Bibliotheek

De Islaam en de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem)

Door Oem Yousra
780 keer gelezen

De Islaam en de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem)

 

WAT IS ISLAM? 

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord "Islam".

De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De religie "Islam" is de ware religie van "Allah" en als zodanig is het centrale principe van Allah's (Allah = Arabische vertaling van "God") religie; de totale onderwerping aan Allah's (God's) wil. 

Het Arabisch woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God, die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een  'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan God' , maar het betekent ook 'vredelievend'. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.

Islam is de religie die aan Adam was gegeven, de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van God's religie, 'Islam' ,is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, 'de Qoraan', verklaart God; "Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Qoraan 5:3). 

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid. 

In de bijbel staat nergens dat God tegen het volk van Mozes (vrede en zegen zij met hem) of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaïsme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie Christendom is. Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus! De naam "Christus" komt van het Griekse woord "Christos" dat "de gezalfde' betekent. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel "Messias". De naam "Jezus" aan de andere kant, is een Latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam "Esau". Voor de duidelijkheid, zullen we het hier maar houden op "Jezus" (vrede en zegen zij met hem). Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte. Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Gods wil; (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse goden van de menselijke veerbeeltenis. Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden; "Uw wil geschiede, op aarde als in de Hemel"

 

WAT GELOVEN MOSLIMS 

De centrale doctrine van Islam heeft betrekking op de Eenheid van God ; Er is niets of niemand anders die het waard is aanbeden te worden dan God. Hij is Volmaakt, Heilig en Eeuwig. Hij is de meest Barmhartige, de meest Genadevolle, en de Aalmachtigste. Hij heeft geen deelgenoten

Hij is de enige, Hij is zichzelf genoeg Hij verwekt niet, noch is hij verwekt, (dit zijn slechts menselijke karakteristieken.)

En niets is Hem in enig opzicht gelijk De Islam brengt een permanente relatie met God tot stand waardoor we bewust worden van zijn aanwezigheid als onze Helper in al onze bezigheden, tijdens ons aardse leven. De eenheid van God is de eerste en belangrijkste pilaar van de Islam en elk andere overtuiging is daarop gebaseerd.

 

DE INHOUD VAN GELOOF; 

1. Geloof in slechts één God.

2. Geloof in de Engelen ; Engelen zijn Gods dienaren, die in opdracht van Hem taken uitvoeren.

3. Geloof in alle Profeten; de islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met het allen); We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar God. In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd , maar als een moslim ook maar het minste on-respect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Judaïsme of het Christendom, zal dat gaan ten kostte van zijn eigen overtuiging.Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet , het doen volgen met de loftuiting; "Alayhi- s-salam" ofwel "Vrede zij met hem" (vrede en zegen zij met hem). Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd. Wij geloven dat de Qoraan al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties. 

4. Geloof in alle openbaringen van God; waaronder de Torah aan mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus, die oorspronkelijk door God zijn geopenbaard en die allen destijds zuivere bronnen van leiding waren voor de mensen van die tijd. Deze boeken zijn echter niet meer intact en niet meer in gebruik. Hun fundamentele waarheden echter , zijn terug te vinden in de Heilige Qoraan. De Heilige Qoraan is het geschrift voor de gehele mensheid. Dit woord van God is geopenbaard in de Arabische taal aan de Heilige profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) 1400 jaren geleden en is geheel behouden gebleven zonder enig wijziging. Er zijn talloze moslims die het hele boek letterlijk uit het hoofd kennen. De leerstelling is gebalanceerd, flexibel en universeel en er zijn vele vertalingen van. Het bevat alle morele en spirituele vereisten voor de ontwikkeling van de mensheid. 

5. Geloof in het hiernamaals; Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met God en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit. De plichten van een Moslim zijn de vijf dagelijkse gebeden, het vasten in de maand Ramadan, het betalen van de jaarlijkse armenbelasting (zakaat) en indien men daartoe in staat is, minstens 1 maal in de Pelgrimstocht naar Mekka doen. 

OVER OPENBARINGEN 

Allereerst, wat is een openbaring?

Moslims geloven dat God spreekt aan de hand van openbaring aan zijn gekozen dienaren. Op deze manier worden spirituele kennis en waarheid aan de mensheid overgedragen. Openbaringen kunnen verschillend van aard zijn. Het kunnen regels, rituelen of ceremonies, of wetten zijn. Openbaringen kunnen ook wel profetisch in aard zijn en zodoende mensen kennis bijbrengen m.b.t de toekomst.

Openbaringen kunnen Gods wil, genoegen en liefde overbrengen of het kunnen waarschuwingen, Gods ongenoegen en afkeer mbt zaken, bevatten.

De aard van Openbaringen verschilt naar de omstandigheden en het spirituele staduim van de ontvanger. Moslims geloven dat van alle openbaringen en Goddelijke communicaties, het meest complete, het meest perfecte en het meest omvattende, de Heilige Qoraan is, die openbaringen omvat van alle aard. 

Welnu, laten we ons richten op de persoon die de Qoraan geopenbaard kreeg. Om een dergelijke openbaring te ontvangen, moet degene van kinds af tot zijn dood eerlijk, waarheidsgetrouw, aardig en zachtmoedig van karakter zijn. In andere woorden, het karakter van een dergelijk persoon moet onberispelijk, onbesproken en zondeloos zijn. Een dergelijk persoon was Profeet Mohammed Mustaffa, de Profeet van de Islam, Moge Allah's vrede en zegeningen op hem berusten. 

Je moet beseffen dat God aan slechts aan enkele uitverkoren dienaren Zijn plannen openbaard. Soms deden profeten voorspellingen over toekomstige profeten, zodat deze dienaren van God een nobele , waarachtige en eerbiedenswaardige achtergrond zouden hebben, en zij zouden natuurlijk rechtvaardig en God vrezend zijn. 

De Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) wordt in de Heilige Qoraan omschreven als een excellent exemplaar. Hem werd opgedragen te verkondigen: "Zeg: Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is meest Vergevensgezind, meest Genadig." (Qoraan 3:32).

Het was noodzakelijk dat het leven van de Profeet (vrede en zegen zij met hem) bekend zou zijn, zodat een ieder daarvan kon getuigen. Het was ook noodzakelijk dat zijn leven veelzijdig was, in de zin dat hij dan verschillende rollen perfect zou kunnen vervullen . 

De Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) werd geboren in het jaar 570. Hij behoorde tot een nobele Arabische stam, de Quraish, die tot de leiders van Mekka behoorden. Zijn familie werd alom gerespecteerd en eerbiedigt. 

Er bestaat een gedetailleerd verslag over zijn leven, vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood in 632, nadat zijn missie was volbracht. Mohammed (vrede en zegen zij met hem) was een voortreffelijk persoon met veel eigenwaarde. In elk stadium van zijn leven, was de beschermende en leidende hand van God duidelijk aanwezig. Dit alles (de Islam) kon nooit door de Profeet alleen tot stand worden gebracht. 

Onder zijn invloed onderging Mekka enorme veranderingen, wat vele van zijn tegenstanders helemaal niet op prijs stelden, omdat hij gelijkheid en vrijheid predikte. Hij introduceerde de vrijheid voor slaven, leerde mensen vriendelijk te zijn tegen armen en behoeftige , dat alle mensen gelijk waren ongeacht hun ras, afkomst of kleur. Hij moedigde mensen aan wezen naar behoren op te voeden en ze hun rechten niet te ontnemen en ze ten volle te geven wat hen toekwam als ze eenmaal volwassen werden. Hij ontmoedigde misbruik en was een kampioen van vrouwenrechten en verhief hun status, wat tot dan toe slechts een bezit van een man voorstelde.

Vrouwen werden in die tijd behandeld als vee, er werd hen geen respect getoond en sommigen dienden als inzet bij gokspelen. 

 

GEZANT VAN GOD 

Naam : Mohammed Ibn Abdullah 

Naam van Vader : Abd-Al-Allaah

Naam van Moeder : Amina

Geboorte datum : 570

Geboorte plaats : Mekka

Datum van overlijden : 632

Plaats van overlijden : Medina

Plaats van zijn graf : Medina

Datum en plaats waarop

de eerste openbaring

werd ontvangen : 610, op de berg Hira  Dagi

Naam van grootouders : Abd-al-Muttalib  Vehb

 

Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) is de laatste gezant van God met de laatste openbaring: "de Qoraan". God de Almachtige, heeft steeds afgezanten met openbaringen naar de mens gestuurd, om Zijn bestaan, wil en wetten te verkondigen. God de Alwetende leert ons via de Qoraan dat naar ieder volk een profeet is gestuurd. De boodschap van elke boodschapper, vóór profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem), was altijd specifiek en alleen gericht aan diens volk. Zo ook profeet Jezus (vrede en zegen zij met hem). 

Jezus zelf zei (volgens de Bijbel): "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël"(Bijbel ,Matteus 15:24-26).

Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem), was de enige wereld profeet, met een boodschap, gericht tot de gehele mensheid.

Allah de alwetende, schepper van alles, openbaarde in de heilige Qoraan het volgende : "Zeg, o' mensheid, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah" (Qoraan 7:159).

 

LAATSTE PROFEET

De komst van deze laatste profeet was door andere profeten al aangekondigd. Ondanks dat de Bijbel ontelbare veranderingen heeft ondergaan, zijn er in de profetieën van Mohammed's (vrede en zegen zij met hem) voorgangers, nog sporen te vinden, die naar hem verwijzen. In het boek 'Evangelie van Barnabas', wordt hij zelfs bij naam genoemd. 

Gods boodschap is een uitnodiging aan ieder mens, om in Hem te geloven en in zijn boodschappers. En tegelijkertijd een waarschuwing dat ieder mens verantwoordelijk zal worden gesteld. 

Met de komst van de laatste profeet, is ook het laatste tijdperk van de gehele schepping aangebroken. De mensheid zal geen andere profeet meer kennen!!!

 

EEN VOORBEELD

Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) is een voorbeeld voor iedereen en een barmhartigheid van Allah voor degenen die zijn voorbeeld in hun leven toepassen. Zijn leven gaf gestalte aan de normen en waarden en de bedoelingen van de leerstelling uit Gods openbaring ; "de Qoraan". Het is Gods gebod aan de mensheid om de levenswijze en aanbevelingen van deze laatste profeet op te volgen. Dit is de enige manier voor de mens om zijn eigen natuur te begrijpen, dwz. het ware leven, de zin, en de bedoeling van het leven te leren kennen.

 

DE PROFEET

Profeet Mohammed (vrede en zegen zij met hem) werd geboren in het jaar 571 in de stad Mekka. Zijn vader overleed vóór zijn geboorte en zijn moeder overleed toen hij zes was. Hij werd daarna door zijn grootvader opgevoed en na diens dood, nam zijn oom hem onder zijn hoede. Hij groeide op als goedhartig, eerlijk en een verstandig persoon. Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn zuiver en onbesproken gedrag, en kreeg de bijnaam Al-amien (de betrouwbare). Zijn gedrag en zijn gevoel voor moraal, maakten hem toen al bijzonder. Hij trouwde uiteindelijk een vrouw, genaamd Khadidja. Hij was 40 jaar, toen Allah, de Alomvattende, de eerste verzen van de Qoraan aan hem openbaarde: "Lees, in de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Lees, want uw heer is de Meest Eerbiedwaardige, die de mens door middel van de pen onderwees. Hij onderwees de mens datgene wat hij niet kende".(Qoraan 96: 1-5). De gehele openbaring van de Qoraan heeft in totaal 23 jaar geduurd. 

 

MEKKA

Zodra de profeet de Islam begon te verkondigen, werden hij en zijn volgelingen vervolgd. Op zijn missie ontmoette hij medestanders en tegenstanders, zoals al zijn voorgangers. Zijn tegenstanders schuwden geen middel om een einde te maken aan zijn missie en maakten de situatie voor de bekeerlingen ondraaglijk. Mohammed's (vrede en zegen zij met hem) volgelingen werden mishandeld en soms zelfs gedood. 

Door de gevestigde orde (hoge priesters en clanleiders) werden de moslims schuldig geacht aan het verwerpen van hun afgoden. De Moslims geloofden slechts in Één God, trachtten onrecht en onderdrukking, te bestrijden en erkenden het profeetschap van Mohammed (vrede en zegen zij met hem).

Zijn vijanden smeedden samen plannen om de profeet (vrede en zegen zij met hem) te doden, maar de Alziende, de Alwetende Allah, gebood de profeet naar Yathrib (nu Medina) te emigreren. Over een gebeurtenis tijdens zijn vlucht naar Medina is een fascinerende overlevering bekend ; Tijdens zijn vlucht uit Mekka, werd de profeet door een leger vijanden achtervolgd. Op een gegeven moment naderden zij hem snel, zodat de profeet (vrede en zegen zij met hem) en zijn metgezel toevlucht moesten zoeken in een grot. Zijn vijanden naderden de grot, maar doordat een spin zijn web snel voor de ingang van de grot had geworven, dachten ze dat niemand daar naar binnen kon zijn gegaan en raakten hun spoor bijster. Alle lof zij aan Allah, de wereld geschiedenis en het lot van de Islam en van de laatste profeet, hing als het ware aan een zijden draadje (spinnenweb) en had er heel anders uit kunnen zien. Allah had de vijanden van zijn boodschapper met een simpele spinnenweb weerhouden. Hoe onwetend en zwak zijn wij mensen. 

MEDINA

De eerste 13 jaar van zijn profeetschap, had Mohammed in Mekka doorgebracht. In Medina, waarheen hij op Gods gebod naartoe was gevlucht, stichtte hij een Islamitische staat. In Medina openbaarde God aan hem wetten voor het sociaal en maatschappelijk leven, het strafrecht, zedenwet e.d. De profeet werkte 10 jaar lang onafgebroken in Medina aan de verspreiding van Allah's boodschap. Onderdrukking, onwetendheid, onrecht, racisme e.d. werden door hem verfoeid en uitgebannen. De Islam bleek een zeer grote aantrekkingskracht op mensen te hebben. In korte tijd verspreidde de Islam zich door geheel Arabië tot verre daarbuiten en vandaag de dag zijn er meer dan een miljard Moslims in de wereld. De laatste profeet, Mohammed Mustafa (vrede en zegen zij met hem), overleed op 63 jarige leeftijd, en werd begraven in Medina. In zijn laatste toespraak, in Mekka, zei hij o.a. het volgende: "O mensen, uw Heer is Één, allen zijn jullie de kinderen van Adam, en Adam is geschapen uit aarde. Bij Allah is de waardigste onder jullie, degene die het meeste eerbied toont voor Allah..." 

De profeet liet geen rijkdommen of bezittingen na, het enige wat hij naliet was zijn voortreffelijk en perfect voorbeeld voor de mensheid. 

 


AL.ISLAAM.COM
Uw mobiele kennisbron over de Islaam

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE APPARATEN