Bibliotheek

Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen

Door Abou Sayfoullah Al-Maghriebie
4456 keer gelezen

Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen

Lof zij Allah, we loven hem en vragen hem om hulp en steun, wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwade van onze nafs en tegen onze slechte daden, degene die Allah leidt, niemand kan hem misleiden en degene die Allah misleidt niemand kan hem leiden. Ik getuig dat er geen god is naast Allah, de Enige die geen deelgenoten heeft en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, voorts:

Een paar dagen geleden stonden wij op een brug die wij gingen oversteken zodat onze voeten de overkant van de brug zouden behalen, een stap waarmee wij afscheid nemen en een andere stap waarmee wij een nieuwe stap verwelkomen. We stonden tussen twee bruggen, afscheid nemend en welkom hetend. We hebben een volledig jaar vaarwel gezegd, sommigen van ons hebben veel gunsten mogen behalen in het vergane jaar en anderen hebben goede dingen en slechte dingen behaald. Allen verwelkomen wij een nieuw jaar. 

Een jaar dat voorbij is gegaan

“Allah wisselt de dag en de nacht af. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van inzicht.” Soerat An-Noer (24, aayah 44.

“Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen.” Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 140.

“Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt.” Soerat Al-A’raaf (7), aayah 54.

Allah heeft de waarheid gesproken, en wiens woord is meer waar dan dat van Allah en wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah. Het pad dat geleidelijk bewandeld wordt, doet ons ver afzetten van het leven en dichterbij komen tot het Hiernamaals, het doet verwijderen van de plaats waar gewerkt wordt en doet naderen tot het huis van de berechting.

‘Aliy Ibn Abie Taalieb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “het leven reist snel voorbij en het Hiernamaals nadert snel dichterbij, en een ieder (van deze levens) heeft bewoners, laat jezelf behoren tot de bewoners van het Hiernamaals, en wees geen bewoner van dit leven. Vandaag zijn er daden te verrichten zonder berechting en morgen is er een berechting en geen (mogelijkheid tot het verrichten van goede) daden.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

- Wij reizen naar ons einde in elk moment

- En onze levens worden gevouwen in stappen

- Je zult vertrekken van het wereldse met een verzameling van vrees 

- Jouw leven bestaat uit dagen die beperkt zijn

- Van deze dagen zul je reizen naar andere stappen

- Heengaand naar de dood en dat is het laatste doel

- En het verbazingwekkendste als je overpeinst

- Dat de momenten verdwijnen terwijl de reiziger zich niet bekommert

De pen van een schrijver had goede punten opgesteld over het evenement van het afscheid nemen van een jaar en zei:

Ik zag op de weg een spook dat zich uitputtend voortbewoog, in een weg waar zich geen helling noch een moeilijk pad bevond, hij liep niet onder een berg nog aan de kust van de zee, noch liep hij in een woestijn, noch bewandelde hij tuinen, maar hij liep om de helling, het moeilijke pad, de berg, de zee, de woestijn en de tuin heen. Alles wat het bevat is te vinden in de lange weg die bewandeld wordt als een witte rechte lijn, zijn begin is niet zichtbaar in de verte van het verleden, en zijn einde vervaagt en wordt niet zichtbaar in de verte van het oneindige.

Ik heb een spook zien lopen op de weg van de tijd en een roeper zien schreeuwen naar het leven dat slaapt, wordt wakker wordt wakker, het jaar neemt nu afscheid, is dit mogelijk? Kan dit gebeuren in stilte en rust? 

Een paar dagen geleden was er een jaar gestorven en een nieuw jaar werd tot leven gebracht, de reizende verdwijnt met onze herinneringen, leed, hoop en zal nooit terugkomen. En de komende zal naderen, zijn handen uitstrekkend, om een deel van onze nafs en van ons leven te nemen en hij zal ons niets ter compensatie geven. Is het leven niets anders dan dagen en jaren? En zijn de zielen iets anders dan herinneringen, leed en hoop…?

Hij heeft afscheid genomen

Het oude jaar heeft afscheid genomen, hij heeft zijn spullen opgeruimd, en zijn tent weer in elkaar teruggezet en heeft zijn goederen verzameld. Een ieder zal vergaan, de ene heeft zijn ziel verkocht en gered en een andere heeft haar naar de bestraffing geleid. 

Een geheel jaar, zijn dagen zijn uitgeput en zijn ledematen zijn verspreid, het bevat wijsheden en leringen tussen zijn ingewanden, gebeurtenissen en lessen, er is geen god dan Allah. Hoeveel mensen hebben erin gefaald en hoeveel hebben het geluk ervan bereikt? 

Hoeveel kinderen zijn wezen geworden hoeveel vrouwen zijn weduwen geworden en hoeveel gekwalificeerden zijn gediskwalificeerd? Hoeveel zieken zijn genezen en hoeveel gezonde mensen werden begraven. Hoeveel mensen hebben hun familieleden begraven en zijn gecondoleerd en aan de andere kant velen die het huwelijk van hun naasten vierden, een huis dat uit blijdschap geopend wordt voor de bezoekers door de geboorte van een kind en een ander die gecondoleerd wordt met het verlies van een dierbare. Omhelzingen en bewoorden uit gesnak naar de ontmoeting met een dierbare, en gevoelens van droevigheid en triestheid door het afscheid van een dierbare. Leed dat verandert naar vreugde, en feesten die veranderen naar droevigheden. De ene wenst dat zijn dag verdwijnt zodat zijn zorg en stress ook daarmee verdwijnt en de andere wenst dat zijn dag eeuwig zal blijven om te genieten van zijn vreugde en gelukzaligheid. 

-Dagen die langs de mensen voorbij gaan als jaren

-En dagen die langs de mensen voorbij gaan als dagen

-De jaren zijn met liefde en welvaart voorbijgegaan

-Net of wij en zij dagen zijn

-En vervolgens waren er slechte dagen daarna voorbijgegaan

-Net of wij en zij jaren zijn

De ene gooit zijn stok neer en geeft alles op want zijn einde is aangekomen en de andere streeft op aarde naar het vergaren van meer gunsten en een goed verblijf. De ene is aanwezig en de andere is afwezig, de ene is ziek geworden en de andere is begraven, en zo gaan de dagen voorbij. Toestanden die veranderen en mensen die komen en gaan. Glorieus is Allah, wijs is Zijn beheer en indrukwekkend is Zijn schepping. Hij laat wie Hij wil zegevieren en vernederd wie Hij wil, Hij geeft Zijn gunsten aan wie Hij wil, en neemt Zijn gunsten van wie Hij wil met Zijn rechtvaardigheid. Allah schept wat Hij wil en maakt keuzes. Verschillende toestanden die de verstandige, leringen laten trekken en de vergeetachtige en onwetende wakker maken van het afwezig zijn, degene die geen leringen trekt van wat om zich heen gebeurt zal zorgen voor zijn ondergang. 

-Mijn broeder, hoe veel doden heb je meegemaakt

-Maar heb je profijt gehad van mijn aanwezigheid

-Hoeveel nachten hebben mij verbazingwekkende dingen laten zien

-En ook de dagen die voorbij zijn gegaan en de maanden zonder ze duidelijk te mogen zien

-Hoeveel jaren zijn van jouw leven voorbij gegaan

-En hoeveel zaken hebben zich plaats mogen vinden

-Degene die door zijn lange leven geen lering kan trekken

-Hij is degene die de leiding door het licht niet kan vinden

Verschillende ambities

De wensen van de mensen verschillen van persoon tot persoon en hun gevoelens wisselen bij het afscheid nemen van een oud jaar, sommigen worden verheugd en andere worden droevig en anderen bevinden zich tussen de twee toestanden.

De gevangene verheugt zich wanneer een jaar voorbij gaat, omdat dit hem dichterbij brengt tot zijn verlossing van zijn gevangenschap, hij telt de nachten en de dagen terwijl daarvoor de maanden en dagen voorbij gingen zonder dat hij dat merkte net of hij de woorden van de dichter bevestigt:

-Ik tel de nachten, nacht per nacht

-En ik heb een lang leven geleefd waar ik de nachten niet heb geteld.

Een ander verheugt zich met het afscheid nemen van een jaar; om de huur van panden en gebouwen te verkrijgen zodat hij een deel daarvan in andere projecten kan gebruiken en van de winst kan genieten.

Een ander verheugt zich met het vergaan van een jaar om hoger te komen in zijn functie op het werk en anderen wensen en streven naar het behalen van zaken die hen te gronde stellen. Degene die de gunst heeft gekregen om te leven en zijn dagen en nachten niet heeft geteld om nuttig te gebruiken, zal verlies bereiken.

-Wij verheugen ons op dagen die wij verdoen

-En een iedere dag die voorbij gaat brengt ons dichterbij ons einde en verliezen wij onze roem

-Werk en wedijver omwille van je nafs voor dat je sterft

-Weet dat de winst en het verlies zich in je verrichte daden bevind

De verstandige is degene die een lering van zijn vergane dag heeft getrokken, en zich inspant in zijn nieuwe dag, en zich bereid heeft voor zijn volgende dag. De grootste wijsheid achter de schepping van Allah waarbij de jaren voorbij gaan en de toestanden van de mensen afwisselen dat dit de volledige volmaaktheid, grootheid en onafhankelijkheid van Allah aanduidt. 

“Hij is de Eerste en de Laatste, Ad-dhzaahier en Al-Baatin. En hij is Alwetend over alle zaken.” Soerat Al-H’adied (57), aayah 3. Hij is de eerste, niemand is voor Hem geweest, en Hij is de laatste en niemand zal na Hem zijn, En Hij is de Dhzaahier en niemand is boven hem en Hij is Al-Baatin er is niemand die aan Hem gelijk is, bij Allah er is geen god naast Allah, Machtig is Zijn Roem en Zijn Toestand.

“Alle dingen zullen vergaan, behalve Zijn Aangezicht.” Soerat Al-Qasas (28), aayah 88.

“Alles wat op aarde is zal vergaan. En het Aangezicht van jouw Heer is blijvend.” Soerat Ar-Rah’maan (55), aayah 26-27.

Benut je tijd

De verstandige dient zijn tijd te benutten, en zijn ademhalingen te tellen. Hij dient gierig te zijn met zijn tijd, waardoor hij niets daarvan verspilt behalve als dat een goed resultaat tot gevolg heeft en nuttig voor hem is in het wereldse, in het graf en in het Hiernamaals.

De tijd is kort en het reisdoel is nabij, hoe lang het leven maar mag zijn. Voor elke periode is er een Boek. Aan Noeh’ (vrede zij met hem) werd gevraagd, terwijl hij met zijn volk 950 jaar heeft geleefd, hoe heb je het leven ondervonden? Hij zei: zoals een persoon die via een deur naar binnen gaat en uit een andere deur naar buiten gaat.”

O degene die Allah een gunst van gezondheid heeft gegeven, je geniet van de welvaart en genietingen in het leven, denk aan de lengte van je leeftijd, misschien dat jouw einde jou zal verrassen terwijl je in vergissing bent waardoor je op je vingers zult bijten uit spijt, en dan zal er geen uitweg zijn om te vluchten. 

Gedenk dan dat al deze gunsten en welvaart waarin je dag en nacht in verblijft dat het beëindigd kan worden met iets wat al zijn gelukzaligheid en lusten kan doen vergeten. Degene die zijn tijd besteedt in gehoorzaamheid aan Allah, terwijl hij krap leeft en geniet van de voorziening die Allah voor hem bepaald heeft, Allah zal zijn moeilijke tijd veranderen in een overvloedig leven die zijn armoede en moeilijkheden zal doen vergeten.

De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De meest verwende persoon in dit leven die behoort tot de mensen van de Hel, zal op de Dag der Opstanding gebracht worden en in de Hel gedompeld worden en er wordt hem dan gevraagd: “O zoon van Aadam! Heb jij ooit enig voorspoed genoten? Heb jij ooit enige genieting gehad?” Hij zegt dan: “Nee. Bij Allah o mijn Rabb.” Dan wordt de ellendigste persoon in dit leven die behoort tot de mensen van het Paradijs gebracht en in het Paradijs gedompeld, waarna hem wordt gevraagd: “O zoon van Aadam! Heb jij ooit enig leed gevoeld? Heb jij ooit enige wreedheid meegemaakt?” Hij zegt dan: “Nee. Bij Allah, mijn Rabb, ik heb nooit aan enige ellende geleden, noch heb ik ooit enige wreedheid gezien.” Overgeleverd door moesliem van Anes Ibn Maaliek (moge Allah tevreden met hem zijn).

-Is het geen verlies dat onze nachten

-Verloren gaan zonder enig nut met zich mee te brengen en alleen maar klachten

Moge Allah ons jaar met het goede afsluiten, en moge Hij onze bestemming goed laten zijn. U bent de Alhorende, Degene die de gebeden verhoort.

Is een lang leven, een gunst of een bestraffing?

Het meemaken van de jaren en de maanden voor een dienaar, kunnen een gunst zijn voor hem maar het kan zijn dat deze hem leiden naar de ondergang. Een lang leven is op zichzelf geen gunst, als het leven van een dienaar lang zal zijn die hij niet besteed heeft in het goede dan zal hij de tekenen van Allah (de Verhevene) die hem duidelijk zijn gegeven niet beseffen. 

Al-Imaam Ah’mad, Tirmiedzie en Al-H’aakiem hebben overgeleverd van Aboe Bakrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei, de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De beste van de mensen is hij die een lang leven heeft en goede daden treft. En de slechtste der mensen is hij die een lang leven heeft en zijn daden slecht zijn.”

-Een bejaarde met zonden

-Die niemand kan dragen

-De dagen hebben zijn haren doen vergrijzen

-En de zonden hebben zijn hart zwart gemaakt

Wat heb je geleverd?

Het jaar dat voorbij is gegaan, is verdwenen en heeft zijn sporen van goede daden achtergelaten en een ieder zal zijn gepraktiseerde daden tegemoet komen: “Op de Dag dat iedere nafs aanwezig vindt wat zij van het goede verricht heeft en wat zij van het kwade verricht heeft, zal zij wensen dat er een grotere afstand tussen haar en haar (kwaad) zou zijn…” Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 30.

Een ieder zal zijn verrichte daden zien: “Toen jullie je op de nabijgelegen rand van de vallei bevonden en zij zich op de verste rand van de vallei, terwijl de karavaan zich onder jullie bevonden. En als jullie een afspraak zouden maken (over de dag van de veldslag), dan zouden jullie het met elkaar oneens zijn. Maar (Allah liet de veldslag plaatsvinden) zodat Allah een zaak zou volbrengen die plaats moest vinden, zodat zij die sneuvelden vanwege een duidelijk bewijs sneuvelden; en zodat zij die in leven bleven vanwege een duidelijk bewijs in leven bleven. En voorwaar, Allah is zeker Alhorend en Alwetend.” Soerat al-Anfaal (8), aayah 42, “Zij zullen ’s ochtends en ’s avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de engelen) “Laat Fir’awn en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!” Soerat Ghaafir (40), aayah 46.

De dienaar zal ondervraagd worden over al zijn wereldse zaken, en Zijn Rabb is Alwetend, maar het is om het feit dat de mens tegen zichzelf zal getuigen. Al-Imaam At-Tiermidhie heeft overgeleverd van ‘Abdoellaah Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij gezegd heeft: “De boodschapper van Allah heeft gezegd: “de voeten van de zoon van Aadam zullen niet bewegen op de Dag der Opstanding, totdat hij gevraagd wordt over 5 zaken: over zijn leven waarin hij dit doorgebracht heeft? En over zijn jeugd waarin hij deze versleten heeft? En over zijn geld waar hij het van verdiend heeft en waarin hij het uitbesteed heeft? En wat hij gedaan heeft met wat hij wist.”

In een overlevering van Tiermiedhie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft: “De voeten van de dienaar zullen niet bewegen totdat hij ondervraagd wordt over 4 zaken, over zijn leven waarin hij deze doorgebracht heeft en over zijn kennis wat hij ermee heeft gedaan en over zijn geld waarvan hij het verdiend heeft en waaraan hij het uitgegeven heeft en over zijn lichaam waarin hij het versleten heeft?” Wees gewaarschuwd beste broeder en zuster voor verwaarlozing van zaken en lange hoop.

Voor degene die zijn leven verspilt in zaken die hem niet zullen baten, weet dat je dan een zwaar gewicht van verwijt en zondes op je schouders gaat nemen, hoeveel jaren zijn van jou voorbij terwijl je geniet van het kleed van gezondheid en toch heb je geen zakaat betaald van je gezondheid, je bent zelfs een verliezer geworden doordat je je jaren zonder het te benutten voorbij hebt laten gaan om goede daden te treffen voor het hiernamaals.

Overgeleverd door ‘Abdoellaah Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Twee gunsten worden door veel mensen verwaarloosd: gezondheid en vrije tijd.”  Overgeleverd door Al-Imaam Al-Boekhaarie.

Veel mensen hechten veel belang en zorg aan hun gezondheid en lichamen en op zich is hier niets mis mee maar daar tegenover verwaarloost dezelfde persoon zijn hart en verstand door het te gebruiken voor zaken die hem van nut kunnen worden in het Hiernamaals.

Een nieuw jaar

De islamitische Oemmah verwelkomt een nieuw hidjrie-jaar, terwijl zij geraakt is door vele verwondingen, het is zelfs zo dat wanneer een wond van het lichaam van de Oemmah geneest dat er weer andere verwondingen aan een andere kant van het lichaam komen. Onwetendheid, oorlogen, armoede, honger en bedreigingen die maar niet eindigen. Degene die rond kijkt ziet niets anders dan dat, het is zelfs een gewoonte geworden en zelfs een vreemde zaak geworden wanneer de moslim-oemmah geen ramp overkomt.

-Waar je gezicht zich ook maar naartoe wendt om de Islaam in een land te bekijken

-Zie je het als een vogel met een gebroken vleugel 

Beste moslims

Degene die met een rechtvaardig oog zou overpeinzen, zal weten dat wat de moslims treft dat het door hun eigen toedoen en zonden plaats heeft gevonden, zoals Allah de Verhevene heeft gezegd: “En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.” Soerat As-shoera (42), aayah 30, “En toen een ramp jullie trof (bij Oeh’oed), hoewel jullie (je vijanden) met een dubbele ramp getroffen hebben (bij Badr), (waarom) zeggen jullie dan: “Waar komt dat vandaan?” Zeg: “Dat komt van jullie zelf.” Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.” Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 165.

Het vermeerderen van de rampspoeden en verwondingen die de Moslim-oemmah bereiken

Rampspoeden en verwondingen voor moslims, zijn niet een middel tot wanhoop en radeloosheid, bij Allah is de toevlucht. Wat de moslims dan ook overkomt, men kan niet ontkennen dat het goede nog zal blijven in vele moslims tot het ontstaan van het Uur.

Men noemt de schade die de Oemmah overkomt om ambities en streven op te wekken, en mensen uit te nodigen en te roepen tot terugkeer tot de rechte weg, tot de weg van de authentieke Islaam die ons achtergelaten is. Want het is helaas te merken dat de moslims zichzelf hebben ontdaan van de islamitische waarden en normen. Wanneer het moslimindividu zich niet neerlegt bij de wetten van Allah zal de maatschappij ook zo zijn, het is immers zo dat een maatschappij uit individuen bestaat. De vijanden van de Islaam nemen natuurlijk gebruik van deze verwaarlozing en onachtzaamheid om de moslim-oemmah te treffen en te verzwakken.

Relaties versterken tussen de moslims

De Islaam pleit ervoor om relaties sterk te laten zijn en te onderhouden tussen de moslims, de Islaam hecht veel belang aan deze relatie, het is zelfs zo dat de Wetgever de moslims als een lichaam heeft beschreven, zij leiden allen aan pijn, en genieten allen van gelukzaligheid en vrede. Overgeleverd van An-Noe’maan Ibn Bashier (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “de gelovigen zijn als één man, wanneer zijn hoofd klaagt zal het gehele lichaam leiden aan koorts en waakzaam zijn in de nacht.” Overgeleverd door Moesliem. En in een andere versie: “De gelovigen zijn als één man, wanneer zijn hoofd klaagt zal het (volledige lichaam) klagen, wanneer zijn oog klaagt zal (zijn hele lichaam) klagen.” 

Overgeleverd door Aboe Moesa Al-Ash’arie (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “de gelovige is voor de gelovige als een gebouw die elkaar vasthoudt en hij hield zijn vingers bij elkaar.”  Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Deze teksten bevatten belangrijke eigenschappen over de eenheid van de moslim met zijn broeders. De gelovigen zijn als een gebouw die aan elkaar gehecht zijn. Ieder moslim neemt de plaats van een belangrijke hoeksteen in de grote islamitische gebouw.

Het gedrag van de moslim tegenover zijn broeders

De Islaam heeft ervoor gezorgd dat de moslims elkaar’s broeders zijn, ook al hebben ze elkaar nooit gezien. De broederschap strekt zich ver over de zeeën en continenten en tijden. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was buiten medinah terwijl er een groep metgezellen met hem waren en hij zei tegen hen: “In Al-Madinah is er een groep mensen, wanneer jullie een reis meemaken of een liefdadigheid uitgeven of een rivier oversteken, zij zullen met jullie zijn terwijl zij in Medinah zijn, zij werden verhinderd om bij jullie te zijn.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie van Anes Ibn Maaliek (moge Allah tevreden met hem zijn).

Zo moeten moslims zich gedragen tegenover hun broeders, zowel in moeilijkheden als welvaart en in het geheim en in het openbare. Men leidt aan pijn door dat zij aan pijn leiden en verheugt zich wanneer zij zich verheugen en wordt droevig wanneer zij droevig worden. De Islaam is net een boot die positief en negatief beïnvloed wordt door haar bewoners.

Het verantwoordelijkheidsgevoel

Wanneer het moslimindividu het verantwoordelijkheidsgevoel beseft waarbij hij dan zijn plichten nakomt en zich verantwoordelijk voelt voor de Oemmah zal de moslim-oemmah versterkt worden.

Als de moslims zich hechten aan de zwakkelingen van moslim-oemmah, door hen te steunen met geld, smeekbeden en hen bijstaan met ziel en lichaam, dan zal zeker hierdoor een grote invloed komen door overwinning (met de wil van Allah) dichterbij te laten komen. Wanneer de rechtvaardigen en de uitnodigers naar de Islaam hun verantwoordelijk goed beseffen, waardoor zij dan de Islamitische geloofsleer zullen verspreiden, de mensen verduidelijken hoe zij Allah moeten aanbidden en hoe zij zich moeten gedragen zal dit een grote impact hebben op de volledige maatschappij.

Iedere moslim, ook jij beste broeder en zuster die dit leest, is verantwoordelijk voor de schade en voor het goede dat de Oemmah bereikt. Ook jij beste broeder en zuster is verantwoordelijk om overwinning te boeken voor de Islaam en de moslims, weet geachte broeder en zuster dat de Islaam geen plaats heeft voor toeschouwers. De Islaam is een verantwoordelijkheid voor iedere moslim.

Overgeleverd door ‘Abdoellaah Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Een ieder van jullie is een hoeder, en een ieder van jullie is verantwoordelijk voor wat hij hoedt, de Imaam (leider) is een hoeder en hij is verantwoordelijk voor wat hij hoedt, en de man is een hoeder in zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor hetgeen hij hoedt, en de vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk voor hetgeen zij hoedt, en de dienaar is een hoeder over het geld van zijn heer en hij is verantwoordelijk voor hetgeen hij hoedt, en de man is een hoeder over het geld van zijn vader en hij is verantwoordelijk voor wat hij hoedt, een ieder van jullie is een hoeder en een ieder van jullie is verantwoordelijk voor hetgeen hij hoedt.”  Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem.

We vragen Allah de Verhevene om ons te steunen zorg te dragen over de zaken waar wij voor verantwoordelijk zijn en wij zijn voor elkaar verantwoordelijk.

Goede daden en opvoeding van de nafs

Als dit duidelijk is geworden, dan moet een ieder individu oplettend zijn om niets verkeerd te treffen want de moslim-oemmah zal daardoor geschaad worden. De nafs moet opgevoed worden om niet onachtzaam te zijn tegenover de wetten van Allah. Een ieder is verantwoordelijk voor het rechtzetten van zijn nafs en die van anderen. 

Opvoeding begint bij de persoon zelf en zo dient dit verspreid te worden door de leden van het huis, de naasten, de verre naasten en vervolgens de islamitische maatschappij. Maar weet dat dit veel opoffering en moeite vergt.

Verricht zoveel mogelijk goede daden en minacht geen enkel goede daad ook al is het klein in vorm en aantal, hoeveel daden zijn er die klein zijn in aantal maar een grote beloning behalen, laat een ieder een helper van elkaar zijn en wees iemand die je broeders adviezen geeft en hen stimuleert om geduld te hebben en goede daden te treffen. Een ieder van ons moet zichzelf berechten, wanneer men een zwak punt in zichzelf treft dient men zijn best te doen en een belofte met Allah te sluiten om het te verbeteren.

Moge de Verhevene ons steunen om in dit jaar veel verandering te laten brengen aan onze situatie, door slechte daden te laten en ons te richten op de aanbidding van Allah en een helper te mogen zijn voor de Oemmah en niet iemand die haar zal schaden.

Moge Allah dit nieuwe jaar zegening, vrede en al het goede de moslim-oemmah laten bereiken.

En de vredesgroeten en de prijzingen zijn met onze dierbare profeet Mohammed, en met zijn familieleden en metgezellen. Aamien. En lof zij Allah de Rabb van de werelden.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN