Vraag & Antwoord

Berouw na het plegen van Zina

Ik zit erg mee met dit probleem, ik heb een relatie gehad met een jongen en dacht met hem te gaan trouwen. Ik heb veel H'araam dingen met hem gedaan... Ik schaam me nu dood voor wat ik heb gedaan en vraag god bij elke gebed voor vergiffenis. Waar ik overigens mij zit is de vraag of ik dat wel of niet aan mijn toekomstige man moet vertellen. Ik weet niet of ik het wel verborgen mag houden voor hem vooral als hij gaat vragen hoever ik gegaan ben in mijn vorige relatie. Ik zit echt hiermee en vraag u dringend om advies. Zou u mij ook met 'argumenten' waarom ik het wel of niet moet vertellen. Djazaakallaaho khayran

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Ontucht (zina) behoort tot de grootste zondes die een mens kan begaan. In een h'adieth die overgeleverd is door Abou Hoerayrah zegt de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem heeft gezegd: "Drie mensen zal Allah niet ernaar kijken op de dag Des opstanding: Een Imaam die leugens verteld, een oude man die ontucht pleegt en een arrogante arbeider."

In een andere h'adieth die overgeleverd is door "Abdoellaah ibn Aboe Mas'oed dat de profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) heeft gezegd heeft: "Allah heeft degene die rente gebruikt en degene die het geeft en wie het noteert vervloekt. En hij zei: "Als rente en ontucht in een volk voorkomen dan staan ze de straf van Allah de Almachtige op hen toe."

In Soerat an-Noer vinden we verschillende verzen die over ontucht spreken.

"1. Dit is een hoofdstuk, dat Wij hebben geopenbaard en verplichtend gesteld en Wij hebben er duidelijke tekenen in nedergezonden opdat gij er lering uit moogt trekken. 2. Geselt iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien gij in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. 3. De echtbreker zal alleen een echtbreekster of een afgodendienares huwen, en met de echtbreekster zal alleen een echtbreker of een afgodendienaar huwen. En dit is de gelovigen verboden. 4. En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders. 5. Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. (Vertaling Soerat an-Noer, aayah 1-5)

Alle lof zij Allah die het beste voor zijn dienaren wil, Hij de verhevene heeft berouw tonen opgesteld. Degene die zondes begaan kunnen door het tonen van berouw de vergiffenis van Allah ontvangen mits zij aan de volgende punten voldoen:

- Onmiddellijk stopzetting van de zonde

- Spijt van wat men begaan heeft.

- Vastbeslotenheid om niet terug te keren naar de zonde.

- Teruggave van de rechten aan de slachtoffers, of hun vragen om vergiffenis.

Ik raad je aan om berouw te tonen aan Allah. En Zijn weg te volgen. Door de verplichtingen die Allah op je gesteld heeft te praktiseren en de vergiffenis van Allah vragen. Ik vraag Allah de Verhevene om u zijn vergiffenis te schenken.

Wat betreft het wel of niet vertellen van wat u begaan hebt aan uw toekomstige. Berouw tonen wist wat er voorheen gebeurd is, mits men aan bovenstaande 4 regels houdt. U hoeft de begane zondes niet aan je toekomstige man te vertellen, moge Allah uw en onze zondes vergeven.

Alle dienaren zijn zondaren, maar de succesvolle dienaar is degene die wel van zijn zondes en begane fouten leert en berouw toont aan Allah.

"De goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten" Hoed:114.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN