Bibliotheek

O volgers van de Soennah, wees zachtaardig tegenover de mensen van de Soennah

Door Sheikh Abdelmoh’sin Ibn H’amad Al-‘Abbaad Al-Badr vertaald door Abou Imaan

Hoofdstukken

1. Inleiding
2. De gunst der spraak en verduidelijking
3. Weerhoudt je tong om te praten behalve over het goede
4. Vermoedens en het bespioneren
5. Zachtheid en tederheid
18852 keer gelezen

1. Inleiding

Alle lof zij aan Allah, die de harten van de gelovigen eensgezind heeft gemaakt en hen aangemoedigd heeft om samen te komen en om aan elkaar te wennen en hen heeft gewaarschuwd tegen het verdeeld zijn en tegen het dwarsbomen van elkaar. Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah, de Enige die geen deelgenoten heeft, Hij die op maat heeft geschapen, en Hij Die een wetgeving opgesteld heeft die gemakkelijk is voor Zijn dienaren. Hij is Barmhartig jegens de gelovigen. En ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en zijn boodschapper is, die vergemakkelijking en het brengen van verheugende tijding heeft bevolen en zei: "vergemakkelijk en vermoeilijk niet, breng mensen de verheugende tijding en jaag ze niet weg" O! Allah laat Uw Salaam en Salaah op hem neerdalen en op zijn gereinigde familieleden, en zijn metgezellen die Allah (de Verhevene) heeft beschreven als zijnde streng tegenover de ongelovigen, maar barmhartig ten opzichte van elkaar en op hen die hen hebben gevolgd in het goede tot aan de dag Des Oordeels. O Allah, leid mij en Leid voor mij en Leid door mij, O Allah reinig mijn binnenste van wrok en laat mijn tong de waarheid treffen. O Allah, ik zoek mijn Toevlucht bij U tegen afdwaling of dat men mij laat afdwalen of dat ik fouten maak of dat men mij fouten laat maken of dat mij onrecht wordt aangedaan of dat ik anderen onrecht aandoe, opdat ik verval in onwetendheid of word meegesleept in onwetendheid. Voorts

Ahloe ssoenah wa l-Djamaa’ah zijn zij die datgene volgen wat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zijn metgezellen deden, en zij volgen de Soennah van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) spoorde de mensen aan om hieraan vast te houden door zijn uitspraak: “Houdt jullie vast aan mijn Soennah en die van de rechtgeleide opvolgers, klamp jullie daaraan vast met jullie kiezen” en hij heeft gewaarschuwd voor het niet volgen ervan door zijn uitspraak: “Pas op voor nieuwigheden, voorwaar! Elke nieuwigheid is een innovatie en elke innovatie is een dwaling” en zijn uitspraak (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “wie zich niet aan mijn Soennah houdt, behoort niet bij mij”. Dit in tegenstelling tot de mensen die hun begeertes en innovaties volgen; zij die wegen bewandelen, waarop de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zijn metgezellen niet waren. De ‘Aqidah van Ahl Assoenah is duidelijk geworden toen zijn neerzending als boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem) duidelijk werd. Mensen die hun begeertes volgen zijn afgeweken van de juiste weg waardoor zij een deel van hun ‘Aqidah hebben aangenomen na zijn tijd (Allah’s vrede en zegen zij met hem); een deel hebben zij aangenomen van de tijd van de metgezellen en een ander deel daarna. 

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft bericht dat de metgezellen die nog zouden leven, deze verdeeldheid en meningsverschillen zouden meemaken en zei: “en wie van jullie nog zal leven zal veel verdeeldheid zien” en hij heeft tot het bewandelen van het rechte pad opgeroepen, en dat is het volgen van zijn Soennah en die van zijn rechtgeleide leiders, en hij heeft gewaarschuwd voor nieuwigheden en heeft aangegeven dat dit dwaling is. 

Het is ondenkbaar en onacceptabel dat de waarheid en rechte leiding verborgen zou worden gehouden voor de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) en zou zijn bewaard voor mensen die na hen zijn gekomen. Dergelijke innovaties zijn allemaal slecht en als er iets goeds in zou zitten, zouden de metgezellen het als eersten gedaan hebben. Maar het is iets slechts, waarmee veel mensen worden beproefd die na hen zijn gekomen en die afgedwaald zijn van hetgeen wat de metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) deden. Imaam Maalik (moge Allah hem genadig zijn) zei:  “het laatste deel van deze natie zal alleen goed worden door datgene waarmee het eerste deel ervan goed is geworden” en daarom houden Ahl As-Soennah vast aan de Soennah, en anderen houden zich vast aan hun valse groeperingen zoals Al-Djabriyyah, Al-Qadariyyah, Al-Moerdjie-ah en Al-Imaamiyyah Al-ithnay ‘Ashariyyah, of aan namen van bepaalde personen zoals: Al-Djahmiyyah, Az-Zaydiyyah, Al-Ash’ariyyah en Al-ibaadeyyah en men zegt niet als voorbeeld Al-Wahhaabiyyah gerelateerd aan Sheikh Mohammed Ibn Abdelwahhaab (moge Allah hem genadig zijn). (Omdat Ahl As-soenah ten tijde van Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdel-Wahhaab (moge Allah hem genadig zijn) en daarna niet deze toekenning gebruikten omdat hij niet met iets nieuws is gekomen zodat het aan hem toegekend wordt maar hij is een volgeling van datgene waarop de oprechte Selef waren, en iemand die de Soennah duidelijk maakte en verspreidde en daartoe da’wah verrichtte. Het is slechts verzinsel van de mensen met wrokgevoelens jegens de wederopbouwende da'wah van Sheikh Mohammed ibn Abdelwahhaab (moge Allah hem genadig zijn) om ruis te laten ontstaan bij de mensen en hen tegen te houden om de waarheid en de leiding te volgen en om te blijven handelen naar de nieuwigheden en innovaties die in tegenstrijd zijn met datgene waarop Ahl As-soenah en Al-djamaa’ah waren). 

Al-Imaam As-Shaatebe zei in Al-i’tisaam [1/79]: “en Abdoerrah’maan Ibn Mahdi zei: “Anes Ibn Maalik is gevraagd over de Soennah en antwoordde: “het is wat geen naam heeft behalve Soennah en reciteerde: “En dat dit mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad.” Soerat Al-An'aam (6), aayah 153.

Ibn Al-Qayyim zei in Madaaridj As-Saalikin [3/179]: “En sommige A-immah zijn gevraagd over de Soennah en hij zei: “wat geen andere naam heeft behalve Soennah, dat houdt in dat Ahl As-Soennah geen andere naam toegekend krijgen behalve de Soennah.”

In het boek Al-intifaa-e van Ibn Abdel-Barr (blz. 35) staat dat een man Maalik vroeg en zei: “Wie zijn Ahl As-Soennah? Deze antwoordde: “Ahl As-Soennah zijn zij die geen benaming hebben waarmee zij bekend zijn, geen Djahmi, Qadari of Rafidi” en er is geen twijfel over dat het een verplichting is voor Ahl As-Soennah in welke tijd of plaats dan ook goede omgang met elkaar te hebben en barmhartig te zijn tegen elkaar en elkaar te helpen bij het goede en met datgene waarmee godsvrees wordt bereikt.

Het is spijtig wat er in deze tijd gebeurt waarin Ahl as-Soennah verdeeld raken en zich opsplitsen, wat ertoe heeft geleid dat zij bezig zijn elkaar aan te vallen en elkaar tegen elkaar waarschuwen en afstand van elkaar nemen. Het is voor hen verplicht om al hun kritiek te richten naar anderen, zoals ongelovigen en innovators, die vijandig tegenover ahloe Soennah zijn. Ahloe s-Soennah moeten eensgezind en barmhartig zijn tegenover elkaar en elkaar met rust en zachtheid aanmanen.

Het leek mij verstandig om een aantal woorden te schrijven als advies voor hen allemaal, waarbij ik Allah (de Almachtige, de Majesteitelijke) vraag om deze woorden nuttig te laten zijn, ik wens slechts verbetering volgens mijn vermogen, en er is voor mij slechts succes dankzij Allah. 

Op Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en tot Hem keer ik terug. En ik heb dit advies "O volgers van de Soennah, wees zachtaardig tegenover de mensen van de Soennah" genoemd. Ik vraag Allah (de Verhevene) om iedereen welslagen en doeltreffend te laten zijn en dat Hij hun relaties verbetert en hun harten eensgezind laat zijn en om hen te leiden naar de wegen die leiden naar As-salaam en om hen uit de duisternis te halen naar het licht. Hij is Alhorend en Hij verhoort gebeden.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN