Vraag & Antwoord

De manieren waarop de profeet vrede zij met hem de Openbaring ontving

Voorstanders van het christendom beweren  dat de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) rollebolde en op de grond ging liggen als de Openbaring tot hem kwam, is dit waar? Ze zeggen ook - zoals Ah’mad ibn H’anbal vermeld – dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) “pijn leed en op zijn lippen beet en zijn ogen sloot wanneer hij een Openbaring kreeg.” Ah’mad ibn H’anbal 1.34, 464, hoofdstuk 163) -. Maar wat nog ernstiger is, is dat ze zeggen dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) epilepsie aanvallen kreeg! Is het mogelijk om een passend antwoord te geven hierop. Ik heb het antwoord dringend doch snel nodig. Moge Allah jullie rijkelijk belonen voor de verduidelijking van de Islaam.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

De voortdurende leugens die verspreid worden over onze geloof en onze geliefde profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zullen niet aan hun einde komen. Al vanaf het moment dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gestuurd werd is de oorlog en vijandschap jegens de profeet begonnen: hij werd valselijk beschuldigd van magie en krankzinnigheid en dit is overigens niets nieuws van de valselijk beschuldigingen. Zijn broeders van de profeten die hem voor zijn geweest werden ook valselijk beschuldigt met zulke aantijgingen. De reden hiervan was de verdorvenheid en buitensporigheid van de vijanden van de profeten en boodschappers. Hierin hadden zij allen een overeenkomst. Allah (de Verhevene) zegt: “Zo kwam er tot degenen vóór hen geen boodschapper, of zij zeiden: "(Hij is) een tovenaar, of een bezetene." Dragen zij dit aan elkaar over (van geslacht op geslacht)? Zij zijn zelfs een overtredend volk.” (Soerat ad-Dzaariyaat (51) aayah 52-53).

Ten tweede:

Er zijn vele manieren van de openbaringen, die door Allah geïnspireerd werden aan de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), waaronder:

1. Het direct spreken tot Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zonder tussenpersoon van achter een scherm, in staat van het wakker zijn. Zoals dit is gebeurd de nacht van al-Israa-e en Mi’raadj. En zo ook tijdens de slaap zoals in de h’adieth van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Mijn Heer is tot mij gekomen tijdens de slaap en zei: “O Mohammed!” Ik zei: “Hier ben o Heer tot Uw dienst en alle succes is van U afkomstig!”Hij zei: “Waarover redetwisten de hooggeplaatste engelen?!” Ik zei: “O Heer, ik weet het niet….”  Overgeleverd door at-Tirmidzie (3234), authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie.

2. Inblazing.

Dit is wat Allah in het hart van degene aan wie Hij wil openbaard, hieronder valt ook de ‘Wah’y’ die genoemd wordt in de vers: “Het past de mens niet dat Allah tot hem spreekt, behalve door middel van een openbaring of van achter een scherm of door het zenden van een gezant (Djibriel), die het dan openbaart met Zijn toestemming, zoals Hij wil. Voorwaar, Hij is Verheven, Alwijs.” (Soerat as-Shoeraa (42) aayah aayah 51).

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “De Heilige Geest (Djibriel) heeft een openbaring in mijn hart en verstand (zonder te Djibriel te zien of te horen) geblazen dat een ziel niet zal sterven totdat zij haar voorziening volledig vereffent. Vreest dus Allah en zoekt de voorziening op de goede manier, en laat het uitblijven van voorziening jullie er niet toe leiden deze te zoeken middels de ongehoorzaamheid aan Allah, want waarlijk wat bij Allah is wordt niet verkregen behalve door gehoorzaamheid aan Hem.” Overgeleverd door al-H’aakiem in al-Moestadrak (4/2) van de h’adieth van Aboe Oemaamah en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’ (2085)

3. Een ware droom en visioen.

De moeder van de gelovigen Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) levert over: "Het eerste waarmee de Openbaringen tot de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) begonnen waren in de vorm van waarachtige, goede dromen die uitkwamen als helder daglicht.”  (Overgeleverd door imaam al-Boekhaari). 

‘Oebayd ibn ‘Oemayr zei: “De waarachtige dromen van de profeten is een openbaring.” Daarna las hij de uitspraak van Allah (de Verhevene): “O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren.” (Soerat as-Saafaat (37) aayah 102).  (Overgeleverd door imaam al-Boekhaarie (138).

4. Via de engel Djibriel, hij kwam tot de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in verschillende gedaanten, waaronder:

a. Zijn ware gedaante waarmee hij geschapen is door Allah. Masrooq levert over dat hij ‘A’iesha vroeg over de uitspraak van Allah (de Verhevene):”En hij zag hem (Djibriel) aan de heldere horizon.” (Soerat at-Tekweer (81) aayah 23) en de uitspraak van Allah (de Verhevene): “En voorzeker, hij (Mohammad) heeft hem (Djibriel) bij een andere neerdaling gezien. Bij Sidratilmoentaha.”( Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan)” (Soerat an-Nadjm (53) aayah 13). 

Ze zei: “Ik ben de eerste van deze natie die dit vroeg aan de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en hij antwoordde: “Het is Djibriel, ik heb hem slechts tweemaal gezien in zijn ware gedaante waarmee hij door Allah geschapen is. Ik zag hem neerdalen uit de hemel en de afstand tussen de hemel en aarde vullend vanwege zijn geweldige immense schepping.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim 117)

b. Dat de openbaring tot hem neerdaalde zoals de trillingen van een bel, en dit is het zwaarste van wat hem overkwam. Zoals het vastgesteld is in de authentieke verzameling van al-Boekhaarie, in een overlevering van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn),dat Al-H'aarieth Ibn Hishaam (moge Allah tevreden met hem zijn) gezegd heeft dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) werd gevraagd: “O boodschapper van Allah, hoe wordt de openbaring naar u verzonden?” Hij zei: “Het komt af en toe tot mij als de trillingen van een bel en dit is het zwaarste en vervolgens gaat het weg en ik onthoud dan wat er gezegd werd.” ‘Aa-ieshah zei: “Ik heb hem gezien wanneer de openbaring naar hem neerdaalde toen het erg koud was, wanneer het stopt vloeit het zweet van zijn voorhoofd.”

Aboe al-‘Abbaas al-Qortobi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zijn uitspraak  “…en dit is het zwaarste” is door het horen van de stem van de engel dat voor hem ongebruikelijk is te horen, en misschien ook door het zien van de engel in de gedaante waarin hij geschapen is zoals de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hierover heeft bericht in verschillende teksten. Dit was zwaar voor de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), want hij wilde de Qor-aan snel memoriseren en begrijpen. Daarom veranderde hij van kleur en vloeide het zweet over zijn lichaam alsof hij leed aan koortsigheid, zij het niet dat Allah hem kracht hiervoor gaf dan zou hij niet in staat zijn dit te verdragen en zou hij overlijden bij de mondelinge overname van de Openbaring van de engel, want de mens is normaal gezien niet in staat met zijn vermogen dit aan te kunnen.” (Zie al-Moefhim limaa ash-Kala min Talkhies Moeslim: 6/172).

al-Mubaarakfoori (moge Allah hem genadig zijn) zei: “En dit is het zwaarste voor mij” betekent dat deze manier van Openbaring tot de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om de betekenis ervan te begrijpen zwaar was, omdat het begrijpen van woorden zoals het rinkelen van een bel moeilijker is dan het begrijpen van de woorden van de man in een gebruikelijke taal. En het nut van deze intensiteit: de verhoging in gradaties Allah’s nabijheid. (Zie Toeh’fat al-Ah’wadie (10/79).

c. De openbaring komt ook tot hem als een man die hem de openbaring doet toekomen, en het kan zijn dat de metgezellen deze man zien zoals in de bekende overlevering van Djibriel toen deze een gedaante aannam van een voor de metgezellen vreemde man die zij niet kenden. Hij vroeg hem over de Islaam, Imaan en ih’saan. Het kan ook zijn dat deze man niet gezien wordt zoals in de overlevering van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat  Al-H'aarieth Ibn Hishaam (moge Allah tevreden met hem zijn) de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vroeg: “O boodschapper van Allah, hoe wordt de openbaring naar u verzonden.” Hij zei: “…..en soms neemt de engel de gedaanten van een engel en spreekt mij aan en ik onthoudt wat hij zegt.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (2) en Moeslim (2333).

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) had het zwaar wanneer een Openbaring tot hem neerdaalde, en dit was te zien aan het zweet dat vloeide over zijn gezicht op een koude dag. Maar sommige manieren van Openbaringen waren gemakkelijk zoals het geval wanneer Djibriel tot hem kwam in de gedaante van een mens (Hadith Djibriel als voorbeeld). En de zwaarste vorm van Openbaringen was wanneer deze kwam zoals de trillingen van een bel. 

Er deden zich verschillende situaties voor wanneer de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een Openbaring kreeg, die gezien gehoord en ervaren werd door de metgezellen om hem heen. En sommige van deze Openbaringen waren zwaar. De waarnemingen van de metgezellen waren o.a.:

1. Ze worden geconfronteerd met het horen van een geluid zoals het zoemen van een bij:

‘Omar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Wanneer er een Openbaring kwam tot de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was er bij zijn gezicht een geluid te horen zoals het zoemen van een bij.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie:3173).

Het kan zijn dat het geluid van bijen gehoord wordt door de mensen die nabij de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) waren en dat hij zelf het geluid van een rinkelende bel hoort. Al-H’aafidhz ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het horen van een zoemend geluid is niet in tegenstrijd met het geluid van het rinkelen van een bel, want het horen van een zoemend geluid is wat gehoord wordt door de aanwezigen zoals weergeven in de overlevering van ‘Omar: “zoals het zoemen van een bij”. ‘Omar vergeleek het geluid dat zij hoorden bij de Openbaring met het gezoem van een bij en door de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vergeleken met belgerinkel.” (Zie Feth al-Baarie (1/19).

2. Het voorhoofd en het gezicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vloeiden met zweet op een zeer koude dag. 'Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "En ik zag hem een Openbaring ontvangen op een extreem koude dag en over zijn voorhoofd vloeide zweet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie (2) en Moeslim (2333) 

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De uitspraak van ‘Aa-ieshah “een extreem koude dag” is een aanwijzing van de vermoeidheid en het doorstaan van moeilijkheden bij het neerdalen van een Openbaring tot de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) aangezien zich iets buitengewoons voordeed en dat is het zweten op een extreem koude dag. Dit betekent dat er iets bijzonders plaats heeft gevonden dat buiten de menselijk waarneming plaatsvond.” (Zie Feth al-Baarie (1/21).

En ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) levert over in de overlevering waarin zij vrijgepleit is van de laster: “Zweet droop over zijn voorhoofd en gezicht als (gesmolten) zilver vanwege de zwaarte van de Openbaring die tot hem neerdaalde.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim 2770).

3. Toename van het gewicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) totdat de kameel waarop hij bijna naar beneden zakte. Zayd ibn Thaabit vreesde voor zijn dij die onder het dijbeen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was. Hij zei: “Allah openbaarde tot de boodschapper van Allah terwijl zijn dijbeen op mijn dijbeen bevond, en dit werd zo zwaar dat ik vreesde dat mijn dijbeen verbrijzeld werd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie 2677).

4. Hij werd getroffen door moeilijkheid. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei –in een overlevering waarin zij vrij gepleit werd van de laster– “…hij vertrok uit het huis van Ahloe al-Bayt (zijn familie) en kreeg een Openbaring die zo zwaar was alsof hij getroffen werd door koorts.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim (2770)

5. Zijn gezicht veranderde door de zwaarte van de Openbaring. Zijn gezicht werd donker en vervolgens rood. Op het gezag van ‘Oebaadah ibn Saamit die zei: “Als de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een Openbaring kreeg dan kreeg hij het moeilijk hiermee en werd zijn gezicht donker.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim 2334).

Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei over de term ‘Terebadda’ in de overlevering: “Een verandering van wit naar zwart, als gevolg van de zwaarte van de Openbaring. Allah (de Verhevene) zegt: “Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden.” (Soerat al-Moezamil (73) aayah 5). (Zie de uitleg van Sah’ieh’ Moeslim: 11/190). In deel 15 blz. 89 zei de imaam: “De betekenis van ‘Terebaddda’ is dat zijn gezicht werd als de kleur van as.” Einde citaat.  

De edele metgezel Ya’la ibn Oemayah (moge Allah tevreden met hem zijn) beschreef het gezicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ten tijde van de Openbaring door te zeggen: "..en het gezicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) werd rood en een poosje bevangen door ‘Ateet’(Een geluid als van een slapende wanneer hij ongemakkelijk slaapt) en vervolgens dit opgeheven werd. Hij zei: “Waar is de vraagsteller die mij daarnet over de ‘Oemrah (kleine bedevaart) vroeg?” (Overgeleverd door al-Boekhaarie (1463) en Moeslim (1180).

Imaam an-Nawawie heef tussen deze verschillende overleveringen verenigd. Hij zei: “Het rood worden van het gezicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) betekent dat het donkerrood werd en vervolgens de kleur van as kreeg (tijdens de Openbaring) of andersom.” Einde citaat. (Zie Sharh’ Sah’ieh’ Moeslim 15/89).

6. Wanneer hij een Openbaring kreeg liet hij zijn hoofd zakken en bedekte deze met een stuk stof. Oebaadah ibn Saamit (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Als de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een Openbaring kreeg dan liet hij zijn hoofd zakken en lieten ook de metgezellen hun hoofden zakken totdat het moment van de Openbaring voorbij was.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim:2335).

En ‘Abdoellah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "...Wanneer de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een Openbaring ontving werd het erg zwaar voor hem, en wij wisten dat hij dan een Openbaring kreeg. Hij stapte terug achter ons en bedekte zijn hoofd met zijn kleedstuk en het werd voor hem zwaar en wij wisten dat hij een Openbaring (van zijn Heer) kreeg. Daarna berichte hij ons dat hij de vers: “Voorwaar, Wij hebben jou een duidelijke overwinning geschonken” (Soerat al-Fet-h’ (48) aayah 1) geopenbaard kreeg.” (Overgeleverd door Imaam Ah’mad: 7/426-427) en als Hassan gekwalificeerd door de geleerden van h’adieth.

7. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bewoog zijn tong snel met de Qor-aan zodat hij deze van Djibriel memoriseerde totdat Allah hem dit afraadde en hem geruststelde dat Hij de Qor-aan in zijn borst zal verzamelen. 

Ibn 'Abbaas zei over het vers: “(Allah zegt tot de profeet) "Beweeg jouw tong er niet mee (de –Qor-aan), om er haast mee te maken.” (Soerat al-Qiyaamah (75) aayah 16): 

De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ondervond een zwaarte van de Openbaringen waardoor hij zijn tong snel bewoog. Daarna openbaarde Allah (de Verhevene): “(Allah zegt tot de profeet) "Beweeg jouw tong er niet mee (de Qor-aan), om er haast mee te maken.”(Soerat al-Qiyaamah (75) aayah 16). Ibn ‘Abbaas zei: “Wij zullen de Qor-aan in jouw borst verzamelen waardoor je de Qor-aan makkelijk kunt lezen. “

“Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht.” (Soerat al-Qiyaamah (75) aayah 18). Ibn ‘Abbaas zei: “Luister ernaar en wees stil. “Daarna is aan Ons de uitleg ervan." (Soerat al-Qiyaaman (75) aayah 19). 

Wanneer Djibriel na de Openbaring vertrok las de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de Openbaring zoals hij deze ontvangen heeft van Djibriel. (Overgeleverd door al-Boekhaarie (5) en Moeslim (448). En overgeleverd door Moeslim (447): "Hij bewoog er zijn tong en lippen mee wat zwaar voor hem was en dit werd dan herkend als zijnde dat hij een Openbaring van Allah ontving.”

Ibn Djawzi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De uitleg van deze verzen is dat Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn lippen bewoog met datgene wat hij hoorde van Djibriel voordat Djibriel klaar was met de Openbaring uit vrees dat Djibriel vertrok en datgene wat hij van hem memoriseerde verdween. Er werd tegen hem gezegd door Allah: “Beweeg jouw tong er niet mee (de Qor-aan)” Oftewel: door snel de Qor-aan te nemen. “Daarna is aan Ons de uitleg ervan" Oftwel: aan Ons is de verzameling van de Qor-aan in jouw borst. “Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen” dat wil zeggen, als Djibriel klaar is met de voordracht “volg dan zijn voordracht” Ibn ‘Abbaas zei: “Luister en wees stil. ( Zie Kashf al-Moeshkil 1/528).

8. Er was een grommend geluid te horen zoals het grommen van een jonge kameel.

Ya’la ibn Aboe Oemayyah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik wilde dat ik de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem)  zag terwijl er een Openbaring tot hem neerdaalde. ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Kom, zou het je verblijden dat je de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ziet terwijl er een Openbaring tot hem komt?” Ik antwoordde bevestigend. ‘Omar hief een deel van zijn kleedstuk en ik keek naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en ik hoorde een grommende geluid.”. Overgeleverd door al-Boekhaarie (1789) en Moeslim (1180).

Ten derde:

Alles wat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) trof van de ernst en zwaarte heeft zonder twijfel als grondslag de zwaarte van de Openbaring waarmee hij door Allah bericht is voordat de Openbaring tot hem neerdaalde. Allah heeft hem voorbereid om deze Openbaringen te ontvangen. 

Abu Shaamah al-Maqdisi (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het zweet dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) belaadde zoals gekomen is in de overlevering, en het rood worden van zijn gezicht, en het grommen dat genoemd is in de overlevering van Ya’la ibn Aboe Oemaamah, en zwaarte op zijn rijdier en het dijbeen van Zayd ibn Thaabit zoals gekomen is in de twee voorgaande overleveringen was vanwege de zwaarte van de Openbaringen die de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ontving zoals Allah hem hierover bericht in het begin van zijn profeetschap: “Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden.” (Soerat al-Moezzamil (73) aayah 5). Want de sterkte van de mens is desondanks zwak om de Goddelijk Woorden te dragen afkomstig van de Verhevene. 

Ibn Is-h’aaq zei: "De profetie is zwaar die niet gedragen kan worden zonder de  hulp van Allah, en dan alleen door mensen van kracht en sterke standvastigheid (Oeloe al-‘Azm) van de profeten.” (Uitleg van de hadieth al-Moeqtafa fie Mab’ath an-Nabiy al-Moestafa blz. 73-74). 

Ten vierde:

Het is niet bewezen uit de overleveringen dat hij stuiptrekkend op de grond viel, of op zijn lippen beet, of zijn ogen sloot wanneer hij een Openbaring kreeg. Tegenstanders kunnen zeggen wat zij willen maar zij kunnen niets bewijzen van wat zij zeggen, en wij hebben reeds alle situaties die wij weten opgenoemd over de reacties van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ten tijde van het ontvangen van een Goddelijke Openbaring. 

Wat betreft de beschrijving van een metgezel van wat hij hoorde van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ten tijde van de neerdaling van een Openbaring zoals het gebrom van het geluid van een jonge kameel kunnen wij het volgende hierover zeggen: 

1. Degene die deze beschrijving geeft over de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is iemand die van hem houdt en niet een hatelijke vijand. Als er enige smaad en verachting zou zijn in deze beschrijving zou een edele metgezel dan de wereld hierover berichten? Bovendien, zou er enige smaad of verachting in deze beschrijving zitten dan zouden de afgodendienaren van de Arabieren in zijn tijd hem hiermee hebben beschimpt, maar dit was dus niet aan de orde! 

2. De vergelijking met een jonge kameel in geluid, gesteldheid en de manier van het zitten enz. is een zaak dat welbekend was onder de Arabieren, zowel in het verleden als heden, en het is geen zaak waarin een belediging en spot zit. Want de bedoeling is het geven van een voorbeeld en het vergemakkelijken en schetsen van een beeld. Het meest wat zij kennen was de kameel, vandaar dat de vergelijking gelegen is voor zowel de spreker als de luisteraar. (Zoals Allah (de Verhevene) ook een voorbeeld geeft van hoe de schepping is van de kameel: “Kijken zij dan niet naar hoe de kamelen zijn geschapen?” (Soerat al-Ghaashiyah (88) aayah 17).

Ten vijfde:

Wat betreft de beschuldiging van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dat hij getroffen werd door epilepsie, en dat er geen Openbaring van Allah was maar symptomen van epilepsie: dit zijn verachtelijk woorden, het is duidelijk dat dit woorden zijn die op geen enkele bewijsgrond en rechtvaardiging gefundeerd zijn. Maar we zullen toch de bedorvenheid hiervan tonen aan mensen zodat zij weten dat zij die dit beweren alleen maar leugens over de Islaam verspreiden om zo hun religie te verspreiden. En waarlijk er is niets in hun religie wat mensen uitnodigt deze te omarmen! Hun religie is gebaseerd op afgoderij, leugens, bedrog en voorliegen van mensen, uitbuiting van het benutten van hun armoede en behoeftigheid. Het zet kwaad bloed bij hen dat het islamitische geloof zich razendsnel verspreidt over de aarde ondanks alle aantijgingen en complotten van de vijanden tegen deze religie en de aanhangers ervan, maar desondanks de meest verspreide religie is. Wat aantoont dat het nonsens is van hun stelling “dat de profeet leed aan epilepsie en last had van stress” niet te wijten zijn aan de Openbaring van Allah, zijn veel zaken, waaronder:

1. Epilepsie was bekend onder de Arabieren, en ze konden zeer duidelijk onderscheid maken tussen een epilepsie patiënt en de ander. Als zij maar een kleine indruk kregen van epilepsie dan zouden zij razendsnel de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hiermee beschuldigen!

2. Degenen die werden getroffen door epilepsie –en in het algemeen de ziekten zelf zoals blindheid en lepra –kwamen naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om hem te vragen tot Allah te bidden dat Hij hen hiervan genas. Hoe kan het dat hij wel voor anderen bidt voor genezing en niet voor zichzelf gaat bidden als hij daadwerkelijk hieraan leed, en hij weet dat hij een hoge status heef bij zijn Heer en zijn smeekgebeden gehoord worden?! 

Wat de vorige twee zaken aantoont is het volgende:

‘Ataa' ibn Abie Rabaah’ levert over: “Ibn ‘Abbaas zei tegen mij: “Zal ik jou een vrouw van de mensen van het Paradijs laten zien?" Ik zei: "Jazeker." Hij zei: "Deze zwarte vrouw kwam naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zei: "Ik lijd aan epileptische aanvallen (die veroorzaakt worden door Djinn) en mijn lichaam raakt ontbloot. Roep Allah voor mij aan (om mij te genezen)!" De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei tegen haar: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het Paradijs betreden; en anders roep ik Allah aan om jou te genezen." Zij zei: "Ik zal geduldig blijven (en voegde toe), maar ik raak ontbloot. Roep Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Hierop riep hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) Allah voor haar aan.   (Overgeleverd door al-Boekhaarie (5328) en Moeslim (2576).

3. Onder de tekenen dat zij (oriëntalisten en hun volgelingen) gelogen hebben over onze profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is dat zij hem beschuldigen met epilepsie ten tijde van de profetie! Waar was de ziekte vóór deze tijdperk van profetie als ze eerlijk zijn?! 

4. Bovendien hebben we bewust de vormen van Openbaring genoemd en zijn manieren om aan de mensen hun verwoede leugens te laten zien. Als de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in sommige gevallen van de Openbaring zwaarte ondervond hierdoor, dan was dit niet aan de orde in andere gevallen. Wat zeggen zij dan over deze manieren van Openbaringen zoals inblazing van de Openbaring in het hart van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en de komst van Djibriel naar hem toe in de gedaante van een mens?!

5. We hebben bewust ook de omstandigheden waarin de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) verkeerde tijdens de Openbaring vermeld in de verschillende situaties om aan de mensen de ongeldigheid van deze beschuldiging te laten zien. Er zijn tekenen aan de mensen die getroffen worden door epilepsie en wij vinden juist het tegenovergestelde bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), waaronder:

 

a. Het lichaam van de patiënt met epilepsie koelt af tijdens de epilepsieaanval, terwijl de situatie van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) het tegenovergestelde hiervan was! Hij werd getroffen door een zekere moeilijkheid tijdens de neerdaling van de Openbaring en hij zweette,  zelfs in zeer koude dagen! 

b. Een epileptische aanval gaat gepaard met zwaaien met de handen, stuiptrekkingen en het vallen op grond en de patiënt heeft geen controle meer over zichzelf. Maar de werkelijkheid van de profeet is het tegenovergestelde hiervan, zijn hart was standvastig, zijn lichaam was sterk, hij was of prekend op zijn kansel, of zittend op zijn rijdier, of onder zijn metgezellen, en hij bleef ook zo ten tijde van de Openbaring was niet geneigd om links of rechts te zwaaien, of op de grond te vallen of te stuiptrekken, en er was geen enkele teken en spoor te zien van de mensen met epilepsie. De voorgaande argumenten zijn het grootste bewijs hiervoor.

Hier is een ander bewijs die wij ter gelegenheid van dit onderwerp noemen: 

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) levert over: “Sawdah verliet haar huis om een behoefte nadat de verplichting van de H’idjaab was geopenbaard. Zij was een volle vrouw en mensen die haar kenden herkenden haar direct. ‘Omar ibn al-Khattaab zag haar en zei: “O Sawdah, bij Allah je bent niet ongemerkt bij ons.” Ze keerde terug naar mijn huis, terwijl de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in mijn huis was. Hij was aan het avondeten en een hij had een bot met klein beetje vlees eraan in zijn hand. Zij kwam binnen en zei: “O boodschapper van Allah, ik was naar buiten gegaan voor een behoefte en ‘Omar zei dit en dat tegen mij.” ‘Aa-ieshah zei: “Allah openbaarde tot hem en daarna beëindigd terwijl de bot met het vlees in zijn hand was en hij deze niet neerlegde. Hij zei: “Het is jullie toegestaan om voor jullie behoeften naar buiten te gaan.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (4517) en Moeslim (2170).

Ibn Kethir (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Dit geeft aan dat hij zijn gevoel niet volledig kwijt was tijdens de Openbaringen, en het bewijs is dat hij rechtop zat en het bot met vlees niet uit zijn hand viel toen hij een Openbaring kreeg.”  Zie biografie van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) (1/423).

Misschien is dit bewijs alleen al genoeg dat de leugenaars over de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) getroffen worden door epilepsie!

c. Iemand die getroffen word door epilepsie herinnert zich niet wat er gebeurt tijdens de  epilepsieaanval. De situatie van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was tegenovergestelde hiervan. Hij kwam met hetgeen hij geopenbaard kreeg op de meest perfecte manier, hij vroeg ook waar de vraagsteller was die een reden was van een Openbaring. Zoals hij naar de man vroeg die een mantel droeg tijdens het verrichten van de ‘Oemrah zoals in de overlevering van Ya’la ibn Oemayyah en andere soortgelijke overleveringen. 

d. Degene die getroffen wordt door een epileptische aanval ijlt en uit woorden die geen enkele betekenis hebben tijdens de aanval, terwijl de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) kwam met grootse wijsheden en de beste vermanende woorden van zijn Heer. Waar zijn de eerste woorden in vergelijking met dit?!

e. Degene die getroffen wordt door een epileptische aanval heeft behoefte aan een rustperiode vanwege de intensiteit van de aanval, vermoeidheid en pijn. De werkelijkheid van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was verre hiervan, nadat de Openbaring voltooid wordt bevond de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zich in een situatie van kracht van het lichaam en grootheid van het denken.

f. De patiënt van een epileptische aanval laat datgene vallen wat in zijn hand is tijdens de aanval, terwijl dit in geen geval aan de orde was bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zoals wij eerder hebben toegelicht met een bewijs. 

g. De patiënt van een epileptische aanval wordt getroffen door verdriet en betreurt dit, velen hebben zelfmoord gepleegd of poging tot zelfmoord gedaan vanwege deze ziekte. De situatie van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was tegenovergestelde hiervan, want wanneer de Openbaring aan zijn einde kwam was hij bijzonder bedroefd hierover! Waar is dit vergeleken met degene die daadwerkelijk getroffen wordt door epilepsie?! 

h. Het gezicht van de patiënt die getroffen wordt door epilepsie ziet er geelachtig uit terwijl het gezicht van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zich (donker) rood kleurde tijdens de Goddelijke Openbaringen. De patiënt van epileptische aanvallen krijst en schreeuwt en dit was in geen geval bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Vaak komt het voor dat de patiënt van een epileptische aanval bewusteloos raakt, en dit was in geen geval aan de orde bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Een patiënt van een epileptische aanval verwond zich zaak of komt dichtbij een plaats van gevaar zoals bij vuur, en dit was in geen geval aan de orde bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Een patiënt van een epileptische aanval bijt op zijn tong waardoor zijn speeksel zich vermengd met bloed, en dit was in geen geval aan de orde bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Kortom alle kenmerken die wij genoemd hebben die te bekennen zijn bij de patiënt van epileptische aanvallen zijn in geen geval aan de orde bij de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), en zelfs niet in de geringste vorm ervan!

Uit deze bewijzen blijkt hun leugens en onwaarheden die zij verspreiden over de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), wee voor hen voor wat zijn plachten te doen.” Zie het boek: "De boodschappers en boodschappen," zijne eminentie Sheikh Dr. Omar Suleiman, al-Ashqar blz. 65-66).

6. De afgodendienaren gaven in de Djaahiliyyah periode hun kostbare spullen aan de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om het voor hen te bewaren vanwege zijn unieke betrouwbaarheid. Dit bleef zo ook nadat hij hen nodigde tot de Islaam, en toen hij wilde emigreren naar de stad al-Medinah gaf hij het bevel om de spullen terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Is het mogelijk te zeggen dat hij getroffen werd door deze ziekte terwijl de mensen hem hun kostbaarste spullen gaven die hij voor hen bewaarde?! Zij kennen de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ongetwijfeld beter dan deze leugenachtige vijandige oriëntalisten, en als het waar was waarmee zij hem betichten dan was de houding van de ongelovigen van Qoeraysh anders met betrekking tot hun kostbare zaken die zij hem in bewaring gaven!

7. Hoe kan iemand die lijdt aan epilepsie –verre hiervan is de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) –  een hele natie leiden, de legers leiden en strijd leveren tegen de ongelovigen, gezanten te sturen, en te verzoenen tussen de mensen?!

8. We sluiten met het noemen van getuigenissen die haaks staan tegen de leugens van de oriëntalisten. Het zijn geen getuigenissen van de geleerden van de Islaam, maar getuigenissen van  Westerse schrijvers en historici uit verschillende landen, waaronder:

a. De Engels schrijver en historicus Sir "Thomas Carlyle" (deze bekende schrijver en historicus werd geboren in jaar 1795 en overleed in het jaar 1881) zei: “Het is een grote schande voor elk modern stadsmens in deze tijdperk om gehoor te geven aan de aantijging dat de Islaam een leugen is, en te beweren dat Mohammed een bedrieger en een vervalser is en dat wij datgene waarmee hij gekomen is moeten bestrijden… of soortgelijke denigrerende uitspraken. De boodschap die deze man verkondigde is een lichtfakkel die sinds twaalf honderd jaar licht geeft aan miljoenen mensen over de wereld (Thomas Carlyle overleed in het jaar 1881). God heeft hem geschapen zoals wij door Hem zijn geschapen. Denkt nou werkelijk iemand dat de boodschap waarmee miljoenen hebben geleefd en ermee zijn gestorven een leugen en bedrog is?! Wat mij betreft: ik kan niet zeggen dat ik deze mening deel. Als een leugen en bedrog zich zo snel verspreiden onder de mensen en de mensen dit accepteerden en aannemen dan kun je van deze mensen zeggen dat zij gekken en dwazen zijn (maar het zijn geen gekken en dwazen), en het leven een verdrijf is en dat mensen beter niet geschapen konden worden….” (Zie het boek “de Qor-aan en de oriëntalisten” van Dr. Tahaamie Nakrah blz. 25.)

Deze schrijver zegt in een ander passage: “Hebben jullie wel eens een leugenaar ontmoet die in staat is een geweldige religie neer te zetten?!  Deze persoon is zelfs niet in staat om een kleien huis te bouwen. Als het een leugenaar zou zijn dan zouden er niet tweehonderd miljoen moslims twaalf eeuwen * lang zijn religie aanhangen. Het kleine kleien huis zou dan snel in elkaar vallen. Het is een leugen wat de ongelovigen rond spreiden ondanks de verfraaiingen waarmee zij hun woorden verfraaien zodat het lijkt op waarheid. Dit is een beproeving waarmee de mensen bedrogen en misleid worden, volkeren en naties worden op een dwaalspoor gezet (en afgehouden van de waarheid – de Islaam –)…” Zie ‘Ze zeggen over de Islam’, blz. 123. Deze passage is geschreven door Thomas Carlayle.

b. De Duitse oriëntalist "Max Meyerhof" (Max Meyerhof (1874-1945) was een bekende geleerde. Als oogarts en een geschiedenis onderzoeker, schreef hij een groot aantal onderzoeken met betrekking tot de prestaties van Arabische en islamitische geneeskunde, met name op het gebied van Arabische oogheelkunde in de Middeleeuwen) zei: “Sommigen willen perse de symptomen van een neurologisch ziekte zien bij Mohammed, maar in de geschiedenis van zijn leven is er van het begin tot het einde niets hiervan te bemerken!  En de zaken van wetgevingen waarmee hij gekomen is zijn in tegenstrijd met deze bewering.” Zie het boek: "Opvattingen van oriëntalisten over de Qor-aan en de uitleg ervan” (1/403) van Dr. ‘Omar ibn Ibraahiem Radwaan, en in dit boek is een weerlegging van deze misvatting.

Dit is wat voor ons vergemakkelijkt is van het noemen van de weerleggingen van de leugens over de profeet van deze natie Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). We raken steeds meer van overtuigd telkens wanneer wij de leugens zien van de leugenaars en dwalenden over deze edele profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), net zoals onze liefde en verering voor de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) alleen maar toeneemt hierdoor. Elk leugen en onwaarheid legt voor ons de reden bloot waarom oriëntalisten zich verdiepen in dit onderwerp (misvattingen te verspreiden en mensen af te houden van de ware religie Islaam). Tegelijkertijd vermeerdert dit ons standvastigheid in onze religie en de grote persoon van onze geliefde profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Het vermeerdert ook het verlies van deze tegenstanders die noch een religie hebben noch rust vinden in het wereldse leven. Het is niets anders dan verzinsels, misvattingen, onwetendheid, leugens en laster die zij verspreiden over de Islaam en de geweldige profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

We vragen Allah om de misleide moslims te leiden, en om positie van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) te verhogen zoveel als in deze wereld als in het Hiernamaals, en ons te doen sterven op oprecht geloof.

En Allah weet het beste

Bron: Sheikh Mohammed Saalih' al-Moenadjied.

 

* Het aantal van de moslims tegenwoordig is de miljard gepasseerd. Maar deze geleerde heeft deze uitspraak gedaan in zijn tijd, hij werd geboren in het jaar 1795.


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN