Vraag & Antwoord

De werkelijkheid van “al-Mahdi” en de volgorde van de Tekenen van het Uur

Wie is Imaam “al-Mahdi” of wie zou het kunnen zijn? Is er enig bewijs uit het Boek van Allah of de Soennah dat hij zal komen? En wat is de volgorde van verschijning van de Tekenen van de Opstanding, waaronder de komst van al-Mahdi, de beproeving van de Dadjjaal (Antichrist), Gog en Magog en de afdaling van ‘Iessa? Gelieve een gedetailleerde antwoord, moge Allah jullie rijkelijk belonen.

Alle lof is voor Allah. 

Imaam al-Mahdi is een vrome goede man van de afstammelingen van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), hij zal tegen het einde van de wereld zijn, middels hem zal Allah de situatie van de mensen verbeteren. Hij zal de aarde met eerlijkheid en rechtvaardigheid vullen zoals die gevuld was met onrechtvaardigheid en onderdrukking. Zijn  naam is als de naam van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en de naam van zijn vader is als de naam van de vader van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Zijn naam is Mohammed ibn Abdiellah al-Mahdie of Ah’mad ibn ‘Abdiellah al-Mahdie. Zijn afstamming eindigt tot Faatima (moge Allah tevreden met haar zijn) de dochter van de profeet, hij is dus een afstammeling van Hassan de zoon van ‘Ali (moge Allah tevreden met hen zijn). Een teken van zijn komst is de verderf en corruptie die de aarde zal vullen, en het vullen van de aarde met onrecht en agressie.

Zijn verschijning en de beschrijving van zijn eigenschappen die we hebben genoemd zijn gekomen in vele overleveringen die de frequentie van Tawaatoer* bereikt heeft.

Wat betreft de rangschikking van de Tekenen van het Uur: de geleerden verschilden van mening met betrekking tot dit onderwerp. De reden hiervoor is dat de Soennah niet gekomen is met de rangschikking van de Tekenen van het Uur. Maar sommige geleerden hebben aan de hand van sommige overleveringen de Tekenen gerangschikt, waaronder: 

1 –Het ontstaan van de kleine Tekenen van het Uur en deze zijn ontzettend veel. Er is tussen deze Tekenen onderling geen rangschikking. Onder deze Tekenen zijn o.a.: de komst van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zijn dood, de pest van ‘Amwaas, het verschijnen van de Fitan (beproevingen), eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken, kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen, het wijdverspreid zijn van rente, overspel, muziek, alcohol en het legitiem verklaren ervan, het bouwen van hoge gebouwen, veelvuldige moord, het snel gaan van de tijd, het verfraaien van de moskeeën, het verschijnen van afgoderij, het wijdverspreid zijn van onzedelijkheid, gierigheid neemt toe, vele aardbevingen, er zal een ‘Khasf (verzakking van de aarde), Maskh (het veranderen van het gelaat) en Qedf (stenenregen) zijn, de vromen zullen verdwijnen, de droom van de vromen zal als waarheid zijn, er zal veel regen zijn maar weinig vegetatie, iemand zal de dood wensen, de Romeinen zullen toenemen en de oorlog met hen, en andere Tekenen waarmee verscheidene overleveringen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn gekomen. 

2 –De komst van al-Mahdi, zijn verschijning zal vóór de komst van ad-Dadjjaal en het neerdalen van ‘Iesaa zijn. Zoals blijkt uit de overlevering van Djaabir ibn ‘Abdoellaah dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “‘Iesaa, de zoon van Maryam, zal neerdalen en hun leider (al-Mahdi) zal zeggen (tegen ‘Iesaa): “Kom en leidt ons in het gebed.” ‘Iesaa zal zeggen: “Nee, sommige onder jullie zijn de emiers (leiders) van anderen, als een eer en erkenning van Allah voor deze natie.” Overgeleverd al-Haarith ibn Abie Osama  in zijn Moesnad. Ibn al-Qayyiem  zei in “al-Manar al-Moenif (1/147): “De Sanad (keten) van deze overlevering is goed.” De oorsprong van deze overlevering is terug te vinden in Sahieh Moslim zonder de term ‘emier’. Er is hierin het volgende gekomen: “…’Iesaa, de zoon van Meryam, zal neerdalen, waarna de leider van de moslims zal zeggen: “Kom en leidt voor ons het gebed.” Hij zal zeggen: “Nee, sommige onder jullie zijn de gezaghebbenden van anderen, als een eer en erkenning van Allah voor deze natie.” Overgeleverd door Moeslim (nr. 225). ‘Iesaa (vrede zij met hem) zal achter al-Mahdie bidden. Deze overlevering duidt erop dat al-Mahdie vóór de komst van ‘Iesaa zal zijn, en ‘Iesaa zal de Dadjjaal doden wat aangeeft dat de Dadjjaal tijdens de tijdperk van al-Mahdi zal zijn.

3 –De komtst van Dadjjaal (de Antichrist). 

4 –De afdaling van ‘Iesaa de zoon van Meryam (vrede zij met hem) en het doden van de Dadjaal. 

5 –De komst van Gog en Magog, wat aangeeft dat de komst van Gog en Magog zal zijn op het moment van ‘Iesaa. Nawwaas ibn Sam’aan levert over dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hen vertelde over de Dadjaal, waarin hij zei: “Op een gegeven moment openbaart Allah tot ‘Iesaa dat er een volk (Gog en Magog) uitgerukt is waarbij niemand in staat is hen te bevechten: “Vlucht met Mijn dienaren naar de berg Toor”. Allah zal Gog en Magog tevoorschijn laten komen en zij komen van iedere hoogte aansnellen . De eersten van hen zullen een zeerivier Tabariyah passeren en deze helemaal leegdrinken, de laatsten van hen zullen er ook passeren en zeggen: “Waarlijk in deze zeerivier was water…” Overgeleverd door Imaam Moeslim (2937). 

Daarna zullen de Tekenen van het Uur elkaar snel opvolgen. In de overlevering van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) is gekomen dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De komst van de Tekenen (van het Uur) zullen elkaar snel opvolgen zoals kralen elkaar snel opvolgen wanneer een kralenketting breekt.” Overgeleverd door At-Tabaraani in zijn Moedj’am al-Awsat en authentiek verklaar door Sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’. 

De zon zal opkomen uit het Westen, en het Beest zal voortkomen en een verzakking zal komen en andere Tekenen van het Uur. Wij vragen Allah om ons standvastigheid te leven en bij de dood. En Allah weet het beste.

Voor meer informatie zie het boek “al-Mahdie al-Moenthadhar” (de komst van al-Mahdie) van Dr. ‘Abdul ‘Alim al-Bustawie 1/356, en het boek “ashraat as-Saa’ah” (De Tekenen van het Uur) van Josef al-Waabil, blz. 249.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

 

* Datgene wat is overgeleverd door zo een groot aantal overleveraars, dat het onmogelijk is dat zij het allen eens zijn over een leugen.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN