Bibliotheek

Het huwelijk

Door Prof. Abdur Rahman I.Doi Professor en directeur, Centrum voor Legale Studies, Ahmadu Bello Universiteit, Zaira, Nigeria.

Hoofdstukken

1. Belang van het huwelijk in de islam
2. Voorwaarden voor een huwelijk
3. Idjbaar: (Verplichting)
4. De vrije toestemming van de partijen
5. Verboden huwelijkspartners
6. Twee personen die met hetzelfde meisje willen trouwen
7012 keer gelezen

1. Belang van het huwelijk in de islam

Belang van het huwelijk in de islam

Allah Geprezen en Verheven is Hij heeft mannen en vrouwen als gezelschap voor elkaar geschapen, zodat zij kunnen voortplanten en in vrede en rust kunnen leven volgens de geboden van Allah Geprezen en Verheven is Hij en de weg van Zijn Boodschapper vrede zij met hem. De Qor-aan zegt hierover het volgende:

En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt. (30:21).

En Allah heeft uit uw midden echtgenoten voor u gemaakt en heeft u van uw echtgenoten kinderen en kleinkinderen geschonken en u van goede dingen voorzien. Willen zij dan in valse dingen geloven en de gunst van Allah verloochenen? (16:72).

Deze verzen van de edele Qor-aan tonen ons duidelijk dat, in tegenstelling tot andere religies zoals christendom, boeddhisme, judaïsme etc, die het celibaat of het kloosterleven beschouwen als een zeer grote deugd en een symbool van zaligheid, de islam het huwelijk beschouwt als een van de meest deugdelijke en erkende zaken. De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft gezegd: "Er bestaat geen kloosterleven in de Islam." Hij, vrede zij met hem, schreef verder het volgende voor: "O gij jonge mannen! Een ieder die in staat is om te trouwen dient te trouwen, want dit zal hem helpen om zijn blik neer te slaan en zijn schaamte te bewaren."(Al-Boekhaarie).

Schaamte werd door de Profeet, vrede zij met hem, als een grote deugd gezien. Hij, vrede zij met hem, zei: "Schaamte is een gedeelte van het geloof."(Al-Boekhaarie).

Het belang van het huwelijkswet wordt het sterkst benadrukt in de volgende hadith van de Profeet, vrede zij met hem: "Trouwen is mijn Soennah. Een ieder die zich hiervan af houdt behoort niet tot mij."

Met dit Qor-aanisch bevel en de leiding van de Profeet, vrede zij met hem, in gedachten, zullen wij de wet van het huwelijk in de Shari’ah nader beschouwen:

Het woord ‘zawadj’ wordt in de Qor-aan gebruikt om een paar of gezel aan te duiden. Maar in de dagelijkse spreektaal betekent het ‘huwelijk’. Aangezien het gezin de kern van de islamitische maatschappij vormt, en het huwelijk de enige manier is om gezinnen te doen ontstaan, drong de Profeet, vrede zij met hem, er bij zijn metgezellen op aan om in een huwelijk te treden. De Shari’ah schrijft regels voor om het functioneren van het gezin te reguleren, zodat beide echtgenoten in liefde, veiligheid en rust met elkaar kunnen samenleven. Huwelijk bevat in de islam zowel aspecten van ’ibadah (aanbidding) van Allah als moe’aamalah (handeling tussen mensen).

In het aspect van ’ibadah, wordt huwelijk beschouwd als een handeling om Allah Geprezen en Verheven is Hij te behagen, omdat dit in overeenstemming is met zijn geboden dat man en vrouw elkaar liefhebben en elkaar helpen om zich in te spannen om het menselijke ras voort te zetten en de kinderen op te voeden tot oprechte dienaren van Allah Geprezen en Verheven is Hij.

In het aspect van moe’aamalah, wordt huwelijk beschouwd als versterkend respons op het fundamenteel aanwezige biologisch instinct om seksuele gemeenschap te hebben en kinderen te vermeerderen. De Shari’ah geeft gedetailleerde regels om deze respons te vertalen naar een menselijke wet, versterkt door een heel kader van legaal af te dwingen rechten en plichten, niet alleen voor de echtgenoten, maar ook voor de nakomelingen.

Deze aspecten worden prachtig uitgelegd in een traditie van de Profeet, vrede zij met hem. Het is overgeleverd door Anas dat de Boodschapper van Allah, vrede zij met hem, heeft gezegd:

"Wanneer een man trouwt heeft hij de helft van zijn religie voltooid, laat hem dus Allah Geprezen en Verheven is Hij vrezen ten opzichte van de overgebleven helft"

De Profeet, vrede zij met hem, beschouwde het huwelijk voor een moslim als de helft van zijn religie omdat het hem beschermd tegen het hebben van veel relaties, overspel, ontucht, homoseksualiteit etc, die tenslotte leiden tot veel andere slechtheden zoals laster, ruzie, moord, verlies van bezit en ontbinding van het gezin. Volgens de Profeet, vrede zij met hem, kan de overgebleven helft van de religie bespaart blijven door taqwa (vrees voor Allah).


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN