Bibliotheek

Het moslimgezin tijdens de H’adjj

Door Djamal ‘Abdoerrah’maan vertaal door Aboe Ayman
4031 keer gelezen

Het moslimgezin tijdens de H’adjj

 

Alle lof komt Allah (de Verhevene) toe Die tot ons de beste profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezonden, het beste Boek heeft gegeven, voor ons de beste wetgevingen heeft ingesteld, en ons heeft laten behoren tot de beste natie die voortgekomen is uit de mensheid. Aan Hem komt alle lof toe in deze wereld en het Hiernamaals, aan Hem komt het Oordeel en tot Hem zullen wij terugkeren. Voorts:

Allah (de Verhevene) heeft de H’adjj (bedevaart) voor ons verplicht gemaakt en het tot één van de pilaren van de Islaam laten behoren die Hij voor de mensen heeft gekozen als religie. Allah (de Verhevene) heeft in deze religieuze pilaar veel geheimen en waarschuwingen, lessen en wijsheden, opvoeding en reiniging, nuttige leerpunten, belangrijke gedragsregels, alomvattende adviezen, en uitmuntende standpunten onthuld. De H’adjj is de enige reis van alle reizen waarin de moslim zich verplaatst met zijn hart, lichaam en geld naar het veilige land om de Heer der werelden aan te roepen. De pelgrim wil hiermee de vergiffenis en berouw ontvangen van de Heer van alle schepselen, de Heer van de hemelen en de aarde en de Heer van de Edele Troon.

Wat is deze reis toch een bijzonder mooie reis, wat een prachtig uitzicht (van de pelgrims) die de harten verovert! 

Best broeder en zuster…

Heb jij wel eens een kledingstuk gezien dat edeler is dan het kledingstuk van de pelgrims?! Heb jij wel eens edelere hoofden gezien dan geschoren en kortgeknipte hoofden van de pelgrims?! 

Broeder moslim! Beste opvoeder! Beste broeder die verantwoordelijk is voor zijn moslimhuis… wees bescheiden tijdens jouw pelgrimstocht. Neem de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) als jouw voorbeeld waaraan je gehoor geeft. Heb je de uitspraak van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gehoord toen hij in een overlevering zei: “Neem van mij de rituelen van de H’adjj!” Overgeleverd door Imaam Moeslim. En zijn uitspraak: “ Neem van mij (de rituelen van de H’adjj), neem van mij (de rituelen van de H’adjj)!” Overgeleverd door Imaam Moeslim.

In een ander uitspraak zegt hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “ Laat mij (vraag mij niet) zolang ik jullie niet vraag. Wanneer ik jullie iets beveel, neem het van mij! Waarlijk degene die vóór jullie waren werden vernietigd doordat zij (hun profeten) veel vroegen en onderling verdeeld waren met betrekking tot hun profeten.” Overgeleverd door At-Tirmidzie en authentiek verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

Het kan zijn dat je mede door gehoorzaamheid, nederigheid, overgave, het volgen, standvastigheid en het nalaten van nutteloos redetwisten door Allah begunstigd wordt met een grote beloning op de Dag der opstanding “Voor degenen die het goede verrichten is er het beste en meer.” Soerat Yoenoes (10), aayah 26. Het beste in dit vers is het grote prijs Paradijs en ‘meer’ is het zien van Allah. Zoals het kan dat je met de profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zult zijn als metgezel in het Paradijs. Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei in een uitspraak van hem: “O Allah! Ik vraag U standvastig geloof dat niet wankelt, en gunsten die niet eindigen, en de profeet als metgezel, in de hoogste rang van het Paradijs, het Paradijs Al-Khoeld.” Overgeleverd door Imaam Ahmed.

Broedermoslim… beeld je, terwijl je de pelgrimstocht aan het verricht bent, de dag in dat Allah (de Verhevene) Zijn religie en Zijn gunsten volledig heeft gemaakt voor Zijn dienaren. Hij heeft een vers geopenbaard dat  dit aangeeft: “Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.” Soerat Al-Maa-idah (5), aayah 3. ‘Oemar Ibnoe l-Khataab (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd over dit vers: “Ik weet precies waar dit vers neergedaald is: het is neergedaald op de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) terwijl hij stond in ‘Arafah (‘Arafah is een kleine plaats vlakbij Mekka waar de essentie van de H’adjj om draait. De pelgrim is verplicht om de negende dag van de maand Dzoe l-H’iddjah te ‘staan’ in het plaatsje ‘Arafah. Concreet betekent dit dat de pelgrim een deel van de negende dag van de ‘Arafah ook daadwerkelijk daar aanwezig is) op een vrijdag.” Overgeleverd door Imaam Al-Boekhaarie.

Wakie’ verhaalt: “ Toen de vers “Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt ….” neerdaalde op de dag van de H’adjj, ‘Oemar huilde. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) vroeg hem: “ Wat doet jou huilen O ‘Oemar?! Hij zei: O boodschapper van Allah! Ik huil omdat onze religie alleen maar toenam (en nu volledig is). Maar wanneer iets volledig is dan zal het daarna alleen maar afnemen. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: Je hebt juist gesproken.” Zie Moesannaf Ibn Abie Shaybah: 7/34408. ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) was een gelovige die een heel sterk inzicht en begrip (van de Qor-aan) bezat. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was verwonderd over het sterke begrip en inzicht van ‘Oemar. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) beantwoordde hem met bewondering en waardering: “Je hebt juist gesproken.” De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft de waarheid gesproken. ‘Oemar heeft de waarheid gezegd. De vermindering heeft daadwerkelijk plaatsgevonden en deze is nooit te herstellen. De eerste vermindering is begonnen met de dood van degene die de boodschap kreeg en degene die deze geweldige religie verkondigde: Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem). De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) overleed eenentachtig dagen na de openbaring van dit vers zoals dit vermeld werd door de Tefsiergeleerde Ibn Djarier. 

Broeder pelgrim… wees zachtmoedig met je vrouw wanneer zij jou vergezeld naar de H’adjj. Stel haar tevreden en wees de beste reisgenoot. De moeder der gelovigen ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft de pelgrimstocht verricht met de meester onder de mensen (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Plotseling kwam zij huilend naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Tranen vloeiden over haar wangen vanwege het gemis van de Oemrah (‘Oemrah: de kleine bedevaart die ten allen tijde gedaan kan worden, en ook vóór de H’adjj. Wanneer men de ‘Oemrah verricht vóór de H’adjj dan heet deze variant van de H’adjj ‘At-Tamatoe’). Zij werd getroffen door iets wat door Allah voorbeschikt heeft voor de vrouwen: de menstruatie. Het was de menstruatie die haar weerhield om de ommegang (Tawaaf) te doen rond de Ka’bah. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) wilde haar kalmeren en haar hart geruststellen opdat zij tevreden zou terugkeren van de H’adjj. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) beval haar broer Abdoerrah’maan (moge Allah tevreden met hem zijn) om haar te vergezellen naar de plaats ‘Tan’eem’ (Dit is een plaatsnaam in Mekka) zodat zij vanaf die plek de gewijde staat kon aannemen voor de ‘Oemrah. Dit laat haar gedrevenheid zien om het goede te verrichten en haar liefde voor de gehoorzaamheid tot Allah (de Verhevene). Het was voor haar moeilijk te aanvaarden dat alle mensen terug zouden keren naar hun landen met de beloning van de H’adjj en de ‘Oemrah en zij enkel zou terugkeren met de beloning van de H’adjj. Moge Allah tevreden met haar zijn. 

De moslimvrouw tijdens de H’adjj:

Hoeveel leringen zijn er wel niet voor de moslimvrouw in de H’adjj?! Hoeveel standpunten zijn er wel niet voor haar in de H’adjj waar grote betekenissen achter schuilen?! Is het niet zo dat het lopen tussen as-Safa en Marwa (Safa en Marwa zijn de twee heuvels waartussen de pelgrim zeven maal loopt tijdens de riten van de H’adjj) een herinnering is aan onze moeder Haadjar?! Is de oorzaak van het vloeien van de Zamzam bron niet haar sterke rotsvaste geloof en haar smeekbeden en geroep tot Allah opdat zij haar dorst en de dorst van haar kind kon lessen?! O moslimvrouw die zich wendt tot het Heilige Huis om een pilaar van de pilaren van de Islaam te voltooien! Heb jij de mooie verbeelding voor de geest gehaald van de gelovige vrouw die sterk op haar Heer vertrouwd toen je de eerste stap zette in Mekka?! Haadjar werd gebracht door Ibraahiem (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en haar zoon Isma’iel (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was met haar. Zij werden gebracht naar een onbegroeide vallei bij het Gewijde huis (Ka’bah). Haadjar gaf haar kind borstvoeding. Mekka werd destijds door niemand bewoonden er was geen water. Ibraahiem (Allah’s vrede en zegen zij met hem) liet hen achter en vertrok. Haadjar volgde hem zeggend: “ O Ibraahiem! Waar ga je heen en laat je ons hier alleen achter in deze vallei waar geen mens is en niets (anders)?!” Dit zei ze meermalen maar Ibraahiem (Allah’s vrede en zegen zij met hem) draaide zich niet om. Toen vroeg zij: “O Ibraahiem! Is het Allah die jou dit heeft opgedragen?!” Ibraahiem (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Ja.” Daarna zei ze een woord dat eeuwig zal blijven voortbestaan, een woord dat duidt op haar volledige vertrouwen in Allah: “Allah zal ons dus nooit aan ons lot overlaten!!” Zie je beste moslimzuster hoe sterk het  geloof en het vertrouwen op Allah van Haadjar was?! Hoe haar volledige overgave aan de Wil van Allah was?!

Heb jij de mooie verbeelding voor de geest gehaald van je moeder - de moeder der gelovigen - Khadijah g?! Zij volgde de hemelse boodschap van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) op de voet en diens waardige vruchten. 

Heb jij de mooie verbeelding voor de geest gehaald van de vrome gelovige vrouw Asmaa-e de dochter Aboe Bakr?! Asmaa-e’ die lange aftanden aflegde in de hete zon terwijl zij proviand droeg van Mekka naar de grot ‘thawr’ waar de profeet(Allah’s vrede en zegen zij met hem) en haar vader Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) bescherming zochten. Zij wilde het voedsel wat zij hen wilde brengen ergens in wikkelen, maar zij vond niets. Zij scheurde een stuk van haar lapstof, deelde het in tweeën en wikkelde het voedsel erin en vanaf dat moment werd zij ‘Dzaatoe An-Nitaaqayn’ (de vrouw van de twee lappen) genoemd. Deze vrouw die een belangrijke bijdrage leverde aan de overwinning van de waarheid en het laten slagen van de emigratie van de profeet. Moge Allah met haar tevreden zijn. 

Beste moslimzuster… herinner je - terwijl je in de tent bent tijdens de H’adjj - je moeder, de moeder der gelovigen ‘Aa-ieshah toen zij de afscheidsbedevaart deed met de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) vertelt dat zij met haar gelovige zusters was. Zij ontblootten hun gezichten terwijl zij de gewijde staat van Ih’raam aannamen. Wanneer er ruiters voorbij reden dan bedekten zij hun gezichten. Kun je hun situatie voor de geest halen?! Is het niet gepast voor je deze vrome vrouwen te volgen?! Je zou het niet accepteren dat je voor de H’adjj komt om vergeven te worden en tegelijkertijd de Shaytaan helpen de gelovigen te verleiden door je mooie vertoning te laten zien aan de mensen. Je zou dan een grote zonde met je meedragen. De mensen zullen terugkeren met vergeven zonden en daden waar Allah (de Verhevene) tevreden mee is, terwijl jij terugkeert met veel zondes die je op je rug draagt. Wij zoeken hulp bij Allah! Je zou het niet accepteren en wij zouden het voor jou ook niet wensen. Je bent veel te ver en veel te wijs om zo te werk te gaan. Je behoort tot de kuise edele vrouwen met schaamte. 

Moslimzuster die de H’adjj wil doen… het kan geen kwaad met een kind(eren) de pelgrimstocht te verrichten wanneer hier noodzaak toe is. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat een vrouw de pelgrimstocht ging verrichten en met haar was een klein kind. Zij vroeg de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “O boodschapper van Allah! Is er een aanvaarde pelgrimstocht voor dit (kind)?!” Hij antwoordde: “ Ja en voor jou is er de beloning.” Overgeleverd door Imaam Moeslim.  In een ander overleveringsversie van Aboe Daawoed: “De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was bij het plaatsje ‘Ar-Rawh’ah’ toen hij een groep mensen tegenkwam. Hij begroette hen en vroeg: “Wie zijn jullie?” Zij antwoordden: “ Wij zijn moslims.” Ze vroegen: “ En wie bent u?” Hij antwoordde: “Ik ben de boodschapper van Allah.” Een vrouw die bij hen was haastte zich en pakte een kind dat zij bij haar had en vroeg: “ O boodschapper van Allah! Is de pelgrimstocht van dit (kind) geldig?!” De profeet antwoordde: “Ja, en jij hebt een beloning.” Overgeleverd door Aboe Daawoed, Sah’ieh’.

De moslimjongeren en de pelgrimstocht:

Veel moslims stellen de H’adjj uit totdat zij grijs en oud worden. Het komt bij velen helemaal niet op om de H’adjj te verrichten in de jongere jaren. Dit is het geval van de mensen die een intentie hebben ooit de H’adjj te verrichten! Maar als wij de situatie bekijken van de jongeren van de Selef (vrome voorgangers) dan zien wij dat zij zeer gedreven waren in het snel uitvoeren van de geweldige pilaar van de Islaam terwijl zij zich nog in hun jeugd en kracht bevonden.

Op het gezag van Saalim via zijn vader die zei: “ Er kwam een jongeman naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en vroeg hem: “ Ik wil graag die kant op gaan (naar H’adjj).” De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) liep een stukje met hem mee en zei tegen hem: “ O jongeman! Moge Allah je godsvrees als proviand geven, en jou leiden naar al het goede, en jou beschermen tegen bezorgdheid.” Toen de jongeman terugkeerde van de H’adjj, begroette hij de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) hief zijn hoofd op en zei: “ O jongeman! Jouw H’adjj is aanvaard, jouw zonde is weggewist, en jouw uitgaven zullen terugkeren.” Overgeleverd door Ibn Khoezaymah in zijn Sah’ieh’ verzameling en At-Tirmidzie 5/3444.

In een ander overleveringsversie bij At-Tirmidzie via Enes: “ Er kwam een (jonge)man naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en zei: “ O boodschapper van Allah! Ik wil graag reizen (H’adjj). Geef mij proviand (advies).” De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “ Moge Allah jou godvrees als proviand geven, en jouw zonde vergeven, en voor jou het goede vergemakkelijken waar jij je ook maar bevindt.” Zie Sah’ieh’ Al-Djaami’ 3/367.

Mohammed Ibn Enes Adhafrie kwam naar de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in Medina. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) veegde over zijn hoofd en deed met hem de afscheidsbedevaart toen hij een leeftijd had van tien jaar. Zie het boek ‘Ma’riefat At-Thiqaat’ 3/367.

O Allah! Schenk ons een pelgrimstocht naar Uw gewijde plaats en alle lof is voor Allah de Heer der werelden.

Maandblad Wij Moslims, Jaargang 7, Nr. 11

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN