Bibliotheek

Lessen van de H’adjj

Door H’oesayn Ibn ‘Abdoe l-‘Aziz Aal Sheikh vertaald door Abou Sayfoullah
1539 keer gelezen

Lessen van de H’adjj

 

Alle lof zij Allah voor Zijn goede zorg (voor Zijn dienaren), en alle dank aan Hem voor Zijn hulp en gunsten. Ik getuig dat er geen god is behalve Allah, de Enige Die geen deelgenoten heeft, en ik erken Zijn Almachtigheid en Grootsheid. Ik getuig dat onze profeet Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is, de uitnodiger naar Zijn tevredenheid. Moge de vredesgroeten en de zegeningen met hem en met zijn familieleden en metgezellen zijn.

Beste moslims, Allah (de Verhevene) heeft de aanbiddingvormen vastgesteld omwille van grote wijsheden en verheven doeleinden die vele geheimen kennen. Daaronder zijn er geheimen en wijsheden die bekend zijn bij de dienaren en er zijn anderen die verborgen voor hen zijn.

Onder dit volledig systeem valt de verplichting van de H’adjj, deze verplichting die hoogstaande rituelen kent, indrukwekkende vertoningen, verheven vruchten, grote voordelen en geweldige invloeden. De verplichting bevat voordelen en gunsten die ontelbaar zijn en die niet door dienaren bevat kunnen worden. Het bevat de hoogste doeleinden en de meest verheven oordelen en de zuiverste voordelen. Doeleinden die ernaar streven om het geloof en aanbidding te zuiveren; doeleinden die met de da’wah te maken hebben, om de eenheid tussen de moslims te realiseren en hun woord te herenigen; doeleinden die met opvoeding en verbetering van het individu en de samenleving te maken hebben en zuiveringen van het lichamelijke gedrag, het hart en de ziel.

In het algemeen kan er gezegd worden dat Al-H’adjj vele voordelen en voortreffelijkheden kent die niet overschreven kunnen worden. Zij samengevat in het Woord van de Heer waarin Hij zegt: “Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen. En de Naam van Allah uitspreken op de bekende dagen over het slachtvee waarmee Hij hen voorzien heeft...” Soerat Al-H’adjj (22), aayah 24.

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft over de uitleg van deze aayah gezegd: “de voordelen van het wereldse en het hiernamaals. Wat betreft de voordelen van het hiernamaals, dit is de tevredenheid van Allah (de Verhevene). En wat betreft de voordelen van het wereldse, dit zijn de materiële voordelen die de mensen verkrijgen van het slachtvee en de handel.” Einde citaat. Overgeleverd door Ibn Abie H’aatiem zoals vermeld staat in Ad-Doerar al-Menthoer 6/37.

Er zijn vele voordelen die de islamitische Oemmah, zowel individuen als gemeenschappen, zowel de leiders als degenen die geregeerd worden, nodig hebben. Zij dienen ernaar te streven om deze te bevatten en het doeleinde daarvan te begrijpen en dat zij hiervan de invloed in hun leven en in hun dagelijkse praktijk duidelijk zien.

Wanneer de Oemmah ernaar streeft om deze nobele doelen te realiseren, zal het vereerd worden en zal het haar aanzien terugkrijgen. “De Islaam zal een sterke rots zijn waartegen alle schepen botsen en stuk raken zoals de Islaam de volgende fundamenten blijft behouden: de Qor-aan, het herenigen op de vrijdagen en de grote vereniging op de dagen van de H’adjj.”

In deze dagen heeft onze Oemmah juist de noodzaak om te zoeken naar de ‘verborgen’ wijsheden van de H’adjj, in deze periode waarin de Oemmah overal te maken heeft met zware rampen, verscheidene kwaden en verschillende beproevingen. De Oemmah dient juist in deze tijd zich te laten inspireren door de verplichtingen van de Islaam, om daar leringen en lessen van de trekken, om de juiste richtlijnen te volgen in het leven door het gedrag en bezigheid daarop te oriënteren. De moslims dienen dan ook voor hun keuzes in het leven een grondslag te nemen vanuit de religie en hun zaken te beheren vanuit de Qor-aanische werkelijkheden en hun problemen verhelpen en oplossingen aan te dragen gebaseerd op hetgeen waarnaar hun Heer en profeet hebben verwezen.

Dienaren van Allah, de lessen van H’adjj bevatten een herinnering voor de Oemmah: \het grootste belang waar veel aandacht aan besteed moet worden en onderhouden dient te worden en onder de mensen moet worden verspreiden en in al haar activiteit terug te laten komen, is het realiseren van de Tawh’ied van Allah (de Verhevene). Het realiseren van het uiteindelijke doel in onderwerping en nederigheid tegenover Hem, in zowel de intentie als in praktijk. 

De ‘Talbiyyah’ is een symbool van de H’adjj en het begin waarmee de leider van de mensheid en de Imaam van de profeten de H’adjj begon toen hij zijn H’adjj begon met de tawh’ied, zoals Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Hij begon met de Tawh’ied (door te zeggen): “Labbayka llaahoemma labbayk, labbayka laa sharika laka labbayk inna lh’amda wa n-ni’mata laka wa l-moelk laa sharika lak (Ik ben hier in Uw dienst. O Allah, ik ben hier in Uw dienst. U heeft geen deelgenoot. Waarlijk, de lofprijzingen, de gunsten en de Heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoot).” Overgeleverd door Moesliem 1218.

Al-Ihlaal bevat de woorden van de talbiyyah die een grote betekenis heeft en specifieke betekenis die de basis vormt van de religie. De basis van de religie is het erkennen van de eenheid van Allah en het verwerpen van shirk in al zijn vormen en manieren.

Het is een plicht voor elk individu om de betekenis van deze woorden te begrijpen, en te weten wat het betekent en het is een plicht dat de moslim een zekere kennis heeft van de betekenis van de Tawh’ied in zijn gehele leven. 

Hij onderhoud de Tawh’ied en zoekt geen steun noch hulp bij iemand anders behalve Allah. Zijn vertrouwen stelt hij in Allah en vraagt het succes en de overwinning alleen van Allah, wetend met zekerheid dat al het goede afkomstig is van Allah en dat Hij alles in Zijn handen heeft, er is niemand die weerhoudt hetgeen wat Hij geeft en niemand kan geven wat Hij weigert.

Ibn Al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zegt: “de woorden van talbiyyah bevatten vele geweldige regels en grote voordelen… - totdat hij zei, de voordelen van de talbiyyah noemend: “onder de voordelen van talbiyyah valt de voortdurende aanbidding en  daarom is er gezegd: “het behoort tot de blijvende rituelen dat wil zeggen dat degene die het zegt aan Allah aangeeft dat Hij Hem gehoorzaam zal blijven, het bevat tevens het onderwerpen en vernederen tegenover Allah, het bevat ook de zuivering van aanbidding voor Hem (de Verhevene).” Einde citaat. Al-H’aashiyah m.b.t. Soenen Aboe Daawoed 5/178.

De succesvolle moslim dient daarom zijn aandacht te vestigen op al deze betekenissen en deze ook te verwezenlijken in zijn leven. Indien elk individu zich aan deze betekenissen van de H’adjj zal houden dan zal de gemeenschap ongetwijfeld ook dezelfde levenswijze hebben en zich focussen op de betekenissen en leringen van de H’adjj -  wetend dat de enige regel voor haar stabiele voortbestaan, het zich houden aan de betekenissen van de H’adjj is waarin de zuivere Tawh’ied centraal staat. De Oemmah dient zich te onderwerpen aan Allah in alle facetten van het leven en anders zal het doorboord worden door de begeerte van de mensen en zal het met de wind van illusie naar de verschillende hoeken van het wereldse gebracht worden.

De Oemmah dient daarom haar voortbestaan te verkleuren met de mooie kleur van de zuivere ‘Aqiedah en de zuivere Tawh’ied en geen stap naar voren te zetten zonder in een spiegel van de Edele Qor-aan en de Soennah van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) te kijken, strevend naar de tevredenheid van Allah (de Verhevene). Allah (de Verhevene) zegt: “Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden.” Soerat Al-An’aam (6), aayah 82.

Dienaren van Allah, het behoort tot de lessen van de H’adjj die de Oemmah dient te weten dat er geen vreugde en succes zal zijn in het wereldse en het hiernamaals behalve met het succes van Allah en geen doeltreffendheid zal zijn behalve door het volgen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn methodiek alsook het oprecht volgen van zijn leiding in zowel het geloof als het praktijk, uiterlijk en innerlijk. In deze context zegt onze geliefde (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bij elke ritueel van de H’adjj: “Neem van mij jullie rituelen aan.” Overgeleverd door Moesliem 1297.

Zie goed, beste gelovige, hoe de metgezellen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit doeleinde hebben gerealiseerd zoals Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zegt: “Verricht de H’adjj zoals de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) de H’adjj heeft verricht en zeg niet dit is een vrijwillige handeling en dit is een verplichting.” Einde citaat.

Het grootste doel van de H’adjj is het gedenken van de leiding van de uitverkorene (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en het zich vasthouden aan zijn weg in dit wereldse leven zonder overdrijving en nalatigheid. “Degene die een handeling verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.” Overgeleverd door Moesliem 1718.

Geliefden, het behoort tot de grote lessen van de H’adjj om het belang van gematigdheid in alle zaken aan te leren en afstand te nemen van overdrijving, extremisme en hardvochtigheid en nalatigheid. Het is overgeleverd van Ahmed en anderen op het gezag van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “De boodschapper van Allah zei tegen mij op een dag van Al-‘Aqabah: “Verzamel wat steentjes voor mij.” Hij zei: “ik verzamelde wat steentjes van de stenen van Al-H’adzaf, hij begon vervolgens het stof ervan weg te halen in zijn hand terwijl hij zei: “Met deze dienen jullie te gooien.” En daarna zei hij: “O mensen, ik waarschuw jullie tegen de overdrijving in de religie, voorwaar de mensen voor jullie zijn ten gronde gegaan door overdrijving in de religie.” Sah’ieh’ Soenen Aboe Daawoed 2455.

Gematigdheid in alle zaken door de gulden middenweg te volgen en het afstand nemen van overdrijving en hardvochtigheid is de juiste methodiek en de rechte leiding die de gelovigen dienen op te volgen. Dit kan echter niet geschieden door het volgen van de begeerte maar dient gebaseerd te zijn volgens de wijze die de Qor-aan en de Soennah hebben voorgeschreven.

Laat deze geweldige gelegenheid waar miljoenen moslims zich verzamelen om het te verrichten een teken zijn van de grootsheid van de religie zijn, waarbij de moslims kritisch naar hunzelf moeten kijken en hun realiteit achterhalen om zodoende hun leven aan te passen aan de waarlijk methodiek, de rechte leiding, door het van de zuivere bron te nemen: uit het Boek van Allah (de Verhevene) en de Soennah van de leider der profeten en boodschapper, Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem).

Dienaren van Allah, Al-H’adj is een grote bijeenkomst waar miljoenen mensen aanwezig zijn, het is dan ook de grootste bijeenkomst van de moslims. De bijeenkomst waar zij de basis van hun bestaan terug kunnen vinden. In de diepte van de geschiedenis gedenken zij de leider der H’anafiyyah (dit is de zuivere Tawh’ied, die geen shirk bevat), Ibraahim (vrede zij met hem). In Al-H’adj vinden zij hun zoektocht die hen vastbind, de Qiblah waar zij zich allen naar wenden en waar zij hun essentie in vinden, waar de vlag van hun ‘Aqiedah aan hangt en waar verschillende etniciteiten, kleuren en afkomst in terugkomen. Zij treffen daarin hun kracht die zij soms vergeten. De kracht van eenheid, een schild tegen de buitenwereld.

Het is de verplicht voor de moslims om te streven naar eenheid terwijl de hoge golven hen van alle kanten aanvallen en de onrechtvaardige krachten hen uitdagen. De moslims dienen gebruik te maken van deze gelegenheid en er een gelegenheid van te maken waarbij zij elkaar leren kennen, met elkaar overleggen, een structuur voor elkaars samenwerking en planning vast te leggen, zich verzamelen en het kenbaar maken van de bijdragen van de moslimorganisaties. Het is het uitgekozen moment om van elkaars ervaringen en kennis te delen.

De hele wereld zal geen soortgelijke gelegenheid kunnen opzetten ongeacht wat zij plannen en aan organisaties zijn. Het is een gelegenheid waarbij mensen van alle etnische afkomst jaarlijks aanwezig zijn, in de schaduw van Allah en in de nabijheid van het Huis van Allah en in de schaduw van allerlei aanbiddingrituelen en oude herinneringen op de beste plaats op aarde.

De Oemmah dient bewust te zijn van haar verschillende verantwoordelijkheden en dat ongeacht de verscheidenheid in de methodiek en soorten, niets heeft hen op één plaats heeft herenigd behalve de band van de Tawh’ied en de achtergrond van de religie. Vanwege deze redenen van eenheid dienen de moslims dan ook alle vormen van onwetendheid, onderscheid en trots onder elkaar te vermijden. Allah de verhevene zegt dan ook: “Vertrekt daarna vanwaar de andere mensen vertrekken…” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 199.

De Oemmah dient te profiteren van deze geweldige gelegenheid om algemene richtlijnen met elkaar af te spreken en met elkaar in gesprek te gaan over grote kwesties.

Broeders en zusters in de Islaam; Al-H’adjj is een bijeenkomst die tevens politieke doeleinden heeft voor de gehele mensheid. Een bijeenkomst die de mensheid opvoedt op de kernwaarden van vrede en veiligheid en een goed welvaartsleven. Het roept op tot het verbieden van de verboden en het beschermen van eigenschappen, levens en krachten. Allah (de Verhevene) zegt: “Dat is het, en wie de gewijde zaken van Allah eert: dat is beter voor hem bij zjjn Heer.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 30.

De bijeenkomst van de H’adjj plant, het belang van het waken over het toepassen van de regels van Allah in de innerlijkheid van de mensen. Dit geschiedt door het geweide niet te laten ontheiligen zodat op de aarde mensen een leven kunnen leiden vrij van onrechtvaardigheid en misbruik. Een leven waarin zij een gespreide vrede een islamitische omgeving en rust kunnen vinden.

De leider der mensheid en de voorganger in de h’anafiyyah, onze profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft dit duidelijk en luid bekend gemaakt in zijn afscheidspreek, zeggend: “Jullie levens, bezittingen en eer zijn voor jullie tegenover elkaar verboden zoals de gewijdheid van deze dag in deze stad in deze maand.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie 76 en Moesliem 1679.

Beste moslims, ik adviseer jullie en mijzelf om Allah te vrezen, het is het blijvende advies van Allah aan de eersten en de laatsten.

Dienaren van Allah, de islamitische Oemmah leeft in de dagen van ‘Eid Al-Dh-h’a in geweldige dagen met veel beloning. Het gaat hier dan om de eerste 10 dagen van dzoe l-h’iddjah waar Allah zelfs op heeft gezworen om haar voortreffelijkheid weer te geven. Hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zegt: “Bij de dageraad. Bij de tien nachten” Soerat Al-Fadjr (89), aayah 1-2. Tevens zegt de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefd zijn bij Allah dan deze dagen.” (Hij bedoelde hiermee de eerste tien dagen van dzoe l-H’iddjah.) Zij zeiden o boodschapper van Allah: “ook niet de djihaad op de weg van Allah?!: “hij zei: “ook niet de djihaad op de weg van Allah behalve een persoon die op pad gaat met zichzelf en zijn bezittingen en met niets daarvan terugkomt.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie.

Goede dagen – dienaren van Allah – bevatten al het goede en rechtvaardigheid aan woorden, daden en gedrag. Een van deze goede dagen is het nagaan wat de situatie is van de moslims overal ter wereld en zich zorgen te maken om hun ontwikkelingen,het ernaar te streven hun moeilijkheden te vergemakkelijken, hen van hun behoeften te voorzien, het doen van smeekbeden voor hen, naast hen te staan en hen te steunen tegen de vijanden.

Voor zowel degene die op H’adjj gaat als degene die niet gaat, is het raadzaam om Allah veelvuldig te gedenken in deze 10 dagen. In Al-Moesned is er overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gevraagd worden: “Welke vormen van H’adjj zijn het beste bij Allah?” hij zei: “degene waarin Allah veelvuldig wordt gedacht.” Dha’ief At-Targhieb 810 en 906.

“En verkondig onder de mensen H’adjj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elke vergeleken plek. Zodat zij getuigen van de voordelen voor hen. En de naam van Allah uitspreken op bekende dagen over het slachtvee waarmee Hij hen voorzien heeft.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 27-28.

De “bekende dagen” bij de meerderheid van de geleerden zijn de tien dagen van dzoe l-H’iddjah, Allah (de Verhevene) gebood de mensen om Hem veelvuldig in deze dagen te gedenken zoals de aayaat in Soerat Al-Baqarah en in Soerat Al-H’adj aanduiden.

Het gebod om Hem te gedenken heeft ook betrekking op degenen die niet op H’adjj gaat zoals de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Er zijn geen geweldige dagen die geliefd zijn bij Allah waarin de goede daden verricht kunnen worden behalve de 10 dagen, verricht daarin veelvuldig de tesbieh’ (het zeggen van Soebh’aana llaah (Glorieus is Allah)), tehliel (het zeggen van laa ilaaha illa llaah (Er is geen god dan Allah die aanbeden mag worden)), tekbeer (het zeggen van Allaahoe Akbar (Allah is de grootste)) en tah’mied (het zeggen van Al-H’amdoelillaah (lof zij Allah)).” Overgeleverd door Ahmed met een goed keten (Dha’ief At-Targhieb 733).

Tevens heeft Al-Boekhaarie in zijn authentieke verzameling van Ibn ‘Oemar en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hen zijn) overgeleverd dat zij naar de markt gingen en de tekbeer (hardop) verrichten waarna de mensen de takbeer verrichtten. Zie Fat-h’ Al-Baarie 9/8. 

De foeqahaa-e van onder de taabi’ien zeiden in de tien dagen: Allaahoe Akbar, laa iellaha iella llaah, Allaahoe Akbar wa lillaahie lh’amd. Het is voor de mannen aangeraden om hun stem te verheffen met het gedenken van Allah in markten, huizen, straten en moskeeën.

Weet ook – dienaren van Allah – dat degene die een offer wil brengen dat hij zijn haren, nagels en huid op de een of ander manier niet dient te verwijderen, wanneer de tien dagen van Dzoe l-H’iddjah beginnen. Er is overgeleverd van Moeslim dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Als jullie de maan van Dzoe l-H’iddjah zien en iemand onder jullie een offer wil brengen dan dient hij af te blijven van zijn haar en nagels totdat hij een offer brengt.” En in een andere overlevering staat: “dan dient hij niets van zijn haren en huid te raken (d.w.z. te verwijderen).” Overgeleverd door Moelsiem 1977.

Dit verbod geldt voor degene die een offer wil brengen, en wat betreft namens wie een offer wordt gebracht, zoals de kinderen en de vrouw..etc, zij behoren niet tot degenen voor wie dit afgeraden is ook al zullen zij ook voordeel hebben van het vlees van het offer.

Vrees Allah dienaren van Allah, en respecteer de rituelen van Allah zodat jullie slagen in zowel het Wereldse alsook het Hiernamaals.

Maandblad Wij Moslims, Jaargang 7, Nr. 11

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN