Bibliotheek

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!

Sheikh H’amed ibn ‘Abdoellah Al-‘Aliy vertaald door Aboe Yoesoef
1670 keer gelezen

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!

Vraag:

Ik wil u laten weten dat ik vele grote zonden heb gepleegd. Ik zeg dit niet omdat ik trots ben op mijn zonden; ik voelde dit eerst wel maar nu niet meer. Ik heb zo’n twee of drie keer alcohol gedronken in mijn leven, ik weet het niet meer. Ik heb overspel gepleegd met wel 10 vrouwen en ik had bijna het leven van één vrouw verwoest, maar Allah redde haar van mijn kwaad. Is het mogelijk dat Allah mijn zonden vergeeft? Ik weet het niet meer, ik heb meer dan eens geprobeerd berouw te tonen maar telkens keer ik terug naar dezelfde zonden. Het is zo erg dat ik mijzelf een hypocriet (moenaafiq) voel die niet bang is voor de dood en voor de verantwoording. Soms voel ik dat Allah van me houdt en dat ik van Hem houd, maar dan neemt Satan weer snel controle over mijn hart.

Ik heb Satan in vele ronden verslagen, maar hij heeft mij in meerdere gevechten verslagen; is het mogelijk voor mij wederom terug te keren naar Allah? En hoe?

Ik heb vaak gebeden, maar heb nog vaker mijn gebeden verwaarloosd. Mijn zwakte heeft dieptepunten bereikt, die geen gelovige zich kan voorstellen. Ik heb gezworen bij de Qor-aan dat ik zal stoppen met roken, maar ik ben niet gestopt.

Ik heb Allah beloofd dat ik geen pornografische websites meer zal bekijken en dat ik ze nooit meer zal bezoeken en dat ik niet meer naar die onreine films waarmee het westen ons geloof vernietigd zal kijken. Maar ik heb mijn belofte aan Allah verbroken; mijn wil is verzwakt tot een niveau dat niemand zich kan voorstellen. Ik ben een persoon geworden die geen plezier in het leven voelt, hoewel ik nog steeds mijn ziel onderhoud en mijn slechte manieren, zonden, leugens, bedrog; hoe kan ik gered worden?

Ik wil weten wat religieuze mensen weten wat ik niet weet. Ik weet zeker dat zij iets weten wat ik niet weet en wat ik niet voel. Wat kan ik doen wat mij voordeel brengt? Moge Allah u zegenen.

Antwoord:

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is voor Allah en de vredesgroeten en prijzingen zijn met onze profeet Moh’ammed en zijn familie en metgezellen.

De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd dat Allah een ieder zal vergeven die berouw toont vóór de zon opkomt vanuit het westen en vóórdat het doodsgerochel begint. Overgeleverd door Moesliem van een h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn).

Ik heb jouw bericht gelezen en ik weet dat niets jou tegenhoudt om berouw te tonen, zelfs al reiken jouw zonden tot aan de hemel of vullen zij de hele wereld. Zolang de mens leeft, is de deur van berouw geopend. Ik heb gemerkt aan jouw brief dat je leeft in een gevecht tussen de oproep van het geloof in je hart en de oproep van de begeerten in jouw hart die door Satan worden ingefluisterd. Alle lof is voor Allah dat Hij wat licht van geloof in jouw hart heeft gehandhaafd, waardoor jij erkent dat je zonden slecht zijn en je goede daden goed.

Maar dit licht is zwak vanwege de duisternis van de zonden, wat het blazen van Satan is, dat het licht verzwakt. Dit is waarom het soms schijnt waardoor je geweten een beetje wakker gemaakt wordt, maar slechts om weer uit te gaan waardoor je terugkeert naar het begaan van zonden.

Ik zal jou de ziekte waar je aan lijdt verduidelijken en vervolgens zal ik de behandeling beschrijven. Lees dit daarom alstublieft met overdenking en interesse. Moge Allah je er voordeel uit laten halen. 

Beste broeder, het hart is de plaats van de wil in de mens; soms wil het iets goeds en soms iets slechts, en de lichaamsdelen zijn slechts dienaren die het hart gehoorzamen volgens datgene het verlangd. 

Het verschil tussen religieuze mensen en jezelf is dat de harten van de religieuze mensen resoluut het goede willen, dus hun lichaamsdelen gehoorzamen deze wil en zijn zo volhardend in het gehoorzamen van Allah de Verhevene. Wanneer je naar jezelf kijkt, zie je dat jouw hart het goede en slechte kent en dat het onderscheid maakt tussen goede en slechte daden, maar het kan niet het goede willen. Als gevolg hiervan zie je dat het hart de begeerten wil, zelfs al weet het dat het schade zal veroorzaken. Aldus beveelt het hart de lichaamsdelen en zij gehoorzamen het hart, maar wat is de reden hiervoor?

De reden is dat de harten die immuun zijn voor Satan gemakkelijk het goede willen doen, omdat deze harten gezond en sterk zijn. Aan de andere kant; in harten waar Satan binnen kan komen en er vrij in kan ronddolen, kan Satan gemakkelijk bewerkstelligen dat het hart zonden wil plegen nadat hij deze aantrekkelijk heeft gemaakt, omdat het hart ziek is en vol zit met satanische ziektekiemen. 

Bij sommige mensen kan Satan maar heel even in hun harten komen door hun sterke immuniteit die hen omringt. Bijvoorbeeld degenen die kleine zonden plegen en vervolgens snel berouw tonen voor deze zonden, en zij zijn degenen waarover Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezen door een influistering van de Satan getroffen worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij (de Waarheid) in.” Soerat Al-A’raaf (7), aayah 201.

Er zijn sommige mensen waarbij Satan nooit dicht bij hun harten komt omdat zij als de lucht zijn, die beschermd worden tegen duivels door vlammen; evenzo zijn hun harten bewaakt tegen duivels. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft over dit hart gezegd; wit als een gladde rots, welke niet geschaad wordt door verleidingen zolang de hemelen en de aarde bestaan. Overgeleverd door een Moeslim van een h’adieth van Hoedzaifah (moge Allah tevreden met hem zijn). Satan is de harten binnengedrongen van andere mensen en heeft daar rondgedoold en heeft een nest voor zichzelf gevormd, waarin hij zijn eieren legt en uitbroedt. Op deze manier heeft de vervloekte – moge Allah ons tegen hem beschermen - deze harten onder controle en beveelt hij hen om verboden verlangens uit te voeren; de harten wensen hierdoor deze begeerten en bevelen hun lichaamsdelen om ze te verrichten en zij doen dit dan ook. Dit is omdat Satan harten gevonden heeft die geen immuniteit bezitten, zwak en ziek wegens het begaan van zonden. Allah de Verhevene zegt dan ook over dit soort mensen: “De Satan heeft hen overmeesterd, waarna hij hen de gedachtenis van Allah deed vergeten…” Soerat Al-Moedjaadalah (58), aayah 19.

Omdat de Dzikr (het gedenken van Allah) immuniteit tegen Satan is, heeft Satan hen dit laten vergeten om zo hun harten te controleren en te sturen, waarna hun lichaamsdelen volgen. Het hart is niet geïmmuniseerd tegen Satan, behalve door het gedenken van Allah de Verhevene, en het heeft niet de kracht om het goede te willen doen, behalve door het verrichten van goede daden.

Satan verslaat het hart niet, behalve wanneer het achteloos is ten aanzien van de Dzikr van Allah de Verhevene en zwak vanwege het begaan van zonden en slechtheid.

En nu - nadat je de reden weet waarom jouw hart je niet gehoorzaamt in het willen van het goede en om zonden te voorkomen, en waarom het zijn rechtschapenheid niet kan behouden - zit de genezende behandeling in het volgende recept. Neem het en onderhoud het want het resultaat is gegarandeerd, als Allah het wil, als je het oprecht toepast:

1. Onderhoud de vijf dagelijkse gebeden en als het enigszins kan in gemeenschap, voornamelijk het Fadjr (ochtend) gebed en mis het nooit. Allah de Verhevene zegt: “…Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door engelen).” Soerat Al-Israa-e (17), aayah 78. D.w.z. de engelen zijn getuigen van het Fadjr-gebed.

2. Blijf na het Fadjr-gebed tot aan de zonsopkomst in de moskee om de smeekbeden van de ochtend te reciteren en de Qor-aan te lezen. Bid vervolgens 10 minuten na de zonsopkomst 2 rak’aat (van Salaat Ad-Dhoh’a).

3. Zeg honderd keer per dag “Soebh’aana llaahie wa bih’amdieh” (Glorieus is Allah en alle lof voor Hem), dit kan op elk gewenst moment; in de moskee, terwijl je aan het wandelen bent, tijdens de afwas of in de auto etc. Deze Dzikr wist zonden uit. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Van wie op een dag honderd maal zegt: “Soebh’aana llaahie wa bih’amdieh”, worden zijn fouten gewist, al zijn zij als het schuim van de zee.” Boekhaarie en Moeslim.

4. Vraag Allah elke dag honderd maal om vergeving. Zeg: “Astaghfiroellah wa atoeboe ilayh” (ik vraag Allah om vergeving en ik toon berouw tegenover Hem). Ook hier geldt dat je dit kunt zeggen op elk gewenst moment (behalve op het toilet, want daar hoor je de naam van Allah de Verhevene niet te noemen!).

5. Zeg deze Dzikr 100 keer per dag op elk gewenst moment: “Laa ilaaha illa llaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelk, wa lahoe l-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier” (niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is de Heerschappij en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig). De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) onderhield deze Adzkaar (meervoud van Dzikr) omdat zij het leven van het hart zijn en een onmisbare voeding. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zei: “Wie honderd maal gedurende de dag zegt: “Laa ilaaha illa llaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelk, wa lahoe l-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier”, verkrijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden worden voor hem opgeschreven en honderd fouten van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag; en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve de man die meer doet dan hij.”

6. Blijf tussen de Maghrib en ‘Ishaa-e in de moskee en verlaat deze niet, en reciteer geconcentreerd zo veel je kunt van de Qor-aan.

7. Je dient tv-kijken en het lezen van niet-islamitische magazines volledig te mijden en je dient niet naar plaatsen te gaan waar slechtheden zijn, want je bent in quarantaine om de gezondheid van je hart te herstellen, en het medicijn (goede daden) zal je geen voordeel brengen als je ziektekiemen (zonden) in je hart toelaat tijdens de behandelingsperiode.

8. Pas dit programma voor tenminste een maand toe: leven met de Qor-aan en het aandachtig reciteren en ernaar handelen; besteed vele uren alleen aan het gedenken van Allah, de Verhevene. Het bewijs om dit voor een maand te doen is de aanbeveling van de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), hij zei: “Reciteer de Qor-aan in een maand, in 25 dagen, in 10 dagen, in 7 dagen.” Boekhaarie & Moeslim van een h’adieth van Ibn ‘Oemar, radhyallaahoe 'anhoema (moge Allah tevreden met hen beiden zijn).

9. Als de omgeving waarin je leeft de toepassing van dit programma niet steunt, verander dan van omgeving: verlaat slechte vrienden en mijd plaatsen waar je jouw vrije tijd doorbrengt als zij je aanmoedigen om zonden te plegen, en als je naar Mekkah kunt reizen om bijvoorbeeld dit programma te volgen, doe het dan.

10. Geef een deel van je geld weg als een vorm van berouw tegenover Allah de Verhevene, want geheime liefdadigheid wordt alleen gezien door Allah de Verhevene. In een authentieke h’adieth lezen we: “Geheime liefdadigheid dooft de woede van de Heer.” Verhaald door Ibn H’ibbaan van een h’adieth van Anes (moge Allah tevreden met hem zijn).

11. Probeer de ‘Oemrah te verrichten met de intentie om je geloof te vernieuwen en je verleden te reinigen met het ‘water’ van deze gezegende trip. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: “Een ‘Oemrah geeft vergeving van zonden vanaf de vorige ‘Oemrah, en een geaccepteerde H’adj heeft geen beloning anders dan het Paradijs.” Boekhaarie & Moeslim van een h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn).

12. Als je iets in je bezit hebt dat van een ander is, geef het terug en houd niets in je bezit waar je verantwoording over af moet leggen. Dit is een voorwaarde van oprecht berouw.

13. Vraag elke nacht tijdens de Sah’ar (het laatste deel van de nacht, voorafgaand aan de Fadjr) vergiffenis aan Allah met de volgende smeekbede: “Allaahoemma iennie dhzalemtoe nefsie dhzoelman kathieran, wa la yaghfieroe dzoenoeba iellaa ant, faghfier lie maghfieraten mien ‘indieka warh’amnie iennaka anta al-Ghafoeroe ar-Rah’iem” (O Allah, ik heb mijzelf groot onrecht aangedaan en niemand vergeeft zondes behalve U. Dus schenk mij Uw vergiffenis en wees genadig met mij. Voorzeker, U bent de Vergevensgezinde, de Genadevolle). Al-Boekhaarie 8/168, Moesliem 4/2078. En ook: “Allaahoema alhiemnie roeshdi wa qienie sharra nefsie” (O Allah, sta mij het juiste pad toe en bescherm mij tegen het kwaad van mezelf). Deze twee smeekbeden heeft de profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) aan enkele van zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) geleerd.

Verricht als aanvulling heel veel istighfar (het vragen om vergeving) en smeekbeden, want de Sah’ar is een tijd, waarin smeekbeden geaccepteerd worden.

Dit is jouw geneesmiddel en één maand is niet de noodzakelijk vereiste periode, want het kan zijn dat het gewenste effect eerder tot jou komt, maar de periode van quarantaine kan ook langer duren. Het doel is om Satan uit het hart te verbannen en zijn sporen en viezigheid die hij daar geplaatst heeft, uit te wissen – dit is namelijk de reden achter de zwakheid van jouw hart en zijn onvermogen om het goede te willen en om goede daden te verrichten en zijn haast om begeerten te volgen.

Als de gezondheid in je hart terugkeert en je wordt fit en sterk, als het op het gedenken van Allah de Verhevene aankomt, immuun tegen de sluwheid van Satan, dan zou je dit programma een klein beetje kunnen verminderen tot de mate waar je tegen opgewassen bent. De profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Je dient te doen wat je aankunt.” Boekhaarie & Moeslim van een h’adieth van ‘Aa-ishah, radhyallaahoe 'anha (moge Allah tevreden met haar zijn). Tenzij je meer dan dit programma aankunt, want dan dien je de goede daden te vermeerderen, zolang je hart houdt van goede daden.

Hoe meer een dienaar doet, des te meer hij of zij stijgt qua niveau van vroomheid. De beste dingen die je kan verrichten zijn de zaken die Allah de Verhevene voor jou heeft voorgeschreven (verplichte vormen van aanbidding). Je zult merken dat de dingen verassend zullen veranderen, zolang je het medicijn gebruikt dat ik je gegeven heb. En je zult merken dat je het begaan van zonden begint te haten en dat je hart er een afkeer van krijgt en je kijkt naar die zonden met minderwaardigheid en minachting. Je zult ook het verrichten van goede daden fijn gaan vinden en er enthousiasme voor voelen en je zult de goede smaak ervan in je hart proeven. Het geheim achter deze verandering is dat je jouw hart behandeld hebt met Dzikr, het gedenken van Allah de Verhevene en door het verrichten van goede daden, totdat je hart gezond is en het goede wil en ervan houdt, nadat het ziek was en het kwade wilde en hiervan hield. Allah de Verhevene zegt: “…Maar Allah heeft jullie doen houden van het geloof en Hij heeft het mooi gemaakt in jullie harten en Hij heeft jullie een afkeer doen hebben van ongeloof, grote zonden en opstandigheid. Zij zijn degenen die het rechte pad volgen.  Als een gunst van Allah en een genieting. En Allah is Alwetend, Alwijs.” Soerat Al-H’oedjoeraat (49), aayah 7.

En Allah weet het beste.

 “Wij Moslims” jaargang 4, nr. 1


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN