Vraag & Antwoord

Een vrouw is bekeerd tot de Islaam en haar moeder heeft de band met haar verbroken

Mijn moeder is niet-moslim en zij heeft de band sinds dertien jaar met mij verbroken. Wanneer ik haar schrijf, antwoord zij niet en wanneer ik haar bel legt ze de hoorn op en zij heeft haar adres gewijzigd. Ik weet haar nieuwe adres en wanneer ik er naartoe ga, verandert zij deze telkens. En als iemand goed over mij spreekt dan beschuldigt zij hem met partijdigheid en scheld hem uit. Ik weet dat ze geestelijk ziek is en is hier eerder voor opgenomen is in het ziekenhuis. Zij houdt ervan om in haar eentje thuis te blijven. Zij is tegen de Islaam, en dus ben ik erachter gekomen dat de reden van haar bedruktheid mijn toetreding tot de Islaam is... Wat moet ik doen? Adviseert u mij moge Allah u rijkelijk belonen

Alle lof is voor Allah.

De ware gelovige weet dat de methode van Allah met betrekking tot Zijn gelovige dienaren is dat ze getest worden met verschillende soorten van beproevingen om zo hun geduld en deugd te tonen en hun status te verhogen en hun beloningen te vermeerderen vanwege hun standvastigheid. Zo wordt hun oprechtheid getoond in het volgen van de Waarheid. Allah (de Verhevene) zegt: "En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En Wij beproeven jullie daden." (Soerat Mohammed (47) aayah 31).

Onder de soorten van beproevingen welke de mens hoort zijn de veelzijdige bespottingen die de gelovigen horen van de afgodendienaars om zo hen van hun geloof af te houden. Ze zetten hen onder druk om hen woedend te maken in de hoop dat zij dan zal terugkeren naar het ongeloof. Dit is genoemd door Allah in Zijn Boek en heeft ons erop geattendeerd hoe dit getreiter in zijn werk gaat. Allah (de Verhevene) zegt: "Jullie zullen zeker op de proef gesteld worden in jullie eigendommen en in jullie zelf en jullie zullen zeker van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven was en degenen die deelgenoten (aan Allah) toekenden veel pijnlijks horen. En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen: voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden." (Soerat aal-"Imraan (3) aayah 186).

Als onrecht ernstige gevolgen en een pijnlijke invloed heeft op het ego van de mens, hoe is het dan gesteld wanneer dit van de meest nabije mensen van hetzelfde vlees en bloed is?! Hoe zal de pijn en leed zijn wanneer dit afkomstig is van de eigen moeder is?!

Een dichter zei: "En de onrechtvaardigheid van verwanten is pijnlijker dan de slag met het zwaard.

Maar ook al heeft de gelovige te verduren met de zwaarste vormen van kwellingen van de meest nabije verwanten, dan dient hij niet te verzwakken en bij de pakken te gaan zitten en zich gewonnen te geven. Hij volgt de Qor-aan in de behandeling van de moeder die hem schade berokkent of die hem afsnijd. Zoals blijkt uit het volgende verhaal:

Een verhaal: "Moes'ab Ibn Sa'd ibn Abie Waqqaas: "Zijn moeder (van Sa'd) zwoer dat zij niet tot hem zal spreken totdat hij breekt met zijn religie en zij zal ook niet eten en drinken. Ze zei: "Jij beweert dat Allah jou heeft geboden jouw ouders te gehoorzamen. Ik ben je moeder, en ik draag je met dit op. Sa'd zei: "Ze bleef zo drie dagen lang (zonder eten en drinken) totdat zij bewustelood werd van de uitputting. Een zoon van haar, "Amaarah genaamd, stond op en gaf haar te drinken. Ze begon smeekbeden tegen Sa'd uit te spreken. Allah daalde het volgende vers neer: "En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg heen in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld." (Soerat Loeqmaan (31) aayah 14-15). (Overgeleverd door imaam Moeslim, 4432).

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft verloochening ervaren van de meest nabije verwanten en naaste familieleden zoals zijn oom Aboe Lahab. Dit heeft er niet toe geleid het oproepen tot Allah na te laten of te verzwakken, ondanks de ernst van de situatie. Rabie'ah Ibn "Abbaad ad-Daily behoorde tot de mensen van Djaahiliyyah en hij bekeerde zich tot de Islaam. Hij zei: "Ik zag de boodschapper (Allah's vrede en zegen zij met hem) met mij eigen ogen in de markt "Dzie Madjaaz". Hij riep tegen mensen: "O mensen! Zeg "laa illaaha illalaah" (Er is geen god die met recht aanbeden wordt behalve Allah) en jullie zullen welslagen!" Hij stond in het midden van mensen en de mensen schaarden zich om hem heen. ik zag verder niemand anders praten en hij (de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem)) bleef op de mensen inpraten: "O mensen! Zeg "laa illaaha illalaah" en jullie zullen welslagen!" Er liep achter hen een man die scheel was, met een fonkelend gezicht, en met twee haarvlechten. Hij zei: "Deze man is een Saabi'ie, deze man is een leugenaar!!" Ik vroeg wie deze man was?Ze zeiden: "Dit is Mohammed ibn "Abdullah, en hij noemt zijn profeetschap." Ik vroeg wie deze man is die hem verloochent?" Ze zeiden dat het zijn oom Aboe Lahab was." Overgeleverd door Imaam Ah'mad (15448).

Het is aan u moslim zuster om standvastig te zijn in uw religie en goed te zijn voor uw moeder zoals dit is opgedragen door Allah. Wanneer zij zich van je afwend en jouw deugd niet accepteert, dan treft je hier geen blaam in. Maar je bent dan op de rechtgeleide weg. Wanneer de situatie jou bedrukt maakt, dan dien je geduld te hebben want je bevindt je op de rechtgeleide weg, en Allah is Degen die naar succes leidt.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenaddjid (moge Allah hem beschermen).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN