Vraag & Antwoord

Zijn er ook van uit de Djinn gezanten en profeten gestuurd specifiek voor hen alleen?

Zijn er ook van uit de Djinn gezanten en profeten gestuurd specifiek voor hen alleen?

Alle lof is voor Allah. De geleerden hebben over deze zaak twee uitspraken en meningen:

De eerste uitspraak: er bevinden zich onder de Djinn geen profeten en gezanten, maar onder hen zijn er "waarschuwers' (Moendzirien), dit is de uitspraak de overgrote meerderheid van de geleerden. Als bewijs voeren zij het volgende aan:

1. De uitspraak van Allah (de Verhevene): "Wij hebben vóór jou niemand gezonden, behalve mannen van de bewoners van de steden aan wie Wij openbaarden." (soerat Yoesoef (12) aayah 109).

2. De uitspraak van Allah (de Verhevene): "En Wij zonden geen Boodschappers vóór jou, of zij aten voedsel en zij gingen op de markten rond." (Soerat al-Foerqaan (25) aayah 20).

3. De uitspraak van Allah (de Verhevene): "En Wij schonken hem Is-h'aaq en Ya'qoeb. En Wij hebben onder zijn nakomelingen het profeetschap en de Schrift tot stand gebracht." (Soerat al-Ah'zaab (29) aayah 27.

Imaam al-Qortobi zei als commentaar op deze verzen: "De profeten zijn alleen maar van onder de mensen gestuurd, en niet onder de Djinn." (zie al-Djaami' li ah'kaam al-Qor-aan: 16-163).

Al-Haafidh ibn Kethier zei als toelichting en uitleg op de uitspraak van Allah (de Verhevene): "En (gedenkt) toen Wij een paar van de Djinn's bij jou brachten, om naar de Qor-aan te luisteren. Toen zij daarbij aanwezig waren, zeiden zij: "Zwijgt!" En toen (de voordracht) beëindigd was, keerden zij tot hun volk terug als waarschuwers." (Soerat al-Ah'qaaf (46) aayah 29) het volgende: "Deze vers is als een bewijs genomen dat er onder de Djinn "waarschuwers' zijn, en er geen profeten onder hen zijn, er is geen twijfel dat er onder de Djinn geen profeten zijn." Daarna noemde hij als bewijs het voorgaande vers (zie Tefsier al-Qor-aan al-"Adhziem van ibn Kethier: 7-302).

Deze uitspraak (er zijn onder de Djinn geen profeten) is door de overgrote Tefseer geleerden vastgelegd in hun Tefsier boeken zoals "Mafaatih al-Ghayb': 13/160, "Tefseer al-Baydhaawie: 2/160, al-Bah'r al-Moeh'iet: 4/225, Zaad al-Masir: 3/125, adhwaa-e al-Bayaan: 1/493. Sheikh al-Islaam ibn Taymiyyah e.a. geleerden hebben ook deze uitspraak gedaan. Dit is de tevens de gekozen uitspraak van de volgende geleerden: Sheikh Mohammed Saalih al-"Oethaymien en Sheikh "Abdoellaah ibn Djibrien- moge Allah hen allen Barmhartig wezen. Dr. "Oemar al-Ashqar heeft in zijn boek "de wereld van de Djinn' ook voor deze uitspraak gekozen.

De tweede uitspraak: er zijn wel degelijk profeten en gezanten onder de Djinn van hun soort. Dit is de mening en uitspraak van de geleerden: al-Moeqaatil, ad-Dhah'aak, zoals ibn Djarier at-Tabarie van hen heeft overgeleverd in zijn boek: "Djaami' al-Bayaan: 12/121). Hij noemde verder het meningsverschil van geleerden over deze zaak, het is ook een uitspraak van ibn H'azm. Hij zei in zijn boek "al-Moeh'alla' 7/494: "Het is zeker dat er onder de Djinn zich profeten en gezanten bevonden."

Ze hebben als bewijs de uitspraak van Allah (de Verhevene): "O gemeenschap van Djinn's en mensen! Zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen die jullie Mijn Verzen bekendmaakten en die jullie waarschuwden voor de ontmoeting met deze Dag van jullie?" Zij zullen zeggen: "Wij getuigen tegen onszelf." Het wereldse leven heeft hen misleid en zij getuigen tegen zichzelf dat zij ongelovigen plachten te zijn." (Soerat al-An'aam (6) aayah 130).

Op deze bewijsvoering heeft al-Haafidhz ibn Kethier een antwoord gegeven en zei: "Wat betreft de uitspraak van Allah (de Verhevene) "O gemeenschap van Djinn's en mensen" betekent voor de twee soort verantwoordelijken (de mens en de Djinn) zijn er profeten gestuurd, en dit kan een van deze soort zijn en dat is de mens". Einde citaat. (Omdat dit in andere verzen er duidelijk staat dat profeten uit het mensensoort gezonden zijn). Zie tefsier ibn Kethier: 7/302).

De meest voor de handliggende uitspraak is de uitspraak van de meerderheid van de geleerden d.i. dat er onder de Djinn geen profeten en gezanten zijn vanwege de duidelijke bewijzen.

Sheikh ibn "Oethaymien- moge Allah hem Barmhartig- werd de volgende vraag gesteld: "Zijn er ook uit de Djinn profeten gekomen?" En hoe dienen wij de uitspraak van Allah (de Verhevene) "O gemeenschap van Djinn's en mensen. zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen" (Soerat al-An'aam: 130) te begrijpen?

Hij antwoordde: "Nee, er zijn geen profeten gestuurd voor de Djinn uit hun soort want Allah (de Verhevene) zegt: "En voorzeker zonden Wij Noeh' en Ibraahiem en vestigden onder hun nakomelingen het Profeetschap en de Schrift." (Soerat al-H'adied (57) aayah 26) en de Djinn behoren niet tot het nageslacht van Noeh, noch Ibraahiem. Er zijn onder heen geen profeten en gezanten. Wat betreft Allah's uitspraak: "O gemeenschap van djinn's en mensen. zijn er uit jullie midden geen gezanten tot jullie gekomen" (Soerat al-An'aam: 130): hier worden de mens en de Djinn aangesproken dat er profeten en gezanten naar het zijn gestuurd, en een ander vers verduidelijkt dat de profeten van de nakomelingen van Aadam zijn. Het kan ook zijn dat met "gezanten' onder de Djinn waarschuwers mee bedoeld wordt zoals de waarschuwende groep Djinn die terugkeerden naar hun volk als waarschuwers zoals Allah (de Verhevene) zegt in Soerat al-Ah'qaaf: "Zij zeiden: "O volk van ons, voorwaar wij hebben over een Boek gehoord dat is neergezonden na Moesa, ter bevestiging van wat daarvoor was, het leidt naar de Waarheid en de rechte Weg." (Soerat al-Ah'qaaf: 30). " Einde citaat.

En Allah weet het beste.

Bron: www.islamqa.com, vraagnummer 140629.


Stichting Waqf/Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 3

Introductie tot de Islamitische wetenschappen

Stichting Waqf / Eindhoven
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test evenement 2

Opleiding Islamitische wetenschappen

Jan hanzenstraat 114 / Amsterdam
Nederlands
Delen op Sociale Media

Test Evenement 1

Het moslimkind in de westerse maatschappij

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN