Bibliotheek

De voortreffelijkheden van de eerste 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah

1291 keer gelezen

De voortreffelijkheden van de eerste 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah

 

Lof zij Allah, de Heer der werelden. De gebeden en de groeten van Allah over de edelste der profeten en boodschappers, onze profeet Mohammed, zijn familieleden en metgezellen… voorts:

Wat tot de gunsten van Allah behoort, is dat Hij aan zijn oprechte dienaren gelegenheden biedt, waarin zij hun Heer veelvoudig aanbidden en hun aanbidding vermeerderen. Eén van de belangrijkste seizoenen zijn de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah.

In het Boek en de Soennah zijn bewijzen te vinden over de voortreffelijkheden van deze 10 dagen:

1. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Bij de dageraad. Bij de tien nachten.” Soerat Al-Fadjr (89), aayaat 1-2. Ibn Kathier (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “d.w.z de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah”.

2. En Hij (de Verhevene) zegt: “En de naam van Allah uitspreken op de bekende dagen.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 28. Ibn ‘Abbaas zei: “Dit zijn de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah”. 

3. Overgeleverd door Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Er is geen betere daad (aanbidding) dan in deze 10 dagen (van dhoe l-h’ieddjah).” Zij zeiden: “En zelfs de djihaad niet?” Hij zei: “En ook de djihaad niet…” Overgeleverd door Boekhaarie.

4. Overgeleverd door Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Er zijn geen betere dagen bij Allah de Glorieuze en er is geen geliefdere aanbidding bij Allah, dan aanbidding tijdens deze 10 dagen. Gedenk Allah veelvuldig erin, met de tahliel (het zeggen van: “laa iellaaha iella llaah” - “Er is geen godheid dan Allah.”), takbier (het zeggen van “Allaahoe Akbar” – “Allah is Groot.”) en tah’mied(Het zeggen van “Al-h’amdoeliellaah” – “Lof zij Allah.”).” Overgeleverd door At-Tabaraanie in Al-Mo’djam Al-Kabier.

5. Wanneer de eerste tien dagen aanbraken, deed Sa’ied Ibn Djoebayr (moge Allah hem genadig zijn) (de overleveraar van de h’adith van Ibn ‘Abbaas die eerder vermeld werd). zijn best totdat hij niets meer aankon. Overgeleverd door Ad-Daariemie, met een goede keten.

6. Ibn H’adjar heeft in Al-Fat-h’ gezegd: “De reden waarom de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah uitblinken boven de rest van de dagen, is omdat alle zuilen erin voorkomen, zowel het gebed als het vasten, liefdadigheid en de h’adj, dit komt niet in andere dagen terug.

7. Geleerden hebben gezegd dat de 10 dagen van dhoe l-h’iedjah de beste dagen zijn, terwijl de laatste 10 nachten van Ramadaan de beste avonden/nachten zijn.

Wat aangeraden is om te doen tijdens deze dagen:

1. Bidden: het is aan te raden om takbier te doen voor het verrichten van de verplichtingen en het vermeerderen van de vrijwillige daden, deze behoren tot de beste aanbiddingen. Overgeleverd door Thawbaan (moge Allah tevreden met hem zijn), die zei: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) horen zeggen: “Ik raad je aan om de soedjoed (neerknielen) voor Allah te vermeerderen, ieder sadjdah die je verricht voor Allah, daardoor zal Allah je een graad hoger zetten en van jou een zonde wegdoen.” Overgeleverd door Moesliem. Dit geldt voor alle tijden.

2. Het vasten: omdat dit behoort tot oprechte daden. Overgeleverd door Hoenaydah Ibn Khaalid van zijn vrouw die het van een aantal vrouwen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gehoord, dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) 9 dagen van dhoe l-h’ieddjah en de dag van ‘aashoeraa-e (de tiende dag van de maand moeh’arram) en drie dagen van elke maand vaste.” Overgeleverd door Al-imaam Ah’mad en Aboe Daawoed. Al-imaam An-Nawawi heeft gezegd over het vasten van de 10 dagen (van dhoe l-h’ieddjah): “Het is een zeer aangeraden daad.”

3. At-takbier, At-tahliel en At-tah’mied: naar wat er overgeleverd is in de h’adieth van Ibn ‘Oemar: “Vermeerder de tahliel, takbier en tah’mied erin.” Al-imaam Al-Boekhaarie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Ibn ‘Oemar en Aboe Hourayrah (moge Allah tevreden met hen zijn) gingen in de 10 dagen (van dhoe l-h’ieddjah) takbier doen op de markt. Na hun takbier deden de mensen ook de takbier.” Hij zei ook: “‘Oemar deed de takbier in zijn minaret te Mienan, totdat de mensen in de moskee hem hoorden en daarna deden zij takbier (niet in één koor) en de mensen op de markt deden ook takbier, totdat heel Mienan beefde.”

Ibn ‘Oemar deed tijdens die dagen na de gebeden takbier te Mienan en als hij op zijn bed lag en in zijn bijeenkomsten en terwijl hij liep. Het is aan te raden om met luide stem de takbier te doen, dit omdat ‘Oemar en zijn zoon en Aboe Hourayrah dat deden. Het is voor ons moslims in deze tijd zeker van groot belang om deze Soennah, die zelfs door oprechte mensen achterwege is gelaten, weer toe te passen, zoals de oprechte salaf dat deden.

4. Het vasten van de dag van ‘Arafah (10 dhoe l-h’ieddjah): het behoort voor degenen die niet op H’adj zijn tot de zeer aangeraden soenan (Meervoudsvorm van Soennah, d.w.z. weg of manier. Hier de weg en manier van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem)) om de dag van ‘Arafah te vasten, gebaseerd op wat hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft over het vasten van ‘Arafah: “Reken op Allah, dat Hij de zondes van het afgelopen en het komende jaar zal vergeven.” Overgeleverd door Moesliem.

5. De voortreffelijkheden van de dag van het offer (Yawmoe n-Nah’r): vele moslims zien de voordelen en het belang van deze dag niet en vergeten dat er een aantal geleerden deze dag als de beste dag in het hele jaar zien. Ibn Al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De beste dag bij Allah is de dag van het offer, wat Yawm Al-H’adj Al-Akbar is (de grote dag van de h’adj).” Zoals terug te vinden is in Soenan Abie Daawoed, dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft: “De beste dag bij Allah is de dag van het offer en vervolgens de dag van de Qar (de dag na de dag van het offer, waarbij mensen te Mienan blijven).” Er is ook gezegd dat de dag van ‘Arafah de beste dag is, omdat het vasten op deze dag de zondes van twee jaar lang vergeeft. Er is geen andere dag waarbij Allah een groot aantal mensen van het Hellevuur redt en omdat Hij, de Verhevene, het dichtst naar Zijn dienaren neerdaalt en Zijn engelen verwijst naar Zijn dienaren die voor Hem staan (op ‘Arafah). De juiste uitspraak is het eerste dat vermeld is: omdat de h’adieth die dat aangeeft, geen andere h’adieth kent die het afschaft… of nu de dag van het offer of de dag van ‘Arafah de beste is, iedere moslim, zowel degene die op h’adj is als voor de achterblijvers, dient gebruik te maken van deze gelegenheden.

Hoe verwelkomen wij deze gelegenheden?  

Een moslim dient deze goede gelegenheden te verwelkomen met oprecht berouw en het afstand nemen van zondes en slechte daden. Zondes zijn de aanleiding dat Allah de gunsten ver doet verwijderen van de mens en dat de liefde in zijn hart voor zijn Heer verminderd. Men dient deze gelegenheden te verwelkomen met een oprechte en grote wil om te wedijveren in het goede en de tijden goed te vullen en te gebruiken voor hetgeen waar Allah de Verhevene tevreden over is. Degene die oprecht Allah aanbidt, Allah zal hem allerlei gunsten schenken. Allah zegt: “En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen…” Soerat Al-‘ankaboet (29), aayah 69.

En Allah zegt ook: “En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de moettaqoen.” Soerat Aal-‘iemraan (3), aayah 133.

Beste broeder/zuster, zorg ervoor dat je van de beschikbare gelegenheid profiteert, voordat deze eindigt en je er daarna spijt van zult krijgen op een dag dat spijt niet kan baten. Het leven bevat slechts een klein aantal korte dagen. Wij leven in een toestand om te wedijveren en ons te haasten naar het goede en morgen (na de dood) zullen we ons bevinden in een toestand van verrekening, met het Paradijs of het Hellevuur als bestemming. Zorg dat je behoort tot degenen waarover Allah tevreden zal zijn, over deze mensen zegt Allah: “Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons.” Soerat Al-Anbieyaa-e (21), aayah 90.

Regels met betrekking tot ‘Eid Al-Adh’a.

Beste moslim: Dank Allah voor de gunst dat Hij jou heeft laten behoren tot degenen die Hij deze grote dag heeft laten bereiken, door jouw leven niet te nemen zodat je de opeenvolging van de dag en de maanden mee kunt maken, zodat je voor jezelf goede daden, woorden en aanbiddingen kunt verrichten, die je dichterbij Allah laten komen.

Feesten behoren tot de waarden en normen van onze Oemmah en behoren tot de duidelijke symbolen van de Islaam. Zorg hier goed voor om het te verheerlijken in je hart: “Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen (van Allah) in de harten.” Soerat Al-H’addj (22), aayah 32.

Een aantal beknopte regels met betrekking tot de ‘Eid:

1. At-Takbeer: het is toegestaan om vanaf de fadjr van de dag van ‘Arafah en op de dagen van de Tashrieq (de 11de, 12de en 13de dag van de dhoe l-h’ieddjah) te slachten. Allah de Verhevene zegt: “En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen.” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 203. De wijze van takbier is dat je het volgende zegt: “Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, laa ielaaha iella llaah wallaahoe akbar, Allaahoe akbar wa liellaahie l-h’amd” – “Allah is Groot, Allah is Groot, er is geen godheid dan Allah, Allah is Groot, Allah is Groot en lof zij Allah.” Het behoort tot de Soennah voor de mannen om dit hardop in de moskee, marktplaatsen, huizen en na de gebeden te reciteren, men moet er wel op letten dat het niet in een koor gereciteerd wordt maar een ieder apart.

2. Het slachten van het offer: dit dient te geschieden na het ‘Eid-gebed, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die (een offer) geslacht heeft voordat hij het ‘Eid-gebed verricht, dient een ander offer te slachten, en degene die nog (geen offer) geslacht heeft dient een offer te slachten.” Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem. Het slachten van het offer dient binnen de vier dagen van de ‘Eid te geschieden, de dag van An-nah’r (het slachten) en vervolgens de drie dagen van tashrieq, dit gebaseerd op wat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in een h’adieth gezegd heeft: “Op alle dagen van de tashrieq kan er geslacht worden.” Zie As-sielsielah As-sah’ieh’ah, onder nummer 2467.

3. De Ghoesl verrichten en je parfumeren: het parfumeren is alleen voor mannen bedoelt. Daarnaast dient men de beste kleding aan te trekken, zonder overdrijving en verspilling en iesbaal (kleding voor mannen die tot over de enkels hangen), verder is het niet toegestaan om de baard te scheren, wat eigenlijk sowieso niet toegestaan is. Wat de moslimvrouw betreft, voor haar is het toegestaan om naar de gebedsplaats te gaan om het ‘Eid-gebed te verrichten, echter zonder tabarroedj (Tabarroedj is wanneer een vrouw haar charme en schoonheid toont in aanwezigheid van anderen dan haar man. Het betekent ook heupwiegen wanneer ze loopt, haar kleding hierbij meetrekkend) en zonder haarzelf te parfumeren. Het is een zonde voor een moslimvrouw om Allah te aanbidden en het gebed te verrichten terwijl zij eigenlijk bezig is met het ongehoorzaam zijn aan Allah, door haarzelf niet goed te bedekken en te versieren bij de mannen.

4. Het nuttigen van het geslachte offer: de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) at niets totdat hij terugkwam van de gebedsplaats en at van zijn offer.

5. Lopend naar de gebedsplaats gaan, waar het ‘Eid-gebed verricht wordt, als dit mogelijk is. Het behoort tot de Soennah van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) om het ‘Eid-gebed buiten de moskee te verrichten, op een daarvoor bestemde plaats in de openlucht, behalve als daar een reden voor is (bijvoorbeeld: regen), omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit ook gedaan heeft.

6. Het ‘Eid-gebed in een gemeenschap verrichten met de moslims: het is aangeraden om ook de preek bij te wonen. Een aantal geleerden, zoals sheikh Al-islaam Ibn Taymieyyah, heeft aangegeven dat het ‘Eid-gebed een verplichting is. Dit baseren zij op dat Allah de Verhevene zegt: “Verricht daarom de salaat voor jouw Heer en slacht offerdieren.” Soerat Al-Kawthar (108), aayah 2.Men krijgt hiervoor geen vrijstelling, behalve als daar een wettige reden voor is, dit zowel voor vrouwen en voor mannen. Menstruerende vrouwen moeten wel naar de moskee gaan, maar zij dienen dan afzonderlijk van de rest te gaan zitten.

7. Een andere weg naar huis gebruiken dan dat men genomen heeft naar de gebedsplaats toe. Het is aan te raden dat men via een bepaalde weg naar de gebedsplaats gaat en via een andere terug gaat, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit heeft gedaan.

8. De medemoslims feliciteren: het is toegestaan om tegen je medemoslims te zeggen: “Taqabbala llaahoe mienna wa mienkoem” - “Moge Allah het van ons en (jou) jullie aanvaarden.”

Fouten tijdens de ‘Eid:

Wees gewaarschuwd beste broeder en zuster. Let op dat je geen fouten begaat tijdens de ‘Eid, zoals:

1. Het in gezamenlijk koor reciteren van takbier, doordat bijvoorbeeld de imaam het eerst en na hem de aanwezigen het in koor reciteren.

2.Verboden zaken gebruiken voor ontspanning: zoals het luisteren naar muziek en het bekijken van films en dat mannen zich gaan mengen met vrouwen en vrouwen met mannen die geen mah’ram zijn en andere soorten fouten.

3. Het weghalen van haren of het knippen van de nagels voor het slachten van het offer, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ons hiervoor heeft gewaarschuwd.

4. Verspilling en uitbundigheid of overdrevenheid: dat men uitbundig gaat eten of het eten gaat verspillen. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.” Soerat Al-An’aam (6), aayah 141.

Een aantal regels met betrekking tot het offer en de legitimiteit hiervan.

Allah heeft het slachten van offers toegestaan verklaard door te zeggen: “Verricht daarom de salaat voor jouw Heer en slacht offerdieren.” Soerat Al-Kawthar (108), aayah 2. Hij zei ook: “En de kamelen (om te offeren) hebben Wij voor jullie gemaakt als behorend tot de gewijde Tekenen van Allah.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 36. Het is een zeer aangeraden Soennah. Het is afkeurenswaardig voor degenen die daar toe instaat zijn om geen offer te slachten. Dit is gebaseerd op de h’adieth van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) die terug te vinden is in de verzameling van Boekhaarie en Moesliem, dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) twee volwassen schapen met horens, met zijn eigen handen geslacht heeft. Hij noemde de naam van Allah erbij en reciteerde de Takbier.

Welke dieren kunnen als offer gebruikt worden?

Als offer kunnen alleen kamelen, koeien of schapen gebruikt worden, omdat Allah de Verhevene heeft gezegd: “Opdat zij de Naam van Allah zullen uitspreken over het vee, waarmee Hij hen voorzien heeft.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 43.

De voorwaarde van het offerdier is dat deze geen gebreken bevat. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Vier (dieren) zijn niet aanvaard om als offer te dienen: “De blinde waarvan duidelijk is dat het volledig blind is, de zieke waarvan duidelijk te zien is dat het ziek is, de manke waarvan haar mankheid duidelijk te zien is, de zwakke die geen verstand heeft.” Overgeleverd door at-Tirmidzie.

De tijd waarin het offer geslacht dient te worden.

Het begin van de tijd waarbij het offer geslacht mag worden is na het ‘Eid-gebed, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft: “Degene die voor het gebed (zijn offer) slacht heeft dit voor zichzelf gedaan, degene die na het gebed en de twee preken (het offer) slacht, heeft zijn aanbidding volledig gemaakt en heeft de Soennah toegepast.” (Boekhaarie en Moesliem)

Het is voor degenen die bekwaam zijn in het slachten, toegestaan om zelf met zijn eigen handen zijn offer te slachten en te zeggen: “Biesmiellaah wallaahoe akbar, Allahoemma haada ‘annie wa ‘an men lem yoedahh’ie mien oemmatie” - “In de naam van Allah, Allah is Groot, O Allah dit is voor mij en voor de degenen van mijn Oemmah die geen offer hebben geslacht.” Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie. Degenen die niet goed zijn in het slachten, dienen het slachten door een bekwaam persoon te laten geschieden, maar zij dienen het slachten van hun offer wel bij te wonen. 

Het uitdelen van het offer.

Het is voor degene die een offer geslacht heeft toegestaan om te eten van zijn offer en een deel van zijn offer aan zijn naasten en familieleden en buren te overhandigen en een ander deel aan de armen te geven. Allah de Verhevene zegt: “Eet er daarom van en voedt de arme behoeftige.” Soerat Al-H’addj (22), aayah 28. Een aantal geleerden van de salaf vond dat het offer in drie delen verdeeld moest worden: één derde voor jezelf, één derde als gift voor je naasten en één derde voor de armen. Verder krijgt de slager geen enkel gedeelte ervan als beloning. 

Zaken die vermeden moeten worden door degene die een offer wil slachten.

Het is voor degene die een offer wil slachten niet toegestaan wanneer hij de maand dhoe l-h’ieddjah bereikt, zijn haren af te knippen, zijn nagels en iets van zijn huid te nemen, totdat hij zijn offer slacht, dit gebaseerd op de h’adieth van Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn), dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Als de eerste 10 dagen (van dhoe l-h’ieddjah) aanbreken en één van jullie een offer wil slachten, dient hij van zijn haren en nagels af te blijven.” Overgeleverd door Ah’mad en Moesliem. In een andere versie: “Hij dient van zijn haren en huid af te blijven, tot hij zijn offer geslacht heeft.” 

Degene die pas in één van de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah de intentie neemt om een offer te slachten, dient vanaf het moment van de intentie geen huid, haren en nagels te verwijderen totdat hij een offer geslacht heeft. 

Het is voor de familieleden van degene die het offer gaat brengen wel toegestaan haren, nagels en huid in de 10 dagen van dhoe l-h’ieddjah, te verwijderen. 

Als degene die het offer gaat slachten toch iets van zijn haren, nagels of huid heeft afgeknipt, dient hij berouw te tonen en de intentie te hebben om niet terug te keren naar deze overtreding. Verder is op hem geen boetedoening verplicht gesteld en heeft hij nog het recht om zijn offer te slachten. Als hij uit onwetendheid of vergeetachtigheid iets neemt van zijn huid, nagels of haren, dan is hij niets verschuldigd en als men genoodzaakt is om iets van zijn huid, nagels en haren te nemen, dan is daar niks verkeerds mee: bijvoorbeeld als er een stuk van zijn nagel breekt en hij deze dan dient af te knippen of dat de haren over zijn ogen groeien of dat hij genoodzaakt is om zijn haren te knippen wegens een genezing van een wond e.d.

Tot slot willen wij je beste broeder/zuster aanraden om te wedijveren in het verrichten van goede daden en te streven om meer liefdadigheid te geven en je naasten en familieleden te bezoeken tijden deze dagen en het laten van haat, jaloezie en wrok. Mensen dienen hun harten te zuiveren van deze ziektes en meer liefde en zorg te hebben voor armen en wezen en deze te helpen, zodat vreugde hun harten treft.

We vragen Allah de Verhevene om ons het succes te geven naar zijn tevredenheid… En Allah’s vrede en zegen zijn met de profeet Mohammed en zijn familieleden en metgezellen. 

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN