Vraag & Antwoord

Regels met betrekking tot al-'Iddah (wachtperiode).

Mag een vrouw zich wassen tijdens de periode van 'iddah na de dood van haar man. En mag ze wel eens andere kleren dragen. Ik heb ook gehoord dat ze na Al-'iddah een feest moest geven en andere zaken?

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Alle lof zij Allah, en de zegeningen en vrede zijn met de boodschapper van Allah. Al 'ieddah: afkomstig uit het zelfstandige naamwoord Al-'adad, dit is een telling die men verricht. D.w.z. een paar dagen die een vrouw telt. Al-'iddah is de periode gedurende welke de weduwe of de gescheiden vrouw niet kan hertrouwen of een huwelijksaanzoek mag accepteren.

Geleerden zijn het met elkaar over eens dat Al-'iddah verplicht is. Dit wordt bewezen uit aayah 228 van Soerat Al-Baqarah, waarbij Allah de Verhevene zegt:"En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een wachttijd ('iddah) van drie maandelijkse perioden (maandstonden) in acht nemen."

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd tegen Faatimah bintoe Qays:"Houd je 'iddah in het huis van Oem Maktoom."

Wat betreft de weduwe, zij dient een wachtperiode te tellen ('iddah) van vier maanden en tien dagen mits zij niet zwanger is. Allah zegt: "En degenen van jullie die worden weggenomen (overlijden) en echtgenoten achterlaten, zij moeten dan voor zichzelf een termijn in acht nemen van vier maanden en tien (dagen)." (Soerat Al-baqarah, aayah 224).

Een uitzondering geldt voor de getrouwde vrouw die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad met haar echtgenoot, zij hoeft geen 'iddah te hanteren. Zij heeft slechts recht op een geschenk (moet'ah). Over dit geschenk zijn geleerden het niet helemaal met elkaar over eens in het oordeel hierover. Moet dit aan ieder gescheiden vrouw worden gegeven, of slechts aan een categorie onder hen? Is dit geschenk verplicht of vrijwillig?

Sheikh Abou Bakr Al-Djazaa-ierie zegt: "Ik zie dat het dichtstbijzijnd aan de waarheid en juistheid over dit onderwerp, is dat dit geschenk verplicht is voor de vrouw die gescheiden is van wie de bruidschat niet vastgesteld is. Dit wordt expliciet bewezen door aayah 236 in soerat Al-Baqarah: "Er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen scheiding geven voordat jullie hen hebben aangeraakt (geslachtsgemeenschap) of jullie voor hen een bruidschat hebben vastgesteld. En geeft hun een geschenk, de rijke volgens zijn vermogen en de arme volgens zijn vermogen. Een redelijk geschenk: als een plicht voor de weldoeners".

Hetzelfde geldt voor de volgende aayah: "O jullie die geloven, wanneer jullie de gelovige vrouwen hebben gehuwd en daarna van hen scheiding, voordat jullie hen hebben aangeraakt, dan is er voor jullie geen plicht om hen wachtperiode in acht te laten nemen. Geeft hun dan een geschenk en laat hen op een eervolle wijze gaan." (Soerat Al-Ah'zaab, aayah 49).

Het geschenk wordt voor de gescheiden vrouw verplicht voor de voltrekking van het huwelijk zonder de vaststelling van de bruidschat. Dit geschenk vervangt dan de bruidschat. Andere vrouwen hebben hun bruidschat, hetzij compleet zoals de vrouw die geslachtsgemeenschap heeft gehad met haar man, hetzij voor de helft voor de vrouw, die voor de geslachtsgemeenschap scheidt en van wie de bruidschat is vastgesteld. De hoogte van het geschenk is ook een onderwerp waar vele geleerden van mening verschillen. Er is geen bekende waarde die gegeven moet worden aan de vrouw. "En geeft hun een geschenk, de rijke volgens zijn vermogen en de arme volgens zijn vermogen. Een redelijk geschenk: als een plicht voor de weldoeners". (Soerat Al-Baqarah, aayah 236).

Wanneer de man sterft dient zijn echtgenote gedurende de periode van 'iddah te rouwen. Zij mag geen mooie kleding dragen noch allerlei soorten versieringen, make-up, henna, kohl, parfum en sieraden.

Overgeleverd door Oem H'abiebah heeft de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) gezegd:"Het is voor een vrouw, die gelooft in Allah en in de Laatste Dag, niet geoorloofd om meer dan drie dagen in de rouw te zijn voor de dood van iemand anders behalve voor haar man. Voor hem is zij gedurende vier maanden en tien dagen in de rouw" (al-Boekhaarie 4921).

Verhaalt door H'afsah heeft Oem 'Atieyyah gezegd (moge Allah tevreden met hen zijn):" Het werd ons verboden gesteld om ons voor meer dan drie dagen voor een dode in de rouw te zijn, behalve voor de echtgenoot, voor wie wij deze gedurende vier maanden en tien dagen moesten aanhouden. Wij dienden geen kohl te gebruiken, noch kleurige kleding te dragen, behalve Al-'Assab (Een gestreepte Jemenitische gewaad)". (al-Boekhaarie 4923).

Over het naar buiten gaan van een vrouw die in 'iddah-periode is, daar zijn de Foeqahaa-e (Fiqh-geleerden) niet helemaal met elkaar over eens. De juiste mening is dat een vrouw alleen wegens een reden naar buiten mag gaan. Een weduwe kwam naar de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) om toestemming te vragen om haar 'iddah in haar ouderlijk huis door te brengen, na de dood van haar man. Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei:"Blijf in je huis waar de dood je man heeft bereikt totdat de termijn afgelopen is." (At-Tirmidzie)

Djaabier (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:"Mijn tante is gescheiden van haar echtgenoot, ze ging naar buiten om haar dadels te verzamelen. Ze kwam een man tegen en hij verafschuwde haar omdat zij naar buiten is gegaan. Ze ging naar de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) en vertelde hem dat. Hij (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei:"Ga naar buiten en verzamel je dadels, misschien dat je daaruit een liefdadigheid uitgeeft of dat je iets goeds ermee doet." (overgeleverd door An-Nasaa-ie en Aboe Daawoed).

Een bepaalde rouwwijze die niet vermeld is in de Qor-aan of de Soennah is niet geoorloofd binnen de islam. Vele volkeren hebben verschillende zaken in de islam toegevoegd terwijl ze niet behoren tot de religie van Allah. Deze worden verworpen en alleen de genoemde fundamenten worden gevolgd.

Bron: Fiqh As-Soennah van Sheikh Sayyied Saabieq, Mienaadj Al-Moesliem van Sheikh Aboe Bakr Al-Djazaa-ierie.

En Allah weet het het beste.

Het team van al-Islaam.com


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN