Vraag & Antwoord

Het houden van een hond als huisdier, en het aanraken en het kussen ervan

Het houden van de hond behoort tot de onreinheden. Maar wanneer een moslim een hond houdt voor de bewaking van het huis, en deze hond een hondenhok buiten heeft, hoe kan de hond dan zichzelf reinigen (zoals ruimen van uitwerpselen etc.)? En wat is het oordeel wanneer er geen zand of klei gevonden wordt om ermee (zoals potten en pannen) schoon te maken? Zijn er alternatieven voor de moslim waarmee hij zich kan reinigen van honden? Soms wordt een jogger begeleid door een hond die naast hem loopt en hem als een metgezel neemt die altijd met hem is, hem kust etc.

Alle lof is voor Allah.

Allereerst:

De reine islamitische leer heeft het voor de moslim verboden een hond als huisdier te nemen. Degene die zich hieraan niet houdt verliest elk dag een of twee qiraat van zijn beloning. Een uitzondering hierop is de jachthond, de waakhond, de hond voor het vee (herdershond), en de bewaking van gewassen. Het is overgeleverd via Abu Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De beloning van wie een hond neemt, met uitzondering van een hond voor het bewaken van vee, jachthond, of het bewaken van gewassen doet iedere dag afbreuk aan zijn beloning met een qiraat." Overgeleverd door imaam Moeslim (1575). Abdoellaah ibn "Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De beloning van wie een hond neem, behalve een hond (voor het bewaken vee of afgericht om te jagen wordt elk dag met twee qiraat verminderd." Overgeleverd door al-Boekhaarie (5163) en Moeslim (1574).

Is het toegestaan om een waakhond te nemen om huizen te bewaken?

Imaam an-Nawaaie (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De geleerden verschilden van mening over het nemen van een hond buiten deze drie dingen zoals de bewaking van huizen en eigen terreinen etc. De juiste mening is dat dit toegestaan is gebaseerd op de analogie (qiyaas) van de drie zaken die genoemd zijn in de overlevering en uitgaande van reden waarom het toegestaan is een hond te houden en dat is de noodzaak." Einde citaat. Zie Sharh' Sah'ieh' moslim (10/236).

Sheikh Ibn "Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het is geen noodzaak een waakhond te nemen voor een huis dat zich in het midden van de stad bevindt. Het nemen van een waakhond- en de situatie is zoals genoemd voor dit doel- is onnodig en in een dergelijk geval h'araam en is niet toegestaan. Het doet afbreuk aan het beloning: elke dag een of twee qiraat. Het is verplicht voor degene die een hond als waakhond neemt, en zijn huis is in het midden van de stad, zich te ontdoen van deze hond. Maar wanneer iemand op het platteland woont en er is niemand in de naaste omgeving, dan is het toegestaan een hond te nemen als waakhond voor het huis en de bewoners van het huis. Het bewaken van het huis en de bewoners is belangrijker dan het bewaken van vee en gewassen. " Einde citaat. Zie Fataawa Sheikh ibn "Oethaymien 4/246.

Imaam an-Nawawie zei:

Geleerden hebben verschillende uitspraken geciteerd over de verschillen van overleveringen waarin waar een qiraat en twee qiraat genoemd zijn:

Al-H'aafidhz al-"Aynie (moge Allah hem genadig zijn) zei:

a – Het kan zijn dat dit betrekking heeft op twee soorten honden, waarbij de één erger is (zoals de zwarte hond) dan de ander.

b – Het kan zijn dat het verliezen van twee qiraats betrekking heeft op het nemen van honden in steden en dorpen, en een karaat op het platteland.

c – Er is ook gezegd dat dit betrekking heeft op twee tijdsintervallen: eerst is één qiraat genoemd, en daarna is het verbod nadrukkelijker geworden en zijn er twee qiraats genoemd." Zie "Oemdat al-Qaarie: 12/158. Einde citaat.

Ten tweede:

Met betrekking tot de woorden van de vraagsteller "Het houden van de hond behoort tot de onreinheden": dit is niet altijd juist. De onreinheid van de hond heeft betrekking op zijn speeksel wanneer hij van water drinkt. Wanneer iemand een hond aanraakt of aangeraakt wordt door de hond is het niet verplicht zichzelf te reinigen, niet met water noch met zand. Maar wanneer een hond drinkt uit een pot of pan (of ander keukengerei) dan is het verplicht dit zeven maal te wassen met water en de achtste keer met zand wanneer de keukengerei gebruikt wordt. Echter, wanneer het gerei (zoals een pan) speciaal voor de hond gelaten waaruit hij kan drinken is het niet verplicht dit te reinigen.

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De reiniging van een keukengerei (pot, pan, etc.) dient zeven maal met water te zijn, en de achtte keer met zand." Overgeleverd door Moeslim (279).

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah moge Allah hem genadig zijn:

"Wat betreft de hond, de geleerden hebben drie meningen hierover:

1.Dat hij rein is, zelfs zijn speeksel en dit is de mening van de Maaliki wetschool.

2. Dat de hond onrein is, zelfs zijn haar, en dit is de mening van Shaafi'ie wetschool, en van imaam Ah'mad in een van zijn uitspraken.

3. Zijn haar is rein en zijn speeksel is onrein, en dit is de mening van Aboe H'aniefah, en Ah'mad in een van zijn twee uitspraken. Dit is de meest correcte mening." Einde citaat. Madjmoo' al-Fataawa (21/530).

Hij zei ook: "Dit is omdat de oorsprong van zaken reinheid is, het is niet toegestaan iets onreins te verklaren of te verbieden behalve met een bewijs zoals Allah (de Verhevene) zegt: "En wat is er met jullie, dat jullie niet eten van hetgeen waarover de Naam van Allah is uitgesproken, terwijl Hij jullie waarlijk heeft uiteengezet wat Hij jullie heeft verboden, behalve hetgeen waartoe jullie waren genoodzaakt." Soerat al-An'aam (6) aayah 119. In een ander vers zegt Allah (de Verhevene): "En Allah doet nooit een volk dwalen nadat Hij hen heeft geleid, totdat Hij hun duidelijk heeft gemaakt waarvoor zij beducht moeten zijn. Voorwaar, Allah is Alwetend over alle dingen." Soerat at-Tawbah (9) aayah 115.

Verder is het zo dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "De reiniging van keukengerei van een van jullie wanneer er een hond uit heeft gedronken is zeven, waarvan een met zand" en in een andere overlevering "als er een hond uit heeft gedronken...". De overleveringen noemen slechts het drinken van de hond met zijn tong uit potten en pannen en er wordt er geen melding maakte van de andere delen (zoals zijn haar).

Ook: de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft toestemming gegeven om een hond te houden voor de jacht, en het bewaken van vee en gewassen. Het is onvermijdelijk dat degene die deze honden houdt getroffen wordt door het lichaamsvocht (zweet) van de hond, zoals de eigenaar van de muilezel en de ezel getroffen wordt door hun lichaamsvocht. Het beschouwen van de haar van een hond als onrein, terwijl de situatie is zoals genoemd, is moeilijkheid die opgeheven is voor de islamitische natie." Einde citaat. Madjmoo' al-Fataawa (21 / 617 en 619).

Voor de zekerheid: wanneer iemand een hond aanraakt met vochtige handen, of de hond zelf is zweterig, dient hij zeven maal zijn handen te wassen waarvan een met zand.

Sheikh Ibn "Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Wat betreft het aanraken van een hond zonder zweetvocht van de hand: dit maakt de hand niet onrein, echter wanneer het zweetvocht van een hond aangeraakt wordt met handen dan maakt dit de handen onrein volgens de mening van vele geleerden. De hand moet zeven maal gewassen zeven keer, waarvan een met aarde" Einde citaat. Madjmoo' Fataawa ibn "Oethaymien (11/246).

Ten derde:

Wat betreft de manier van de reiniging van de onreinheid van de hond, het is verplicht de onreinheid (speeksel) van de hond zeven maal te wassen waarvan een met zand. Ook is het verplicht zand te gebruiken, mits zand niet aanwezig is. In dit geval is het gebruik van andere reinigingsmiddelen zoals zeep toegestaan.

Ten vierde:

Wat de vraagsteller noemt van het kussen van honden: dit is een oorzaak van veel ziekten; ziekten die de mens treffen als gevolg van schending van de islamitische reine wetgeving door honden te kussen of door te drinken uit potten en pannen waaruit honden hebben gedronken:

1. Ziekten zoals de Pasteurellose * bacterie, een bacteriële ziekte. De belangrijkste aandoeningen die voorkomen, zijn wondinfecties, infecties van de luchtwegen, mond, oor en keel en infecties die zich naar andere delen van het lichaam verspreiden.

2. De "waterzak" ziekte, een parasitaire ziekte die de inwendige organen van mensen en dieren treft. Het infecteert de lever en de longen, gevolgd door de buikholte, en de rest van het lichaam.

3. Een ziekte dat veroorzaakt wordt door een lintworm genoemd "ecchinococcus', een kleine worm die een lengte heeft (volwassen) tussen (2-9) mm, bestaande uit drie stukken. Hij heeft een kop en een nek. Zijn kop is uitgerust met vier zuignappen.

De volwassen wormen leven in de darmen van honden, katten, vossen en wolven.

Deze ziekte wordt doorgegeven op de mens (hondenliefhebber) die honden kussen, en uit het gerei drinken (of eten) van waaruit honden hebben gedronken of gegeten. Zie het boek: "Dierziekten die mensen treffen" van Dr. Ali Ismail Obaid Alsnavi.

Conclusie:

Het is niet toegestaan voor een moslim honden te houden, behalve voor de jacht of het bewaken van vee en gewassen. Zo is het ook toegestaan een waakhond voor het huis te nemen, op voorwaarde dat het huis buiten de stad is (dorp en platteland) en er geen andere bewakingsmiddelen zijn. Het is niet gepast voor de moslim om te joggen met een hond aan zijn zijde en hiermee de niet-moslims ermee te imiteren. Het aanraken van zijn bek en het kussen van de hond veroorzaakt vele ziekten. Wij prijzen Allah voor de volledige en complete reine islamitische wetgeving. Een wetgeving die gekomen is om de religie en wereldse zaken van de mens recht te zetten, maar de meeste mensen weten dit niet.

En Allah weet het beste.

Bron: Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid (moge Allah hem behouden).

* Pasteurellose is een infectie met bacteriën die tot de familie Pasteurella behoren. Bij de mens worden infecties meestal veroorzaakt door Pasteurella multocida (P. multocida) (www.medicinfo.nl).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN