Bibliotheek

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) verdedigd

Door Abdul-Jabbar van de ven
658 keer gelezen

De profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) verdedigd

Ik zoek toevlucht in Allah tegen de vervloekte Shaytaan,

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige,

Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken hulp bij Hem, en vragen Hem om vergeving.  En we zoeken toevlucht in Allah tegen het slechte in onszelf, en tegen het slechte in onze werken.  Wie door Allah wordt geleid, niks of niemand kan hem misleiden, en wie Allah laat dwalen; voor hem is er geen leiding.  En ik getuig dat er geen enkele godheid bestaat buiten Allah, Hij is de Enige, zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is, Allah's zegeningen en vrede zijn met hem en zijn familie.  

O Oemmah van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem)!  Zoals ik in mijn vorige khoetbah duidelijk heb gemaakt wordt ons geloof in Allah van alle kanten aangevallen, maar hoe erger nog wordt ons geloof in het profeetschap van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) aangevallen en belachelijk gemaakt!  Boekenplanken vol zijn geschreven door de vijanden van de waarheid met hun verzegelde verstand, om te bewijzen dat onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een valse profeet zou zijn geweest, die zijn profeetschap zou hebben verzonnen!  Sommigen zeiden (en zeggen nog steeds) dat hij de Qor-aan zelf zou hebben geschreven aan de hand van de Bijbel, en anderen stelden dat hij alleen uit was op werelds aanzien en bezittingen.  Elk oprecht Moslimhart krimpt ineen van deze woorden, maar slechts weinige Moslims streven ernaar antwoord te geven op deze valse leugens.  Voordat we enkele van deze leugens zullen bekijken, luisteren we naar de woorden van Allah Geprezen en Verheven is Hij., in soera Al-Maa'idah, aya 170, waarin Hij uit Zijn Barmhartigheid de mensheid waarschuwt: "O mensen, waarlijk, de Boodschapper is tot jullie gekomen met de waarheid van jullie Heer.  Gelooft dus, (dat is) beter voor jullie.  En indien jullie niet geloven; voorwaar, aan Allah behoort wat er in de hemelen en op aarde is.  En Allah is Alwetend, Alwijs."

Onze Heer, de Alwetende, de Alwijze, vertelt ons hier op een milde manier te geloven in de Boodschap van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), omdat hij is gekomen met de waarheid van Allah.  En indien we niet geloven, voorwaar aan Allah behoort wat er in de hemelen en op aarde is!  Hiermee wil onze Schepper zeggen:"Ik ben zo rijk dat het hele universum aan Mij toebehoort, dus ik heb jullie en jullie geloof in Mij niet nodig!  Als jullie niet geloven schaden jullie niemand dan julliezelf..."

Door de eeuwen heen zijn er echter zieke mensen geweest die deze waarschuwing in de wind sloegen en al hun bloed, zweet en tranen hebben gegeven om te bewijzen dat Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een valse profeet zou zijn.  Dit is een verschijnsel dat al bestond zodra de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn prediking in Mekka begon, en dat voortduurt tot op de dag van vandaag.  In de Qor-aan, in Soera Sad, aya 4, kunnen we lezen dat de vijanden van de Profeet in Mekka al zeiden: "...En de ongelovigen zeiden:"Dit is een liegende tovenaar!"

Deze woorden zijn niet alleen uit die tijd, maar bestaan nog steeds vandaag de dag.  Deze vijanden van onder de Joden en Christelijke missionarissen hebben echter nooit met bewijs kunnen komen, en gebruikten daarom maar de leugens en valse aantijgingen om hun publiek te overtuigen.  Ze konden niet veel anders roepen dan dat onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een liegende tovenaar was, want hoe makkelijk is het om iemand maar gewoon uit te schelden zodra je geen bewijs hebt!

Een bewijs hiervoor kunnen we vinden in de Qor-aanvertaling uit 1734 van de Engelsman George Sale, die in zijn voorwoord al toegeeft een strenggelovig Protestant te zijn, die de Qor-aan "valsheid in geschrifte" noemt!

Met zijn bevooroordeelde pen verviel hij vervolgens ook maar tot liegen en verdraaiing, omdat hij verder geen bewijs had om zijn loze aantijgingen mee te onderbouwen.  Zo verdraaide hij bijvoorbeeld de vertaling van aya 21, van soera Ar-Roem, die goed vertaald ongeveer het volgende zegt: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor u, van onder uzelven echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden (li-teskoenoew ilayhaa)..."

Deze Arabische woorden:"li-taskoenoew ielayhaa", kunnen niet anders vertaald worden dan:"opdat jullie rust bij haar vinden", zoals hierboven, of "opdat julie kalmte bij haar vinden."

Deze leugenaar, George Sale, vertaalde deze aya echter als volgt:"And of His signs another is, that He had created for you, out of yourselves, wives that YE MAY COHABIT WITH THEM..."

"Cohabit", dat hij hier gebruikt, betekent volgens alle gezaghebbende Engelse woordenboeken, zoals "Reader's Digest Universal Dictionary" en de "Oxford's" het volgende:"Samenwonen in een seksuele relatie wanneer je niet legaal getrouwd bent."

Deze scheve vertaling werd natuurlijk weer gebruikt om onze geliefde Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) uit te maken voor "rokkenjager" of andere soortgelijke benamingen, die we vandaag de dag nog steeds horen.

De eerste vraag die wij deze critici van onder de Joden en Christenen kunnen stellen is: "-Wat is er onmogelijk aan het feit dat Allah de Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) heeft gezonden?  Hij heeft toch reeds honderden geïnspireerde en Profeten aan hem doen voorafgaan?  En was niet hun fundamentele boodschap altijd hetzelfde?"  In tegenstelling tot hun leugens, kunnen wij wel degelijk komen met sterke, onderbouwde antwoorden.  Maar als de kraan met leugens al meer dan 1400 jaar openstaat, dan is het natuurlijk onmogelijk om in een enkele khoetbah alle punten te behandelen die de tegenstanders van de waarheid hebben aangehaald, en als barricades hebben opgeworpen.  Niet alleen als barricade tussen hun en ons, maar ook als barricade tussen henzelf en hun harten, tussen henzelf en hun Schepper, en tussen henzelf en het Paradijs.  Als zij werkelijk oprecht op zoek waren naar de waarheid, dan zou Allah hen leiden van de duisternis naar het licht, maar helaas zijn de meesten van hen zo vastgeroest in hun blinde geloof en eeuwenoude traditie van het beledigen van de Islam en zijn Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), dat Allah de ziekte in hun harten verergert, omdat zij de ziekte zelf steeds opzoeken.  Zoals Allah zegt in soer Al-Baqara: "In hun harten is een ziekte en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren."

Deze khoetbah is dan ook niet bedoeld voor diegenen die al bij voorbaat hun ogen en oren sluiten voor gezonde bewijzen en argumenten, want zij zijn degenen die iemand tot de galg veroordelen voordat er überhaupt een rechtszaak heeft plaatsgevonden, en wat is er onrechtvaardiger dan dat?

Deze toespraak is bedoeld voor diegenen die hun ogen willen gebruiken om te zien, en hun verstand willen gebruiken om na te denken.  Allah zegt ons in soera Al-Balad: "Hebben Wij niet voor hem een paar ogen gemaakt?  En een tong en een paar lippen?  En hebben Wij hem niet de twee wegen (van leiding en dwaling) gewezen?"

O jullie die kijken en zien!  Kijk naar het licht van de waarheid!  O jullie die luisteren en horen!  Luister naar de woorden van Aisha (moge Allah tevreden met hem zijn), de vrouw van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), toen zij vertelde over de eerste openbaring die naar de analfabeet uit de woestijn, onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), op een nacht in de maand Ramadaan neerdaalde.  In een hadith die langer is, vertelt zij (moge Allah tevreden met hem zijn) over het moment, terwijl de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zat te mediteren in de grot van Hiraa' buiten Mekka: "De Engel kwam naar hem en zei:"Lees!"  Hij zei:"Ik kan niet lezen."  Toen pakte hij (Djibriel) mij stevig vast en klemde mij zo hard dat ik het niet meer kon verdragen.  Hij liet me daarna los en vroeg me opnieuw te lezen, en ik zei:"Ik kan niet lezen."  Daarop pakte hij me vast en klemde mij voor een tweede keer zo hard, dat ik het niet meer kon verdragen.  Hij liet me daarna los en vroeg me wederom om te lezen, maar wederom zei ik:"Ik kan niet lezen."  Daarop pakte hij me voor de derde keer vast en klemde mij, en liet me toen los en zei (zie soera Al-'Alaq): "Lees voor in de Naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.  Hij heeft de mens geschapen uit een bloedklomp.  Lees voor!  En jouw Heer is de meest Edele..."

Daarop keerde de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) er mee terug (met de openbaring), met zijn hart hevig kloppend.  Hij ging naar binnen bij Khadidjah (moge Allah tevreden met hem zijn) en zei:"Bedek me!  Bedek me!"  Dus zij bedekten hem, totdat zijn angst was weggetrokken." (overgeleverd door Al-Boekharie).

Tot zover de hadith, die als gezegd nog langer is dan dit, maar ik heb hier even het punt aangehaald waar ik met jullie dieper op in wou gaan.  Ten eerste zien we hier het eerste algemeen geaccepteerde feit bevestigd dat de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) niet kon lezen.  Houdt dit even goed in jullie achterhoofd, want hier kom ik zo nog op terug, insha-Allah.  Ten tweede zien we de angst en paniek die over de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) komt na deze gebeurtenis.  Het was niet iets waar deze rustige persoon om had gevraagd, maar het was iets dat hem werd opgelegd; hij was door zijn Heer uitgekozen als Boodschapper.  Het was totaal zijn natuur niet om de aandacht te trekken en in de belangstelling te staan.  Zo kunnen we lezen in een betrouwbare overlevering van Boekhari en Moeslim: "Aboe Sa'ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:"De Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) was meer verlegen dan een maagd achter haar sluier..."

Om dit punt nog te benadrukken kunnen we kijken naar de volgende overlevering van At-Tabari en Ibn Hishaam (en Boekharie heeft een soortgelijke overlevering): "Na de bekendmaking van de komst van de openbaring, zei de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem):"Ik heb nooit iemand meer verfoeid dan een dichter of een dwaas.  Ik kan het niet uitstaan naar een van de twee te kijken.  Ik zal nooit iemand van de Qoeraysh over mijn openbaring vertellen.  Ik zal een berg beklimmen, er vanaf springen en sterven.  Dat zal me verlichten.  Ik ging op pad om dat te doen, maar halverwege op de berg hoorde ik een stem uit de hemel zeggen:"O Mohammed!  U bent de Boodschapper van Allah en ik ben Djibriel!"  Ik keek omhoog en zag Djibriel in de gedaante van een man.  Hij zei:"O Mohammed!  U bent de Boodschapper van Allah, en ik ben Djibriel!"  Ik stopte en keek naar hem.  Door naar hem te kijken trok mijn aandacht weg van wat ik van plan was te doen.  Ik stond aan de grond genageld.  Ik probeerde mijn ogen van hem weg te draaien.  Hij was overal waar ik keek.  Ik bleef staan op mijn plek zonder te bewegen, totdat Khadidjah iemand stuurde om naar me te zoeken..."

Vertel me; is dit de reactie van een man die op roem uit is, of graag in de aandacht staat?  Het is ironisch om te zien dat vooral de Christenen, die zelf een god hebben gemaakt van de Profeet 'Iesa (vrede zij met hem), de Profeet Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) er nu van beschuldigen dat hij op persoonlijke verering uit zou zijn!

Als dat zo was geweest had hij zich wel zo opgesteld als de valse profeten, en zijn volgelingen wijsgemaakt dat hij een "zoon van Allah" was, of dat ze al hun bezittingen aan hem af moesten staan om het Paradijs te verkrijgen.  Maar als we de praktijk bestuderen, zien we juist het tegenovergestelde; in een zeer betrouwbare overlevering, overgeleverd door Boekhari en Moeslim, lezen we dat er op de dag dat het zoontje van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) stierf toen hij 18 maanden oud was (zijn naam was Ibrahim), een zonsverduistering plaatsvond.  Daarop zeiden de mensen:"De zon is verduisterd vanwege de dood van Ibrahim."

Toen de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dit hoorde, zei hij om dit misverstand weg te nemen:"De zon en de maan zijn waarlijk twee tekenen van Allah; zij verduisteren niet vanwege iemands dood, noch vanwege iemands leven (geboorte).  Dus als je hen (verduistering van de zon en de maan) ziet, roep dan Allah aan en verricht gebeden totdat de verduistering voorbij is."

Oh Allah, zegent u onze eerlijke Profeet!  Nooit heeft hij Allah's boodschap verdraait om er zelf beter van te worden, nee, hij waarschuwde zijn volgelingen er keer op keer voor om hem niet te vereren!  In een andere zeer betrouwbare overlevering, overgeleverd door Boekhari en Moeslim, zegt hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem): "Overdrijf niet in jullie lofprijzing van mij, zoals de Christenen overdreven in hun lofprijzing van de zoon van Maryam (='Iesa).  Ik ben slechts een dienaar, dus zeg:dienaar van Allah en Zijn Boodschapper."

Vertel me, o criticus, zijn dit de woorden van een "valse profeet", die uit was op zelfverheerlijking?  Of was hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) soms uit op geld en bezitting?!  Waarlijk, onze geliefde Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) is ver verwijderd van jullie leugens en aantijgingen!  In een hadith, overgeleverd door Boekhari, kunnen we lezen dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezegd heeft:"Slecht is de slaaf van de Dinar, de Dirham en de gezoomde zijden mantel; als hem (iets) wordt gegeven is hij tevreden, en als hem niets wordt gegeven, is hij ontevreden."

Zijn dit de woorden van een "valse profeet" die op geld en bezittingen uit is?!  En dit waren niet alleen woorden zonder daden, maar dit was ook wat de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) in de praktijk bracht.  In een hadith, overgeleverd door Moeslim, lezen we dat Noe'maan ibn Bashier (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:"Ik heb jullie Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) gezien toen hij niet voldoende dadels van de laagste kwaliteit had om zijn buik mee te vullen."  En Sa'd ibn Abie-Waqqaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd, in een hadith, overgeleverd door Boekhari en Moeslim:"Ik ben de eerste Arabier die op Allah's Weg een pijl afschoot.  Wij vochten aan de zijde van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) toen ons enige voedsel bestond uit de bladeren van de Hoebba- en Samoerbomen.  De ontlasting van sommigen van ons leek op die van geiten, zonder enige samenhang."

En de lijst met bewijzen gaat door en door, en ik heb jullie tot nu toe nog alleen maar betrouwbare ahadith gegeven.  Eenieder die twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan mag met argumenten komen, en daarna zal ik hem vervolgens tonen hoe nauwkeurig en zorgvuldig de hadith-verzamelaars te werk zijn gegaan.

Zelfs tegen zijn dood, in de tijd dat geheel Arabie onder zijn bestuur stond, verrijkte hij zich niet met de grote hoeveelheden kamelen, dadels, wierrook, goud of slaven, maar bleef een simpel leven lijden, en begreep dat dit leven met al haar bezittingen slechts een beproeving is van Allah.  In zijn levensverhaal kunnen we lezen dat een dag voor de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) stierf, hij de zeven Dinar die hij bezat, weggaf in liefdadigheid, en zijn wapens cadeau gaf aan zijn volgelingen.  Dus toen de avond viel, moest Aisha (moge Allah tevreden met hem zijn) wat olie van de buren lenen om haar lantaarn mee aan te maken.  Zelfs zijn harnas was aan een Jood in onderpand gegeven, in ruil tegen een hoeveelheid graan.  Vertel me, o criticus, waar zijn de paleizen met 25 kamers, waar zijn de marmeren vloeren en gouden kandelaars?  Waar zijn de kaviaar en de gestoofde ganzenlevertjes?!  

Voor het eerst in de geschiedenis werd de schatkist beschouwd als gemeenschappelijk bezit, en niet als het prive-bezit van de heerser.  Ook de Khoelafaa ar-Rashidien, ofwel de Rechtgeleide Khaliefen die hem opvolgden (moge Allah tevreden met hem zijn), zetten dit voorbeeld voort, ook al heersten zij na de dood van de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) over geheel Arabie, Perzie, Syrie, Egypte en verder.  Zo is het bijvoorbeeld bekend dat de Khalief 'Ali ibn Abi Talib (moge Allah tevreden met hem zijn) kleren droeg met lapjes er op genaaid, dus geen zijden mantels en gouden kroontjes. 

Hoe kan het zijn dat een persoon, die nooit heeft leren lezen of schrijven, een boek heeft achtergelaten dat het neusje van de zalm is als het gaat om Arabisch taalgebruik?  Door de eeuwen heen, en tot op de dag van vandaag, is de Arabische taal met al haar grammatica zelfs gebaseerd op de Qor-aan!   

Er zijn sceptici die zeggen:"Waarom zou Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn volgelingen aansporen om te leren lezen, en zelf ongeletterd blijven?"  Mijn antwoord is:"De Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) had geen boek nodig om te leren over economie, godsdienst, geschiedenis, biologie, de Arabische taal, natuurkunde, en vele andere dingen die terug zijn te vinden in de Qor-aan en de soennah.  Hij werd namelijk onderwezen door Zijn Schepper Zelf!  De Alhorende, Alwetende, die weet over het verborgene en het openlijke!  En aangezien niemand van ons kan beweren zo'n contact te hebben met Allah, zullen wij, als gewone mensen, boeken moeten lezen en lessen moeten volgen op school, zoals de Islam inderdaad van ons verlangt."  Dit feit dus, dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) niet kon lezen en schrijven, maakt het des te onwaarschijnlijker dat hij de Qor-aan zelf zou hebben geschreven.  En hoe kon hij tot in detail antwoord geven op vragen van Joden en Christenen, als hij nog nooit een Bijbel had gelezen?  Er zijn sceptici die beweerd hebben dat de Qor-aan voor grote delen gebaseerd zou zijn op de Bijbel, maar het is een vaststaand feit dat de eerste Arabischtalige versie van het Oude Testament pas rond 900 n.Chr. verscheen, dus dat is ruim 260 jaar na zijn dood, en dat de eerste Arabischtalige versie van het Nieuwe Testament pas verscheen in het jaar 1616!  Dus over welke Bijbel hebben jullie het dan, als jullie zeggen dat hij (Allah’s vrede en zegen zij met hem) daaruit dingen zou hebben overgenomen (als hij al kon lezen en schrijven)?  Ook is het een historisch feit dat het gebied rond Mekka in de tijd van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) nog niet was bereikt door Christelijke missionarissen, zoals zelfs de "New Catholic Encyclopedia" heeft vermeld.  

Er was geen kerk of synagoge te bekennen in of rond Mekka, waar Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) geleerd zou kunnen hebben over de inhoud van hun boeken.  Ja, er waren rond Mekka hier-en-daar mensen die wisten over de leringen van de vorige Profeten (vrede zij met hem), maar zij waren slechts een zeer kleine minderheid, zonder gebedshuizen of geschriften.  Ja, er leefden Joden in Medina, maar daar was hij voor het begin van zijn profeetschap slechts 1 keer geweest, en toen was hij zes jaar oud.  Het is belachelijk om te beweren dat een jongen van zes een diepe kennis op zou kunnen doen over de Joodse geschriften, en dat in een paar dagen tijd, en dan vervolgens pas 34 jaar later hier mee voor de dag zou komen.  Als hij op latere leeftijd nog heen-en-weer zou hebben gereisd tussen de twee steden, zouden zijn tegenstanders, die hem constant bespioneerden, dat echt wel hebben gemerkt.  Een reis tussen de twee steden is vandaag de dag in een uur of vijf te doen met de auto, maar in die tijd was het een reis door woestijnen en bergen, waarvoor men twee weken nodig had!  Het is dus niet mogelijk dat hij af-en-toe onopgemerkt naar Medina zou zijn getrokken om daar over het Jodendom te leren.  Het is dan ook belangrijk te melden dat zijn tegenstanders van onder de Mekkanen dit nooit hebben beweerd.    

Ja het is waar dat hij later emigreerde van Mekka naar Medina, maar in die tijd was zijn openbaring al 13 jaar aan de gang.  Bovendien waren de grootste delen over de 'aqiedah, zoals geloof in Allah en het Hiernamaals al geopenbaard.  En het is zelfs zo dat Joodse schriftgeleerden, zoals 'Abdullah ibn Salaam (moge Allah tevreden met hem zijn) zich bekeerden tot de Islam toen de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) aankwam in Medina, omdat hij de Profeet herkende die in hun geschriften was beloofd.  Bovendien spreekt de Qor-aan veel Joodse en Christelijke geloofspunten juist tegen, in plaats van dat ze klakkeloos overgenomen zijn.  

We weten dat de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegen zij met hem) op 25-jarige leeftijd voor Khadidjah met een karavaan naar Syrie is getrokken, waar wel heel wat Christenen woonden.  Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij, druk bezig met zijn karavaan, diepgaande discussies zou hebben gevoerd met Joden en Christenen.  Hij moest natuurlijk binnen een bepaalde tijd terug zijn, omdat hij in opdracht van Khadidjah (moge Allah tevreden met hem zijn) werkte, en had dus geen zeeën van tijd om zich in een klooster terug te trekken.  Om een diepe kennis van hun geschriften te krijgen zou een studie van jaren nodig zijn.  Bovendien kunnen we ons afvragen waarom de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) dan pas 15 jaar later, op 40-jarige leeftijd, er mee voor de dag zou komen.  Christenen en Joden beweren dat de Qor-aan een kopie van de Bijbel zou zijn, omdat veel verhalen hetzelfde zouden zijn, maar is dat wel zo? De Bijbel spreekt in Genesis en Exodus van een "god" die moe kan worden en slaapt, maar waar is deze "god" in de Qor-aan?  Sterker nog: de Qor-aan leert ons juist dat Allah op niets of niemand van Zijn schepping lijkt, en dat Hij ver verheven is boven menselijke en dierlijke eigenschappen als slaap of vermoeidheid.  De Bijbel spreekt in Genesis, Richteren en Exodus over een "god" die spijt heeft van Zijn beslissingen, wat zou betekenen dat Hij op het moment van beslissen onwetend zou zijn geweest over de gevolgen van Zijn beslissing!  Waar is dit godsbeeld terug te vinden in de Qor-aan?  De Bijbel vertelt ons dat de edele Profeet Loet (vrede zij met hem) zou hebben geslapen met zijn dochters, of dat Haroen (vrede zij met hem) een kalf zou hebben aanbeden!  Waar zijn deze leugens over de Profeten terug te vinden in de Qor-aan?  En de lijst gaat door en door.  

Dit zijn enkele punten van waarheid over de ware Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), die een ware openbaring ontving.     

Die openbaring, waarvan uiterst intelligente, en goed ontwikkelde mensen door de eeuwen heen wel moesten toegeven dat het niet door een mens geschreven kan zijn.  Zelfs vandaag de dag zien we vele ongelovige wetenschappers en professoren die zich bekeerd hebben tot de Islam, nadat ze geconfronteerd waren met de inhoud van de Qor-aan.  O scepticus, heb jij al eens de Qor-aan gepakt en met een open hart gelezen?  Of ordeel je alleen maar zonder kennis van zaken?  Professor Keith Moore, een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van embryologie, en werkzaam aan de Universiteit van Toronto, is een van die wetenschappers.  Toen aan hem enkele ayaat uit de Qor-aan en enkele ahadieth werden voorgelegd over de ontwikkeling van de mens in de baarmoeder, had hij het volgende te zeggen:"...Het is mij duidelijk dat deze uitspraken tot Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) moeten zijn gekomen van Allah, of God, omdat bijna alles wat over dit onderwerp bekend was, pas vele eeuwen later ontdekt is.  Dit is voor mij een bewijs dat Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) een boodschapper van Allah moet zijn geweest." 

Of neem het voorbeeld van Professor Tejatat Tejasen uit Thailand, of de beroemde Duitse  geoloog Alfred Kroner van de Universiteit van Mainz, of de bekende Professor Armstrong van de NASA, of de vele andere hoogopgeleide, intelligente personen die op z'n minst toe hebben moeten geven dat de feiten die zij zagen in ayaat en ahadith onmogelijk van menselijke oorsprong konden zijn.  O scepticus, zij zijn mensen die door hun jaren van wetenschap de tekenen van Allah hebben herkend.  Wanneer doe jij je ogen open, en zet je je trots aan de kant?

Dit is de waarheid over de ware Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem), die een ware openbaring heeft gebracht, en niets dan dat.  Allah's vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie.

Moge Allah ons geloof in Hem en Zijn Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) versterken, en de twijfel wegnemen van degenen die in twijfel zijn.  O Allah, zuivert U onze harten van de schijnheiligheid en onze tongen van de leugens!

Yaa Rahmaan, yaa Rahiem, steunt U onze broeders de Moedjaheddien die strijden op Uw Weg, waar ook ter wereld, en maakt U hen standvastig en geduldig op Uw weg!


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN