Vraag & Antwoord

Hoe vecht je tegen het slechte in jezelf?

Wat moet iemand doen als hij denkt dat hij een blijvend kwaad in zich heeft; in de zin van dat het slechte het goede overtreft?

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Alle lof zij Allah. De mens is een zwak wezen die voortdurend blootstaat aan neigingen naar zowel het goede als het slechte. Hij kan zwak zijn, en verleid worden om het pad van immoreel en afwijkend gedrag te volgen, en het slechte kan hem in de richting van het kwaad en transgressie duwen. De Shaytaan kan slechte daden aantrekkelijk voor hem maken, en kan hem elke slechte handelingen laten rechtvaardigen.

Maar het goede element is een constante impuls voor zijn geweten, en dit zorgt ervoor dat hij spijt heeft, en het duwt hem terug naar de waarheid, en het beantwoord de roeping van zijn ratio.

Mensen verschillen met betrekking tot hun capaciteiten, wilskracht, reinheid van ziel en geestelijkheid. Sommigen trainen zichzelf om de deugdzame weg te volgen, die bezaaid is met nobele handelingen en een oprechte houding, en zij verzetten zich tegen hun verlangens en afwijkende neigingen. Zij dwingen zichzelf om zich vast te houden aan het rechte pad. Deze mensen kunnen het slechte confronteren, en zij kunnen moeilijkheden verdragen. Zij verliezen de hoop niet, en zij vertrouwen op de overwinning van het goede, en de vernietiging van het slechte.

Weer anderen volgen hun verlangens en hun lusten, en zij kunnen niet vasthouden aan datgene wat juist is. Zij negeren vele van de geboden van Allah en Zijn Boodschapper, en ze zijn te zwak om het kwaad te confronteren. Zij hebben geen hoop dat het goede zal overwinnen. Het hangt er volledig van af of een persoon vecht tegen zijn eigen lusten en zijn ego, die hem tot het slechte oproepen. Allah zegt (vertaling):

"En zij, die naar Ons streven, - Wij zullen hen zeker op Onze wegen leiden. Voorwaar, Allah is met hen die goed doen." (Soerat Al-"Ankaboet, aayah 69)

We zullen enkele mooie uitdrukkingen met betrekking tot dit streven noemen, van de geleerde Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben: "O voeten van geduld, ga door, want wat resteert is slechts een klein beetje. Gedenk de zoetheid van de aanbidding, derhalve zal de bitterheid van uw streven verzacht worden." (Al-Fawaa-id)

"Begeef je naar de veldslag, en streef ernaar om te zaaien. Bevloei de boom van berouw met het water van tranen." (Badaa-i' al-Fawaa-id, 3/742)

"Men heeft gezegd: Liefde is oprechtheid in het streven naar gehoorzaamheid, ten opzichte van de geboden van Allah en pure oprechtheid in het volgen van de Soennah van de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem)" (Tarieq al-Hidjratayn, 1/460) "Degene die het streven volledig opgeeft, zijn religieuze motivatie zal zwak worden en zijn motivatie om het slechte te volgen zal aansterken. Maar wanneer hij zichzelf traint om te vechten tegen zijn lusten, kan hij ze verslaan wanneer hij dat wil." ('Oeddat as-Saabireen, 1/46)

De gelovige die streeft weet dat het goede altijd aanwezig zal zijn, en het zal overwinnen, hoe intens de duisternis ook is, hoe groot de ramp ook is, hoe aanwezig en verspreid het kwaad is, en hoe veel wetten er ook worden overtreden. En Allah is degene Wiens hulp wij zoeken.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN