als hij Hem niet ziet dan ziet Hij jou wel. Telkens wanneer de zoetheid van het gebed geproefd wordt, zal de aantrekkingskracht van het gebed steeds sterker op de dienaar inspelen. Dit is naargelang en afhankelijk van de van de kracht van het geloof (Iemaan). Er zijn veel redenen die het geloof sterken. De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Het meest wat mij dierbaar en geliefd is in deze wereld, zijn vrouwen en parfum, en de oogappel is het gebed." In een andere overlevering zei hij tegen Bilaal: "O Bilaal, geef ons rust met het gebed." En hij zij niet "verlos ons van het gebed"

2. Ijverig zijn in het terugdringen van wat het hart neemt en overmeesterd van onnuttige gedachten, en na te denken over zaken die het hart wegtrekken van de concentratie van het gebed. Dit is bij ieder dienaar afhankelijk van zijn geloof. Influisteringen in het gebed zijn afhankelijk van de hoeveelheid twijfels (Shoeboehaat) en verlangens (Shahawaat), en de onderworpenheid van het hart aan zaken waar het van houdt en hiernaar toe neigt, en afgekeurde zaken waar het hart van afwend deze te verstoten. Fataawa Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (22/605).

Wat betreft wat je gezegd hebt over influisteringen die zodanig zijn dat het zelfs influisteringen over Allah zijn wat niet gepas is: dit zijn de verleidingen van de Shaytaan. Allah (de Verhevene) zegt: "En wanneer een verzoeking van de Satan jou treft, zoek dan je toevlucht bij Allah: voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende." Soerat Fosselat (41) aayah 36.

Op het gezag van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "Er kwamen mensen naar de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) en zeiden: "Wij worden overmand door gedachten wat een van ons het aangrijpend vindt ermee te praten.!" De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) vroeg: "Ondervinden jullie dit werkelijk?" Zij antwoorden bevestigend. Hij zei: "Dit is duidelijke (teken van het) geloof." Overgeleverd door imaam Moeslim via Aboe Hoerayrah.

Er kwamen sommige metgezellen bij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) klagen over influisteringen die hen stoorden. Ze zeiden: "Wij worden overmand door gedachten wat een van ons het aangrijpend vindt ermee te praten.!"De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) vroeg: "Ondervinden jullie dit werkelijk?" Zij antwoorden bevestigend. Hij zei: "Dit is duidelijke (symptoom van het) geloof." Overgeleverd door imaam Moeslim.

An-Nawawi zei als commentaar op deze overlevering: "De uitspraak van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem): "Dit is duidelijke (teken van het) geloof" ofwel: dat zij het aangrijpend vinden om ermee te praten met de influisteringen is oprecht geloof. Het hebben van angst hiermee te praten laat staan ervan overtuigd te zijn is een teken van compleet geloof die alle twijfels doet verdwijnen."

Er is ook gezegd over de betekenis van deze overlevering: "De Shaytaan fluistert alleen in bij degenen waarbij hij wanhopig is hen te verleiden waardoor hij zijn borst probeert te vernauwen met influisteringen. Wat betreft de Kaafir (ongelovige): hij kan hem op elk manier en methode hoe hij wil verleiden, bij de Kaafir blijft het niet alleen maar bij influisteringen, maar hij speelt met hem als hoe met een bal gespeeld wordt. Dus de betekenis van deze overlevering: de reden van de influisteringen is de aanwezigheid van oprecht geloof in het hart, of de influisteringen zijn een symptoom van oprecht geloof in het hart. Zie ook vraag nummer: 12315

Afkeer en vluchten van het hart van deze gedachten is een duidelijk teken van geloof ... en eenieder die zich gericht heeft tot Allah met gedenken e.d. krijgt last van deze gedachten, er is geen ontkomen aan. Het is gepast voor de dienaar om standvastig en geduldig te zijn, en door te gaan met zijn gebeden en het gedenken van Allah, hij dient niet hopeloos te zijn want wanneer hij standvastig blijft in zijn gebed en zijn gedenken zal de list van Shaytaan verdwijnen: "Voorwaar, de listen van de Satan zijn zwak" Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 76.

Telkens wanneer een dienaar met zijn hart toewijding tot Allah zoekt, komen er influisteringen telkens op een andere manier. De Shaytaan is als een bandiet en struikrover: telkens wanneer een dienaar een weg wil bewandelen die hem bij Allah brengt, probeert hij deze af te snijden. Er werd tegen sommigen van de Selef gezegd: "de joden en christenen zeggen dat zij geen last hebben van influisteringen..? Zij antwoordden: "Zij hebben de waarheid gesproken, want wat heeft de Shaytaan te zoeken bij een verlaten ruïne?!" Einde citaat van Fataawa Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah (22/608).

Therapie

1. Als u denkt last te hebben van dit gefluister, zeg dan: "Aamantoe billaahie wa rasoellieh" (Ik geloof in Allah en Zijn boodschapper). Overgeleverd door "Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De Shaytaan komt tot een van jullie en fluistert bij hem in: "Wie heeft jou geschapen?!" Hij antwoord: "Allah." Vervolgens vraagt hij: "En wie heeft Allah geschapen dan?!"Wanneer een van jullie dit meemaakt dan hij: "Aamantoe billaahie warasoellieh" op te lezen, want dan zal dit gefluister verdwijnen." Overgeleverd door Ah'mad (25/671) en als Hassan geclassificeerd door Sheikh al-Albaanie in as-Sah'ieh'ah 116.

2. Probeer te stoppen met denken hierover en houd je zoveel mogelijk bezig met dingen die je hiervan afleiden.

Tot slot raden wij jou u aan om je te wenden tot Allah in elk situatie, en Zijn hulp te vragen en wijd je geheel tot Allah, vraag Hem standvastigheid tot aan de dood, en dat einde goede daden zijn.

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem behouden).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN