Vraag & Antwoord

Welke smeekbedes moet ik zeggen bij het slapen en ontwaken?

Wat ik wou vragen is, ik heb ooit van een Imaam gehoord dat als je wilt slapen dan moet je (ik weet niet meer precies hoeveel maar ongeveer 51 bismilah zeggen) en daarna Soerat al-fatiha 1 keer reciteren en daarna 11 keer aayatoe l-koersie,en soerat al-Ikhlaas, al-Falaq, en an-Naas. Ik kan alleen het nergens terugvinden of dat goed is en of onze profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) dat ook heeft gedaan.

In de naam van Allah de Erbarmer de Meest barmhartige

Beste broeder in de Islaam

Wat betreft uw vragen hebben wij de volgende antwoorden daarvoor. Zaken die het aanbidden van Allah treffen zijn in het algemeen verboden behalve wat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) en zijn gezant Mohammed (Allah's vrede zij met hem) ons hebben medegedeeld. Alles wat er gepraktiseerd wordt in de Islaam betreft het aanbidden van Allah moet een basis hebben uit de Qor-aan of de Soennah.

De moeder der gelovigen Oemm 'Abdoellaah 'Aa-ieshah (Allah's welbehagen zij met haar) heeft gezegd: De boodschapper van Allah (Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd:"Wie aan deze zaak van ons (de Islam) iets toevoegt, wat er niet bij hoort, zal daar zelf de gevolgen van ondervinden" Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem.

Wat de Imaam u verteld heeft is gebaseerd op onwetendheid en is nergens terug te vinden in de Soennah van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem).

Wat wel bekend is is het volgende:

Voor het slapen gaan dient een moslim de kleine wassing te verrichten. De profeet (Allah's vrede zij met hem) raadde Al-Baraa-e Ibn "Aazib het volgende aan: "Verricht je wassing als voor het gebed alvorens naar bed te gaan." Al-Boekhaarie en Moesliem.

Op de rechterzijde liggen en het hoofd op de palm van de rechterhand laten rusten. Men kan vervolgens van houding veranderen en op zijn linkerzijde gaan liggen. De profeet (Allah's vrede en genade zij met hem) raadde dit Al-Baraa-e aan en zei: "Wanneer je rein in bed gaat liggen steun dan je hoofd op je rechterhand." Al-Boekhaarie.

Het is aanbevolen om de volgende dzikr (aanmaning van Allah) uit te spreken naar het voorbeeld van de profeet (Allah's vrede zij met hem): "Hij zei 33 keer Soebh'aana llaah (Glorie aan Allah!), Wa l-H'amdoelilleeh (Alle lof zij Allah) 34 keer Allaahoe Akbar (Niets is groter dan Allah!) Overgeleverd door Moesliem. Vervolgens zei hij: La illaah illa llaah, Wah'dahoe La sharieka lah! Lahoe l-moelkoe wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien qadier (Er is geen God dan Allah, De Enige, zonder dat er iets is dat gelijk is aan Hem! Aan hem behoort het Koningschap toe en de Hoogste Eer. Hij is in staat om alles te doen). Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Hierna reciteerde de profeet (Allah's vrede zij met hem): Aayatoe l-koersie vers 255 van Soerat Al-Baqarah, en tenslotte leest hij de laatste verzen van Soerat Al-Baqarah (284 tot en met 286). Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Biesmikka Allaahoemma amoetoe wa ah'ya (In uw naam O Allah sterf ik en leef ik). Overgeleverd door Al-Boekhaarie

Bismika Allaahoemma wadha'toe djanbie, wa bika arfa'oehoe, fa-ien amsakta nafsi farh'amha, wa in arsaltaha fah'fadhha, bima tah'fadho biehie 'ibaadaka as-saalih'ien. "Allah! In uw naam leg ik mijn zijde en in Uw naam zal ik hem opheffen. Als u mijn ziel hebt ontvangen, vergeef haar en als U haar weer vrijlaat, schenk haar de bescherming, die U beschermt voor deugdzame dienaren." Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.

Allahoemma Aslamtoe nafsie ielayka wa wadjahtoe wadjhie ielayka wa fawwadhtoe amrie ielayka wa aldja-etoe dhzahrie ielayka raghbatan wa rahbatan ielayka, la maldja-a wa laa mandja mienka iella ielayka, aamantoe biekietaabieka Alladzie anzaltahoe wa bienabieyyieka alladzie arsaltah. "O Allah, ik geef mijn ziel aan U over en wendt mijn gezicht naar U en richt mezelf aan U. En schuil mijn rug bij U, in verlangen en vrees van U. Er is geen schuilplaats en vluchtweg behalve bij U. Ik geloof in Uw boek die u hebt doen neerdalen, en in Uw profeet die U gezonden heeft" Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem.

Bij het ontwaken zegt men de volgende smeekbedes:

Alh'amdoe liellaahie Alladzie ah'yana ba'da maa amaatana wa ielayhie an-noshoor. "Alle lof zij Allah, die ons heeft opgewekt na dat hij ons heeft laten sterven en naar hem zullen we wederkeren." Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Al-h'amdoelillahie alladzie 'aafaanie fie djassadie wa radda 'alayya roeh'ie wa adziena lie biedziekrieh. "Alle lof zij Allah die mijn lichaam gezond (sterk) heeft doen terug keren en mijn ziel tot mij teruggebracht, en mij toestemming heeft gegeven om hem te gedenken" Overgeleverd door At-Tirmidzie.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.Com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN