Vraag & Antwoord

Straf en uitgangspunten omtrent homoseksualiteit

Graag zou ik willen weten wat De Islaam over homoseksualiteit zegt. En wat ik ook heel graag wil weten wat de straf is voor homo's? Stenigen tot de dood volgt? Ik heb begrepen dat men daar niet helemaal uit is gekomen, dus ik wil graag weten wat de Qor-aan zegt over straffen bij het betrappen van homoseksualiteit in het openbaar. Misschien kunt u ayats uit de Qor-aan plaatsen die iets over de straf vermelden. Verder ben ik benieuwd of De Islaam homoseksualiteit wel of niet erkent? Is het een aangeboren afwijking? Of is het iets wat men niet heeft meegekregen met de geboorte?

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

De Islaam hecht een grote waarde aan een sociaal, eerlijk en oprecht maatschappelijk leven. Er wordt erkend dat de man niet compleet is zonder een vrouw, en er wordt in de Islaam een grote waarde gehecht aan het huwelijk. Het huwelijk is een van de belangrijkste steunpilaren, zo niet de belangrijkste, van het maatschappelijk leven; goede huwelijken zorgen voor rust, sociale orde, en boven deze twee natuurlijk het voortbestaan van de mens. "Abdoellaah ibn Mas'oed (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) heeft gezegd dat de profeet (vrede en zegening van Allah zij met hem) zei: "O jongeren, diegenen van jullie die in staat is om te trouwen, laat hem trouwen, want dit zal zijn blik doen afwenden (van harame zaken) en zijn kuisheid beschermen..." (Sah'ieh' al-Boekhaarie en Moeslim) Uit deze en vele andere ah'adieth wordt het duidelijk dat het trouwen hoog in het vaandel staat binnen de Islam.

Homoseksualiteit is een van de paden van de shaytaan die de mens is ingeslagen. Het duikt op in tijden van overvloed en sociale wanorde, zoals men dat ook in deze tijd ziet. De Islaam verbiedt Homoseksualiteit ten strengste, aangezien het een bedreiging vormt voor alles wat rechtschapen en natuurlijk is, en tevens de ware essentie van het voortbestaan van de mensheid in gevaar brengt. Tevens is het een extreme vorm van seksuele transgressie, en sinds Homoseksualiteit zich is gaan verspreiden zijn er vele nieuwe ziektes ontstaan. De profeet (vrede en zegening van Allah zij met hem) heeft gezegd: "Wanneer seksuele losbandigheid bestaat onder de mensen, en het vervolgens een normale en vrije gewoonte wordt, zullen plagen en nieuwe ziektes die eerst niet besteden zich onder hen (de mensen) verspreid" (Ibn Maadjah, al-H'aakim)

Deze h'adieth duidt duidelijk de losbandigheid aan waarover we het hier hebben. Een van de grote wetenschappers van het Westen, dr T.V.N. Persaud (Canada) is een specialist op dit gebied, en hij heeft uitspraken gedaan die deze h'adieth bevestigen. Hij zei, na het noemen van seksuele gemeenschap met veel verschillende partners, Homoseksualiteit en de ziekte waarbij mensen gemeenschap hebben met dieren het volgende: "het is helemaal niet vergezocht om te zeggen dat we herpes en AIDS moeten zien als duidelijke voorbeelden van nieuwe ziektes, en zeker ziektes waarvoor op dit moment nog geen genezing kennen." Verder legt de Professor een duidelijk verband tussen seksuele losbandigheid en andere nieuwe ziektes, en hij beroept zich op verschillende wetenschappelijke studies waarin dit is aangetoond.

Vanwege het grote kwaad dat gepaard gaat met Homoseksualiteit, is het verboden in de Islaam en staat er een zware straf op in deze wereld en de volgende. Het volk van Lot pleegde deze zonde, en over hen zegt Allah in Soerat Hoed (vertaling van de betekenis): "Zij (de boodschappers) zeiden: "O Lot, Wij zijn de boodschappers van uw Heer, zij zullen u stellig niet bereiken. Vertrek met uw familie gedurende de nacht, laat niemand uwer omkijken dan uw vrouw. Zeker zal haar overkomen wat hun gaat overkomen. Voorwaar, de vastgestelde tijd is de ochtendstond. Is de morgen niet nabij?" Toen Ons gebod kwam, keerden Wij die stad ondersteboven en Wij deden er brokken klei laag boven laag op regenen die volgens de verordening van uw Heer waren gemerkt. En zulk een straf is niet ver verwijderd van de onrechtvaardigen." (Soerat Hoed, aayah 81-83)

Allah zond een gruwelijke straf naar deze mensen, en we dienen hieruit lering te trekken. In de Islamitische wetgeving staat tevens een straf op Homoseksualiteit; De profeet (vrede en zegening van Allah zij met hem) heeft gezegd: "Wie je de zonde van het volk van Loet (Lot) zie begaan, dood hen; zowel degene die het doet als degene bij wie het gedaan wordt (deze laatste persoon komt alleen in aanmerking voor deze straf als het met zijn toestemming, dus vrijwillig, gebeurde)." (Overgeleverd door at-Tirmidzie in zijn Soenen, 1376). De doodstraf wordt voltrokken als zij schuldig worden bevonden in een Islamitische staat, en alle geleerden zijn het hierover eens. Het meningsverschil onder de geleerden bestaat slechts op het niveau van hoe de straf voltrokken dient te worden: sommigen zeggen dat de persoon onthoofdt moet worden met een zwaard, anderen zeggen dat hij van een hoge plek af moet worden gegooid om hem daarna te stenigen.

Als laatste willen we antwoorden op uw vraag of Homoseksualiteit aangeboren is of niet. Als we kijken naar de wetenschap dan zien we dat deskundigen hier nog niet over uit zijn. Het Islamitische standpunt houdt in dat de natuurlijke aanleg van mensen is dat een man gevoelens heeft voor een vrouw en niet voor een andere man. Tevens komt er in de Qor-aan duidelijk het oordeel naar voren dat mensen die deze zonde begaan hiervoor aansprakelijk zijn. Allah de Verhevene zegt in Soerat an-Naml: "En (gedenkt) Lot, toen hij tot zijn volk zei: 'Begaan jullie gruweldaden, terwijl jullie het inzien?" (vertaling van de betekenis van Soerat an-Naml, aayah 54) Verder kunnen we zeggen dat het actief deelnemen aan Homoseksualiteit een keuze is; shaytaan kan iemand's hart bespelen maar hij kan iemand niet dwingen om te handelen, en daarom is degene die deze zonde begaat volledig aansprakelijk hiervoor. Hetzelfde geldt voor zinaa: elke man heeft vanaf de puberteit een neiging om gemeenschap te hebben met een vrouw, maar hij dient zijn lusten of deze gevoelens te onderdrukken, en ze slechts te uiten op een manier die toegestaan is door Allah.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN