Bibliotheek

De voortreffelijkheden en voordelen van de H’adj

Door Aboe Sayfoullah
674 keer gelezen

De voortreffelijkheden en voordelen van de H’adj

 

Al-H’adj is een belangrijke zuil van de Islaam. Allah (de Verhevene) heeft het voor elke moslim die in staat is om het te verrichten, verplicht gesteld: “En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 97.

De mensen verrichten nog steeds de H’adj, en deden dit vanaf de tijd dat Ibraahiem (vrede zij met hem) de pilaren van het huis (de Ka’bah in Mekkah) heeft gebouwd en de mensen tot H’adj heeft uitgenodigd, zoals Allah (de Verhevene) hem bevolen heeft. De H’adj zal niet stopgezet worden, zolang er een gelovige op aarde verblijft. Wanneer Allah de zielen van de gelovigen neemt en op de oppervlakte van de aarde slechts slechteriken achterblijven die het Laatste Uur bereiken, zal de stroom van de pelgrims naar het gewijde Huis van Allah beëindigen, zoals we zullen aangeven.

De voortreffelijkheden van de H’adj zijn omvangrijk en veel

1. Het is één van de beste vormen van aanbidding om dichterbij Allah te komen. Er is overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: “De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) werd gevraagd wat de beste handeling (van aanbidding) is en hij antwoordde: “Geloven in Allah en Zijn boodschapper.” Er werd toen gezegd: “En wat daarna?” Hij zei: “Het strijden op de weg van Allah.” Er werd toen gezegd: “En wat daarna?” Hij zei: “Een H’adj die zuiver voor Allah is verricht.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie, Moesliem, At-Tiermiedzie, An-Nasaa-ie en Ah’mad.

2. Wat betreft de beloning, is Al-H’adj gelijk aan het strijden op de weg van Allah. Het is overgeleverd van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) dat zij zei: “O boodschapper van Allah, wij zien dat Al-Djihaad de beste daad is, kunnen wij vrouwen niet op Djihaad gaan?” Hij zei: “Nee, de beste vorm van Djihaad is de H’adj Al-mebroer (zuiver en alleen voor Allah).” Overgeleverd door Al-Boekhaarie, Kietaaboe l-H’adj 1423. 

In een andere overlevering is er vermeld: “Ik zei: O boodschapper van Allah, kunnen wij vrouwen niet de slagvelden betreden en de strijd samen met jullie voeren? Hij zei: “De beste en mooiste vorm van Djihaad is een H’adj mebroer (zuiver en alleen voor Allah).” ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Ik zal de H’adj niet laten, nadat ik dit van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heb gehoord.” Overgeleverd door Al-Boekhaarie, Kietaaboe l-H’adj 1728.

In een overlevering van An-Nasaa-ie staat: “Ik zei: O boodschapper van Allah, kunnen we niet samen met jou de strijd gaan voeren, ik zie dat er in de Qor-aan geen betere daad genoemd wordt dan de Djihaad.” Hij zei: “Nee, de beste vorm van Djihaad en het mooiste is het bezoeken van het Huis, een H’adj mebroer (zuiver en alleen voor Allah).”

3. De H’adj Al-mebroer (zuiver en alleen voor Allah) heeft geen andere beloning dan het Paradijs. Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Van de ‘Omrah tot de (volgende) ‘Omrah zal er vergeving zijn voor datgene wat er tussen plaatsvindt en de H’adj mebroer heeft geen andere beloning dan het Paradijs.” Moettafaqoen ‘alayh; Al-Boekhaarie Kietaaboe l-H’adj 1650 en Moesliem 2403.

4. De H’adj Al-mebroer is een reden voor vergeving van de zonden. Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) horen zeggen: “Wie voor Allah de H’adj verricht en geen geslachtsgemeenschap en zondigheid heeft verricht (in de dagen van de H’adj), zal terugkeren zoals op de dag dat zijn moeder van hem bevallen was (d.w.z zonder zonden).” Overgeleverd door Al-Boekhaarie 1424.

En door Moesliem is er overgeleverd: “Wie naar dit Huis is gekomen (d.w.z met de intentie van de H’adj of ‘Omrah) en geen geslachtsgemeenschap en geen zondigheid treft (tijdens de periode van ‘Omrah en H’adj), zal terugkeren zoals zijn moeder van hem bevallen was (d.w.z zonder zonden).” Overgeleverd door Moesliem 2404.

En door At-Tiermiedzie is er overgeleverd: “Wie de H’adj verricht en geen geslachtsgemeenschap en geen zondigheid heeft getroffen; al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” Overgeleverd door At-Tiermiedzie 739.

5. Het vaker verrichten van de H’adj en ‘Oemrah leidt tot rijkdom. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Zorg dat jullie de H’adj na de ‘Omrah verrichten, het in volgorde meerdere malen verrichten, verwijdert armoede en zonden, zoals vuur de viezigheid van ijzer verwijderd.” Overgeleverd door At-Tiermiedzie 738 van Ibn Mas’oed  (moge Allah tevreden met hem zijn) en Ibn Maadjah 2887 van ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn).

6. Degene die op H’adj gaat is een gast bij Allah, en wie te gast bij Allah is; Allah zal voor hem zorgen. Het is overgeleverd door ‘Oemar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die het slagveld betreedt op de weg van Allah, de H’aadj (degene die de H’adj verricht) en de Moe’tamier (degene die de ‘Omrah verricht), zijn de gasten van Allah. Hij heeft hen uitgenodigd en zij hebben de uitnodiging aanvaard en zij vroegen Hem en Hij gaf hen (wat zij vroegen).” Overgeleverd door Ibn Maadjah 2893. In een andere overlevering staat: “Al-H’oeddjaadj (meervoud van H’aadj) en Al-‘Oemmaar (meervoud van Moe’tamier) zijn de gasten van Allah; als zij Hem vragen dan verhoort Hij hen en als zij Hem om vergeving vragen dan vergeeft Hij hen.” Overgeleverd door Ibn Maadjah 2883. 

De H’adj als zuil van de Islaam zal nog steeds worden nagekomen, ook na de verschijning van de grote rampspoeden: “Dit Huis zal nog steeds bezocht worden in de H’adj en ‘Omrah na de verschijning van Ya-edjoodj en Ma-edjoodj (Gog en Magog).” Sah’ieh’ Al-Djaami’ 5361. Wanneer Allah aan het eind van de tijd de zielen van de gelovigen zal nemen en er op aarde alleen de slechteriken van de schepping achterblijven, die door het Uur overvallen zullen worden, dan zal de H’adj eindigen. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Het uur zal niet komen, totdat er niemand het Huis meer zal bezoeken (met de H’adj).” Sah’ieh’ Al-Djaami’ 7319. Daarom is het voor elke moslim die in staat is om deze zuil na te komen, aan te raden zich te haasten tot het verrichten ervan. Want het kan zijn dat er een dag komt, waarop hij niet meer in staat zal zijn om de H’adj te verrichten: “Wie de H’adj wil verrichten dient zich ernaar te haasten, men kan door ziekte geraakt worden, de middelen kunnen vergaan en belemmering kan veroorzaakt worden.” Sah’ieh’ Al-Djaami’.

7. Goed nieuws voor degene die niet over de mogelijkheden beschikt om op H’adj te gaan. Elke moslim kan dezelfde beloning verdienen als degene die op de H’adj is gegaan; de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Degene die de Fadjr in gemeenschap verricht en (in de moskee blijft om) Allah te gedenken totdat de zon opkomt en vervolgens twee raka’aat verricht (Salaat ad-Doh’a); dit zal voor hem gerekend worden als de beloning van de H’adj en ‘Omrah, volledig (H’adj en ‘Omrah), volledig (H’adj en ‘Omrah), volledig (H’adj en ‘Omrah).” Overgeleverd door At-Tiermiedzie van Anes (moge Allah tevreden met hem zijn) en in Sah’ieh’ Al-Djaami’ 7346.

Zaken waar men goed mee moet omgaan tijdens de H’adj. 

1. Het respecteren van het Huis; het is één van de rituelen van Allah. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Voorwaar, het eerste Huis dat voor de mensheid gesticht werd, is dat in het gezegende Bakka (Mekkah), als leiding voor de werelden. Erin zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Ibraahiem, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.” Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 96-97.

En de Verhevene heeft gezegd: “Zo is het, en wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen (van Allah) in de harten.” Soerat Al-H’adj (22), aayah 32.

2. Het realiseren van de eenheid en vertrouwdheid. De moslims komen bij elkaar, ook al zijn hun taal, kleur en land van herkomst verschillend. Zij allen komen op één vlakte. Zij vragen de Enige Heer en richten zich naar éénzelfde Huis. Hierdoor zullen de doelen en het streven dezelfde zijn. De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Het voorbeeld van de gelovigen in hun liefde en sympathie voor elkaar is als één lichaam. Wanneer een deel daarvan klaagt, zal het gehele lichaam klagen met koorts en waakzaamheid.” Overgeleverd door Moesliem 8/20.

De H’adj toont de macht en kracht van de moslims en het bevat een vertoning van de shari’a: “En (gedenkt) toen Wij het Huis (de Ka'bah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid.” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 125.

3. Het volgen van het pad dat de mensen geërfd hebben van de leider van H’oenafaa-e (H’oenafaa-e: degenen die Allah alleen aanbidden en geen shirk begaan; meervoud van H’anief) (Ibraahiem (vrede zij met hem)) en zijn zoon Ismaa’iel (vrede zij met hem) en waartoe Moh’ammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is uitgenodigd. Gedenk de volgende toestand: “En (gedenkt) toen Ibraahiem de grondvesten van het Huis legde, samen met Ismaa’iel (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. Onze Heer, maak ons beiden tot mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan U en onderwijs ons de gebruiken (van o.a. de H’adj) en aanvaard ons berouw, voorwaar, U bent de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige. Onze Heer! En zend tot hen een boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Qor-aan) en de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.” Soerat Al-Baqarah (2), aayah 127-129.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei tegen de mensen in de afscheidsbedevaart: “Volg de rituelen, want jullie hebben een erfenis van jullie vader Ibraahiem geërfd.” Sah’ieh’ Aboe Daawoed 1702.

En hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Neem van mij jullie rituelen aan, het kan zijn dat ik jullie na dit jaar niet meer ontmoet.” Overgeleverd door Moesliem.

4. Het verkondigen van de tawh’ied waarmee Allah Zijn boodschappers heeft gezonden en de vertoning hiervan in woorden en daden. In de telbiyyah zegt de pelgrim: “Labbayka llaahoemma labayk, labbayka laa sharika laka labbayk. Ienna l-h’amda wa n-Ni’mata laka wa l-moelk, laa sharika lah.” - “O, Allah ik kom Uw oproep na. O Allah, ik kom Uw oproep na, U heeft geen deelgenoten. Alle lof en alle gunsten zijn van U. U heeft geen deelgenoten.” 

De mensen tijdens al-Djaahiliyyah (de periode van onwetendheid vóór de Islaam) verrichtten de telbiyyah, terwijl zij daarin shirk spraken en zeiden: “iella sharikan hoewa lak temliekoehoe wa maa melek” – “behalve een deelgenoot die u heeft, u heeft de heerschap over hem en hij heeft geen heerschap.”

In alle posities en rituelen ontdoet de dienaar zich van polytheïsme en praktiseert men de tawh’ied en gehoorzaamt hij Allah (de Verhevene) en is men loyaal aan de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem). 

De H’aadj loopt en stopt waar Allah hem beveelt, scheert zijn haren, brengt een offer waar Allah het voor hem toegestaan verklaart en beveelt. 

Hij volgt hierin de voetstappen van de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem). En daarom is de H’adj de vorm van aanbidding waarin men zich totaal aan de bevelen van Allah overgeeft.

Moge Allah ons de kans geven om meerdere malen Zijn Huis te bezoeken en ons tot Zijn succes en tevredenheid leiden.

En Alle lof zij Allah, de Heer der werelden

“Wij Moslims” jaargang 4, nr. 1

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN