Bibliotheek

De regels omtrent het offer

Door Sheikh Mohammed Ibn Saalih’ Al-‘Othaymien vertaald door Abou Sayfoullah
808 keer gelezen

De regels omtrent het offer

 

Geliefde broeders en zusters: het goede kan bereikt worden door het volgen van de leiding van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) betreffende alle details in ons leven, en al het kwade komt voort uit tegenstrijdigheden met de leiding van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). Daarom willen wij onze geliefden een aantal zaken laten herinneren wat hen aangeraden is te doen of te zeggen op de avond voor de gezegende dag van ‘Eed Al-Ah’a, de dag van het offer en de drie dagen van at-Tashreeq. Wij hebben dit voor je samengevat in de volgende punten: 

- At-Takbeer: het is toegestaan om de Takbeer te beginnen, vanaf de Fadjr van de dag van ‘Arafah tot de ‘Asr van de laatste dag van At-Tashreeq en dit is de 13de dag van de maand Dzoe l-h’ieddjah. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En gedenkt Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen.” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 203. De wijze daarvan is: “Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, laa ielaaha iella llaah, wa Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar wa liellaahie l-h’amd.” De mannen dienen dit luid in de moskeeën, markten, huizen en na de gebeden uit te spreken, waarmee de verheerlijking van Allah de Verhevene wordt aangekondigd en aanbidding en dank wordt getoond.

- Het slachten van het offer: dit dient na het gebed van de ‘Eed plaats te vinden, omdat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die (een offer) geslacht heeft voordat hij gebeden heeft (d.w.z het ‘Eed gebed) dient een andere (offer) daarvoor in plaats te slachten, en degene die nog niet geslacht heeft laat hem (een offer) slachten.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moesliem. Er zijn in totaal 4 dagen waarin het toegestaan is om het offer te slachten: de dag van het offer en de drie dagen van Tashreeq. Er is overgeleverd van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dat hij gezegd heeft: “In alle dagen van Tashreeq kan er geslacht worden.” Zie As-Sielsielah As-Sah’ieh’ah onder nr. 2476.

- Een ghoesl verrichten en het zich parfumeren (alleen voor de mannen), en het dragen van de beste kleding zonder verspilling en isbaal (lange kleding over de enkels), en zonder de baard te scheren want dit is h’aram. Het is voor de vrouw toegestaan om naar de Moesalla (de plaats waar de ‘Eed-gebed verricht wordt. Normaal worden de ‘Eed-feesten niet in de moskee gebeden maar in het openbaar, ergens in een sportpark of een vlakte) van de ‘eed te gaan zonder zich schaars te kleden of zich te parfumeren. Het is haar niet toegestaan om enerzijds Allah te gaan aanbidden, terwijl zij anderszijds Allah ongehoorzaam is door zich schaars te kleden en zich te parfumeren tussen de mannen.

- Het eten van het offer: de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem), at niet totdat hij terugkwam van de Moesalla waarna hij at van zijn offer. Zaad Al-Ma’aad 1/441.

- Lopend naar de Moesalla gaan als dat mogelijk is: het behoort tot de Soennah om te bidden in de Moesalla van de ‘eed behalve als dit belemmerd wordt door een geldig reden zoals bijvoorbeeld regen. Dan dient men het gebed in de moskee te verrichten zoals de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) deed.

- Gezamenlijk bidden met de moslims en het aanbevelen om de preek bij te wonen: wat de Moeh’aqiqqoen, zoals Sheikh Al-Islaam Ibn Taymieyyah, hebben aangewezen als het beste, is dat het gebed van de ‘eed verplicht is. Omdat de Verhevene heeft gezegd: “Verricht daarom de Salaat voor jouw Heer en slacht offerdieren.” Soerat Al-Kawthar (108), aayah 2, en dit vervalt alleen door een geldige reden. Het is voor de vrouwen ook aangeraden om het ‘eed gebed met de rest van de moslims bij te wonen, ook voor de bejaarden en menstrueren vrouwen. Menstruerende vrouwen dienen zich af te zonderen van de Moesalla.

- Het terugkomen via een andere weg: het is voor de moslim aangeraden om op de terugweg een andere route te nemen dan de heenweg die men naar de Moesalla heeft genomen, zoals de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) deed.

- Mensen feliciteren met Al-‘Eed: het is vastgesteld dat de metgezellen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit deden.

Wees gewaarschuwd, mijn moslimbroeder, om niets van de volgende fouten te begaan, die veel mensen treffen:

- Het verrichten van de takbeer in één koor, of het herhalen van de takbeer nadat iemand dat gezegd heeft in één koor. 

- Zich vermaken tijdens de dagen van de ‘eed, met verboden zaken, zoals het luisteren naar muziek, het kijken naar films en het mengen van vrouwen en mannen onderling, die geen Mah’aariem van elkaar zijn en andere verworpen zaken.

- Het nemen van iets van het haar en nagels voor het slachten van het offer, voor degenen die een offer willen brengen. Omdat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) ons dit heeft afgeraden.

- Verspilling en uitbuiting zonder grenzen, en in zaken die geen nut hebben. Allah de Verhevene heeft gezegd: “En overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.” Soerat al-An’aam (6), aayah 141.

Ten slotte: vergeet niet mijn moslimbroeders en zusters om je te haasten naar goede daden, zoals het onderhouden van de familiebanden, het bezoeken van naasten, het achterwege laten van haat, jaloezie en nijd, door je hart daarvan te reinigen. 

Men dient barmhartig te zijn tegenover de armen, behoeftigen en wezen en hen bij te staan en vreugde bij hun laten komen. We vragen Allah om ons te helpen met zaken waarvan Hij houdt en die Hij lief heeft. En dat hij ons kennis geeft over onze religie en ons laat behoren tot degene die goede daden verrichten tijdens deze dagen. Oprechte, zuivere daden voor Zijn Edele Gezicht.

En moge de prijzing en de salaam van Allah op Mohammed en zijn familieleden en metgezellen rusten.

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN