Bibliotheek

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen, verwarring en chaos

Door Abou Sayfoullah Al-Maghriebie
1581 keer gelezen

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen, verwarring en chaos

Er zijn drie belangrijke adviezen gegeven door de Sheikh van de Moeqrie-ien (recitators van de Qor-aan en die de Qor-aan van buiten kenden) en Moeh’addiethien (verzamelaars en specialisten in de wetenschap van h’adieth), die herleid zijn uit het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Deze Sheikh was de leermeester van al-Koefah (Te ‘Irak (moge Allah het verlossen van de handen van de vijanden van de Islaam)) in zijn tijd en één van de zes mensen, die de kennis voor de Oemmah van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) beschermd heeft. ‘Ali Ibn Al-Dazieniey heeft gezegd: “6 mensen hebben de kennis voor de Oemmah van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) bewaard en beschermd: ‘Amroe bnoe Dienaar te Mekkah, Az-Zoehrie te Medinah, Aboe Is-h’aaq As-Soebay’ie en Al-A’mash te Al-Koefa, Qataadah en Yah’ya Ibn Abie Kathier te Besrah.” Taarikh Baghdad (9/9). Zijn naam is: Soelaymaan Ibn Miehraan Al-A’mash. Degene die zijn biografie leest, zal het Imaamschap van deze man inzake kennis, praktijk en ascese begrijpen.

Al-‘Iedjliey heeft gezegd: “Mijn vader heeft mij gezegd, er was een grote kwelling begonnen in Al-Koefah. Toen organiseerde Al-H’asan Ibnoe Al-H’orr een etentje en nodigde de Qoerraa-e van al-Koefah uit. Zij schreven een brief, waarin zij de mensen het bevel gaven te stoppen en afstand te nemen van de fietnah. Zij nodigden hem (d.w.z. Al-A’mash) uit en hij sprak met drie wijze woorden; deze woorden waren voor hen voldoende, zodat zij het stuk niet volledig hoefden te lezen. Hij zei: “Allah is Barmhartig tegenover degene die zijn ‘tong in bedwang heeft’ (sheikh Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahhaab schreef in zijn boek “Al-Fietan” een hoofdstuk waarin hij gezegd heeft: “Hoofdstuk het weerhouden van de tong over de Fietnah” hij noemde een aantal ah’adieth daarover op blz. 114. Ibnoe Radjab heeft gezegd: “zijn uitspraak (Allah’s vrede en zegen zij met hem): “Zal ik je vertellen wat dat allemaal beïnvloedt? Ik zei: “Jawel o boodschapper van Allah.” Toen pakte hij zijn eigen tong en zei: Houd dit onder bedwang… dit duidt aan dat het weerhouden van de tong van het slechte en het onder bedwang houden, de basis is van het goede in het geheel. Degene die zijn tong in bedwang kan houden heeft zijn zaak onder beheer en bedwang.” Djaami’ Al-‘Oloom wa l-h’iekam (1/273)), zijn handen in bedwang heeft (in Soenan Aboe Daawoed (4/97 nr. 4249), Moesnad Ah’mad (2/441) van Al-A’mash Aboe Saalih’ van Aboe Hoerayrah, dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “De ondergang is voor de Arabieren voor een kwelling dat nadert, degene die zijn handen onder bedwang heeft zal welslagen.” De overleveraars zijn betrouwbaar en er is meningsverschil over de authenticiteit van de versie die Marfoo’ is en van de andere die Mawqoof is. De overlevering die Marfoo’ is, is sterker. Sheikh Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahhaab schreef in zijn boek “Al-Fietan” een hoofdstuk waarin hij gezegd heeft: “Wat tot de ah’adieth behoort die het bemoeien met de fietnah te maken hebben…” en hij noemde een vele ah’adieth die daarover gaan, zie pagina. 118), en wat in zijn hart zich bevindt zal verzorgen en probeer te genezen, verspreid jullie het was afgeraden om bijeenkomsten (waar er over andere dingen dan islamitische zaken besproken werd) lang te maken.” ‘Ierfat At-Thieqaat (1/433) en zie ook Al-‘ielel wa ma’riefatoe r-Riedjaal (2/374) en Taariekh madienat Diemashq (13/65).

An-Nawawie heeft gezegd in Reyaad As-Saalih’ien (blz. 31): “Hoofdstuk, de voortreffelijkheid van aanbidding in Al-Hardj, Al-Hardj zijn de fietan (beproevingen) en chaos, en bijna dezelfde overlevering is overgeleverd van Mie’qal Ibnoe Yasaar (moge Allah tevreden met hem zijn), hij zei de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Aanbidding tijdens Al-Hardj is te vergelijken met een emigratie naar mij toe.” (Overgeleverd door Moesliem). En hij zei in Sharh’ Sah’ieh’ Moesliem: “de betekenis van Al-Hardj hier, is de fietnah en chaos in de zaken van de mensen; de oorzaak van dat aanbidding in deze tijd beter is en een voortreffelijkheid heeft, omdat de mensen het verwaarlozen en zich niet daarvoor vrijmaken behalve een aantal van hen.” Al-Mannaawie heeft gezegd: “Aanbidding in de tijd van Al-Hardj” in de tijd van de fietan en chaos is als “een emigratie naar mij toe” d.w.z in de beloning die men dan krijgt en het kan zijn dat de betekenis hiervan is, is dat de emigranten vroeger weinig waren in aantal omdat niet iedereen in staat was te emigreren; hetzelfde geldt voor aanbidding tijdens Al-Hardj, Ibn Al-‘Arabie heeft gezegd: “de vergelijking hier geeft aan, dat de mensen vroeger van landen en mensen van ongeloof emigreerden naar de landen en mensen van Imaan naar de landen van imaan en haar mensen. Wanneer de fietan plaats vinden dan zullen zij de moslim helpen om met zijn religie te vluchten van de fietnah naar aanbidding, men verlaat de mensen van de fietnah en het toestand waarin zij verkeren en dit is een vorm van hidjrah. (Fayd Al-Qadier 4/373).

In een andere versie staat: “Al-A’mash zei: “een man heeft zijn tong in bedwang gehouden, en zijn nafs beschermd en wist wat er in zijn hart bevond, er werd in het verleden gezegd: “als een zitting te lang wordt dan zal de shaytaan een kans voor uitbuiting erin vinden, breng jouw eten.” 

Het praten over de Fietan en wat er over vermeld is in de aayaat en ah’aadieth, is een punt van aandacht geweest van vele Moeh’addiethien; geen enkel boek van de 6 boeken van de h’adieth – zoals sah’ieh’ Al-Boekhaarie, sah’ieh’ Moesliem, soenan Aboe Daawoed, Tiermidzie en andere boeken – heeft het hoofdstuk “Al-Fietan” niet genoemd. Al-Imaam Al-Boekhaarie heeft gezegd in zijn sah’ieh’: “Kietaab Al-Fietan, hoofdstuk: wat er vermeld is over de Uitspraak van Allah (de Verhevene): “En vreest een beproeving die niet uitsluitend degenen die onrecht plegen onder jullie zal treffen. En weet dat Allah hard is in de bestraffing.” Soerat Al-Anfaal (8), aayah 25. En wat vermeld is over de waarschuwingen van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) tegen de fietan.”

Het is voor ons in deze tijd - de tijd van de fietan - noodzakelijk om na te denken over de aayaat en ah’aadieth die overgeleverd zijn over de fietan, en lering te trekken uit de regels ervan. Er moet begrip en duidelijkheid ontstaan over wat er gedaan dient te worden met de fietan, in het licht van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn boodschapper (Allah’s vrede en zegen zij met hem). ‘Abdoerrah’maan Ibn Abziey heeft gezegd: “Ik zei tegen Oebay Ibnoe Ka’ab, toen zij roddelden over de zaak van ‘Othmaan: Aba l-moendzier! Wat is de uitweg? Hij zei: “Het Boek van Allah, handel naar hetgeen jou er duidelijk van is en wat betreft hetgeen dat niet duidelijk is; wendt jezelf ermee tot degene die er kennis van heeft.” At-Taarikh al-Awsat (1/46) de keten van overleveraars is authentiek.

Verder dient men de leiding van de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) te bestuderen en de wijze van handelen bij de fietan die zij hebben ondergaan, welke is begonnen met het vermoorden van de leider der gelovigen ‘Othmaan Ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn).

Al-Imaam Ah’mad Ibn H’anbal heeft gezegd: “Ismaa’iel heeft ons verhaald, zeggend: “Ayyoeb heeft ons verhaald van Mohammed Ibn Sierien, dat hij zei: “de fietnah was erg toegenomen, terwijl de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) met 10.000 waren. Er waren niet eens 100 mensen die zich ermee gingen mengen, en zelfs niet eens 30 van hen.” Al-‘ielal wa ma’riefatoe Ar-Ridjaal (3/182) en zie Akhbaar Al-Madienah (2/281). Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyaah heeft gezegd: “en deze keten van overleveraars is één van de authentiekste keten op de aardvlakte en Mohammed Ibn Sierien is één van degenen die Allah het meest vrezen in hun uitspraken.. (Zie Minhaadj As-Soennah).

Het is zeer relevant om de 3 adviezen, die eerder genoemd zijn, toe te passen zodat de moslim zichzelf beschermt tegen het mengen met allerlei fietan, die de zoekende naar kennis wanhopig en radeloos maakt. Daar tegenover zie je dat degene die zijn tong niet onder bedwang kan houden, spreekt over zaken die - wanneer deze voorgeleid zouden worden aan de rechtgeleide leider ‘Omar Ibn Elkhattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) - hem (d.w.z. ‘Oemar) ertoe zouden zetten degenen die bij het slagveld van Badr aanwezig waren bij elkaar te roepen om daar een antwoord op te geven, en hij zou een maand lang, Allah om raad vragen. Maar sommige mensen in deze tijd hebben echter geen remmen voor hun tongen en doen bepaalde uitspraken die soms leiden tot het vergieten van het bloed van de moslims en het schenden van hun eer en aanzien, door verkeerd over hen te denken of voor hen te waarschuwen. Als iedere moslim zich bezig zou houden met zichzelf en het verzorgen en genezen van wat in zijn hart bevindt, dan zal een ieder van ons een bezigheid kunnen vinden die hem verre houdt van het zich mengen met de fietan.

Wat belangrijk is om te weten, is dat de moslims niet hun tongen in bedwang moeten houden wanneer het gaat om het geven van reacties op de aanvallen, die tegen de moslims worden voorbereid en tegen het onrecht dat hun aangedaan wordt.

Het volgende behoort ook tot het zich niet mengen met de fitan

- Bijvoorbeeld het erkennen van de legitimiteit van de Djihaad op de weg van Allah en dat het de hoogste vorm van aanbidding is in de Islaam is.

- Het bevestigen en verduidelijken van het loyaal zijn aan de moslim en vijandschap koesteren tegenover de ongelovigen.

- Het waarschuwen tegen de bida’ (innovaties) en mythes en vernietigende methodologiën zoals het secularisme, kapitalisme en dergelijke. 

Het is zelfs zo, dat het praten over zulke zaken in onze tijd één van de belangrijkste taken is van de mensen die kennis hebben en het is één van de beste vormen van Djihaad daar wij wereldwijd pogingen kunnen zien, gericht op het verre houden van de Islaam om te spreken over de eerdergenoemde zaken. Dit doen zij door de Islaam als terroristisch af te schilderen; door te beweren, dat de Islaam de rechten van mensen schendt en het recht op vrijheid van meningsuiting en geen respect toont voor de andere kant.

Het grootste gevaar voor beginnende praktiserende mensen is dat zij de regels niet kennen van de zaken die eerder zijn genoemd en niet het juiste oordeel daarover kennen afkomstig uit het Boek en de authentieke Soennah. Het is voor ons allen verplicht om harder te werken en ons in te spannen om bovenstaande zaken te verduidelijken, zodat we de eer krijgen van het dienen van onze religie.

We vragen de Verhevene om ons verre te houden van de fietan en wat daarvan zichtbaar en onzichtbaar is.


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN