Vraag & Antwoord

Nieuwe moslima wordt door haar familie geboycot en zij voelt zich eenzaam en heeft spijt!

Ik heb een groot probleem en zal het niet lang maken. Ik ben een meisje die geen moslim is, maar niet lang geleden ontmoette ik een jonge moslim, en hield van hem. Hij verteld veel over de islamitische godsdienst ik ging van de Islaam houden en omhelsde deze. Wij trouwden ondanks de onwil van mijn familie, zij hebben afstand van mij genomen en mij verstoten en niemand van hen keek nog naar mij om. Na het huwelijk heb ik over alles spijt, vooral het dragen van de H'idjaab. Ik weet niet de oorzaak van mijn spijt: is het mijn bekering tot mijn islamitische geloof, of omwille van mijn hoofddoek, of vanwege de afstand van mijn familie, want ik hou veel van hen en het leven zonder hen is bijna onmogelijk. Ik wil hulp, omdat ik me moe begin te voelen en ik kan niet meer verdragen dan dit gezien het feit dat alle gewoonten die ik om mij heen zie ver weg zijn van de maatschappij waarin ik opgegroeid en groot ben geworden. Ik vraag u diep uit mijn hart om mij te helpen, want niemand kijkt naar mij om in deze wereld behalve Allah...

Alle lof is voor Allah.

Laat ons, o zuster om te beginnen met je antwoord om iets recht te zetten in je vraag waarin je: "Ik ben een meisje die geen moslim", wij zeggen tegen jou: dat was in het verleden. Jouw eerst situatie was dat je geen moslimvrouw was, maar nu houd je van de Islaam en hebt deze omarmd. Je bent nu feitelijk moslim geworden en hebt recht waar de moslims recht op hebben, en dient na te komen wat zij nakomen. Uitgaande van dit beginsel en perspectief dient jouw leven zijn.

Waarlijk Allah heeft jou begunstigd met de grootste gunst waarmee een dienaar begunstigd kan worden: Allah heeft jou borst verruimd voor de islaam en heeft jou er naartoe geleid: "En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islaam; en wie Hij wenst te doen dwalen, diens borst maakt hij nauw en beklemd alsof hij (op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven." (Soerat al-An'aam (6) aayah 125.

Allah heeft je ogen geopend voor Zijn licht, na lang geleefd te hebben in de duisternis. Allah heeft je lief en staat aan jou zijde daar Hij jou heeft geleid tot het geloof en heeft het geloof voor jou geliefd gemaakt. Allah (de Verhevene) zegt: "Allah is de Helper van degenen die geloven. Hij voert hen van de duisternis naar het licht. En degenen die ongelovig zijn: hun helpers zijn de Thaghôet, zij voeren hen van het licht naar de duisternis. Diegenen zijn de gezellen van de Hel, zij zullen daar eeuwig levenden zijn." (Soerat al-Baqarah (2) aayah 257).

Wij hebben eerder je erop geattendeerd dat je uitspraak: "Ik ben een niet-moslim meisje" niet juist is. Wij zeggen: de eerste fase van je leven die je hebt meegemaakt is een fase die volledig verdwenen is toen je toetrad tot de ware religie van Allah. Wij zeggen tegen jou: zou waren ook de metgezellen en kompanen van de boodschappers van Allah, en ook alle metgezellen van de profeten (Allah's vrede en zegen zij met hem). Zij ( de metgezellen) waren geboren in omgevingen van onwetendheid en ongeloof in Allah de Almachtige, en namen naast Allah afgoden. Daarna heeft Allah hun borsten geopend voor Zijn licht, en heeft Zijn gunst voor hen vervolmaakt. Het was alsof zij herboren werden, en zij waren hierna de beste mensen, en imams (voorgangers/voorbeelden) van de leiding en wijsheid.

Deze gelovigen die jou voorgegaan zijn hebben allemaal zware en extreme beproevingen moeten doorstaan: zij werden gemarteld door hun eigen volk en hun eigen familieleden...zij werden uitgescholden en geslagen, zelfs verbannen en verdreven uit hun eigen land. Het was zelfs zo dat sommigen gedood werden op de meest gruwelijke wijze om hen zo van hun religie af te houden. Luister naar het verhaal van Khabbaab. Khabbaab (moge Allah tevreden over hem zijn) die zei: "Wij klaagden bij de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) toen hij op zijn mantel lag te rusten in de schaduw van de Ka'bah. Hij zei: "Onder de mensen die voor jullie kwamen, was een man die gepakt en gestopt werd in een gat in de bodem, dat voor hem werd gegraven, toen werd een zaag op zijn hoofd geplaatst en hij werd in twee stukken gezaagd, een ijzeren kam werd gebruikt om het vlees van zijn beenderen te scheuren, maar dit deed hem niet van zijn religie afkeren. Allah zal deze zaak (de Islaam) zeker voltooien, totdat een reiziger in staat zal zijn om van San'aa-e naar H'adhramawt te reizen, en niets zal vrezen behalve Allah en de wolf die zijn schapen aan zou kunnen vallen, maar jullie zijn een volk dat haastig is." (Overgeleverd door al-Boekhaarie 6544).

Dus zo waren de waarlijke volgelingen van de profeten en gezanten: "En hoevelen van de profeten vochten er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen. En hun woorden waren niet anders dan dat zij zeiden: "Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk. En Allah gaf hun (daarom) een beloning in de wereld en een goede beloning in het Hiernamaals. En Allah houdt van de weldoeners." (Soerat aal-"Imraan (3) aayah 146-148).

Zo is dus de Wet van Allah met betrekking tot Zijn gelovige dienaren: alle soorten zintuiglijke en emotionele kwellingen zullen hen treffen om zo de waarheidsgetrouwe te onderscheiden van een leugenaar, en een gelovige van een hypocriet. Allah (de Verhevene) zegt: "Alif Laam Miem. Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden?" En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars." (Soerat al-"Inkaboet (29) aayah 1-3).Daarna zegt Allah (de Verhevene) in het hetzelfde hoofdstuk: "En er zijn er onder de mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah," en als zij dan door (te geloven in) Allah gekweld worden, beschouwen zij de beproeving van de mensen als een bestraffing van Allah; en als er een overwinning van jouw Heer komt, zeggen zij zeker: "Voorwaar, wij waren met jullie!" En is het niet Allah, Die het beste weet wat er in de harten van de mensen is? En Allah kent zeker degenen die geloven en Hij kent zeker de huichelaars." (Soerat al-"Ankaboet (29) aayah 10-11).

Denk niet beste moslima dat deze waarheidsgetrouwe geduldigen alleen maar mannen waren die het kwaad en lijd droegen; maar er waren ook oprechte gelovige geduldige vrouwen die blootgesteld werden aan de grootste kwellingen, en de meest vreselijke martelingen. Dit was voor hen lichter dan afstand te nemen van het geloof, en makkelijker voor hun harten dan ongeloof na het licht van het geloof. Er was een onrechtvaardige tirannieke ongelovige koning. Zijn volk geloofde en het ware geloof verspreidde zich onder zijn volk. Wat heeft deze tiran gedaan?! Hij besloot om alle gelovigen levend te verbranden!! (Dit verhaal is genoemd in Soerat al-Boeroedj). "Hij gaf opdracht om kuilen te graven en vulde deze tot aan de rand met brandhout totdat het een vuurzee werd! Hij zei tegen zijn soldaten: "Wie niet terugkeert naar ongeloof dienen jullie erin te gooien!" Dit deden zij totdat een vrouw met haar kleine baby gebracht wordt. Zij aarzelde en toen sprak haar baby (op een wonderbaarlijke manier!):"O moeder! Heb geduld, want waarlijk de waarheid is met jou!!" (Sah'ieh Moeslim 7703)

Deze vrouw begon bijna te twijfelen en te verzwakken (en het geloof te verlaten), uit genade en medelijden voor haar kleine baby waarop Allah deze kleine baby heeft doen praten terwijl hij een baby was, net zoals de profeet "Iesa (vrede zij met hem) ook sprak terwijl hij nog in zijn wieg was. De baby stak zijn moeder een hart onder de riem om geduld te hebben op de weg van de waarheid. Wat is dit vuur voor een klein moment vergeleken met het eeuwige Vagevuur waarin de ongelovigen gestraft zullen worden?!

Zo was er ook een vrome gelovige vrouw Soemmayyah Oem "Ammaar (moge Allah tevreden over haar zijn). De vijand van Allah - Aboe Djahl- heeft haar met zijn speer dodelijk gestoken in haar geslachtsdeel. Zij was de eerst vrouw die als martelaar gestorven was in de Islaam. (Siyer a'laam An-Noebalaa-e 1/409).

Zo waren er andere vele gelovige geduldige vrouwen die hun familie, echtgenoten en kinderen kwijtraakten. Zij hadden geen enkele spijt en treurden niet over wat zij verloren hadden en zij werden niet zwak in hun geloof. Zij verlieten de wereld in zijn geheel en weken uit omwille van Allah, en treurden niet voor iets (dierbaars) van wat zij verloren hadden; hun belangrijkste doel is dat zij triomf en winst hebben behaald door in Allah te geloven: "Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de Weg van Allah, zodat zij doden of gedood worden als een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, een Waarheid (die staat vermeld) in de Tawraat, en de lndjiel en de Qor-aan. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allah? Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben gestoten. En dat is de geweldige overwinning." (Soerat at-Tawbah (9) aayah 111). Daarom heeft Allah geboden de gelovige vrouwen die uitweken in de tijd van de profeet naar al-Medinah te beschermen en hen te steunen en te behoeden terug te keren naar de ongeloven: "O jullie die geloven, als er gelovige vrouwen, als uitgewekenen, tot jullie gekomen zijn, ondervraagt hen dan. Allah kent hun geloof het beste. Als jullie dan zeker weten dat zij gelovigen zijn, stuurt hen dan niet terug naar de ongelovigen. Zij zijn niet toegestaan voor hen (de mannen), en zij (de ongelovige mannen), en zijn niet toegestaan voor hen (de gelovige vrouwen)." (Soerat Al-Moemtah'inah (60) aayah 10).

Jouw nieuwe religie belet je niet goed te zijn voor je familie en het contact te onderhouden met hen, en hen goed te behandelen. Echter op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van je religie. Hun afkerige situatie naar jou toe dient jou niet te verzwakken. Hun afkerige houding naar jou toe dient je er niet toe te leiden te denken een keuze te moeten maken: of zij of mijn geloof...De zaak is duidelijk en onwankelbaar: jouw geloof is het meest geliefd, meer zelfs dan je eigen ziel in je hart. Zo leeren wij lessen van waarheidsgetrouwe gelovige mannen en vrouwen die ons voorgegaan zijn (die geduldig waren en eeuwig in het Paradijs zullen vertoeven!): "Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibraahiem en degenen die met hem waren, toen Zij tot hun volk zeiden: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en hut ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven." Behalve het woord van Ibraahiem tegen zijn vader: "Ik zal zeker voor u vergeving vragen, maar ik heb er voor u bij Allah niets over te zeggen." (Zij zeiden:) "Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de terugkeer. Onze Heer, maak ons niet tot een beproeving voor degenen die ongelovig zijn en vergeef ons. Onze Heer, voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze." Voorzeker, er was voor jullie in hen een goed voorbeeld, voor wie op (de beloning van) Allah hoopt en op de Laatste Dag. Maar wie zich afwendt: voorwaar. Allah is de Behoelfteloze, de Geprezene." (Soerat Al-Moemtah'inah (60) aayah 4-6).

Beste gelovige zuster: als je de religie van Allah verliest; wat is dan de waarde van de wereld en de mensen die je dan wint?! (Dag des Oordeels zal niemand het voor je opnemen...).

Echter, wanneer je de religie van Allah hebt gewonnen dan zal niets meer jou kunnen schaden van wat je verloren hebt en wat aan je voorbij gaat van het wereldse leven, al zou je alle zaken van de wereld verliezen. Wie iets omwille van Allah nalaat, zal er ietst beters voor in de plaats krijgen. En als Allah van iemand houdt, zullen de mensen hem liefhebben en accepteren: "Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten: de Barmhartige zal hen liefde schenken." (Soerat Meryam (60) aayah 96).Oftewel: liefde in hun harten voor deze persoon.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "Als Allah van een dienaar houdt roept Hij de engel Djibreel bij zich en zegt: "Ik houd van die persoon, houd ook van hem". Djibreel zal van deze persoon houden en zal in de hemelen roepen: "Allah houdt van die persoon, houdt allen van hem!" De bewoners van de hemelen (engelen) zullen van deze persoon houden. Vervolgens zal deze persoon door de mensen geaccepteerd worden en zullen zij van hem houden." (Overgeleverd door Imaam Moeslim).

Beste moslimzuster: wat jou getroffen heeft van verdriet en spijt, is afkomstig van jouw vijand: de Shaytaan. Dit doet hij om zo jou te verzwakken in je gelovige leven en proberen je af te houden van de ware weg die je aan het bewandelen bent. Pas daar voor op beste zuster! Pas daar voor op...."Voorwaar, de (slechte) geheime gesprekken zijn afkomstig van de Shaytaan. Om degenen die geloven te bedroeven. Maar hij kan hen geen enkel kwaad berokkenen, behalve met de toestemming van Allah. En laten de gelovigen dan Allah vertrouwen." (Soerat Al-Moedjaadilah (58) aayah 10).

Stap uit de situatie waarin je nu verkeert en heb vrees voor je Heer met je oprecht geloof: "Voelt jullie niet vernederd en treurt niet; en jullie zijn de winnaars. Indien jullie (ware) gelovigen zijn." (Soerat aal-"Imraan (3) aayah 139)

Houd jezelf bezig met gehoorzaamheid aan Allah, en gedenk Allah veelvuldig, reciteer de Qor-aan, want waarlijk de Qor-aan is een van de grootste oorzaak waarbij het hart rust vindt: "Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden". (Soerat ar-Ra'd (13) aayah 28).

Indien het mogelijk is om samen met jouw echtegenoot de H'adjj of de "Oemrah te verrichten, dan hopen wij dat dit zeer nuttig voor jou zal zijn. Moge Allah jou standvastig maken en jouw borst verruimen voor de religie, leiding en wijsheid.

Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem beschermen).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN