Bibliotheek

Hoe dient de moslim zijn tijd goed en nuttig te investeren?

Geschreven door Salaah Najib ad-Diq en vertaald door Abdelkader Aboe Ayman
487 keer gelezen

Hoe dient de moslim zijn tijd goed en nuttig te investeren?

Alle lof is voor Allah, Die alle dingen geschapen heeft met de juiste maat, en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed ﷺ, die gezonden is door zijn Heer  als een getuige en als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer en als een oproeper tot Allah, met Zijn toestemming, en die als een verlichtende lamp is gestuurd. Voorts:

De factor tijd heeft een grote status in de Islaam, omwille hiervan wil ik graag mijzelf en mijn geliefde broeders en zuster herinneren aan de grote waarde van tijd. Ik zeg met Allahs hulp:

Het belang van de tijd in het leven van een moslim.
De  moslimdienaar weet dat wat hij bezit in deze wereld van tijd, een kort moment en een beperkte adem en slechts “een paar dagen” zijn, wie deze momenten en uren investeert in goede werken is gezegend en wordt geluk toegewenst. En wie deze immens belangrijke tijd verprutst en nalatig hieromtrent is, heeft werkelijk grote verlies geleden! En vanwege het belang van de tijd in de Islaam, heeft Allah gezworen met sommigen tijdsfactoren, en het is bekend dat wanneer Allah zweert bij een zaak dit duidt op het grote  belang en de meerwaarde ervan. De Geweldige zweert alleen bij geweldige zaken.Allah zegt: Bij het ochtendlicht. En de nacht wanneer het geheel donker is.” Soerat ad-Dhoh’a (93) aayah 1-2. Allah zegt in een ander vers: “Bij de nacht wanneer hij bedekt. Bij de dag wanneer hij beschijnt.” Soerat al-Layl (92) aayah 1-2. De Verhevene zegt in een ander vers: “Bij de dageraad. Bij de tien nachten.” Soerat al-Fadjr (89) aayah 1-2. Allah zegt in Soerat an-Nasr: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens lijdt zeker verlies.” Soerat al-‘Asr (103) aayah 1-2.

 

De betekenis van  al-‘Asr is ‘de tijd’, en het feit dat Allah, de Almachtige, een eed aflegt en zweert bij de factor tijd betekent  dat tijd het meest kostbare in het leven van de mens is (wat er van verdwijnt komt nooit en te nimmer terug!). De bovenstaande verzen en andere zijn een onweerlegbaar bewijs van de kostbare waarde van tijd.

 

Belangrijke opmerking:
Het is aan Allah om te zweren bij wat Hij wil van Zijn schepping, maar wat betreft de dienaar: het is niet toegestaan voor hem om  bij iets of iemand te zweren anders dan bij Allah alleen. Het is de moslim niet toegestaan om te zweren bij de profeet, of een ‘Waliy’ (godvruchtige) , of ‘Amaanah’ (toevertrouwde), of bij ‘Ni’mah’ (gunst), zijn ouders, het graf of iets anders.


Sa’d ibn ‘Oebaydah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “’Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) hoorde een man: “Nee, bij de Ka’bah!” zweren. Ibn ‘Oemar zei tegen hem: “Ik hoorde de boodschapper van Allah ﷺ zeggen: “Wie met iets naast Allah zweert heeft Shirk begaan.”Sah’ieh’ Aboe Daawoed van sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) (2787).

Er zijn twee situaties voor de dienaar waarvan  hij spijt zal hebben.
Geliefde moslimbroeder, er zal een tijd komen voor wie onwetend is over de waarde van de tijd, waarin hij weet en beseft hoe groot de meerwaarde van het verrichten van goede daden is! Maar… het is te laat. In het kader hiervan noemt de Qor-aan twee momenten voor de mens waarin hij treurt over het verlies van zijn tijd op een moment waarin er geen enkel voordeel zit in spijt.

De eerste situatie:
Het moment op zijn sterfbed, wanneer de mens deze vergankelijke wereld definitief verlaat en zijn intrede doet naar het Hiernamaals, op dit moment zal de mens vurig wensen om maar een klein ogenblik uitstel te krijgen zodat hij recht kan zetten wat hij kwalijk heeft gedaan van daden. In dit kader zegt Allah:En besteedt uit datgene waarvan Wij u voorzien hebben voordat de dood één uwer overvalt en deze zegt: "Mijn Heer! Waarom hebt U mij niet voor een wijle uitstel verleend, opdat ik aalmoezen zou kunnen geven en tot de rechtvaardigen behoren?" En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen; en Allah is volkomen op de hoogte van hetgeen jullie doen.”Soerat al-Moenafiqoen (63) aayah 10-11. Allah zegt ook: “Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren! Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden.” Soerat al-Moe-eminoen (23) aayah 99-100. Dit zijn de wensen van de zondaars ten tijde van het sterven wanneer het te laat is.

De tweede situatie:
Dat is wanneer elk ziel gestorven is, en iedere ziel beloond zal worden voor wat zij verdiend heeft, en de mensen van gehoorzaamheid het Paradijs binnentreden en de mensen van ongehoorzaamheid de Hel binnentreden. Op dit moment zullen de mensen van het Vuur vurig wensen dat ze weer opnieuw voor de tweede maal teruggebracht worden naar het wereldse om opnieuw te beginnen met het verrichten van goede daden. Maar…het heeft geen enkel nut wat zij vragen, de tijd voor het verrichten van goede daden is aan zijn einde gekomen en voorbij, en het tijdperk van het belonen of straffen is aangebroken. Allah zegt: Maar degenen die ongelovig zijn, voor hen is er het vuur van de Hel en er is geen beschikking (om dood te gaan) voor hen bepaald, zodat zij zouden sterven. En de straf ervan zal voor hen niet worden verlicht. Zo vergelden Wij iedere zeer ongelovige.

En zij zullen daarin schreeuwen: "Onze Heer, haal ons hieruit, dan zullen wij goede werken verrichten, wat wij niet plachten te doen." Hebben Wij jullie geen lang leven geschonken, zodat wie wilde de vermaningen tot zijn hart kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proeft daarom (de bestraffing). En voor de onrechtplegers is er geen helper.” Soerat Faatir (35) aayah 36-37. Met deze vraag “Hebben Wij jullie geen lang leven geschonken, zodat wie wilde de vermaning tot zijn hart kon nemen?” wordt het excuus van de bewoners van de Hel onherroepelijk nietig verklaard en hebben zij geen enkel voorwendsel meer... 

 

Dit is de eindbestemming van degenen die hun leven en bestaan hebben verloren in ongeloof en verdorven geloofsovertuiging en verdorven daden. Zie het boek “Tijd in het leven van een moslim.” blz.15-16.

 

Elk tijd heeft zijn specifieke daad van aanbidding.

De islamitische wetgeving is gekomen om de waarde van de tijd te benadrukken en dat elke daad op de daarvoor vastgestelde tijd is en alleen maar in deze tijd aanvaardt wordt. Er zijn veel voorbeelden hiervan. We zullen een paar voorbeelden noemen:

(1) De (vijf) verplichte gebeden:


Allah zegt over de vijf (verplichte) gebeden: “En als jullie dan de salaat verricht hebben, gedenkt dan Allah, staand en zittend en liggend. En wanneer jullie veilig zijn, verricht dan de salaat. Voorwaar, de salaat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.” Soerat an-Nisaa-e (4) aayah 103).

Elk van de vijf dagelijkse gebeden heeft een specifieke tijd en het gebed wordt alleen maar in deze tijd geaccepteerd en niet daarbuiten. Behalve als er zich een legitiem excuus voordoet, zoals ziekte, reizen, vergeetachtigheid, of het verslapen; het gebed in deze situaties heeft een ander oordeel.

(2) Verplichte vasten.

Vasten is een van de vijf zuilen van de Islaam, en de vastentijd is in de maand Ramadan en niet daarbuiten. Allah zegt: De maand Ramadhaan is het waarin de Qor-aan is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqaan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” Soerat al-Baqarah (2) aayah 185. En zo heeft de wijze Sharie’ah het verplichte vasten vastgesteld in de maand Ramadan.

Tijd van het vasten.
Allah zegt: "En eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is Fadjr (ochtendschemering). Maakt daarna het vasten vol tot zonsondergang.” Soerat al-Baqarah (2) aayah 187.

 

De pelgrim.

Allah zegt met betrekking tot de H’adjj (pelgrim): “De H’adjj is in de bekende maanden. Degene die zich dan tot het verrichten van de H’adjj daarin heeft verplicht, (voor hem is er) geen geslachtsgemeenschap, geen zondigheid en geen twist tijdens de H’adjj.” Soerat al-Baqarah (2) aayah 197. En de maanden van de H’adjj zijn respectievelijk: Shawwaal, Dzoe l-Qi'dah en tien dagen van Dzoe l-H’iddjah.

De Soennah heeft grote belangstelling gehecht aan de meerwaarde van de tijd ter bevestiging van wat vermeld is in de Edele Qor-aan. Er zijn vele overleveringen gekomen die spreken over het belang van de tijd in het leven van een moslim, en dat de tijd het hoofdkapitaal is in dit wereldse leven.

(1) van 'Abdoellaah ibn 'Abbaas is overgeleverd dat de hij zei:”De profeet ﷺ zei: “Er zijn twee gunsten en zegeningen waarin veel mensen verlies in hebben geleden: gezondheid en vrije tijd.” Overgeleverd door al-Imaam al-Boekhaarie (6412).

Ibn al-Djawziey (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het kan voorkomen dat een mens gezond is, maar geen vrije tijd heeft vanwege zijn werk. Het kan ook voorkomen dat een persoon wel vrije tijd heeft maar de gezondheid niet heeft. Als iemand beide heeft en desondanks te lui is goede daden te verrichten dan is hij degene die verlies heeft geleden. Het wereldse leven is als het ware als een akker waarin je zaait voor het Hiernamaals, een plaats waarin handel plaatsvindt, waarvan de winst in het Hiernamaals opgestreken wordt. Wie zijn vrije tijd en zijn gezondheid gebruikt in gehoorzaamheid tot Allah is degene die waarlijk geslaagd is, en wie deze gebruikt in ongehoorzaamheid tot Allah is werkelijk de verliezer. Want vrije wordt opgevolgd door drukke bezigheid en gezondheid wordt opgevold door ziekte.” Zie Feth’ al-Baari door Ibn H’adjar al-‘Asqalaanie 11/234.

(2) Aboe Barzah al-Aslamiy (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah ﷺ: “Op de dag van de Opstanding zal er geen dienaar een stap verder zetten voordat die gevraagd wordt over zijn leven en hoe hij dit heeft doorgebracht, en zijn kennis en wat hij ermee gedaan heeft, zijn geld en hoe hij dit heeft verdiend en waaraan hij het heeft uitgegeven en zijn lichaam en wat hij ermee gedaan heeft.” Authentieke overlevering van Sah’ieh’ at-Tirmidzie 1970.

(3) Van 'Abdoellaah ibn' Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) is overgeleverd dat hij zei: “De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Profiteer van vijf (zaken) voordat vijf andere (zaken je zullen bereiken): jouw jeugd voor de ouderdom, jouw gezondheid voor de ziekte, jouw rijkdom voor de armoede, jouw vrije tijd voor de bezigheid, en jouw leven voor het sterven.”Overgeleverd door al-H'aakiem en als authentiek gekwalificeerd door Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) in sah’ieh’ al-Djaami’ 1063.

Achtelozen die hun tijd ‘doden’.

Geliefde moslimbroeder, een zaak die het hart doet bloeden en de lever doet scheuren van verdriet en spijt is wat we vandaag zien bij sommige moslims m.b.t. de  verspilling van hun tijd die de limiet van verkwisting en verkwanseling heeft overschreden. De waarheid is dat het verprutsen van tijd veel gevaarlijker is dan het verprutsen van geld, en dat deze verkwisters van hun tijd eigenlijk ontoerekeningsvatbaar verklaard moeten worden! Omdat het een feit is dat alles wat verdwijnt van tijd nooit en te nimmer meer terugkomt en nooit vervangen kan worden. Er zijn zinnen waaraan veel mensen vertrouwd zijn geraakt en die mensen gebruiken in hun taalgebruik namelijk “laten wij de tijd doden!” Je ziet deze verkwisters uren van de dag of de nacht rond een tafel zitten met dobbelstenen of een schaakbord of een kaartspel, of iets anders – wat verboden of toegestaan is – en het hen niets kan schelen dat er tijd nutteloos verloren gaat, afgeleid van het gedenken van Allah en van het gebed en de plichten van hun godsdienst die zij na dienen te komen en zaken van deze wereld. En als je hen vraagt over het nut van de bezigheid waarmee zij bezig zijn zeggen ze gedachteloos: “Wij zijn de tijd aan het doden…! ” Weten deze arme mensen dan niet dat het doden van tijd, in werkelijkheid het doden van de mens zelf is?!Zie het boek: “Tijd in het leven van een moslim” p.18.

De gedrevenheid bij de Selef in het benutten van hun tijd.

(1) ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn): zei: “Ik haat het om een van jullie werkloos en nietsdoend te vinden zowel in daden van deze wereld als daden voor het Hiernamaals.”


(2) ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik heb geen grotere spijt dan de spijt over een dag die aan mij voorbij gaat waarin mij leven korter is geworden en mijn (goede) daden niet vermeerderd worden.”


(3) ‘Oemar ibn ‘Abdoe l-‘Aziz zei: “De dag en nacht doen hun werk in jou (je wordt ouder), verricht dan ook je (goede) werken hierin.”

 

 (4) H’asan al-Basriy zei: “O zoon van Aadam, je bent een verzameling van dagen, telkens wanneer er een dag voorbij gaat, verdwijnt er een deel van jouw (leven).” Hij zei ook: “Ik ontmoette mensen die meer gedreven waren voor hun tijd dan jullie gedrevenheid over jullie geld.” “De waarde van de tijd bij de geleerden.” p. 27.

(5) H’afsah de dochter van Sirien zei: “O jongeren! Verricht goede daden in jullie jongere jaren, want waarlijk ik zie de tijd van goede daden alleen maar tijdens de jonge jaren!”

 
Het ordenen van tijd.

De verstandige moslim is verplicht zijn tijd goed te ordenen tussen de verplichtingen en andere bezigheden, religieuze zaken betreffend of zaken van het wereldse zodat niet het ene overheerst over het andere waar dit verloren gaat ten koste van het andere. Wat onmiddellijk uitgevoerd dient te worden dient voorrang te krijgen. Wie het meest onderhevig is aan het ordenen van hun tijd zijn mensen die een druk leven hebben en grote verantwoordelijkheden, zoals regeerders en geleerden en dat is vanwege de welgesteldheid van zowel de mensen als het land. Zie het boek: “Tijd in het leven van een moslim” p. 22-24.

Onze kinderen en vrije tijd.
Het is bekend dat er bij een heleboel van de scholieren die hun lange zomervakantie doorbrengen, de ouders zich hebben afgevraagd hoe hun kinderen deze lange periode kunnen doorbrengen en wat hen voordeel brengt zowel op religieus gebied als het wereldse?


Het behoort tot de goede opvoeding de kinderen te laten wennen van jongs af aan te profiteren van hun tijden van wat nuttig is zoals Ibn al-Djawziy (moge Allah hem genadig zijn) zei tegen zijn zoon adviserend: “…Bekijk elk uur van je leven waaraan het verdwenen is, benut dus je tijd alleen maar in de meest edelmoedige zaken, en verwaarloos niets ervan. Train jezelf om je tijd te benutten in de meest edelmoedige zaken die er zijn. Stuur naar het gat van het graf wat je verheugd en blij maakt, de dag of de nacht dat je er zult arriveren.”Zie het boek: “De waarde van de tijd bij de geleerden” p. 62.

Hoe dient de moslim zijn tijd goed te benutten?
De geleerden hebben veel manieren genoemd om de tijd goed te investeren. Kort samengevat:

(1) Het leren van de religie en de Qor-aan.


Het is de moslim verplicht om zijn tijd goed te benutten met het vergaren van islamitische kennis en wetenschap zoveel als hij kan en hij dient te weten dat de tijd die hij investeert in het zoeken naar kennis in de balans van goede daden gezet zal worden op de Dag dat mensen zullen staan voor de Heer der Werelden.

Allah zegt: O jullie die geloven, wanneer tot jullie gezegd wordt: "Maakt ruimte in de plaatsen van samenkomsten (van kennis)," maakt dan ruimte; Allah zal voor jullie ruimte maken.” Soerat al-Moedjaadalah (58) aayah 11. 

 

Allah zegt ook: En het past de gelovigen niet dat zij allen (ten strijde) uitrukken. Waarom rukt niet van elke groep een aantal uit, opdat zij (de achtergeblevenen) begrip verkrijgen over de godsdienst, zodat zij hun volk zullen waarschuwen wanneer het tot hen is teruggekeerd. Hopelijk zullen zij zichzelf behoeden.”Soerat at-Tawbah (9) aayah 122.

 

Onze profeet ﷺ heeft ons aangemoedigd om te leren over het geloof en de Islaam te begrijpen...Het is overgeleverd dat Moe’aawiyah ibn Aboe Soefyaan (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wanneer Allah het goede voorheeft voor iemand laat hij hem de religie goed begrijpen.”Overgeleverd door al-Boekhaarie (71) en Moeslim (1037).

Overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wie een weg volgt zoekend naar religieuze kennis wordt door Allah de weg vergemakkelijkt naar het Paradijs. Er is geen volk dat samenkomt in een moskee, het Boek van Allah lezend en bestuderend of de engelen zullen zich over hen ontfermen, en ze worden gezegend door de Barmhartigheid van Allah en door Allah genoemd bij Zijn naaste engelen.” Overgeleverd door Imaam Moeslim 2699.

 
We dienen te weten dat het begrijpen van de religie begint met de memorisatie van de Qor-aan en het voortdurend lezen en de juiste manieren van lezen te leren, zo was de gewoonte van de geleerden van de vrome voorgangers.

‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: “De beste van jullie is degene die de Qor-aan leert en het dan onderwijst.”Overgeleverd door al-Boekhaarie (5027).

(2) het uitnodigen tot Allah met wijsheid en de verspreiding van nuttige kennis.


Het uitnodigen tot Allah is een van de vruchtbaarste manieren om tijd te investeren. Het was de missie van de profeten en boodschappers. Het is de beste zaak na de Tawh’ied van Allah en het geloof in Hem, omdat het uitnodigen tot Allah een reden is van de leiding van mensen tot hun Schepper, en het halen van mensen uit de duisternis tot het licht van het geloof. Allah zegt: “En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: "Voorwaar, ik behoor tot de moslims." Soerat Fosselat (41) aayah 33.

 

De boodschapper van Allah ﷺ heeft ons in vele overleveringen aangemoedigd om kennis te verspreiden zoals de overlevering van Aboe Hoerayrah dat de boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wanneer de zoon van Aadam komt te overlijden komt er een einde aan zijn daden, behalve in drie gevallen: doorlopende liefdadigheid, voordelige kennis waar mensen van kunnen profiteren, of een rechtschapen zoon (kind) die voor hem smeekbeden verricht.” Overgeleverd door Imaam Moeslim (1631).

 

Er is overgeleverd van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah ﷺ tegen 'Aliy ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Dat Allah middels jou een man leidt naar de Islaam is beter dan het bezitten van roodachtige kamelen.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (4210) en Moeslim (2406).

(3) Het verblijven in moskeeën en het gedenken van Allah.


Het verblijven in de moskeeën door er de vijf gebeden te bidden en het leren en onderwijzen van nuttige kennis en andere daden van aanbidding zijn zaken die een dienaar in rang verhogen bij Allah. Het is een geweldige deur voor de moslim om zijn tijd hierin nuttig te door te brengen.

 

Allah zegt: Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de salaat onderhoudt en de zakaat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren.” Soerat at-Tawbah (9) aayah 18).

 

Het verzorgen van de moskeeën houdt ook de bouw van moskeeën in, het reinigen ervan en het zorgen voor water voor de aanbidders en het opheffen van de adzaan en andere goede daden.

 

Het gedenken van Allah op de manier van de boodschapper van Allah ﷺ behoort tot de grootste deuren voor de moslim om zijn tijd goed te benutten. Allah heeft ons in Zijn Edele Boek gewezen op de noodzaak de tijd te benutten in het gedenken van Hem zoals Allah zegt: O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig! En prijst Zijn Glorie in de ochtend en in de avond. Hij is Degene Die jullie Barmhartigheid schenkt en Zijn Engelen (smeken om vergeving voor jullie), opdat Hij jullie uit de duisternissen naar het licht zal brengen, en Hij is voor de gelovigen Meest Barmhartig.” (Soerat al-Ah’zaab (33) aayah 42-43).


De profeet ﷺ heeft ons aangemoedigd om de tijd te benutten door het gedenken van Allah. De volgende overleveringen benadrukken dit:

 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De profeet ﷺ zei: “Allah zegt: “Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben, Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, Als hij Mij in een gemeenschap noemt noem ik hem in een gemeenschap die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de lengte van uitgespreide armen naar hem toe, en als hij naar Mij toe komt lopen dan kom Ik naar hem toe rennen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie (7405) en Moeslim (2675).


(4) het helpen van de moslims en hen ten dienste staan.


Het is mogelijk voor de moslim om zijn tijd te investeren in het helpen van zijn moslimbroeders en tot hun dienst te staan. Aboe Hoerayrah levert over dat de boodschapper ﷺ zei: “Wie een moeilijkheid van de moeilijkheden van het wereldse leven voor een gelovige verlost, zal Allah hem van zijn moeilijkheden in het hiernamaals verlossen. En wie een moeilijkheid vergemakkelijkt voor een gelovige, zal Allah het voor hem vergemakkelijken in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En wie de zondes van een gelovige bedekt, zal Allah zijn zondes bedekken in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Allah staat de dienaar bij, zolang hij zijn medebroeder bijstaat.” (Overgeleverd door Imaam Moeslim 2669).

De moslim dient ook voor zijn medebroeders een voorspraak en een goed woord te doen om zo hun behoeften voor hen te realiseren. Allah zegt: En wie een goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel daarin toe. En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan. En Allah is Almachtig over alle zaken.” (Soerat an-Nisaa-e (3) aayah 85).


(5) Lichamelijke oefening en nuttige sport.


De moslim kan een deel van zijn tijd investeren in de uitoefening van sport en lichaamsoefening dat hem ten goede komt en het helpt om een sterk lichaam te bouwen. Zo was de boodschapper van Allah ﷺ met zijn metgezellen. Een voorwaarde echter is dat de sport die beoefend wordt toegestaan is in de religie Islaam. Een moslim dient niet gedwongen te worden om zijn ‘Awrah zichtbaar te uiten en ook niet om de verplichte zaken zoals het bidden in de moskee te verzaken.

Aisha g verhaalt dat zij met de profeet ﷺ was tijdens een reis en zij met hem een wedstrijd hield en dat zij van hem had gewonnen met hardlopen. Ze zegt: “Toen ik wat bijgekomen was deden wij weer een loopwedstrijd en hij had van mij gewonnen. Hij zei: “Deze staat gelijk aan de vorige (waarin zij gewonnen had).”  (Sah’ieh’ Aboe Daawoed van Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) nummer 2248).


En de laatste smeekbede is dat Allah de Heer der werelden, Zijn zegeningen en vrede op onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen moge laten neerdalen.

 

AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN