Bibliotheek

O volgers van de Soennah, wees zachtaardig tegenover de mensen van de Soennah

Door Sheikh Abdelmoh’sin Ibn H’amad Al-‘Abbaad Al-Badr vertaald door Abou Imaan

Hoofdstukken

1. Inleiding
2. De gunst der spraak en verduidelijking
3. Weerhoudt je tong om te praten behalve over het goede
4. Vermoedens en het bespioneren
5. Zachtheid en tederheid
16517 keer gelezen

4. Vermoedens en het bespioneren

Allah de Verhevene zegt: “O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet.” Soerat Al-H’odjoraat (49), aayah 12. In deze Edele aayah staat het bevel om veel van de kwade vermoedens te vermijden, en dat een deel ervan zonden zijn en het verbod om elkaar te bespioneren. Het bespioneren is het zoeken naar de fouten van de mensen en dit gebeurt als gevolg van kwade vermoedens.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Hoed jullie voor wantrouwen, want wantrouwen is een leugenachtig bericht. Zoek niet naar Elkaars tekortkomingen en spioneer niet en verlang niet naar wat anderen hebben, en koester geen gevoelens van wrok, jaloezie en haat en wend jullie niet van elkaar af, en wees Allah's dienaren en broeders voor elkaar.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie (6064) en Moeslim (2563).

De leider der gelovigen ‘Omar Ibnoe l-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Laat je vermoeden over een uitspraak van je broeder alleen het goede zijn, en dat je het in de juiste context plaatst." Dit is vermeld door Ibn Kathier in zijn Tafsier van de aayah in Soerat Al H’odjoraat.

Bakr Ibn ‘Abdielleeh Al-Moezani zei - zoals vermeld in zijn beschrijving in -Tahdieb At-Tahdib- “Wees opgepast voor gepraat waarvoor je niet beloond zult worden als je het goed hebt, en waarbij je zult zondigen als je het fout hebt, en dat zijn slechte vermoedens jegens je broeder.”

Aboe Qolaabah ‘Abdoellaah Ibn Zayd Al Djarmi zei –zoals vermeld in Al-H’ielyah van Aboe Na’iem [2/285]: “Als jou iets bereikt over je broeder wat je haat doe dan je best om voor hem een excuus te bedenken en als je geen excuus kunt bedenken zeg dan in jezelf: het zou kunnen zijn dat mijn broeder een excuus heeft waarvan ik niet op de hoogte ben.”

Soefyaan Ibn H’osayn zei: “Ik heb een man met het slechte genoemd bij Iyyaas Ibn Moe’aawiyah, deze keek in mijn gezicht, en vroeg mij: “heb jij de Romeinen bevochten? Ik antwoordde: Nee, daarop vroeg hij mij: en Chinezen, Indianen en de Turken? Ik zei: Nee hierop zei hij: de Romeinse-, Chineze-, Indiase- en Turkse gebieden zijn voor jou gespaard gebleven en je moslimbroeder niet?! Hij zei: ik heb dit daarna nooit meer herhaald.” Al-Bidaayah wa n-Nihaayah van Ibn Kathier [13/121].

Ik zeg: dit is werkelijk een goed antwoord van Iyyaas Ibn Moe’aawiyah die bekend stond om zijn intelligentie en dit antwoord is daarvan een voorbeeld.

En Aboe H’aatiem Ibn H’ibbaan Al-Basti zei in “Rawdat Al-'Oqalaa-e” (blz. 131): het is de verstandige persoon verplicht om zich zelf veilig te stellen door de tekortkomingen van de mensen niet te bespioneren en zich daarnaast bezig te houden met het recht zetten van zijn eigen tekortkomingen. Hij die zich bezig houdt met zijn eigen tekortkomingen geeft zijn lichaam rust en vermoeit zijn hart niet, telkens als hij een tekortkoming bij zichzelf waarneemt minacht hij diezelfde tekortkoming die hij bij zijn broeder waarneemt, en hij die zich bezig houdt met tekortkomingen van mensen en zijn tekortkomingen verwaarloost zal tot gevolg hebben dat zijn hart verblind raakt, zijn lichaam vermoeid en hij zal niet in staat zijn om zich te ontdoen van zijn tekortkomingen.”

En hij zei: (blz 133) “Spionage behoort tot de vertakkingen van hypocrisie zoals goede vermoedens behoren tot de vertakkingen van Imaan. De verstandige is degene die goede vermoedens heeft over zijn broeder en zich afzondert en buigt over dingen die hem bezig houden en verdriet bezorgen terwijl de onwetende slechte vermoedens heeft over zijn broeders en niet nadenkt over zijn slechte daden en zaken die hem bezighouden.”


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN