Bibliotheek

Het verachten van de leugen

Opgesteld door Ihaab ‘Abdul Jalil ‘Abbaas en vertaald Aboe Abdoellah
437 keer gelezen

Het verachten van de leugen

Alle lof zij Allah en ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, zonder partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is, vrede zij met hem, zijn familie en metgezellen.


Voorts: de waarheid van de woorden en daden is een van de meest prominente eigenschappen van de gelovigen waarmee zij gekenmerkt en onderscheiden worden van alle anderen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals, zoals de profeet ﷺ zei: “De waarheid leidt tot gerechtigheid en gerechtigheid leidt naar het Paradijs.” Net zoals de leugen een van de meest prominente eigenschappen van de hypocrieten is die leidt tot verdorvenheid en die op haar beurt leidt naar de hel. Sommige liefdevolle adviserende broeders hebben mij aangeraden een klein boekje te schrijven over de deugden van eerlijkheid en over de nadelen van het liegen en ik gaf hieraan gehoor. Allah, de Almachtige vragend om dit nuttig te laten zijn voor degenen die het drukken, lezen, horen en ernaar handelen. Het is overgenomen van de Woorden van Allah en de woorden van Zijn boodschapper ﷺ en authentieke woorden van prominente geleerden.

 

Een van de redenen voor het schrijven van dit boekje is wat waargenomen is bij veel van de mensen (moge Allah hen leiden naar de waarheid): de praktijk van het liegen en in het bijzonder bij het kopen en verkopen: sommige mensen zweren bij een leugen, en dat is een grote zonde en een reden tot een pijnlijke bestraffing en tevens is liegen de vernietiger van de zegeningen. Daarom moeten we bij deze mensen aandringen op eerlijkheid en hen hiertoe aanmoedigen en hen waarschuwen tegen de leugens en de slechte gevolgen ervan. De vrede en zegeningen op onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

De deugden van de waarheid en de slechtheid van leugens

Eerlijkheid is aan de orde wanneer berichtgeving in overeenstemming is met de werkelijkheid. Het is een vereiste voor de mens zowel in zijn woorden, daden als zijn geloof, en in alle facetten van zijn religie. Allah gebood de waarheid in vele Qor-aan verzen, en heeft de oprechten geprezen. Allah zegt: “O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen.” Soerat at-Tawbah (9) aayah 119, en berichtte ons dat Hij bereid is een grote beloning en vergiffenis te schenken aan de waarachtige gelovige mannen en vrouwen.

 

Allah zegt: “Maar als zij oprecht zouden zijn tegenover Allah, dan zou dat beter voor hen zijn.” Soerat Moh’ammed (47) aayah 21.  Eerlijkheid en waarachtigheid is de titel van de Islaam en het evenwicht van het geloof en een teken van perfectie. Waarheid leidt tot alle deuren van gerechtigheid die leiden naar de tuinen van zaligheid. “Voorwaar, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid.” Soerat al-Infitaar (82) aayah 13. De verachtelijke leugen leidt tot immoraliteit en alle deuren van al het kwaad leiden allen tot het vuur van de Hel: “En voorwaar, de zondaren verkeren zeker in de Hel.” Soerat al- Infitaar (82) aayah 14.

 

De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wees eerlijk en waarachtig, want waarheid leidt tot gerechtigheid en gerechtigheid en rechtvaardigheid leidt tot het Paradijs, en een man vertelt de waarheid en neemt deze ook in acht totdat hij bij Allah geschreven staat als de ‘waarachtige (Siddeeq). Pas op voor het vertellen van leugens, want liegen leidt tot onzedelijkheid en immoraliteit en dit leidt de Hel, en een man liegt en blijft doorliegen tot hij bij Allah als ‘leugenaar’ beschreven staat.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.


Indien de mens zich iets eigen maakt en dit zijn karaktereigenschap wordt dan zal hij hierdoor gekend en gekenmerkt worden, of het nou positief of negatief is.

 

Hij zal dan hiermee geprezen of juist afgekraakt worden. Het beste waarmee de mens geprezen kan worden is de waarheid en eerlijkheid en het vermijden van liegen. Wanneer iemand oprecht en waarachtig is in zijn toespraak, het beantwoorden of het geven van orders, het lezen, het gedenken, het uitgeven en het nemen dan zal hij bij Allah en bij de mensen als waarachtig te boek staan, geliefd, geëerd en betrouwbaar.

 

De oprechte in zijn werk is verre van het gehoord of gezien willen worden (as-Soem’ah en ar-Riyaa-e). Het enigste wat hij beoogt met zijn doen en laten is alleen Allah. Zijn gebed, zakaat, vasten, de bedevaart en de jihad, het spreken en het zwijgen, zijn beweging en zijn stilte zijn allemaal omwille van Allah’s welbehagen alleen, zonder deelgenoten hierin. Hij beoogt met dit geen fraude of bedrog en verlangt van niemand enige belangenverstrengeling of beloning.

 

Hij wordt door geen mens vergezeld of hij wordt meteen vertrouwd en voelt veiligheid voor zichzelf, zijn familie en zijn bezittingen. De mensen willen graag de buur zijn van deze persoon in kwestie, eveneens in de omgang willen zij graag deze persoon als levensvriend hebben.


De boodschapper van Allah ﷺ zei: "De kooplieden (koper en verkoper) hebben de vrije keuze (om het product te nemen of terug te eisen) zolang zij niet van elkaar gescheiden zijn (dat betekent dat ieder weg gaat). Wanneer zij eerlijk en duidelijk zijn, wordt hun handelstransactie gezegend. Wanneer zij gelogen hebben en de mankementen verbergen, zal de zegening van hun handelstransactie weggenomen worden.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.


 Aldus is de zegening in de koop en verkoop gekoppeld aan de eerlijkheid en duidelijkheid (het niet verbergen van de mankementen van een te verkopen waar).

 

Schade en faillissement zijn geassocieerd met liegen en het verbergen van de mankementen. De praktijk is het grootste bewijs hiervoor. Je vindt geen betrouwbaar persoon of hij is een prominente persoonlijkheid bij de mensen, zij spreken vol waardering over deze persoon.

 

Deze persoon heeft een goede reputatie bij de mensen, en mensen wedijveren met elkaar om handel te drijven met deze persoon en hiermee wordt geluk gerealiseerd, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals.

 

Dit in tegenstelling tot de leugen: telkens wanneer iemand liegt en bedriegt en bericht over zaken die er niet zijn, zal hij zowel bij Allah als bij de mensen te boek staan als een grote leugenaar die geen enkele meerwaarde en gewicht heeft. Niemand zal nog naar hem omkijken en vertrouwen in hem stellen.

 

De grootste leugen:


De grootste leugen: liegen over Allah en Zijn boodschapper, vrede zij met hem, in het verboden maken van wat halaal en legitiem is en legitiem en halaal maken wat verboden is en andere soortgelijke leugens die hieraan gerelateerd zijn. Allah zegt: “En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: "Dit is toegestaan en dat is verboden," om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen. (Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.” Soerat an-Nah’l (16) aayah 116-117. 


De Almachtige heeft gezegd: “En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allah hebben gelogen, hun gezichten zullen zwart zijn. Is de Hel geen verblijfplaats voor de hoogmoedigen?” Soerat az-Zoemar (39) aayah 60. 

 

Er is een ernstige waarschuwing gekomen van de zijde van de profeet ﷺ voor iemand die liegt in zijn toespraak, hierover zijn vele religieuze teksten gekomen.

 

De boodschapper van Allah ﷺ zei in een van zijn uitspraken: “Wie bewust over mij een leugen vertelt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim en anderen. Het is schandelijk genoeg dat de leugenaar gekenmerkt wordt met de eigenschappen van de huichelaars, hij zal falen en hem wacht een pijnlijke straf.


In Sah’ieh’ al-Boekhaarie is er de overlevering van Salamah ibn al-Akwa’ waarin hij heeft gezegd: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ﷺ het volgende zeggen: "Wie over mij zegt wat ik niet gezegd hebt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.””


‘Aamir ibn ‘Abdoellaah ibn Zoebayr heeft zijn vader horen zeggen: “Ik zei tegen Zoebayr (zijn vader): "Wat weerhoudt u te spreken over de boodschapper van Allah  zoals de andere van zijn metgezellen doen?” Hij antwoordde: “Bij Allah, ik had een hoge status en aanzien bij hem, maar ik hoorde hem zeggen: “Wie bewust over mij een leugen vertelt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.” Overgeleverd door Aboe Daawoed (3651) en geclassificeerd als Sah’ieh’ door Sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenen Aboe Daawoed (3102).

 

Een nog ergere leugen is dat iemand een eed aflegt terwijl hij liegt zoals Allah zegt over de huichelaren: “En zij zweren bij een leugen terwijl zij het weten.”Soerat al-Moedjaadalah (58) aayah 14.

 

De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Drie (soorten mensen) zullen op de Dag van de Opstanding niet door Allah aangesproken worden, evenmin gereinigd worden (van hun zonden) en hen wacht een pijnlijke bestraffing.” Onder de drie die hij noemde in deze overlevering waren: “Een man die een product verkoopt waarbij hij zweert dat hij dit voor die en die prijs heeft ingekocht en geloofd wordt door de klant terwijl dit niet waar is." Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en anderen.

 
Hij zei ﷺ ook: “Het verraad is groot wanneer je je broeder iets vertelt en hij gelooft je hierin terwijl je gelogen hebt.” Overgeleverd door Ah’mad, at-Tabaraani in al-Kabier en anderen.

De profeet ﷺ zei ook: “Wie gelooft in Allah en de Laatste Dag, laat hem dan het goede zeggen of anders zwijgen.” Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.


Hij zei ook: "Is het niet zo dat mensen in het Vuur geworpen worden op hun gezichten behalve door wat hun tongen hebben geoogst?!” Overgeleverd door at-Tirmidzie en hij zei h’asan Sah’ieh’.

 

Ibn Mas’oed  zei: “Nog steeds volhardt de leugenaar in het vertellen van leugens totdat er een zwart vlekje verschijnt in zijn hart, en zijn hart uiteindelijk duister wordt. Hij zal bij Allah geschreven staan als een leugenaar.” Overgeleverd door Maalik in al-Moewatta-e.

 


In ieder geval, liegen behoort tot een van de grootste zonden, en een van de grootste verboden en de meest gruwelijke karakteristiek en de meest duidelijke eigenschap van huichelarij. Sommige geleerden werden gevraagd: “Hoeveel mankementen heeft de zoon van Aadam?” Ze zeiden: “Ze zijn te talrijk om op te noemen, er worden rond de achtduizend mankementen genoemd, en per slot van rekening worden al deze mankementen ‘bedekt’ door het in toom houden van de tong.”

 

Er is geen betere gunst waarmee een dienaar begunstigd wordt na de islam dan eerlijkheid en waarheidsgetrouwheid en er is geen grotere rampspoed waarmee iemand getroffen wordt dan de leugen. Gelukzaligheid in zowel deze wereld als in het Hiernamaals en de redding is gekoppeld aan waarachtigheid. Wie door Allah gered is, is alleen maar gered vanwege waarheidsgetrouwheid, en wie vernietigd is heeft dit te danken aan de leugen. Allah heeft de schepping verdeeld in twee categorieën: de gelukzaligen en de ongelukkigen.

De gelukkigen zijn de mensen van eerlijkheid en deugdzaamheid, en de ongelukkigen zijn de mensen van leugens en immoraliteit. Een van de meest prominente kenmerken van de huichelaars is hun leugenachtigheid in hun woorden en daden. Allah vertelt ons dat niets de dienaren kan baten op de Dag der Opstanding behalve hun oprechtheid.

 

Allah heeft voor degenen die oprecht zijn tuinen van verrukking voor eeuwig voorbereid, en Hij is tevreden over voor hun eerlijkheid in houding naar Hem toe en zij zijn tevens eeuwig tevreden over zijn grootse beloning. Allah zegt: “Allah zei: "Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning.” Soerat al-Maa-iedah (5) aayah 119.

 

De redenen om te liegen en de tekenen ervan:

 

Leugens hebben redenen en tekenen die erop duiden. Er bestaat geen twijfel dat kennis hebben van deze redenen, en het kennen van deze tekenen je helpt om te proberen de juiste behandeling en therapie toe te passen. Omdat de eerste stap in de behandeling van een bepaalde ziekte het kennen van de oorzaken en de symptomen ervan is, om zo de ziekte vanuit de wortels te elimineren. al-Maawardi heeft de volgende motieven en redenen genoemd:

 

 1. Hebzucht en begerigheid: om zo voor zichzelf voordeel te halen en de schade te vermijden. De leugenaar ziet dat liegen de veiligste en de meest rendabele manier is waardoor hij een vrijbrief claimt voor zichzelf hunkerend naar hebzucht.
 2. Het ervan houden te pronken: de leugenaar houdt ervan dat zijn woorden gehoord worden, hij heeft geen eerlijkheid die zijn woorden siert waardoor hij leugens als de uitweg ziet die niet behoren tot zijn natuurlijke instincten.
 3. Vijandigheid en afgunst: dat betekent dat iemand gaat liegen om wraak te nemen op zijn vijand, hij noemt hem met de meest smadelijke en verachtelijke eigenschappen en schrijft hem de meest laaghartige gedragingen toe.
 4. Gewoonte: bij deze reden is het een kwestie van het doorgaan met liegen totdat het een gewoonte en een doodnormale zaak wordt. Het liegen is dus een gewoonte geworden, en de leugenaar is er gehecht aan.
 5. Het begeren van voorzitterschap: de leugenaar liegt omdat hij denkt meerwaarde te hebben boven degene aan wie hij een leugen vertelt. Hij imiteert de vooraanstaande deugdame wetenschapper en geleerde hiermee, echter niet door daden maar door te liegen.


Er zijn tekenen van het liegen, waaronder:

 • Als je hem laat twijfelen in hetgeen waar hij over gelogen heeft, begint hij ook argwaan te krijgen waardoor hij bijna terugkomt op zijn leugenachtige berichtgevingen.
 • Als je zijn leugenachtige woorden weerlegt is hij verward en heeft geen enkele ondersteuning of argument om in verweer te gaan en zijn woorden kracht bij te zetten en ook geen bewijs dat de waarachtigen wel hebben.
 • Wat zich onthult van de tekenen van onzekerheid van de leugenaars. Sommigen wijsgeren zeiden: “De gezichten (van mensen) zijn als spiegels, het laat u de verborgen geheimen zien." Als hij wordt gekenmerkt door liegen, dan zullen de leugens en geruchten aan hem worden toegeschreven aan hem en zullen er andere verzonnen leugens toegevoegd zijn aan zijn leugens.


De verschillende soorten van leugens.


Liegen kent meerdere soorten, er zijn mensen die leugens hebben in hun woorden, hun handelingen en ook in hun intenties.

Allereerst: de leugens in woorden.


Dat is het vertellen van onwaarachtige woorden die in contrast staan met de werkelijkheid. Deze soort leugens kent ook meerdere varianten variërend in zonde. De meest zondige woorden zijn leugens over Allah en Zijn boodschapper ﷺ. Allah, de Verhevene, zegt: “Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen tegen Allah verzonnen heeft?!” Soerat al-An’aam (6) aayah 21.

 

Hieronder valt het legitiem verklaren van wat verboden is, gedreven door eigen wensen en verlangens en niet geïnspireerd door wat door Allah neergezonden is. Allah beschimpt de ongelovigen toen zij beweerden dat wat zij zelf hebben ingevoerd een door God geïnspireerde openbaring is:

 

Allah zegt: “En zegt niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: "Dit is toegestaan en dat is verboden," om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.” Soerat an-Nah’l (16) aayah 116. In een ander vers zegt Allah: “Hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? En als er niet een beslissend Woord (van Allah) was, dan zouden zij reeds bestraft zijn. Voorwaar, voor de onrechtvaardigen is er een pijnlijke bestraffing.” Soerat as-Shoeraa (42) aayah 21. 

 

De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wie bewust over mij een leugen vertelt, laat hem dan zijn plaats nemen in de Hel.” Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier (6519). 

 

Dan volgt er het liegen tegen de gelovigen, en het afleggen van valse getuigenissen, wat door de profeet  wordt berekend tot een van de grootste zonden. En hoeveel van dit soort leugens is te vinden in onze tijd; mensen die hun religie en geweten hebben verkocht door het afleggen van valse getuigenissen, waardoor de rechten van anderen worden onteigend of zij beschuldigd worden van iets waar zij verre van zijn, in de hoop iets van deze vergankelijke wereld te verkrijgen of een verlangen om wraak te nemen…

 

Hieronder valt ook het liegen om te grappen en de mensen aan het lachen te maken. Er is in een overlevering gekomen: “Wee voor degene die liegt om hiermee mensen aan het lachen te maken, wee voor hem, wee voor hem.” Overgeleverd door Ah’mad, Aboe Daawoed en at-Tirmidzie en authentiek geclassificeerd door hem.


Het is ondenkbaar dat de gelovige een leugenaar is, want oprecht geloof en leugens gaan niet samen. Toen de boodschapper van Allah  gevraagd werd: “Kan het zijn dat de gelovige een leugenaar is?” Antwoordde hij: “Nee.”

 

Terwijl de boodschapper wel bevestigde dat de gelovige gierig kan zijn of laf, maar nooit en te nimmer een leugenaar. Dit, omdat het liegen een kenmerk is van de huichelaar. "De tekenen van de hypocriet zijn drie: Als hij spreekt liegt hij, en als hij een belofte maakt breekt hij deze, en als hem iets toevertrouwd wordt dan bedriegt hij."

 

Liegen is niet is een gewoonte van grootheden, maar een gewoonte van laaghartige mensen, waardoor het liegen voor hen makkelijk wordt. Als zij grootheden waren in de ogen van de mensen dan zouden zij zich verre houden van liegen.

 

Ten tweede: het liegen in de handelingen.

 

Een persoon kan de indruk wekken dat er iets is gebeurd, terwijl in werkelijkheid dit niet is gebeurd, of kan iets uitdrukken terwijl dit in werkelijkheid er niet is en niet bestaat. Het kan zijn dat liegen in de handelingen veel gevaarlijker is dan liegen in woorden en uitingen. Een voorbeeld hiervan is wat Allah heeft genoemd van de uitspraken en handelingen van de broers van de profeet Yoesoef (vrede zij met hem) toen zij in de avond huilend en op leugenachtige wijze naar hun vader kwamen, en zij kwamen met het hemd van Yoesoef met vals bloed (daarop).

 

Zo verzamelden zij tussen een leugen in woorden en een leugen in de handelingen.Zie het boek “Akhlaaq Islaamiyyah” (Islamitische ethiek) 1/529.

 

Ten derde: liegen in de intenties.


Dat is wanneer iemand in zijn intenties en bedoelingen niet het welbehagen van Allah beoogt. Zoals het voorbeeld van de drie waarmee het Vuur op de Dag der opstanding aangestoken zal worden: De martelaar, de weldoener, en de geleerde” wanneer eenieder van hen beweert dat hij gehandeld heeft omwille van Allah’s welbehagen en er dan tegen hen wordt gezegd: “Je hebt gelogen! Je hebt gestreden zodat je een held genoemd wordt, en dit is ook gezegd!” Tegen de tweede wordt gezegd: “Je hebt gelogen, want je hebt uitgegeven opdat er tegen jou “de gulle” gezegd wordt!” En tegen de derde wordt gezegd: “Je hebt gelogen, je hebt kennis vergaard zodat er tegen jou “de geleerde” gezegd wordt!”

 

Behandeling van de leugen en de remedie.

Het is gepast voor een wijze man om zichzelf te genezen van deze gevaarlijke ziekte, en verwerpelijke karakter, de volgende adviezen volgend:

 

 1. Het nadenken over wat wij reeds genoemd hebben van de vele nadelen van liegen.
 2. De deugden van eerlijkheid voor de geest halen en de vele positieve gevolgen ervan en deze te overpeinzen.
 3. Oefenen in het zeggen van de waarheid en door te zetten in de beoefening van deze psychologische sport.

 

Tot slot: legitieme redenen om te liegen.

 

Er bestaat geen twijfel over dat liegen een zonde die verboden is door de islam vanwege de grote nadelen. Maar er zijn urgente omstandigheden die toestaan te liegen waarbij dit gerechtvaardigd is, en dat is wanneer er groot belang aan gekoppeld is dat alleen maar hierdoor kan worden bereikt. In deze gevallen heeft de islamitische wetgeving het toegestaan, zoals het redden van een moslim van de dood of gevangenschap, of redden van zijn eer en waardigheid, of het beschermen van zijn geld en bezit. Het liegen in dergelijke gevallen is niet een zonde maar meer een onvermijdelijke plicht waar een enorm belang mee gemoeid wordt.

 

Zo ook wanneer liegen een middel is om een nobel doel te bereiken. Zoals het verzoenen van mensen die in onmin en haat met elkaar leven, of om de vrouw tevreden te stellen, of om de vijand te bedriegen tijdens de oorlog.

 

Wij vragen Allah ons te laten behoren tot de waarachtigen zowel in deze wereld als in het Hiernamaals.

 

En onze laatste smeekbede is alle lof is voor Allah de Heer der werelden.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN